Baş müəllim Ramin Həşimov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ramin Həşimov Tahir oğlu

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2001

bioloq

                 BDU

Bakı şəh. Zahid Xəlilov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mərdanov  qardaşları,98c

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2013

İngilis dili kursu

Azərbaycan Dillər Universiteti

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Embryonic Development and Histological Analysis of Skeletal Muscles of Tenuidactylus caspius (Eichwald, 1831) Lizards (Reptilia: Squamata)

Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research Volume 2022, Article ID 3618288, 5 pages

https://doi.org/10.1155/2022/3618288

Impact Factor 2.424

2

Ecological features of reptile fauna formation in strongly urbanized territories of Absheron peninsula

İnernational Journal of Zoology Studies. İSSN: 2455-7269, Volume 2, İssue 5, 2017, p 195-197

http://www.zoologyjournals.com/archives/2017/vol2/issue5/2-5-34

İmpact Factor: RJİF 5.14

3

Миогенез стройной змееголовки, распространенных на Абшеронском полуострове

Endless light ın science. Нур-Султан Номер 3, Год: 2022, Страницы: 288-291

https://cyberleninka.ru/article/n/migenez-stroynoy-zmeegolovki-rasprostranenn yh-na-absheronskom-poluostrove

Impact Factor: SJIF 2019 - 5.11
2020 - 5.497
ISI 2019 – 0.172

4

Distribution of Lizards of the Absheron Peninsula

International Journal of Zoology and Animal Biology 2019, 2(3): 000147.

ISSN: 2639-216X

DOI: 10.23880/izab-16000147

5

Распространение и экология змей (Reptilia, Ophidia) Апшеронского полуострова

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки» № 1. 2013, cтр. 13-16 ISSN 2712-7613, ISSN(Online) 2712-7621

https://vestnik-mgou.ru/Articles/View/4845
6

Экология и распространение ящериц (Reptilia, Sauria) на Апшеронском полуострове

Проблемы региональной экологии № 2, 2013, cтр.80-82  ISSN 1728-323X 

https://www.ecoregion.ru/journal.php?jrn=pre&jrs_page=1&pre_page=1&eut_page=1&tpe_page=1&lng=rus&num=56
7

Urbanizasiyanın xəzər nazikbarmaqgekkonunda Cyrtopodion caspius (Eichwald,1831 )

Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri beynəlxalq elmi konfrans. II hissə, Gəncə-2017, səh.152-154 

 
8

Ecological features of reptile fauna formation in strongly urbanized territories of Absheron peninsula

İnernational Journal of Zoology Studies. İSSN: 2455-7269, İmpact Factor: RJİF 5.14
Volume 2, İssue 5, 2017, p 195-197

http://www.zoologyjournals.com/archives/2017/vol2/issue5/2-5-34
9

Biologiyadan testlər toplusu 

“Müəllim” nəşriyyatı. Bakı-2017

 
10

Морфологическия изменения тонкопалого геккона в связи с урбанизацией Апшеронского полуострова

 Ж. Морфология. Санк-Петербург 2018. «Эскулап», том 153. №3,  с. 74

 
11

Azərbaycanda qlobal problemlərin təzahürü

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Dəmir Vahid oğlu Hacıyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2019, səh.98-99

 
12

Azərbaycanda müxtəlif ekoloji şəraitlərdə yaşayan Tenuidactilus caspius (Eichwald, 1831) növünün histoloji və sitoloji analizi

Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası №4. Səh. 61-71 (2020)

 
13

The histological and cytological analysis of muscles of lizards (Reptilia, Squamata)

Journal of Life Sciences & Biomedicine, vol. 3(76), № 1, p. 38-44 (2021)

 
14

Kərtənkələnin (Reptilia, Squamata) eninəzolaqli skelet əzələ toxumasinin histoloji və sitoloji analizi

“Biologiyada elmi nailiyyətlər və çağırışlar” mövzusunda X Beynəlxalq elmi konfransın materialları 6-7 may 2021-ci il

 
15

Адаптация некоторых органов и тканей у каспийского тонкопалого геккона (Tenuidactilus caspius) в условиях Азербайджана

Теоретические и практические аспекты действия естественной и искусственной гипотермии на организм. Тезисы докладов всероссийской конференции 1–3 октября. Стр. 86-87. 2021 г.

 
16

Müəyyən ekoloji şəraitdə Tenuidactilus caspius (Eichwald, 1831) növündə temperatur dəyişkənliyinə uyğunlaşmanın histoloji əsasları (Reptilia, Squamata)

Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsəslələr, nailiyyətlər və innovasiyalar elmi-praktik onlayn konfrans materialları. 06 oktyabr 2021-ci il. Səh. 278-279

 
17

Azərbaycanda biçimli  ilanbaş kərtənkələnin (Ophisops Elegans Menetries, 1832) mövsümi və sutkalıq aktivliyi  (Reptilia, Squamata)

Pedaqoji Universitetin Xəbərləri (Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası) №2, 2022

 
18

The histological and cytological analysis of muscles of lizards (Reptilia, Squamata)

Journal of Life Sciences & Biomedicine, vol. 3(76), № 1, p. 38-44 (2021) ISSN (p) 2710-4915, ISSN (e) 2710-4915

 
19

Ophisops Elegans (Menetries,1832) Kərtənkələsinin Dəri Örtüyünün Histoloji Quruluşu (Reptilia, Squamata)

The XXXII International Scientific Symposium “Turk's Victory: from Chanakkale to Karabakh” The 26th of November 2022 Kars-Eskishehir/ Turkey 417-419

 
20

Müasir ekoloji şəraitdə Lacerta Strigata (Menetries,1832) (Squamata, Lcertidae)

The XXXIIIInternational Scientific Symposium "Dialogue of sciences and cultures in the modern world”. ISBN: 978-605-72212-2-3 The 24th of December 2022 Bishkek / Kyrgyzstan səh 239- 241

 
21

Kərtənkələlərin histoloji analizində müşahidə olunmuş örtük epiteli toxumasının xüsusiyyətləri (Reptilia, Squamata)

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər, Təbiət və tibb elmləri seriyası №7 (120) İSSN 2223-5124 Naxçıvan–2022. səh 40-46