Elmi işlər

2010-cu ildə respublikada çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Əzizova G.İ. Аtopik dermatit zamanı immunqlobulinlərin avidliyinin öyrə­nilməsi. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 420-421
 2. El-Hefni M.A., Əbilova R.Q. Qadınlarda süd vəzisinin bədxassəli törəmələri zamanı  seruloplazminin miqdarının öyrənilməsi. ATU-nun insan anato­mi­yası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 409
 3. El-Hefny M.A, Afandiev А.М, Quliyev M.R, Abelova R.G., Mamedova B.M. Study of serum ceruloplasmin in breast cancer patients before and after therapy. Azərbaycan Metabolizm jurnalı, 2010, cild 14, № 2, s. 39-43.
 4. El-Hefny M.A., Cafarova G.A.Studying of tumour markers CEA and CA 15-3 in breasat cancer pati­ents before and after therapy. prof. E.İ.İbrahimovun 80 illik yubi­leyinə həsr olunmuş elmi-praktik kon­­fransın materialları. Bakı, 4-5 aprel 2010, s. 97-99.
 5. Аğayev М.Мr., Bəxtiyarlı Ü.А., Əsədov R.F., Quliyev М.R. Böyrəklərin xronik xəstəliyinin terminal mərhələsində olan diabetik nefropatiyalı  xəstə­lərin   proqram hemodializi  ilə müalicəsi. Azərbaycan Tibb Jurnalı, № 3, 2010, s. 26-31
 6. Агаев Р.М., Гасымов Р.Ш., Джаббарова А.Дж., Мамедова Б.М. Влияние сочетанной лазером озонотерапии на липопероксидацию желчи и био­хи­­мические показатели крови при механической желтухе и холангите.  Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2010, № 2, s. 18-24
 7. Азизова Г.И. Диагностическое значение протеинограмм при различных ме­­таболических нарушениях. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 434
 8. Азизова Г.И. Кулиева С.Р., Потапенко П.А. Уровень восстановленного глутатиона и некоторые иммунные показатели при ХПН. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq kon­fransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 72.
 9. Азизова Г.И., Алекперзаде Ш.И.,  Кулиева С.Р., Мамедгасанов Р.М. Мета­­­боличес­кая супрессия иммунных параметров при различных нару­шениях .  Аzərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2010, № 1, s. 47-52
 10. Азизова Г.И., Алекперзаде Ш.И., Кулиева С.Р., Мамедгасанов Р.М.  Абду­рахманова М.А. Изучение активности некоторых ферментов при ге­па­тите В. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 433
 11. Аскерова Т.А., Азизова Х.Н., Ягубова В.И., Мамедова Б.М. Новый под­ход к диаг­ностике больных детей с ревматизмом. ATU-nun insan anato­miyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq kon­fransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 436
 12. Ахмедзаде А.Ш., Бабаев Г.Г., Сулейманов С.Дж., Османов Х.М., Бабае­ва З.Б. Ама­рант – ценное растительное сырье для пищевой про­мыш­лен­ности и медицине. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 80 illik yubi­leyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 438
 13. Велиев  М.Г., Шатирова М.И., Зейналова С.Г., Ниязова Н.К., Ахундова Э.А. Синтез функциональнозаме­щен­ных ениновых и дииновых соеди­не­ний и изучение антимикробных свойств. Азербайджанский Химичес­кий журнал, № 2, 2010, с. 86-89
 14. Гусейнли Я.С., Аскерова Т.А. Выявление различных форм фенилке­то­ну­рии в ходе клинико-биохимического обследования. ATU-nun insan ana­tomiyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 447
 15. Гусейнли Я.С., Аскерова Т.А. Некоторые современные аспекты дието­те­ра­­пии при фенилкетонурии. Современные достижения Азербайд­жанской медицины, Баку, 2010, № 1,  с. 129
 16. Еyyubova А.Ə., Qarayev А.N., Quliyev M.R.Qaraciyər statozunun inkişa­fında qida zülallarının çatışmazlığının rolu. ATU-nun insan anatomiyası kafed­rasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 409
 17. Османов H.M., Süleymanov S.C., Babayev H.Q., Bayramov Ş.M., Meh­va­lıyeva V.Ə. İnsan və heyvan mənşəli karboanhidrazaların və onların izofer­ment­lərinin müqayisəli biokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2010, № 2, s. 159-163
 18. Рагимова Р.Р., Эфендиев А.М., Азизова Г.И. Биохимико-иммуноло­ги­чес­кие аспекты хронической по­чечной недостаточности. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2010, № 1, s. 109-114
 19. Rəhimova R.R., Məmmədova L.S., Yusifova N.A., Quliyev M.R. Xronik böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə lipid mübadiləsinin bəzi göstəricilərinin tədqiqi. AMEA-nın Az.Fizioloq. Cəmiyyətinin akad. A.İ.Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş IV qurultayın materialları, Bakı, 2010, s. 87-88
 20. Талышинская Л.Р., Исламзаде Ф.Г., Оруджев А.Г. Изучение механизмов пер­систенции вируса гепатита С. ATU-nun insan anatomiyası kafedra­sının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr top­lusu. Bakı, 2010, s. 481
 21. Эль-Хефни M.A. Изучение уровня васкулярного эндо­те­л­иа­льного фак­тора роста у больных раком молочной железы. ATU-nun insan anato­mi­yası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın el­mi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s.  213-216.        
 22. Эль-Хефни М.А., Эфендиев А.М., Кулиев М.Р., Абилова Р.Г., Мамедова Б.М. Изучение уровня церулоплазмина  в сыворотке крови у больных ра­­ком молочной железы до- и после лечения.  Azərbaycan Metabolizm Jur­nalı, 2010, № 1, yanvar-mart, cild 11, s. 26-32
 23. Эфендиев А.М., Рагимова Р.Р.,  Азизова Г.И. Оценка состояния  иммун­но­го статуса у пациентов с хронической почечной не­дос­та­точностью. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 477
 24. Эфендиев А.М., Аскерова Т.А., Керимова А.К. Семейный  пролапс мит­раль­­­ного клапана. III Azərbaycan  nevroloqlar konfransının toplusu, Bakı, 2010, s. 131
 25. Əbilova R.Q. Qadınlarda süd vəzisinin bədxassəli törəmələri zamanı serulo­plazminin miqdarının öyrənilməsi. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2010, s. 409
 26. Əhmədova G.A., Yaqubova V.İ.  Baş beynin neytrofik amilinin və  damar endotelinin böyü­mə amilinin sümük şişləri zamanı müqayisəli tədqiqi. III Azərbaycan Nevroloq­lar konfransının toplusu. Bakı, 2010,  s. 89-92

