Dosent Aynur Ənsərova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aynur Ənsərova Hacıxəlil

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

“Tibbi biologiya və genetika” kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-1999

Bioloq  (Bakalavr)

       ADPU

Bakı şəhəri

2

1999-2001

Bioloq (Magistratura)

      ADPU

Bakı şəhəri

3

2008

b.e.n. (elmi rəhbər: AMEA-nın həqiqi üzvi Salmanov M.Ə)

AMEA

Bakı şəhəri

4

2012-2018

b.e.d. (elmi məsləhətçi: AMEA-nın həqiqi üzvi Salmanov M.Ə)

AMEA

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001

Bas laborant

ATU ”Tibbi biologiya və genetika “kafedrası

ATU-nun 3 saylı tədris binası- Bakı şəhəri Nəsimi rayonu S.Vurğun küçəsi -163

2

2009

Assistent

 ATU “Tibbi biologiya və genetika”kafedrası

ATU-nun 3 saylı tədris binası- Bakı şəhəri Nəsimi rayonu S.Vurğun küçəsi -163

3

2010-2015

Qrup Həmkarlar Təşkilatının Sədri

ATU Tibbi biologiya və genetika kafedrası

ATU-nun 3 saylı tədris binası-Bakı şəhəri Nəsimi rayonu S.Vurğun küçəsi-163

 

 4

2011

Baş müəllim

ATU “Tibbi biologiya və genetika”kafedrası

ATU-nun 3 saylı tədris binası- Bakı şəhəri Nəsimi rayonu S.Vurğun küçəsi -163

5

2013-2018

Tədris hissə müdiri

ATU “Tibbi biologiya və genetika” kafedtası

ATU-nun 3 saylı tədris binası- Bakı şəhəri Nəsimi rayonu S.Vurğun küçəsi -163

6

01.02.2018-ci ildən 05.07..2018 il tarixinə qədər

Kafedra müdiri vəzifəsini əvəz etmişdir.

ATU “Tibbi biologiya və genetika”kafedrası

ATU-nun 3 saylı tədris binası- Bakı şəhəri Nəsimi rayonu S.Vurğun küçəsi -163

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

11.04.2014

2nd Caspian İnternational aquatechnologies conference

Bakı, Azərbaycan

2

30.06.2015

Almira Aydin egitim və ogretim  mərkəzi ing

Həsən Əliyev 33 Asan xidmət mərkəzinin yanı

3

30.06.2015

Almira Aydin egitim və ogretim  mərkəzi rus

Həsən Əliyev 33 Asan xidmət mərkəzinin yanı

4

14-18 Mart, 2017

Azərsu – Dedicated to the 100th anniversary of Shollar-Baku water plants international scientific-practical conference “Water resourse, hydrotechnical facilities and environment”

Bakı, Azərbaycan

5

4-5 May, 2017

Beynəlxalq elmi konfrans

Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Su anbarlarının ətraf mühitə təsiri.

Naxçıvan Dövlət Universiteti,Elmi əsərlər,Təbiət və Tibbi Elmləri seriyası N-3(92), “Qeyrət”-2018

2836
səhifə 142-147

İSSN 2223-5124
UOT:581.6
https://ndu.edu.az/wp-content/uploads/Elmi%20Eserler/92%20tebiet%202018.pdf
 
2

Arpaçay su anbarının ekoloji mikrobiologiyası

Lənkəran Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər Təbiət Elmləri Bölməsi N-1,Lənkəran

2018

№ 1

1710

səhifə 68-73

        www.isu.edu.az
(e-mail;[email protected])
3

Биологические основы управления качеством почв и водных экосистем в системе сельского хозяйства в Азербайджане.

