Elmi işlər

 1. Алиева С.Т., Абдуллаева А.М., Агамалиева Ф.Ш., Курбанова М.Г., Кули­ева З.А., Шахбазова С.М. Аккомодация глаза у детей с врожденной миопией // Prof. S.H.Axundovun 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.194-200.
 2. İsmayılov Q.M. Gözün evesserasiya və enukleasiyasının səbəblərindən asılı tibbi-sosial ağırlığı // Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı. Bakı, 2017. №1. Səh. 37-40.
 3. Исмаилов Г.М. Распространенность глазного травматизма в городе Баку // Казанский Медицинский журнал. Казан, 2017. №2, стр.248-250.
 4. Исмаилов Г.М. Характеристика причин травм глаза и его придаточного апарата // Журнал Офтальмология. Восточная Европа. Минск, 2017. №1, стр.54-59.
 5. İsmayılov Q.M. Enuklesiya və evisserasiya əməliyyatlarından sonra fəsadların tezliyi və strukturu // Sağlamlıq. Bakı, 2017, №1, səh.58-62.

Tezislər

 1. Allahverdiyev R.M., Ağamalıyeva F.Ş., Şahbazova S.M., Quliyeva Z.Ə. Açıqbucaqlı I-II mərhələli normal gözdaxili təzyiqli, əməliyyat olunmuş qlaukomalı xəstələrin müalicəsində retinalaminin effektivliyi // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.309.
 2. Quliyeva S.Ə., Quliyeva E.İ., Əlizadə L.V., Abdullayeva A.M. Pteriqium cərrahi müalicəsində tətbiq olunan autokonyunktiva və amniotik membran baryer plastikasının fərqlənməsi // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.333.
 3. Məmmədova V.M., Qurbanova M.H., Əliyeva G.Ə., Yadigarova S.İ. Səthi formalı herpetik keratitli xəstələrin aktipolla müalicəsi zamanı alınan klinik nəticələr // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.338.
 4. Musayev-Qəlbinur P.İ., Məmmədova V.M., Ağamalıyeva F.Ş., Şahbazova S.M. Dərin formalı herpetik keratitli xəstələrdə aktipolla müalicə // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.339.
 5. Zülfiyev Q.Q., Qəhrəmanov H.M., İsmayılov Q.M., Quliyeva U.Z. Açıqbu­caq­lı birincili qlaukomanın inkişafında buynuz qişa qalınlığının rolu // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.359-360.
 6. Zülfiyev Q.Q., Qəhrəmanov H.M., İsmayılov Q.M., Əsədova Ş.Ə. Buynuz mərkəzi qalınlığının qlaukomanın diaqnostikasına təsiri // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın material­ları. Bakı, 2017. Səh.358-359.
 7. Zülfiyev Q.Q., Qəhrəmanov H.M., İsmayılov Q.M., Şahbazova S.M. Qlauko­ma­nın diaqnostikasında buynuz qişa qalınlığının rolu // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın material­ları. Bakı, 2017. Səh.360-361.
 8. Musayev-Qəlbinur P.İ., Zülfiyev Q.Q., Qəhrəmanov H.M., İsmayılov Q.M., Şahbazova S.M. Qlaukomanın diaqnostikasına dair // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın material­ları. Bakı, 2017. Səh.340-341.
 9. Алиева С.Т., Агамалиева Ф.Ш., Кулиева З.А., Курбанова М.Г. Хромоак­комодометрия глаза при аметропиях // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.364-365.
 10. Гулиева С.А., Гулиева Э.И., Али-заде Л.В., Абдуллаева А.М. Раняя диаг­ностика глаукомы у лиц с миопией // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.374-375.
 11. Искендерли В.Б., Исмаилов Г.М., Абдуллаева А.М., Алиева Г.А. Медика­ментозное лечение спазма аккомодации при различных видах аметропии // Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubuleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.376.
 12. Ağamalıyeva F.Ş., Əliyeva S.T., Seydəliyeva A.İ. Uşaqlarda retinoblastomanın müasir müalicə metodları // ATU-nun yekun elmi-praktik konfransının materi­al­­ları. Bakı, 2017. Səh.13.
 13. Musayev P.İ., Qəlbinur A.P. Buynuz qişada osmorequlyasiyanın korreksiyası (eksperimental tədqiqat) // ATU-nun yekun elmi-praktik konfransının material­ları. Bakı, 2017. Səh.34.
 14. Алиева С.Т., Абдуллаева А.М., Мамедова В.М., Курбанова М.Г. Влияние лекарственной симпатикотонии на динамическую рефракцию глаза // ATU-nun yekun elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2017. Səh.46.
 15. Zülfiyev Q.Q., Qəhrəmanov H.M., İsmayılov Q.M., Əsədova Ş.Ə. Buynuz qişa mərkəzi qalınlığının qlaukomanın diaqnostikasına təsiri // ATU-nun yekun elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2017. Səh.41.
 16. Zülfiyev Q.Q., Qəhrəmanov H.M., İsmayılov Q.M., Quliyeva U.Z. Açıqbu­caqlı birincili qlaukomanın inkişafında buynuz qişa qalınlığının rolu // ATU-nun yekun elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2017. Səh.42.
 17. Zülfiyev Q.Q., Qəhrəmanov H.M., İsmayılov Q.M., Quliyeva U.Z. Qlaukomalı xəstələrdə hipotenziv preparatların istifadəsinin görmə orqanının ön hissəsinə təsiri // ATU-nun yekun elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2017. Səh.43.
 18. Алиева С.Т., Абдуллаева А.М., Агамалиева Ф.Ш., Курбанова М.Г., Кули­е­ва З.А., Шахбазова С.М. Результаты укрепления склеры безопера­цион­ным способом при прогрессирующей миопии // Prof. S.H.Axundovun 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017. Səh.201-203.
 19. Gahramanov H., Zulfiyev G., Ismayilov G., Aliyeva S., Agayev E., Abdul­hameed Omarlutfi A., Yusifova L., Shahbazova S. Bilateral exudative retinal detachment in an adult women with recidives of breast cancer – case report / Congress of the European Society of Ophthalmology. 10-13 June, 2017, Barselona, Spain. Abstract E-book, P.137.
 20. Huseynova T., Galbinur T., Abdullayev A., Rahimzade A.. Corneal measure­ments in patients with diabetes mellitus // Azerbaijan Medical Association journal, Vol. 1, № 2, 2016, P. 59.