 

2011-ci ildə respublikada çap olunmuş elmi işlərin siyahısı 

 1. Abdullayev O.S., Məlikova A.D., Əfəndiyev A.M., Cəfərova G.Ə. Şəkərli diabet xəstəliyi zamanı lipoperoksidləşmə prosesinin və antioksidant mühafizə sisteminin vəziyyəti. Azərbaycan Tibb Jurnalı, İSSN0005-2523, Bakı, 2011, № 3, s.12-15.
 2. Abdullayev O.S., Məlikova A.D., Əfəndiyev.A M., Yaqubova V.İ.  Şəkərli diabet zamanı lipid mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi. Azər­baycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, İSSN 2073-2651, Bakı, 2011, № 3, s.69-73.
 3. Əbdürəhmanova M.A., Osmanov H.M. Hepatit B virus infeksiyası za­manı LPO və AOS göstəriciləri. Ə.Əliyevin 115-illik yubileyinə  həsr  edilmiş el­mi konfransın materialları. Bakı, 2011, s. 380-381
 4. Əbilova R.Q. Hipoksiya ilə doğulan uşaqların qanında seruloplazminin miq­darının  öyrənilməsi. Ə.Əliyevin 115-illik yubileyinə  həsr  edilmiş elmi kon­fransın materialları. Bakı, 2011, s. 379-380
 5. Quliyev M.R., Əsgərova J.M., Əliyev Ə.H. Mərkəzi sinir sisteminin hipoksik-işemik  zədələnməsi olan yenidoğulmuşlarda meksidol preparatının istifadəsinin biokimyəvi səmərəliliyi.  Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2011, № 1, s. 81-84.
 6. Бабаев Г.Г., Османов Х.М., Байрамов Ш.М., Мехвалиева Г.А. Актив­ность и изоформ НАД-малатдегидрогеназы в ассимиляцион­ных  тканях amarantus cruentus-a в условиях водного стресса. Ə.Əliyevin 115-illik yubileyinə  həsr  edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2011, s.  489-490
 7. Джаббаров Ш.М., Исламзаде Ф.Г. Организационные  аспекты гемодиа­лизной  помощи. Prof. T.Əliyevin 90 illik  yubileyinə həsr olunmuş kon­fran­sın materialları. Bakı, 2011, s. 67-69
 8. Идаятова З.Г. Изучение  некоторых биохими­ческих и иммуноло­гичес­ких показателей  при хрони­ческом вирусом гепатите С. Azərbaycan Tibb Jurnali, № 4, 2011, s. 37-42
 9. Əsgərоva T.Ə., Həsənova Ş.İ., Məmmədova B.M.  Qalxanabənzər vəzinin funk­sional pozul­maları və qaraciyər  patolo­giyaları  arasında qarşılıqlı əlaqə za­manı baş verən boikimyəvi və kliniki dəyişikliklər. Azərbaycan Metabo­lizm Jur­nalı, 2011, № 3, s. 3-9.
 10. Эфендиев А.М., Азизова Г.И., Дадашова А.Р., Гусейнова Г.Р. Эндо­ген­ные  антимикробные пептиды при различных патологиях. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2011, № 4, s. 115-122

 