Beynəlxalq elmi konfrans “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”, Gəncə

2018 

II hissə

11023

səhifə 290-293

 
4

Genetikadan məsələlər məcmusu

2018

64 səhifə

 
5

Hazırlıq şöbəsinin müdavimləri üçün testlər toplusu

“Təbib”nəşriyyatı,ATU-nun mətbəəsində çap edilmişdir.Bakı

2018

139 səhifə

 
6

Azərbaycanın əsas su anbarlarının mikrobioloji rejimi və müasir ekoloji, sanitar-hidrobioloji vəziyyəti

Bakı, 2018, 335 səhifə.
491998

 

 
7

 “Up-to-date Ecological-Microbiology Condıtıon of r.Kura, (О современном эколого-микробиологическом состоянии р.Куры)

Polısh Journal of Scıence,N-12 (2019). Vol.1,Warszawa , Poland

10124

səhifə 7-11

İSSN.3353-2389
8

 Деструкция органического вещества в.грунтах Мингячевирского водохранилища

BİOLOGİCAL SCIENCES ,Sciences of Europe 35

2485

стр 3-6

http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-35-2019.pdf  
 
 
9

Naxçıvan su anbarının mikrobioloji rejimi

t.e.d.Əzəm Ağayevin anadan olmasının 75 illiyinə həsr edilmiş Elmi Konfrans Materialları,İctimai Sağlamlıq və Səhiyyə

2019

VI cild

2744

səhifə 103-112

ISBN-978-9952-014-91-4
10

Agstafaçay və Agstafaçay su anbarının mikrobioloji  rejimi və ekoloji vəziyyəti

Nəzəri, Klinik və Eksperimental Morfologiya jurnalı 

2019

Cild 1

N-3-4

21090

səhifə 45-51

İSSN:2628-096
10.28942/jtcem.v2i3-4.120
https://www.researchgate.net/publication/342273029
11

Azərbaycanın.əsas.su.anbarlarının mikrobioloji rejimi və müasir-ekoloji,sanitar-hidrobioloji  vəziyyəti.
(Şəmkir su anbarında hipoksiyanın yaranması səbəbləri və ekoloji təzadları)

AMEA-nın müxbir üzvü,Əməkdar Elm Xadimi,professor Dəmir Hacıyevin anadan olmasının 90 ilik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın Materialları,Bakı

2019

1081

səhifə 84-88

 
12

Azərbaycanın Xəzər sektorunun üzvi maddələr balansının müasir ekoloji vəziyyəti

Tibbin görən gözü”,Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın materialları,. 30-31 mart,Bakı.

2019

1612

səhifə 50

 
13

Naxçıvan su anbarının mikrobioloji rejimi

Tibbin görən gözü”,Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın materialları,. 30-31 mart,Bakı.

2019

1614

səhifə 51

 
14

Agstafaçay su anbarının mikrobioloji rejimi

Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası və tibbi terminalogiya
kafedrasının yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans materiallarının toplusu.Bakı

2019

1710

səhifə.45

İSBN.978-9952-435-84-9
15

Arpaçay su anbarının ekoloji mikrobiologiyası

ATU-nin.İnsan anatatomiyası və tibbi terminalogiya kafedrasının yaradılmasının 100 illik yubileyinə.həsr.olunmuş BEPK-materiallarının toplusu, Bakı.

2019

1710

səhifə.45

İSBN.978-9952-435-84-9
16

The Basıcs of Azerbaıjan Ecological Hazard Possıble Causes of Kura River

Proceedings of the X İnternational  Conference of.European.Academy  of Sciences  and Reserch, November,2019,Bonn, Germany.

3892

səhifə.23

İSBN9798623445230
https://www.academia.edu/42240309/X_EASR
17

Микробиологическая характеристика Ашыгбайрамлинского-водохранилища

Азербайджанский Медицинский Журнал, 11-12 Май,

2019

13647

cтр.179

İSSN.0005-2523
18

Orta Kürün məcrasında yaradılan su anbarlarında suyun fiziki xassələrinin illər üzrə dəyişməsi.

Azərbaycan.Tibb Jurnalı,ATU-nin Neyrocərrahlıq kafedrasının yaranmasının 50-illiyinə həsr edilmiş “Neyrocərrahlığın müasir problemləri”mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları.11-12 may ,Xüsusi buraxılış.

