Elmi işlər

ATU-nun Ağız və Üz-çənə cərrahiyyə kafedrasının

2014-2018-ci illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin Planı

  

Mövzuların adı

Yerinə yetirmə müddəti

İcraçı

 I.

Mövzu:  Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabi prosseslərində, travmatik zədələnmələrində, anadangəlmə və qazanilmiş qüsur və deformasiyalarında səmərəli diaqnostika və müalicə üsullarin işlənilməsi.

2014

2018

Prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

 

1.1

İş: Anadangəlmə sifət yarıqlarının bərpası üçün kompleks tətbirlərin işlənilməsi

Mərhələ:    Anadangəlmə sifət yarıqları cərrahi müalicədən sonra xəstələrin reabilitasiya dövrdə zamanı multidistiplinar yanaşmanın praktiki tətbiqi

2014

2017

2018

2017

Prof. t.e.d. Yusubov Y.Ə.

Dos. t.e.n. Hüseynov Ə.H.

Ass. t.ü.f.d. Fərzəliyev İ.M.

Ass. Qurbanəliyeva Q.İ.

1.2

İş:  Uşaqlarda üz skeleti sümüklərinin sınıqlarının diaqnostikası və effektiv müalicə alqoritmlərinin işlənilməsi

Mərhələ Kliniki materialların toplanması və perspektiv analizi

2014

2017

2018

2017

Prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Dok. Abdullayev E.M.

Ass. Quliyeva N.N.

B/l. Əhmədov S.Q.

1.3

İş:  GÇO-nın iltihabı və disfunksional prosseslərinin diaqnostika və effektiv müalicə metodlarının  işlənilməsi

Mərhələ:   Kliniki materialların toplanması və retrospektiv analizi

2014

2017

2018

2017

Prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Ass. t.e.n.,  Əhmədov E.T.

B/l Nəcəfova T.Y .

1.4

İş:  Endoskopik cərrahiyyənin üz-çənə cərrahiyyəsində tətbiqinin səmərəliyinin öyrənilməsi

Mərhələ:   Kliniki materialların toplanması və perspektiv analizi

2014

2017

2018

2017

Prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Ass. t.e.n.Əliyeva M.S.

1.5

İş:  Dental implantların üz-çənə cərrahi xətələrinin reabilitasiyasında səmərəli istifadəsi

Mərhələ:   Kliniki materialların toplanması və perspektiv analizi

2014

2017

2018

2017

Prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Ass. t.e.n. Həsənov F.İ.

Ass.  t.e.n.İbrahimov R.E.

B/l t.e.n. Fərəcov E.H.

B/l. Məmmədov C.C.

 

Əməkdaşların çap olunmuş işləri

 1. Султанова Н.Н., Аликулиев В.К., Алиева М.С. «Функционалный подход к первичной ринопластике» Материалы Всероссийской Юбилейной научно практической конференции.  Махачкала 2015., ст. 133-134
 2. Sultanova  N.N.  The role of proportional indexes at elimination deformity of midface. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии №1 , 2016, ст 99-100.
 3. A.H.Quliyev, Ç.R.Rəhimov, Əliquliyev V.Q “Определения уровня знаний студентов по предмету хирургия полости рта и челюстно-лицевой области и корректирования метода преподавания на основе внедрения тестов”. Материалы конференции посвящённая учебному процессу в медицинских ВУЗАХ. Россия, Махачкала, Май, 2016 
 4. Rahimov Ç.R., M. Davudov, H.Fathi. Ş.Ə.Məhəmmədov. Baş-Boyun nahiyyəsi rekonstruksiyon  cərrahiyyəsində müxtəlif növ fleplərin istifadəsində yanaşma. Onkologiya jurn.səh 59.Bakı 2015.

 

Yüksək impact faktoru ilə olan jurnallarda çap olunan işlər

 1. Rahimov C.R., Quliyev T., Fərzəliyev İ. “Comparative behavior of wound healing on oral   mucosa and skin - experimental study on pigs by electron microscope.  Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2015; Volume 44, Supplement 1.
 2. Ç.R.Rəhimov, İ.M.Fərzəliyev, A.A.Axundov, Ş.Ş.Osmanov, T.Y.Nəcəfova, E.A.Qasanov  «Примитивная нейроэктодермальная опухоль скулоорбитального  комплекса:  редкая локализация и пути хирургической реконструкции  области». // Опухоли головы и шеи. 2015;5(3):50-54. DOI:10.17650/2222-1468-2015-5-3-50-54
 3. Rahimov C, Asadov R, Hajiyeva G, Verdiyev N, Novruzov Z, Farzaliyev I. Crouzon syndrome: Virtual planning of surgical treatment by application of internal distractors. Ann Maxillofac Surg. 2016 Jan-Jun;6(1):135-40. doi: 10.4103/2231-0746.186144.
 4. Rahimov CR, Farzaliyev IM, Fathi HR, Davudov MM, Aliyev A, Hasanov E. The Application of Virtual Planning and Navigation Devices for Mandible Reconstruction and Immediate Dental Implantation. // Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2016 Jun;9(2):125-33. doi: 10.1055/s-0035-1566159.
 5. Rahimov C, Asadov R, Hajiyeva G, Verdiyev N, Farzaliyev I. Application of virtual planning for improvement of four-üall orbital osteotomy in treatment of craniofacial deformities. Transactions of  23rd European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery Congress, EACMFS 2016, London, 13-16 September, 2016.
 6. Rahimov Ch., Hajiyeva G., Novruzov Z., Farzaliyev I. The importance of using 3D cephalometry in planning of reconstructive surgery with craniofacial deformities. Transactions of 10th world cleft lip, palate and craniofacial congress of international clefts lip and palate foundation (ICPF), October 24-28, 2016, Chennai, India