2012-ci ildə respublikada çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Abdullayev O.S., Məlikova A.D., Əfəndiyev A.M., Gəfərova G.Ə. Şəkərli  diabet zamanı lipoperoksidləşmə prosesinin antioksadant mühafizə  siste­mi­nin vəziyyəti . Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2012, № 3, s. 12-15
 2. Abdullayev O.S.,  İslamzadə F.Q., Məlikova A.D., Cəfərova G.Ə.Şəkərli diabet xəstələrində elektrolit mübadiləsi göstəricilərinin müqayisəli analizi. Azərbaycan Tibb Jurnalı, İSSN0005-2523, Bakı, 2012, № 4, s. 44-48.
 3. Abdullayev O.S., Məlikova A.D., Əfəndiyev A.M., Yaqubova V.İ.  Şəkərli  diabet zamanı lipid mübadiləsinin göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2012, № 3, s. 69-73
 4. Afandiyev A.M., Moharamzadeh M, Quliyev A.E. Evaluation of prostate spesific antigen (PSA) for early diagnosis of prostate cancer. Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya jurnalı, № 1, 2012, s. 44-47
 5. Əbdürəhmanova M.A., Osmanov H.M. Hepatit B virus infeksiyası za­manı LPO və AOS göstəriciləri. Ə.M.Əliyevin anadan olma­sının 115 illiyinə həsr edilmiş  konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 380-381
 6. Əbilova R.Q.  Hipoksiya ilə doğulan uşaqların qanında seruloplazminin miq­da­rının öyrənilməsi. Ə.M.Əliyevin anadan olma­sının 115 illiyinə həsr edil­miş  konfransın materialları. Bakı,  2012, s. 379-380
 7. Əbilova R.Q. Əsgərova T.Ə., Yaqubova V.İ. Cəfərova G.Ə.Məmmə­dova B.M. Bəzi biokimyəvi göstə­ricilə­rin qal­хanvari vəzinin hipo­tireozu za­manı  proq­noz­laş­dırıcı rolu. Труды научно-иссл. Инс­ти­тута мед.-проф. им. В. Ахун­дова Минздрава Азерб­. Республ., 2012, том 5, c. 11-15
 8. Əfəndiyev A.M., Əzizova G.İ., Dadaşova A.R. Talassemiya zamanı oksidativ stressin  təsirinin tədqiqi. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012. s. 381-382
 9. Əfəndiyev A.M., İslamzadə F.İ., Abdullayev O.S., Məlikova A.D. Şəkərli  dia­bet zamanı lipid  mübadiləsinin və antioksadant sisteminin  bəzi göstəri­cilərinin analizi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2012, № 3, s. 87-90
 10. Əhmədova G.A., Qasımov N.V., Nərimanova G.V. Birincili sümük şişlərinin və kəskin osteomielitin differensial diaqnostikasında damar endotelinin böyümə amilinin əhəmiyyəti. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 260-261
 11. Əhmədova G.A., Quliyev M.R. Birincili və metastatik sümük şişlərinin erkən diaqnostikasında VEGF, VEGF-R1 və CEA-nn əhəmiyyəti. Azərbaycan Onkologiya və hematologiya jurnalı, 2012, №1, s. 95-98
 12. Əhmədova G.A., Orucov A.H., Nərimanova G.V. Bədxassəli sümük şiş­lə­rinin er­kən diaqnos­ti­kasında VEGF resep­tor­larının rolu. «Dayaq-hərə­kət apa­ratı­nın xəsarətləri və xəstə­liklərinin  müalicəsi. Trav­matologiya və ortop­e­di­ya­da müasir texnolo­giyalar. Ağırlaşma­la­­rın müalicə və profi­lak­ti­kası» möv­zusunda VII Bey­nəlxalq elmi-praktik kon­fransın materialları. Bakı, 4-6 may 2012, s. 179-180
 13. Əliyeva T.P., Əliyev S.G., Əbilova R.Q. Eksperimental anafilaktik  şok və immunokompleks reaksiyaları zamanı dövr edən immunokompleks­lərin (DİK) və komplementin fəallığının  immunoqlobulin E və G-dən ası­lı dəyi­şiklikləri. Allerqologiya üzrə IV Azərbaycan Milli konqresi. 19-20 sentyabr  2012. Bakı, s. 30-35   
 14. Əmiraslanov Ə.T., Baxşiyev  Ç.Ə., Quliyev M.R.,Əsədov Ə.S. Qaraciyər şişlə­ri: xarakteristikası və süa diaqnostikası üsullarının müqayisəli qiymət­lən­di­rilmə­si. Azər­bay­can  Tibb Jurnalı, 2012, № 2, c. 5-11
 15. Göyüşova  R.R., Quliyeva M.R. Xronik  böyrək  çatışmazlığının proqressiv­ləş­məsi: problemin müasir vəziyyəti. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2012, № 1, s. 147-152
 16. İslamzadə F.Q., Abdullayev O.S., Yaqubova V.İ., Məlikova A.D.Şəkərli diabet zamanı kalsium-fosfor mübadiləsinin tənzimləyici hormon­larının öyrənilməsi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, İSSN 2073-2651, Bakı, 2012, № 4, s.103-107.
 17. İslamzadə F.Q., İslamzadə F.İ., Məlikova A.D., Abdullayev O.S. Şəkərli  dia­bet zamanı metabolizmi markerlərinin müqayisəli təhlili. Azərbaycan təba­bətinin müasir nailiyyətləri, 2012, № 3, s. 107-111
 18. İslamzadə F.Q., Məlikova A.D.,  Abdullayev O.S., Orucov A.H. Şəkərli  dia­bet zamanı lipid mübadiləsinin və antioksidant sisteminin bəzi göstəricilərinə dərman müalicəsinin təsiri. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2012, № 4, s. 190-193
 19. Mahalov Ş.İ., Məmmədhəsənov R.M., Mehdiyeva Ş.N.,Quluzadə N.Ə., Quli­yev M.R. Epilepsiyalı  qadınlarda tutmaların  tezliyinin reproduktiv hormon­ların sıviyyəsi ilə əlaqəsi. Azər­bay­can  Tibb Jurnalı, 2012, № 3, s. 89-93
 20. Rəhimova N.F., Hüseynova S.A., Həsənov S.Ş., Ələsgərov S.M., Quliyev M.R., Musayev İ.M. Müxtəlıf  hestasiya yaşında  doğulan azçəkili yenidoğul­muşlarda mərkəzi sinir sisteminin hipoksik-işemik zədələnmələrinin pato­genetik aspekt­ləri. Azər­bay­can  Tibb Jurnalı, 2012, № 2, s. 113-118
 21. Salmanоva R.Ə. Əfəndiyеv A.M., Hidayətova Z.H. Хrоniki hеpatit C zamanı  bəzi biо­kimyəvi və immunоlоji göstəricilərin öyrənilməsi. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 409-410
 22. Азизова Г.И.  Гасанова Ш.И., Азимова З.Я. Влияние ПОЛ/АОЗ статуса организма на протективную функцию В-системы иммунитета при хронической почечной недостаточности. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012. s. 475-476
 23. Алекперзаде Ш.И., Ниязова Н.К., Мустафаева  Б.Б. Изменение белко­вого коэффициента плазмы крови при различных метаболических нару­шениях. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012. s. 478-479
 24. Аскерова Т.А., Керимова А.К., Османов  Х.М., Велиева Г.А.  Бере­мен­ность при наследственной дисплазии соединительной ткани. Ə.M.Əliye­vin anadan ol­masının 115 illiyinə həsr edilmiş kon­fransın mate­rial­ları. Bakı,  2012, s. 484-485
 25. Бабаев Г.Г., Османов Х.М., Байрамов Ш.М., Мехвалиева Г.А. Ак­тив­ность и изоформ НАД-малатдегидрогеназы в ассимиляцион­ных  тканях amarantus cruentus-a  в условиях водного стресса. Ə.M.Əliyevin anadan ol­masının 115 illiyinə həsr edilmiş kon­fransın mate­rial­ları. Bakı, 2012, s. 489-490
 26. Гусейнли Я. С., Аскерова Т.А., Гасанова Ш.И. Клинические и гене­тические формы, диагностика и лечение фенилкетонурии. Azər­bay­can  Tibb jurnalı, 2012, № 2, s. 167-170.
 27. Кулиева Ф.Э., Вагабова Г.Р., Багирова С.А. Влияние показателей анти­оксидантного статуса  организма на динамику изменений некоторых иммунных параметров. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları.  Bakı, 2012, s. 514-515

