Dosent Sevda Əlizadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevda Əlizadə Aydın qızı

2

İxtisas

Bioloq, mikoloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2002

 Bioloq

ATU

    Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

14 il

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Mərdanov Qardaşları

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1.

Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər)

“Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı.2018

ISBN 978-9952-28-357-0
2

Medical biology (schemes and problems)

“Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı.2018

ISBN 978-9952-28-357-0
3.

Azərbaycanın kirpiləri (morfologiyası və bioekoloji xüsusiyyətləri)

BDU-nin Biologiya fakultəsi Elmi Şurasının 24 aprel 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pr. №6.).
“Mütərcim” nəşriyyatı. 
Bakı.

N 20010500000/026 163-18
4.

Azərbaycan şəraitində qulaqlı kirpilərin 

(Hemiechinus auritus G. 1770) makromorfoloji əlamətləri

Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı.
2019 cild 1 №3-4.

https://mail.jtcem.org/index.php/main/article/view/11

10.28942/jtcem.v2i3-4.119

ISSN: 2628-096 
 

5.

Azərbaycan şəraitində qulaqlı kirpilərin qidalanması (Hemiechinus auritus G.1770)

AMEA-nın müxbir üzvü, ə.e.x., prof. D.V. Hacıyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 
Bakı.

2019

 
6.

Qulaqlı kirpilərin (Hemiechinus auritus G. 1770) və adi kirpilərin (Erinaceus europaeus L, 1758) eksteryer ölçüləri və kütlə dəyişməsi 

Azərbaycan Tibb Jurnalı. 
“Neyrocərrahlığın müasir problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. 
Bakı.

2019

11-12 may

ISSN 0005-2523
7

The basics of Azerbaijan ekological hazard possible causes of Kura river

X International Conference of European Academy of Sciences and Research. Bonn, Germany.
2019 november

https://www.academia.edu/42240309/X_EASR_November
ISBN 798623445230

 

8

Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər)

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 11 fevral 2019-cu il tarixli 04 nömrəli qərarı ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Bakı.
2019

 
9

Medical biology (schemes and problems)

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 11 fevral 2019-cu il tarixli 04 nömrəli qərarı ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Bakı.
 

 
10

Biochemical polymorphism, genetic heterogenicity, gene maping and prevention of mucopolysaccharidosis herediatary disease in the population of the republic of Azerbaijan

İnsan genetikası və genetik xəstəliklər: Problemlər və inkişaf perspektivləri birinci beynəlxalq elmi praktik virtual konfransının xəbərləri. 
Azərbaycan, Bakı.
2020 may 30-31

https://doi.org/10.5281/zenodo.3908923
ISBN:978-9949-7486-0-0
E-ISBN:978-9949-7486-1-7

 

11

Exterior parameters of (Mammalia, Erinaceidae) hedgehogs in the conditions of Azerbaijan

“Sərhədsiz Dermatologiya” Beynəlxalq konfransının materialları. «Elm və Təhsil», Bakı.
2020 25-26 sentyabr

ISBN:978-9952-8175-0-7
12

Azərbaycan respublikası əhalisində mukopolisaxaridoz irsi xəstəliyinin genetik heterogenliyi, gen xəritəsi və profilaktikası
4 th international health sciences and innovation congress.
Baku, Azerbaijan

2021. July 5-6

ISBN:978-1-955094-10-8
13

Azərbaycan respublikasının əhalisində mukopolisaxaridoz irsi xəstəliyinin biokimyəvi polimorfizmi

Professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konqres “Təbabətin aktual problemləri”.
Bakı, Azərbaycan.
2021. 
5-6 oktyabr.

 
14

Genetics of Mucopolysaccharidosis Type IV (Morquio Disorder)
in Patients from Azerbaijan

Український журнал медицини, біології та спорту. 

2022.
Том 7, № 3 (37).

https://doi.org/10.26693/jmbs07.03.099
ISSN 2415-3060 (print)
ISSN 2522-4972 (online)
UDC 616-008.939.631-055.5/.7-053.2-07-08

 
15

Генетика мукополисахаридоза III типа (синдром санфилиппо) у детей из Азербайджана

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия: Естественные и технические науки.
2022. 
2 июль, №7.

http://www.nauteh-journal.ru/files/b88215ed-6f3f-48a8-8a00-b7bab9805801 
ISSN 2223-2966
DOI 10.37882/2223-2966.2022.07-2.01
16

Первый случай пренатальной диагностики Мукополисахаридоза IV типа (синдром Моркио) в Азербайджанской Республике

Бюллетень науки и практики.2022. 
Т. 8. №11.


https://doi.org/10.33619/2414-2948/84
Impact-factor RINTs-0,264; Open Academic Journals Index (OAJI) - 0.350, Index Copernicus Journals (ICI) Master List database for 2020 (ICV)-98.14
УДК 616-008.9-056.7:616.71 ISSN:2414-2948
 
17

Molecular study of lysosomal storage Mucopolysaccharidosis disorder in Azerbaijan

Professor Mirəli Axundovun 120 illiyinə həsr olunmuş “Biologiyada nailiyyətlər və çağırışlar” XI Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, Azərbaycan.
2022. 
13-14 oktyabr.

ISBN:978-9952-546-75-0
18

Tibbi - biologiya və genetikadan mühazirə mövzuları

Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Şurasının 28 iyun 2022-ci il 08 saylı qərarı əsasında təsdiq edilmişdir. 
Bakı.
2022

ISBN 978-8020-1992-5-1