Elmi-pedaqoji kadr hazırlıgı

Patoloji anatomiya kafedrasında aparılan elmi-tədqiqat işləri:

Elmi-tədqiqat işinin adı

İcraçı

Elmi rəhbər(lər)

1.

Ağız suyu vəzlərinin patologiyalarında incə iynə arpirasion biopsiyanın differensial diaqnostik əhəmiyyəti.

ass. Musayev C.S.

Professor Həsənov Ə.B.

2.

Reperfuzion sindromla bağlı qaraciyərdə gedən morfoloji və biorimyəvi dəyişikliklər, onların patogenezində oksidativ stresin rolu.

ass. Mirzəyev M.İ.

Professor Həsənov Ə.B.

Professor Qarayev Q.Ş.

3.

Reproduktiv dövrdə yüksək risk qruplu qadınlarda uşaqlıq boynunun xərçəngönü patologiyalarının kompleks diaqnostik və patomorfoloji meyarları.

ass. Əliyeva Ş.E.

Professor Həsənov Ə.B.

4.

Сравнительный клинико-морфологический анализ различных форм аденомиоза у женщин в пременопаузальном периоде.

ass. Ağayeva N.V.

Professor Həsənov Ə.B.

5.

Endotoksin təsirindən böyrək kanalcıqlarının patomorfoloji xüsusiyyətləri.

b.lab. İbişova A.V.

Professor Həsənov Ə.B.