 

2013-cü ildə respublikada çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Əfəndiyev A.M., Rüstəmova X.R., Həsənov R.Ə. β-qlükuronidaza fermentini inhibisiya edən şiff əsaslı tiazol birləşmələrinin skrininqi və ic50-sinin öyrə­nil­məsi. Rüblük elmi-praktik jurnal. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiy­yətləri. № 2, 2013, s. 115- 119
 2. Əfəndiyev A.M., Эль-Хефни М.А., Talışinskaya L.R., Xəlilova V.Z.Hepatit C ilə ağır­laş­mış  süd vəzisi xərcəngi olan xəstələrdə endokrin-metabolik pozul­­malar. prof. B.M.Aşurovun anadan olmasının 70 illi­yi­nə həsr edilmiş elmi kon­fransın materialları. Bakı, 2013, s.138.
 3. Göyüşova R.R.,Quliyev M.R. Antioksidant sistemi fermentlərinin və lipid peroksidləşməsinin xroniki böyrək çatışmazlığının proqressivləşməsində rolu. AMEA, Xəbərlər, biologiya və tibb elmləri, Bakı – Elm-2013, s. 95- 99
 4. İslamzadə F.İ. Azərbaycan tibb ədəbiyyatında terminologiya və dil          prob­­lemi. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2013, № 3 s.138-143
 5. Kərimova S.P., Cəfərova G.Ə., Yaqubova V.I. Hepatit S ilə ağırlaşmış  süd vəzisi  хərçəngi olan хəstələrdə endokrin disfunksiya. Az. səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi. Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki  konfransın  materialları, Bakı, 2013 s. 96.
 6. Rustamova Kh.R. Screening of β-glucuronidase unsymmetric urea inhibitors, in vitro. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Z.Ə.Əliyevanın 90 illik yubi­leyinə həsr olunmuş Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların “Müasir biologiyanın İnnovasiya Problemləri” mövzusunda ll Beynəlxalq Elmi Konfransının mate­rialları. Bakı, 7-8 may, 2013 s. 44-46
 7. Rustamova Kh.R., Hasanov R.A. Searching of inhibitors of β-glucuronidase enzyme among of compounds belonging to the unsymmetrical urea classes (in vitro research). AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. cild ll, №1, 2013, s. 236-240
 8. Кərimova S.T., Cəfərova G.Ə., Yaqubova V.İ. Hepatit C ilə ağırlaşmış süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə endokrin disfunksiya. Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın mate­rial­ları. Bakı, 2013, s. 92-93
 9. Эфендиев А.М., Азизова А.И., Дадашова А.Р., Гаджиев А.К., Кулиева С.Р. Применение цистатина с лабораторной диагностики. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2013. s. 117-119
 10. Эфендиев А.М., Гидаятова З.Г. Уровень α-дефензина и элафина в сыворот­ке крови при хроническом вирусном гепатите С. Azərbaycan Tibb Jurnalı, № 1, 2013, s. 65-69

 