2019

3500

səhifə.169

İSSN0005-2523
19

Загрязнения.средней части-р.Куры.нефте-фенолами.и.их деградации микроорганизмами

Серия: Естественные и технические №2 науки февраль

2020

13529

cтр.47-51

http://www.nauteh-journal.ru/files/9cd45fcb-e48b-4f74-b4f9-3b237a59e80a
20

 Microbiological Specification of The Araz River 

Journal.of Complementary Medicine Research, 

2020

VOL 11, NO.5

11550

səhifə 146-149

 
https://www.bibliomed.org/mnsfulltext/55/55-1615805676.pdf?1644616503  
21

Azərbaycanın əsas transsərhəd axarı olan Kür çayının Ekoloji Təhlükə Ehtimalı Məsələləri

Azərbaycan.Tibb Universitetinin.yaradılmasının 90 illik.yubileyi,
Bakı-19-20.12.20

2020

3481

səhifə. 297-298

 
22

Evalution and water from shamkir water storage ecological matters under oxygen regime.

NVEO.Natural Volatiles and Essential Oils

2021

8(40)

13659

səhifə. 7092-7099

https://www.google.com/search?q=Evalution+and+water+from+shamkir+water+storage+ecological+matters+under+oxygen+regime.Nat.Volatiles+and+Essent.Oils%2C7092.7099.www.nveo.org.journal.article.download

23

Pollution of the Middle Part of Kura by Petro-Phenols and Their Biodegradation by Microorganisms”

Jurnal.Of Complementary MEDİCİNE RESEARCH

2021

VOL.12

13231

səhifə 1-5

 İSSN 2146-8397
https://www.ejmanager.com/mnstemps/55/55.1623766653.pdf?t=1644617241
24

 Primary product of phytoplankton in reservoirs of Azerbaijan and the destruction of common-organic matter”(Azərbaycanın əsas su anbarlarının mikrobioloji rejimi və müasir ekoloji,sanitar-hidrobioloji vəziyyəti).

Əməkdar.Elm Xadimi,prof.
Tamerlan Əliyevin.anadan  olmasının.100 illiyinə həsr olunmuş“Təbabətin.aktual problemləri-mövzusunda BEK materialları. 6-8.oktyabr, 

2021

7785

səhifə 369

 

 
25

İnsan ekologiyasının müasir problemləri

ATU-nin Elmi Şurasının “30 aprel 2021-ci il 04 saylı qərarı əsasında təsdiq edilmişdir.Təbib” nəşriyyatı.

829147

487 səhifə

 
26

Современные  проблемы  Экологии  человека -2021,

Издательство 
« Тэбиб» ,Баку

2021

792916

493 стр

 
27

“Orqanizmlər və ekosistemlər” fənni üzrə testlər toplusu

“Təbib “Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı.Bakı-2022

237 səhifə

 
28

«Организмы и экосистемы» тесты по набору предметов

Издательский отдел полиграфии АМУ. Баку-2022

228 стр

 
29

Микробиологическая характеристика  реки  Араз

Нефтегазохимия-2022
Материалы 5 Международного ноучно-технического форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке.2

стр 172-176

 

 

 

85 elmi əsəri var / 1 dərslik-stomatologiya fakültəsinin tələbələri ücün, 2 metodik vəsait, 1 monoqrafiya, 9 dərs vəsaiti 7-Thomson Reutor (impact Factor) məqalələrinin müəllifidir “Tibbi terminlərin izahlı lügəti “ - (azərbaycan, rus dillərində) 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

2001- ci ildən “Yeni Azərbaycan Pariyasi” nin üzvüdür

2

2001-ci ildən Həmkarlar Təskilatının üzvüdür.

3

2010-2015-ci illərdə Qrup Həmkarlar Təşkilatının Sədri.

4

Azərbaycan Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqına üzvdür

5

I Müalicə - profilaktika fakültəsinin elmi şurasının üzvüdür