Baş müəllim Gülnarə Vəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gülnarə Vəliyeva Əjdər qızı

2

İxtisas

Biologiya və kənd təsərrüfatı əsasaları

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

5 il

bioloq

Gəncə Dövlət Universiteti

 Gəncə şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-…..

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi biologiya və genetika

 Mərdanov  qardaşları,98c

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Eğitim və öğretim mərkəzi

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Гусейнова Л.С., Алиева К.А., Расулов Э.М.,Велиева Г. А. Молекулярно-генетическое  
исследование гена MEFV у населения  Азербайджанской Республики. «Педиатрия и детская 
хирургия». Научно-практический журнал Общественного объединения «Союз педиатров» 
Казахстана. Казахстан.2019. №2(96). c.20-23. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41662216
2 Гусейнова Л.С., Алиева К. А., Велиева Г. А., Юсуфова Х.Дж. Молекулярно-генетическое  
исследование гиполактазии и галактоземии у населения  Азербайджанской Республики. 
Международный научный журнал «Научные вести» Москва.2019. № 1(6) | С. 192-198. 
http://www.nvesti.ru/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/
3 Huseynova L.S., Valiyeva G.A. Distribution of the MEFV gene mutations in Azerbaijan. Proceedings of 
the 8 th International Scientific and Practical Conference Scientific research in XXI Centery. №44. 
Ottawa, Canada. 2021. p. 414-419.
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9866
4 Huseynova L.S., Valiyeva G.A., Aliyeva K.A. Molecular-genetic reearch of CFTR (Cystic fibrosis 
transmembrane regulator) gene mutations of among Cystic fibrosis patients in the Azerbaijan. Science 
and practice:Implementation to modern society.Procedings of the 11th International Scientific and 
Practical Conference. №80. October, 2021. Manchester, Great Britain.2021. p.166-174. 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/18-19.10.2021
5 S.N.Mamedova, G.A.Veliyeva. Parasite fauna of the Caspian sea cyprinid fish (Cyprinidae)in near-shore area of the Absheron Peninsula. Impact Factor:RJIF 5.14 International Journal of Zoology Studies ISSN:2455-7269 Volume2:Issue 1:January 2017:Page №.14-16 

https://www.zoologyjournals.com/archives/2017/vol2/issue1/2-1-22

6 Huseynova L.S., Aghayeva S.A.,Valiyeva G.A.,Yusufova Kh.J. Genetic research of Duchenne muscular 
dystrophy and galactosemia from Azerbaijan Republic. Procedings of the Second İntrnational Conference 
of Europan Academy of Science November 20-28, 2018, Bonn, Germany. 
https://www.academia.edu/38030104/Proceedings_of_the_Second_International_Conference_of_Europe
an
7 Huseynova L.S., Aliyeva K.A.,Rasulov E.M., Valiyeva G.A. Molecular genetic characteristics of MEFV 
gene for the Familial Mediterranean Fever disease in patient from Azerbaijan Republic. Human genome 
and health  2nd International Conference.Translational Medicine in the Era of Omics. Georgia. Tbilisi.2019. 
p.13. 
 https://www.researchgate.net/publication/336149852_HUMAN_GENOME_AND_HEALTH_2_nd_Internati
onal_Conference_TRANSLATIONAL_MEDICINE_IN_THE_ERA_OF_OMICS