2014-cü ildə respublikada çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Dadaşova A.R., Ələkbərzadə Ş.İ., Eyyubova A.Ə., Qarayev A.N.  Talas­semiya zamanı endogen antimikrob peptidlərin təyini. “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı,2014 s.204-205
 2. Dadaşova A.R., Salmanova R.A. Müasir diaqnostikada zülalların elektoforezi üsulunun əhəmiyyəti. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2014. s.107-110
 3. El-Hefni M.A., Məmmədxanova F.M.Hepatit C  virusu ilə yoluxmuş süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə lipid mübadiləsinin  xüsusiyyətləri. Azərbay­can Xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildö­nümünə həsr olunan ATU rezidentlərinin 2-ci elmi-təcrübi konfransı. ATUREK (konfrans mate­rialları). Bakı 23 may 2014, s. 98.
 4. Əfəndiyev A.M., Cəfərov R.X., Ələkbərzadə Ş.İ., Əmirova M.F. Sistain c- böyrək patologiyalarının biomarkeri kimi. Azərbaycan-Türkiyə Cərrahiyyə və Qastroentеrologiya Günləri, Bakı, 2014. s.138-139.
 5. Əfəndiyev A.M., Əzizova G.İ., Dadaşova A.R., Bağırova S., Mustafayeva B.B. Talasemiya xəstələrinin qanında bəzi endogen antimikrob peptidlərin tədqiqi. “Azərbaycan Allergologiya və klinik immunalogiya” jurnalı, 2014, № 1. s. 5-8
 6. Əfəndiyev A.M., Hidayətova Z.H., Xroniki hepatit C zamanı  qan se­rumunda  antimikrob peptid­lərin öyrənilməsi. Az.Resp. SN V.Axun­dova ad. Milli Elmi-Təd­qiqat Tibbi Profi­lak­tika İnstitutunun eımi əsərləri  VII cild.   2014  c. 175-177
 7. Əsədov Ə.S., Baxşıyev B.Ə., Quliyev M.R.  Qaraciyərin ocaqlı zədələn­mələrinin diaqnostikasında ultrasəs müayinəsi üsulunun əhəmiyyəti. Sağ­lamlıq jurnalı, 2014, № 2, s. 124-128
 8. Əsədov Ə.S., Quliyev M.R., Orucov A.H. Qaraciyərin xoş- və bəsxassəli  şiş­ləri zamanı bəzi onkomarkerlərin öyrənilməsi. Azərbaycan Metabolizm Jur­nalı, Bakı, c. 12, Yanvar-Mart 2014,  № 1, s. 22-26
 9. Əsədov Ə.S., Orucov A.H., Rzayeva Ə.V. Qaraciyərin metastatik şişləri za­manı bəzi оnkоmarkerlərin səviy­yəsi. Azərbaycan Tibb Universiteti Rezi­dentlərinin 2-ci elmi-təcrübə konfransının ma­terialları.  Bakı, 23 may 2014, s. 71.
 10. Əzizova X.N., Əsgərova T.Ə., Dadaşova A.R. İrsi və ikincili kollagenozların  di­aq­nostikasında bəzi biokimyəvi göstəricilər. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Ba­kı, 2014, № 2, s. 111-115
 11. İslamzadə F.İ. “Ağız suyu” və “tüpürcək” ifadələri – tibbi-bioloji termin kimi. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2014,  №1 s.163-167
 12. Kərimova S.T., Əfəndiyev A.M., Yaqubova  V.İ., Xəlilova B.Z. Hepatit C ilə  ağır­laşmış süd vəzisi xərçəngi olan olan xəstətlərdə endokrin-metabolik po­zul­malar. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təba­bətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın ma­terialları. Bakı, 2014, s. 78-79
 13. Kərimova S.T., Əfəndiyev A.M., Yaqubova V.İ., Xəlilova V.Z. Hepatit C ilə ağırlaşmış süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə endokrin-metabolik pozulma­lar. Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı-2014, s. 78-79
 14. Qarayev A.N., Eyyubova A.Ə., Quliyeva F.A. II tip şəkərli diabet xəstə­lərində immun vəziyyət. Metabolizm jurnalı, cild 12, Aprel-İyun 2014. s.20-24.
 15. Mammadova Kh., Jabbarova Sh., Massfeller R. New Insights into the In­hi­bition of deta-glucuronidase. II International Scientific Conference of Young Researchers, 2014, 18-19 april, Baku, p. 160-161.
 16. Mammadova Kh., Jabbarova Sh., Massfeller R. Three-center pharmacophore model of β-glucuronidase inhibitors. l International Medical Congress for Student and Young Doctors, 2014, 2-3 may, Baku, p. 36.
 17. Mammadova Kh., Safarov N., Jabbarova Sh., Gasanov R. Molecular docking studies of disubstituted acyl hydrazides, inhibitors of  β-glucu­ronidase. Jo­urnal of Qafqaz University – Chemistry and Biology, 2014, V. 2, №1, p. 3-9
 18. Mehrabova M.A., Abiyev H.A., Topchiyeva Sh.A. Definition of band gap og venom crystals of macrovipera lebetina obtuse. VII Eurasion Conference “Nuc­lear science and its application”, 21-24 October, 2014, Baku, Azer­baijan.
 19. Moharamzadeh M., Afendiyev A.M., Quliyev A.A. The production of bio­logical standard sera for measuring of the prostate specific antigen (PSA) in blood, for screening of the prostate cancer. Azərbaycan Metabolizm Jurnalı 2014, 12; Aprel-İyun  № 2
 20. Orucova İ.N., Məmmədova  Ü.F., Orucov A.H. Endogen antimikrob pep­tidlər: əsas nümayəndələri və onların tibbi praktikada istifadəsinin perspek­tivləri. Azər­baycan Tibb Jurnalı, 2014,  № 4, s. 106-112.
 21. Salmanova R.Ə., Quliyeva F.E., Cəfərov R.X., Novruzov E.R. 2-ci tip şəkərli diabet xəstələrinin qanında antimikrob peptidlərin səviyyəsinin tədqiqi. “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2014 s.261-262
 22. Şahbazov R.O., İslamzadə F.İ., Lovy F.M., Naziruddin B. Şəkərli diabetin müalicəsində yeni üsul: mədəaltı vəzinin transplantasiyası. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2013, №3 s. 5-12
 23. Азизова Г.И., Кулиева Ф.Э., Эюбова А.А., Абдуллаева Э.Э. Исследова­ние уровня метаболитов арахидоновой  кислоты и иммуноглобулинов при ато­пическом дерматите. Sağlamlıq,  Elmi-praktik jurnal, 2014, № 3, s. 14.
 24. Азизова Х.Н., Аскерова Т.А., Ягубова В.И.  Антифосфолипидный  син­дром при наследственных и вторичных коллагенопа­ти­ях. ATU-nun əmək­daşlarının  elmi-tədqiqat işlərinin ye­kun­­larına həsr edilmiş "Tə­babətin aktual prob­lem­ləri". Bakı, 2014, s. 269-270
 25. Аскерова Т.А., Азизова Х.H., Гасанова Ш.И., Ягубова В.И. Антифосфо­липид­ный синдром при наследственных и вторичных коллагенопатиях. Azər­baycan Metabolizm Jurnalı, Bakı, 2014, № 2, s. 11-15.
 26. Гасанова Ш.И., Вагабова Г.Р., Мустафаева Б.Б., Ниязова Н.К. Изучение секреции эндогенных антимикробных пептидов при гиперурикемии. “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2014 s. 297-299
 27. Гасанова Ш.И., Ниязова Н.К., Алекперзаде Ш.И.  Влияние оксидатив­ного стрессса на иммунные параметры при хронической почечной недостаточности.  “ Sağlamlıq”  Elmi-praktik jurnal, 2014, № 2, s. 53-54.
 28. Керимова С.Т., Халилова В.З., Байрамова Н.Ш. Роль онкомаркера АФП в диагностике рака печени. Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual prob­lemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı-2014, s. 305-306

 

