kafedra müdiri, ə.e.d., prof. Tahir Süleymanov

1

Ad, soyad, ata adı

Tahir Süleymanov  Abbasəli  oğlu

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri

4

Şöbə

Əczaçılıq  fakültəsi

  

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1986

Əczaçı

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri,  Bakıxanov  küçəsi 22

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1986-1988

Baş laborant

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət

Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

2

1988-1991

Aspirant

ADTİ-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

3

1991-1994

Assistent

ATU-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

4

1994-2007

Baş müəllim

ATU-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

5

2007-2011

Dosent

ATU-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

6

2011-2013

Professor

ATU-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

7

2013

Müdir

Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

 

1

Suleymanov T.A., Balayeva E.Z., Ahmedov E.Yu.. / Development and determination of validation parameters for the HPLC method of thymol quantification in “Kalinol plus” syrup// News of pharmacy, 2016, №3, p.22-27

 

https://doi.org/10.24959/nphj.16.2117

http://nphj.nuph.edu.ua/article/view/nphj.16.2117

 

2

Suleymanov T.A., Aliyeva S.// Исследование видов рода шалфея из флоры Азербайджана// International scientific review of the problems and prospects of modern science and education, 2016, №7-8, p.218-219

 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vidov-roda-shalfeya-iz-flory-azerbaydzhana

 

3

   DOI: 10.1007/s10600-016-1631-6

 

4

   DOI: 10.1007/s10600-017-2111-3

 

 

5

  • Vahid Jouyban Gharamaleki., JafarSoleymani., KarimJouyban-Gharamaleki.,Tahir A.Suleymanov.,AbolghasemJouyban.//Solubilization of celexib, lamotrigine and phenytoin using ethanol and a nonionic surfactant   // Spring Science,2017,234

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.08.080

 

https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.08.080

     

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

 

 

 
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

 

 

 

2

Исследование представителей флоры Азер-байджана с целью использования их в медицине и пищевой промышленности

Керимов Ю. Б., Халилов Д. С.,

Исаев Д. И., Исмаилов Э. С.

IX Национальный конгресс Фармацевтов Румынии. Тезисы докл Бухарест, 1989,

3

Фитохимическое изучение некоторых растений флоры Азербайджана

Керимов Ю. Б., Халилов Д. С., Исаев Н. Я., Исаев Д. И., Исмаилов Э. С., Аббасов М. И

III съезд фармацевтов Туркменской ССР. Тезисы докл. Ашхабад 1989,

4

Фотоэлектроколориметрическое определение ко-личественного содержания антрахинонов в корнях Rumex tuberosus

 

57-ая итоговая науч. конф. совета молодых ученых и СНО. Баку 1990

5

Изучение некоторых растений содержащих ан-трахиноны, кумарины и липофильные фракции 

Керимов Ю. Б., Алиев М. Н., Исмаилов Э. С., Исаев Д. И.

Реализация научных дости- жений в прак-тической фармации. Тезисы докл. респуб-ликанской научной коференции.

6

Farmakoqnoziya. Dərslik.

Kərimov Y.B., İsayev C. İ., Xəlilov C. S.

Bakı, “Herba-Flora” nəşriyyatı. 2010

7

Изучение аминокислотного составы видов рода Salvia флоры Азербайджана

Алиева С. Е.

Журнал “Фармаком”, Украина

2011

8

Medicinal plants and the raw materials? containing polysaccharides

Aliyeva S. Sh.

Taraqqi

9

Salvia qlutinosa L. növü efir yağının  öyrənilməsi.

A. Süleymanov, S. E. Əliyeva.

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2014, N2, s.26-29.  

10

Бязи пиперазин-1-дитиокарбомат тюрямяляринин синтезии вя биолоъи фяаллыьы.

Şükürov Ç.Ə. T.A. Süleymanov,

Təbabətin Aktual Problemləri, Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2015, s.199.  

11

«Fagolin» preparatının yüksək effektli maye xro-matoqrafiya ilə analiz üsullarının hazırlanması.

T.A. Süleymanov, Babayeva Е.Z.

Təbabətin Aktual Problemləri, Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2015, s.198.

12

2 - ((4-morfolinfenil)amin)-2-oksoetil piperazin -1- karboditioat törəmələrinin sintezi və antimikrob fəallığı.

T.A. Süleymanov, Yusuf Özkay,

Şükürov Ç.Ə.

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2015, N1 

13

"Fagolin" məlhəminin yüksək effektivli maye xroma-toqrafiya ilə miqdarı təyinat üsulunun validasiyası.

T.A. Sцleymanov, Emilya Z. Balayeva Ü,  R. Abdullayeva.

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2015, N1, s 22-29.

14

Синтез и биологическая активность производных 4-бензилпиперазин-1-дитиокарбоматов.

Suleymanov T.A., Şükürov Ç.Ə.

XXII Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство», апрель 2015.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Tibb Şurasının Elmi katibi

2

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Farmakopeya və Farmakologiya Komissiyasının üzvi

3

ATU-nun Böyük Elmi Şürasının üzvi

4

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakopeya jurnalının redaksiya heyyətinin üzvi