Elmi pedaqoji kadr hazırlğı

Elmi rəhbərin və  və ya elmi məsləhətçinin  soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi və elmi adı

Dissertant və ya doktorantın adı

İddia olunan elmi  dərəcə (əyani və ya qiyabi)

Dissertant və ya doktorantın mövzusu

Elmi rəhbərin təsdiq olunma tarixi və protokol nömrəsi

1. prof.t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Sultanova  Nigar Novruz q.

Tibb elmləri doktoru  (əyani)

Определение этнических ант-ропометрических особенностей черепно лицевого комплекса для  планирования эстетических и  реконструктивных операций  в  области головы и лица

21.06.2016

Protokol 10

2.prof.t.e.d.Yusubov Yunis Əmiraslan

Quliyev  Akif Hüseyn o.

T.ü.f.d.

Üz-çənə nahiyyəsinin hərbi zədə-lənmələrinin müqaisəli xarakte-ristikası

22.09.1998

Protokol 1

3. prof.t.e.d.Yusubov Yunis Əmiraslan

Mehtiyev Oktay Hüseyn o.

T.ü.f.d.

Çənənin oynaq çıxıntısı sınıqlarının cərrahi müalicəsinin effektivliyinin  yüksəldilməsi.

23.04.1994

Protokol 8

4. t.ü.e.d. dos. Əhmədov Elçin Təyyar 

Əliquliyev Vüqar Qəzənfər

T.ü.f.d.

Патология челюстно-лицевой об-ласти у призывников

23.12.2010

Protokol 3

5.prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Prof. Hərirçi İ. (İran)

Davudov Məhəmməd

Tibb elmləri doktoru  (əyani)

Ağız xərçəngi müalicəsində reabili-tasiya tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi

21.06.2016

Protokol 10

6. prof.t.e.d.Yusubov Yunis Əmiraslan

Qurbanəliyeva Qızxanım İsa q

T.ü.f.d. (əyani)

Anadangəlmə damaq və dodaq  yarığı olan uşaqların əməliyyatpnü hazırlığı

21.04.2009

Protokol 8

7. prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Əhmədov Siracəddin Qurban o

T.ü.f.d. (əyani)

Orbita sınıqları ilə olan xəstələrdə virtual planlaşdırılmadan istifadə etməklə, müalicə effektivliyinin artırılması

23.04.16

Protokol 8

8. prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Nəcəfova Tamilla Yunis q.

T.ü.f.d. (əyani)

Повышение эффективности  клинико-инструментальных  методов в диагностике и лечение  заболеваний височно-нижне-челюстного сустава

20.02.2015

Protokol 6

9. ə.e.x., prof.  Əliyev S.C.

Əliyev E.M.

Tibb elmləri doktoru  (əyani)

Клинико-экспериментальное обоснование лимфотропний фи-тотерапии в профилактике ослож-нений хирургических вмеша-тельств на ткани пародонта у людей больных сахарным диабетом»

21.04.2016

Protokol 7

10. prof. t.e.d.Yusubov Yunis Əmiraslan

Məmmədov Cahid

T.ü.f.d. (əyani)

Çənə sınıqlarının kompleks müali-cəsində immunokorreksiya ilə repa-rativ osteogenezin optimallaş-dırılması

20.02.2015

Protokol 6

11. prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Haciyeva Günel  İlham q.

T.ü.f.d. (əyani)

Azərbaycan Respublikasında  Kra-niosinostozların rast gəlməsi və bu xəstələrə tibb yardımının təşkili

24.04.2015

Protokol 6

12.prof. t.e.d. Rəhimov Ç.R.

Məhəmmədov Şahin

T.ü.f.d. (əyani)

Üz-çənə nahiyyəsində qazanılmış qüsurla olan xəstələrdə aparılan əməliyyatların səmərəliliyinin artırılması.

23.04.2016

Protokol 8