 

Kafedra əməkdaşlarının elmi-konfranslarda iştirakı

1. “Ağız xərçənginin  diaqnostikasında  həkim stomatoloqun rolu”  həkim stomatoloqlar üçün   elmi seminar.  Bakı 2015

 1. M.Topçubaşov 120 illik yubileyi. (AMEA) Oktyabr 2015
 2. Elektron Tibbin Multidisplinar problemlər (AMEA) May 2016
 3. 9thWorld Congress of the International Cleft lip and Palate Fundation September 04.2015- Moscow Russia – Prof. Rəhimov Ç.R., Prof. Yusubov Y.Ə., b/l Hajiyeva G.İ.
 4. 2nd Baku  International Medical Congress for students and young doctors organized by the Azerbaijan Medical University
 5. İspaniya –Barselona şəhəri. Oral cərrahiyyə üzrə Beynəlxalq konfrans 2016-ci il iyun Ass., t.e.n Bilalzadə S.Y
 6. The 23rd European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery Congress, EACMFS 2016, London, 13-16 September, 2016. – Prof. Rahimov Ch.R.
 7. 10th world cleft lip, palate and craniofacial congress of international clefts lip and palate foundation (ICPF), October 24-28, 2016, Chennai, India – Ass. Farzaliyev I.M., b/l Hajiyeva G.I.

Kafedrada yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işləri haqqında məlumat:

 

Mövzunun adı: Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabi prosseslərində, travmatik zədələnmələrində, anadangəlmə və qazanılmış qüsur və deformasiyalarının müalicəsində səmərəli müalicə üsullarının işlənilməsi.

 

2016-cı il üçün işlərin və mərhələlərin adları:

1. ETİ. – Üz-çənə nahiyyəsinin defekt və deformasiyalarında səmərəli  diaqnostika və müalicə üsullarının və reabilitasiya tədbirlərinin işlənilməsi. 2016-cı ildə bu iş üzrə 1 mərhələ yerinə yetirilir:

Mərhələ 1:Tamamlanma mərhələsi.

2. ETİ. – Ağız boşluğu selikli qişasında cərrahi yaraların sağalma xüsusiyyətləri, monitorinqi və effektiv müalicə alqoritmlərinin işlənilməsi 2016-cı ildə bu iş üzrə 1 mərhələ yerinə yetirilir:

Mərhələ 1:Tamamlanma mərhələsi.

3. ETİ. – Tüpürcək vəzilərinin xroniki iltihabı xəstəliklərinin effektiv müalicə metodlarının işlənilməsi: 2016-cı ildə bu iş üzrə 1 mərhələ yerinə yetirilmişdir:

Mərhələ 1: Tamamlanma mərhələsi.

4. ETİ. – Uşaqlarda üz skeleti sümüklərinin sınıqlarının diaqnostikası və effektiv müalicə alqoritmlərinin işlənilməsi:2016-cı ildə bu iş üzrə 1 mərhələ yerinə yetirilir:

Mərhələ 1: Kliniki materialların toplanması və perspektiv analizi.

5. ETİ. – GÇO-nın iltihabı və disfunksional prosseslərinin diaqnostika və effektiv müalicə metodlarının  işlənilməsi: 2016-cı ildə bu iş üzrə 1 mərhələ yerinə yetirilir:

Mərhələ 1: Kliniki materialların toplanması və retrospektiv analizi.

6. ETİ. – Endoskopik cərrahiyyənin üz-çənə cərrahiyyəsində tətbiqinin səmərəliliyinin öyrənilməsi: 2016-cı ildə bu iş üzrə 1 mərhələ yerinə yetirilir:

Mərhələ 1: Nəzəri-kliniki işlənilməsi.

7. ETİ. – Dental implantların üz-çənə cərrahi xətələrinin reabilitasiyasında səmərəli istifadəsi: 2016-ci ildə bu iş üzrə 1 mərhələ yerinə yetirilir:

Mərhələ 1: Kliniki materialların toplanması və perspektiv analizi.

 

Elmi rəhbər: t.e.d., professor Rəhimov Ç.R.

İcraçılar:

t.e.d., prof. Yusubov Y.Ə.– məsul icraçı

t.e.n., dosent Əliyev M.H.

t.e.n., dosent Hüseynov Ə.H.

t.e.n., dosent Sultanova N.N.

Ass., t.e.n. Həsənov F.İ.

Ass., t.e.n. Əhmədov E.T.

Ass., t.e.n Bilalzadə S.Y.

Ass,, t.e.n. Davudov M.M.

Ass. t.e.n.Əliyeva M.S.

Ass. t.ü.f.d.İbrahimov R.E.

Ass. t.ü.f.d. Fərzəliyev İ.M.

Ass. Mehdiyev O.H.

Ass. Quliyev S.B.

Ass. Əliquliyev V.Q.

Ass. Quliyev A.H.

Ass. Cəfərov M.Ə.

Ass. Əliyev B.Ş.

Ass. Quliyeva N.N.

B/l., t.e.n Fərəcov E.H.

B/l., t.e.n. Yusubov A.A.

B/l. Əliyev A.A.

B/l Nəcəfova T.Y .

B/l. Əhmədov S.Q.

B/l. Məmmədov C.C.

B/l. Xankişiyev S.T.

B/l. Əliyeva S.C.

B/l  Məmmədova F.A.

Dok. Abdullayev E.M.