2015-ci ildə respublikada çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Аскерова Т.А., Мамедова К.М., Гасанзаде Н.Ч. Нарушение обмена же­леза у больных  с недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфат­де­­гид­рогеназы // Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2015,  cild 12, № 4, s. 15-18.
 2. Azizova G.I., Allahverdiyeva L.I., Islamzade F.G., Hidayətova Z.H. Inves­tigation of immunological  parameters  and  some antimicrobial pep­ti­­des on chronic hepatitis C. Azərbaycan Allergolo­giya və Klinik immu­nologiya Jurnalı, cild 3, № 2, 2015, s. 22-25
 3. Dini L., Ghamam A.A., Osmanov H.M.  Nanotechnology challen­ges: the con­tri­­bu­tion to a  ne medicine. (sertifikat). 6-7 noyabr 2015. ATU TEC-in təşkil et­diyi Tələbə və Gənc həkimlərin II Beynəlxalq  Tibb konqresinin məqalələr top­lusu. 
 4. Əfəndiyev A.M., Hidayətova Z.H., Əmirova M.F., Hacıyev A.H. Xroniki C virus hepatiti  olan xəs­tələrdə immun statusun formalaş­ma­sında endo­gen antimikrob pep­tidlərin rolu. Azərbaycan Metabo­lizm Jurnalı, c. 12, № 4, okt­yabr-dekabr  2015, s. 9-15
 5. Əfəndiyev A.M., İbrahimov E.E., Xəlilova V.Z. Sümük şişlərinin rast­gəl­mə tezliyi və müasir diaqnostika üsulları. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri,  rüblük elmi-praktik  jurnal, 2015, № 2, s. 57-61
 6. Əzizova G.İ., Məmmədova F.İ.,  Dadaşova A.R. Ülkü Bengü  Ürəyin işe­mik xəstəliyi zamanı qan plazmasında apoptoz markerlərinin təyini. Qaf­qaz Universiteti. Gənc tədqiqatçıların II Beynəl­xalq elmi konfransının ma­te­rialları - I kitab.  17-18 aprel 2015, Bakı, s. 305-306
 7. Farooq A.D., Osmanov H.M., Ghamamno A.A. The challenges and the role of scientific research and new-technologies for faculty development. 30 aprel-2 may  2015-ci il tarixdə  Azərbaycan xalqının Ümummilli liseri H.Əliyevin ana­dan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş "Müəllim hazırla­ma  siyasəti və prob­lemləri" adı V Beynəlxalq konfransda  Məqalələr toplusu. s. 528-532.
 8. Qasımov N.V., Orucova İ.N., Əhmədova G.A., Əsədov Ə.S. Süd vəzisi şişlərinin instrumental diaqnostikasının müasir vəziyyəti. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri № 3, 2015, s. 232-237Nəzərova G.E. I tip şəkərli diabet xəstə­lə­rin­də sümük toxumasının bio­kim­yəvi markerərinin öyrə­nilməsi. Azərbaycan Xalqının Ümum­­milli lideri H.Əli­ye­vin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunan  ATU rezident­lərinin 4-cü elmi-təcrübi konfransı. ATUREK/13 May 2016. s.125.
 9. Мамедова Э.Т., Мамедов А.М.,Кулиев М.Р., Керимова И.А. Пери­тонит: распространение, классификация и некоторые вопросы пато­генеза Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2016, № 1, s.31-35
 10. Mirzəyeva R.S., Qazıyev A.Y., Quliyev M.R. Mədə-bağırsaq patologiyası olan şəxslərdə strongiloidozun rastgəlmə tezliyi və epidemioloji xüsusiyyətləri Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2016, № 1, s. 103-106

 

2010-cu ildə xaricdə çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. El-Hefny M.A., Afandiyev A.M., Quliev M.R., Kari­mova S.T., Karimova E.A. Oxidant/antioxidant status in pre and posto­pe­rative  breast cancer pa­ti­ents. The 2nd International Conference on Bio­logical & Enviromental Sciences, 2010.
 2. El-Hefny M.A., Hajiyev A.K., Afan­di­yev A.M.Studying of serum VEGF, CEA and CA 15-3 in pre and posto­perative bre­asat cancer pa­tients. Меди­цинский журнал (Грузия), 2010, Vol. 2, № 1, c. 61-64.
 3. El-Hefny M.A., Karimova S.T., Talisinskaya L.R., Afandiyev A.M. In­ves­ti­gation of serum VEGF  in breast cancer and Hepatitis C virus patients. Sci­entific Medical Journal (EGYPT), 2010,Vol. 22, № 1, p. 23-30.
 4. Huseynova G.R., Azizova G.I., Efendiyev A.M., Memmedhesenov R.M. Anti­body avidity in patients with different stages of type 2 diabetes mellitus in Azerbaijan Repablic. International Journal of Diabetes in Developing Countries, Jul-Sep 2010, vol. 30, p. 160-163.
 5. Азизова Г.И., Вагабова Г.Р.,  Дадашева А.Р., Багирова С.А., Мустафаева Б.Б. Исследование белковых фрак­ций плазмы при раз­лич­ных метабо­лических нару­шениях. XIV Междунар. конг. по реа­билит.  в меди­цине имму­но­реа­би­лит. Все­мир­н. фо­рум педиатров. Ду­бай, ОАЭ, 6-9 февра­ля 2009, том 10, № 1, с. 135.
 6. Азизова Г.И., Гасанова Ш.И., Эфендиев А.М. Изучение  метаболитов ара­хидо­но­вой  кислоты и им­мун­ных пара­метров при ато­пическим  дер­ма­тите. Журнал научных пуб­ли­каций аспирантов и докто­рантов.   № 5, Май 2009,  Курск, c. 146-148.
 7. Азизова Г.И., Гусейнова Г.Р., Далимова Д.А., Мухаммедов Р.С. Изу­че­ние взаимосвязи  между биохимическими показателями и авидностью ан­тител у больных сахарным диабетом типа 2. Инфекция, иммунитет и фармакология,  Ташкент, 2010, № 3-4, с. 98-101.
 8. Азизова Г.И., Мамедгасанов Р.М., Вагабова Г.Р., Мустафаева Б.Б., Эфен­­диев А.М. Количественное изменение  белковых фракций плазмы крови при сахарном диабете и ХПН. Медицинский курьер, Кишинев, № 6, 2009, с. 312-315
 9. Азизова Г.И., Рагимова Р.Р., Эфендиев А.М. Изучение некоторых цито­ки­нов и иммунных пара­метров при хронической  по­чечной недоста­точ­ности. Ци­токи­ны и  воспале­ние. Санкт-Петер­бург, 2009, Т.8, № 4, с. 46-49.
 10. Сафаров  А.М., Абилова Р.Г. Динамика изменения количества  лизоци­ма в слюне при съемном зубном протезировании. Журнал Клиническая стоматология, Москва, 2010, с. 80-82

 

