Assistent Ayla Müseyibova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Müseyibova Ayla Aydın

2

İxtisas

Həkim-biokimyaçı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1994-2000

Həkim-biokimyaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

09.08.1999-30.06.2000

Həkim- laborant

B.Eyvazov ad. Hematologiya və Qanköçürmə ET İnstitutu

Bakı şəh.

2

28.09.2001-06.02.2004

Həkim- laborant

ATU-nun  Klinik-Biokimiyəvi  laboratoriyası

Bakı şəh.

3

01.03.2011-31.10.2012

Həkim- laborant

“Euromed” OTM

Bakı şəh.

4

2017-h/h

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Xronik ürək çatişmazlığı za­manı kardiomiositlərinn apop­­toz biomar-kerləri

 

Azərbaycan Təba­bə­tinin nailiy­yət­ləri. Rüblük elmi-praktik jurnal. № 4, 2016, s. 131-135.

Məmmədova F.İ.

Əzizova G.İ.

Dadaşova A.R.

Əfəndiyev A.M.

2

Определение содержания железа, меди и церу­ло­плаз­мина в плазме боль­ных b-та­лас­семией

13-ый Междунар. Меж­дис­цип. Кон­гресс нейро­наука для медицины и психологии. Су­дак, Крым. Рос­сия, 30 мая-10 июня, 2017, с. 49

Абилова Р.Г.

Джафарова Г.А.

Гасанзаде Н.Ч.

3

Влияние тиолового статуса орга-низма на секрецию антимикроб-ных пептидов при наследст-венных заболeваниях крови.

Prof. S.H.Axundovun 120 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2017, s. 276-277

Гаджиев А.Г.

Османов Х.М.

Рзаева Ф.Ф.

Сулейманов С.С.

4

Anemiya ilə müşayiət olu­nan hami-ləliyin I semes­trində dəmir müba-diləsinin göstə­ri­ciləri

Ə.Əliyevin anadan olma­sının 120 illik yubileyi mü­­nasibəti ilə ATU-da keçi­rilən elmi-praktik kon­fransın mate­rialları. Gör­kəmli dövlət və elm xa­di­minə həsr olunmuş xati­rələr. Bakı, 2017, s. 478

Şahverdiyeva İ.C.

Eyyubova A.Ə.

Əliyev  Ə.N.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Klinik Laboratoriya Mütəxəssisləri ictimai Birliyi