Baş müəllim Pərvanə Mahmudova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Pərvanə Mahmudova Əkbər qızı

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1997

bioloq

                 BDU

                 Zahis Xəlilov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004

Baş laborant

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – Zoologiya İnstitutu

A.Abbaszadə, 504-cü məhəllə

2

2010

Assistent

ATU

Mərdanov qardaşları,98c

3

2013

Baş müəllim

ATU

Mərdanov qardaşları,98c

4

2013

Elmi katib

ATU, Tibbi biologiya və genetika kafedrası

Mərdanov qardaşları,98c

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1. 1.Махмудова П.А. Моногенеи  рыб Мингечевирского водохранилища 
бассейна реки Куры. Вестник Харьковского национального университета 
имени В.Н.Каразина, серия “Биология”, 2019, вып. 32
 
2. Махмудова П.А. Моногенеи рыб реки Виляшчай Материалы ХХI 
Международной научной конференции “Биологическое разнообразие 
Кавказа и юга России”, Магас, 2019.
 
3. Ansarova A.Q, Alizade S.A. Mahmudova P.A. The basics of Azerbaijan ecological 
hazard possible causes of Kura river/Proceedings of the X International 
Conference of European Academy of Sciences & Research. November, 2019. 
Bonn, Germany.
 
4 Aghayeva S.A., Huseynova L.S., Mamadova S.N.,Mahmudova P.A. 
Molecular  genetic studies of the diseases Duchenne muscular dystrophy, 
phenylketonuria and Familial Mediterranean Fever in the population of the 
Azerbaijan Republic. Sylwan. 163 (5)., Poland. 2019. p.2-11. 
http://sylwan.ibles.org/syl/index.php/archive/part/163/5/1/?currentVol=163&
currentissue=5
5 Ənsərova A.H.Vəliyeva G.Ə.Mahmudova P.ƏHüseynova Q.O Azerbaycanın əsas 
su anbarlarında(Mingəçevir su anbarı) üzvi maddələrin destruksiyası. The First 
International Scientific Practical Conference Human Genetics and Genetic 
Diseases; Problems and Development Perspectives, 30-31 may 2020.
 
6 Ənsərova A.H Veliyeva G.Ə.Mahmudova P.Ə.Məmmədova N.Ç. Türkiyə 
Respublikası ərazisində Araz çayının ekoloji mikrobiologiyasi. The First 
International Scientific Practical Conference Human Genetics and Genetic 
Diseases; Problems and Development Perspectives, 30-31 may 2020
 
7 Абасзаде З.А.Кулиева Н.Т.ЭюбоваГ.М.Курбанова Ш.К.Ибрагимова 
Т.А.Гусейнова Ш.А.Велиева Г.А.Махмудова П.А.Ансарова А.Г.Касымов 
К.К.Шахмурадов И.А. Вариации  развития  гипертонии и других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы среди населения. «Медицинская 
генетика»,2020,Москва,импакт фактор 0,2 . 
 
8 Ənsərova A.H. Vəliyeva G.Ə.Mahmudova P.Ə.Məmmədova N.Ç. Su anbarlarının 
ətraf mühitə və əhalinin sağlamlığına təsiri. The First International Scientific 
Practical Conference Human Genetics and Genetic Diseases; Problems and 
Development Perspectives, 30-31 may 2020
 
9 А.П.Азизов,В.М.Керимов,Л.М.Сулейманова,Л.С.Гусейнова,П.А.Махмудова, 
ГА.Велиевa.  Медицинская  биология и генетика  Dərs vəsaiti , Baki ,2022
 
10

А.П.Азизов,В.М.Керимов,Л.М.Сулейманова,Л.СГусейнова,П.А.Махмудова,
Г.А.Велиева.

Рабочая тетрадь по медицинской биологии и генетике Bakı,2022

 
11 Huseynova L.S., Mahmudova P.Ə. Azərbaycanın ayrı-ayrı 
regionlarından müxtəlif etnik qruplara mənsub olan yenidoğulmuş və 
azyaşlılar arasında aparılmış GALT geninin genetik skrininqi. Pedaqoji 
Universitetin Xəbərləri. Bakı. 2022. C.70, №3. S.110-119
 
12 Huseynova L.S., Mahmudova P.Ə. Importance of dietotherapy in 
patients with phenylketonuria. Proceedings of the 10th International 
Scientific and Practical Conference International forum: Problems and 
Scientific Solutions. Melbourne, Australia. 2022. p.279-281. 
https://archive.interconf.center/index.php/conference-
proceeding/article/view/815
13

Huseynova L.S., Mahmudova P.A. The importance of early molecular-
genetic diagnosis in the treatment of galactosemia. Proceedings of the 3rd 
International Scientific and Practical Conference 

Scientific Paradigm in the context of technologies and society development. 
Geneva, Switzerland.2022. 245-249. 

https://archive.interconf.center/index.php/conference-
proceeding/article/download/1039/1065
14 Huseynova L.S., Mahmudova P.A. DNA diagnosis of Cystic fibrosis 
disease Azerbaijanian patients. Proceedings of the 12th International 
Scientific and Practical Conference  Scientific Horizon in the Context of 
social crises. № 124. Tokyo, Japan. 2022. p.137-142
 

 

Mahmudova P.Ə 9 elmi məqalələrin müəllifidir.