2011-ci ildə çap olunmuş elmi işlərin siyahısı 

 1. Ahmadova G.A., Narimanova G.V. Level of  VEGF, CEA, calsium and phos­phorus in blood serum in different types of bone tumors. “Curierul medical” (Moldova), Молдова, 2011, с. 6-11
 2. Bankeu J.J., Rustamova, Bruno N.L, Noungoue D.T., Silvere A. et al. Iso­flavone Dimers and Others Bioactive Constituents from the Figs of Ficus mucuso. Journal of Naturals Products, 2011, May 27, p. 1370-1378.
 3. Efendiyev A.M., Dadashova A.R., Azizova G.I. Ativities of antioxidant-redox enzymes and intensivity of LPO at thalassemia in Azerbaijan Republic. 14th Tabriz International medical Sciences Congress Abstrakt Book, 12-14 May 2011, Tebriz-Iran. p. 151

 

 

2012-ci ildə xaricdə  çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Aбдуллаев О.С., Меликова А.Д., Исламзаде Ф.Г.Состояние антиок­си­дантной системы у больных инсулин­независимым сахарным диабетом. Фармация Казахстана, г. Алматы, 2012, № 4, с. 39-41.
 2. Абдуллаев А.Ю., Гулиев М.Р. Компоненты системы «протеиназы-анти­про­теиназы» в индуцированной мокроте больных хронической обструк­тивной болезнью легких. «Пульмонология» Москва, 2012, № 5, с.33-36
 3. Азизова Г.И., Дадашева А.Р., Эфендиев А.М. Изучение маркеров окси­да­тивного  стресса при SS-талассемии. XIX Российский националь­ный конгресс «Человек и лекарство». Сборник  материалов конгресса (те­зисы докладов). 23-27 апреля 2012, Москва, с. 245
 4. Азизова Г.И., Эфендиев А.М., Дадашова А.Р., Гусейнова Г.Р.  Взаимо­связь между интенсивностью ПОЛ и секрецией антимикробного пептида де­фензина при наследственных гемолитических анемиях. Российский кон­гресс с Международным  участием «Молекулярные основы клиничес­кой медицины – возможное и реальное». Материалы 18-20 июня 2012 г., Санкт-Петербург, 2012, с. 148
 5. Аскерова Т.А., Гасанова Ш.И., Велиева Г.А., Ягубова В.И.  Генети­ческое исследование фе­нилкетонурии  в Хач­маз­ском ра­йоне Азербайд­жан­ской Рес­пуб­лики. Moldova. Curierul Medical, 2012, № 6,  c. 13-16
 6. Гасанова Ш.И., Азимова З.Я., Ниязова Н.К., Идаятова З.Г. и др. Изуче­ние уровня секреции анти­микробных пеп­тидов и неко­то­рых биохи­ми­ес­ких показателей при хроничес­ком вирус­ном гепа­тите С. XVIII Между­нар. конг. по реа­б. в мед. и имму­о­реa­б. VI Всемир. форум  по аст­ме и респ. ал­лерг. Лон­дон, Ве­ли­кобрита­ния, Аллер­ол­огия и им­мунология, т.13, № 4, 2012, p. 322
 7. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Новрузов Э.А., Гулиев Н.М. Влияние поч­вен­ной засухи  на активность и изоформ НАДФ-зависимой малатде­гид­­рогеназы листьев amaranthus cruentus L. Матерıалы Х Мıжнародноï  науко­воï конференцıï студентıв та молодих науковцıв, «Шевченкıвська  весна 2012: бıологıчнı науки»19-23 березня, Киïв, 2012, с. 3-4
 8. Эль-Хефни М.А., Гаджиев А.К., Эфендиев А.М.Изучение уровня васку­ляр­ного эндотели­аль­ного фак­то­ра роста, СА 15-3 и СЕА у больных раком молочной железы до- и после опу­холи. Фар­мa­ция Казахстана, 2012 апрель, с. 33.
 9. Karimova S.T., El-Hefni M.A., Hacıyev A.K., Afandiyev A.M.  Изучение уровня VEGF, CA-15-3  и CEA у больных раком молочной железы. Фармация Казахстана, 2012, № 4, с. 33-36

 

2013-cü  ildə xaricdə  çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Moharamzadeh M., Efendiyev A.M., Quliyev A.E. The possibility of total automation Radio Immunoassay (RIA)? 5th International and 17th Iranian Congress of Nuclear Medicine. Iran, May 1-3, 2013, p. 20
 2. Osmanov H., 13 the role Caucasian peoples in forming Islamic Culture .  Sck London is Second International confranceon Social Sciences & Humanitres in the  Islamic Vorld, 25-27 February, 2013 (Dubai), p. 101-106
 3. Vosoughi E., Fagham N., Mehdipour P., Akhavam H., Acqarova T.,  Piri H. BRCA 1 alternative splicing in breast tuçorogenesis. Annals of Biological Research, 2013, Vol. 4. N. 4. p. 139-143
 4. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Новрузов Е.А., Гулиев Н.М. Влияние поч­вен­ной засухи на активность и изоформ НАД-зависимой малик ен­зима листьев Amaranthus Cruentus L. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Материалы X Mеждуна­родного сим­по­зиума. Москва, 17-21 июня 2013 года, с. 221-224
 5. Эфендиев А.М., Гидаятова З.Г., Караев А.Н., Гасанова Ш.И., Ниязова Н.К., Азимова З.Я., Алекперзаде Ш.И. Изучение уровня секреции анти­микроб­ных пептидов и некоторых биохимических показателей при хро­ни­ческом вирусном гепатите С. Изд. Отдел. XVlll Междунaродного конгресса по реаб. и иммунореаб. Великобритания, 26 апреля – 2 мая 2012, т. 13, № 4, р. 322. 

 

2014-cü ildə xaricdə  çap olunmuş elmi işlərin siyahısı

 1. Huseynova S., Panakhova N., Orucova P., Hasanov S., Quliyev M., Orucov A. Elevated levels of serum slCAM-1 inasphyxiated low birth weiqht new­borns.  Scientific reports. 31 october 2014, p. 1-4
 2. Khan K.M., Karim A., Saied S., Ambreen N., Rustamova X., Naureen SH. Et al. Evaluation of the thiazole Schiff bases as  β – glucuronidase inhibitors and their in silico studies. Molecular Diversity, 2014, V. 18, № 2, p. 295-306 (IF=2,8 ).
 3. Азизова Г.И., Гасанова Ш.И., Ниязова Н.К., Дадашова А.Р., Азизова У.Г. Уровень секреции некоторых эндогенных антимикробных пеп­ти­дов и отдельных цитокинов при сахарном диабета типа 2. Казанский медицинский журнал, Том 95, Выпуск 5, 2014.
 4. Азизова Г.И., Дадашова А.Р., Амирова М.Ф. Биомаркеры оксида­тив­ново стресса и состояние антиоксидантной системы при сахарном диа­бете типа 2. «Universum: медицина и фармакология» электронный науч­ный журнал, 2014, № 6 (7)
 5. Азизова Г.И., Дадашова А.Р., Вагабова Г.Р., Джафаров Р.х. Эндогенные антимикробные пептиды как маркеры инфекционного процесса при талассемии. «Международный Медицинский Журнал», Xарьков, 2014 стр.100-103
 6. Азизова Г.И., Дадашова А.Р., Караев А.Н., Азизова У.Г. Исследование сек­ре­ции эндогенных антимикробных пептидов при различных формах b-талас­семии . Сборник материалов XVII конгресса педиатров России с меж­ду­на­род­ным участием «Актуальные проблемы педиатрии», Москва, 14-16 фев­раля 2014, с. 4.
 7. Аскерова Т.А., Керимова А.К., Азизова Х.H. Первые итоги постнаталь­ного скрининга наследственных коллагенопатий среди новорожденных. «Био­ме­дицина», 2014, № 2, с. 7-8.
 8. Исламзаде Ф.И., Салманова Р.А., Кулиева С.Р., Дадашова А.Р. Циста­тин с как чувствительный биомаркер почечных патологий. Балтийский Медицинский Форум, Санк-Петербург, 23-25 июня 2014.
 9. Эфендиев А.М., Мамедова Ф.И. Биохимические основы апоп­тоза при сердечной недоста­точности. Universum: Медицина и фармакология: электронный научный журнал. 2014, № 12 (13) с. 1-8
 10. Эфендиев А.М., Мамедова Ф.И. Исследование факторов  апоп­тоза при ишемической болезни сердца. VII Всероссийский фо­рум. "Вопросы неот­лож­­ной кардиологии 2014: от науки к практике". Тезисы. Москва 26-27 ноября 2014. с. 29.

 

2015-ci ildə xaricdə  çap olunmuş elmi işlərin siyahısı 

 1. Аскерова  Т.А., Гасанзаде Н.Ч. Оценка обмена железа у больных с раз­личными генетическими формами b-талассемии. "Аллергология и имму­нология". 2016, том 17, № 1, с. 60.
 2. Haciyev Y., Memmedova B., Rehimli L.,  Mamyayeva N., Huseynov R., Karayev Z. Prevalence of intestinal parasites in patients applied to clinics of Azerbaijan Medical University // PreCourtyard Marriott Hotel, Tbilisi, Georgia The 7th Eurasiya congress of  infectious diseases. 30 september-3 oktober 2015, p. 309
 3. Osmanov H.M., Mammadova F.İ., Suleymanov S.S., Ghamamno A.A. Stu­dy of apoptosis markers in ischemic heart disease. 5th İnternational Symposium-cum-Training Course on  Molecular Medicine and Drug Research. Məqalələr top­lusu. January 12-15, 2015, Karachi, Pakistan s. 58-65.
 4. Ghamamno A., Osmanov H.M., Mammadova F.İ., Suleymanov S.S. Stu­dy of poptosis markers in iscemic heart disease.  5 th İnternational sym­po­si­­um -cum-trining course on molecular medisine and drug research (MMDR-5). Janvary 12-15, 2015, Ka­ra­chi, Pakistan, p. 65
 5. Huseynova S.A., Panakhova N.F., Orucova P.A., Yaqubova V.İ. Hasanov S.S. Quliyev M.R.Altered enthelial nitric oxide synthesis in preterm and small for gestational age in­fants. Pediatrics International,  Ja­pan, 2015, N. 54, p. 269-275
 6. Гаджиев Дж.Н., Аллахвердиев В.А., Сушков С.В., Ягубова В.И.  и др. Системная цитокиноте­ра­пия с применением бета­лейкина гас­тро­дуоде­наль­ного кровотечения.  Клиническая хирургия, 2016, № 3,  с. 20-22.
 7. Гришина Е.В., Галимова М.Х., Джафаров Р.Х., Лобанов А.В., Сер­геев А.И., Федотчева Н.И., Дынник В.В. Факторы способст­вую­щие и препятствующие индукции митохондриальной проницаемой поры и развитию цирроза печени при диабете 2 типа.  V съезд биофизиков россии, матер. Докладов, 4-10 окт 2015 г. Pостов-на-Дону, медицин­ская биофизика, Т. 2, с. 223
 8. Эфендиев А.М., Идаятова З.Г.  Роль иммунного статуса и эндо­ген­ных антимикробных пептидов в патогенезе хронического гепатита С. Казанский Медицинc­кий журнал. Теорети­ческая и клиническая меди­цина, том. ХСVI,  № 2 март-апрель 2015. с. 186-191
 9. Osmanov H.M. Scr London is Second Inter­national confranceon Social Sciences & Humanitres in the  Islamic Vorld, 25-27 Feb­ru­ary, 2013 (Dubai), p. 101-10613 the role Caucasian peoples in forming Islamic Culture.
 10. Гаджиев Дж.Н., Аллахвердиев В.А., Сушков С.В., Климова Е.М., Гаджиев Н.Дж., Гулиев М.Р.Состояние местных и системных  пока­зателей иммунного, цитоки­нинового и антиоксидантного статуса при острых язвенных гастродуоденальных  крово­течениях. Хирургия Украины,  2015, № 3, с. 44-48
 11. Askarova T.A., Hasanzadeh N.Ch., Valiyeva G.A. Hereditary Hemo­chro­matosis as a reason of Diabetes Mellitu . 21-23 may 2016-cı il, İran İslam Respublikası, Tehran. 2-ci Beynəlxalq və 14-cü İran üzrə Genetika kon­fransın toplusu.