Dərslik və dərs vəsaitlərinin siyahısı

1.  Ə.P.Əzizov, V.M.Kərimov, L.M. Süleymanova, L.S.Hüseynova “Tibbi  biologiya və genetika”. Dərs vəsaiti. 2022.

2. Ə.P.Əzizov, V.M.Kərimov, L.M. Süleymanova, L.S.Hüseynova “Tibbi biologiya və genetikadan iş dəftəri”. Dərs vəsaiti. 2022.

 3. A.P.Azizov, V.M.Karimov, L.M.Suleymanova, L.S.Huseynova “Medical biology and genetics”. Manual. 2022.

4.  A.P.Azizov, V.M.Karimov, L.M.Suleymanova, L.S.Huseynova “Medical biology and genetics workbook”. Manual. 2022.

5. А.П.Азизов, В.М.Керимов, Л.М.Сулейманова, Л.С.Гусейнова, П.А.Махмудова, Г.А.Велиева «Медицинская биология и генетика». Учебное пособие. 2022.

6. А.П.Азизов, В.М.Керимов, Л.М.Сулейманова, Л.С.Гусейнова,П.А.Махмудова, Г.А.Велиева «Рабочая тетрадь по медицинской биологии и генетике». Учебное пособие. 2022.

7.  A.H.Ənsərova “Orqanizmlər və ekosistemlər” fənni üzrə testlər toplusu. Bakı, 2022.

8. A.H.Ənsərova “İnsan ekologiyasının müasir problemləri”. Bakı, 2021.

9. L.M.Süleymanova, Z.Ə.Abaszadə "Hazırlıq şöbəsinin xarici tələbələri üçün biologiya". Dərslik. 2015.

10. L.M.Süleymanova, Z.A.Abaszadə"Hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün biologiyadan təcrübi məşğələ albomu". Dərs vəsaiti. “Təbib” nəşriyyat. Bakı. 2016.

11. L.M. Suleymanova, Z.A.Abaszadeh "Biology for foreign students of preparatory course".Textbook. “Tabib” publishing house. Baku. 2014.      

12. L.M. Suleymanova, Z.A.Abaszadeh "The album for practical lessons on biology for listeners of preparatory course". Manual. “Tabib” publishing house. Baku. 2014.      

13. Suleymanova L.M., Talibova F.Z. "Biology of cell". Tədris-metodik vəsait. 2006.

14. Suleymanova L.M., Najafov DJ.A., Talibova F.Z. "Genetics". Tədris-metodik vəsait.  2009. 

15. Ансарова.А.Г. "Организмы и экосистемы " тесты по набору предметов . Баку -2022

16.Ənsərova.A.H. "Orqanizimlər və ekosistemlər " fənni üzrə testlər toplusu .Bakı- 2022

17.Ənsərova.A.H."Insan ekologiyasının müasir problemləri." Bakı- 2021Ансарова.А.Г."Современные проблемы экологии  человека" Баку-2021

18.Ənsərova.A.H. "Genetikadan muhazirə mövzuları"  Bakı - 2022

19.“Биология”. В 2 кн.   Под ред. В.Н. Ярыгина. М.: Высшая школа, 2020.

20. “Биология” под редакцией Н. В. Чебышева. МИА, 2016.

   21. А.А.Челноков, К.Ф.Саевич, Л.Ф.Ющенко  «Общая и прикладная экология».         Минск, 2014.

 22. В.В.Дроздов «Общая экология». Санкт-Петербург, 2011.

23. A.H.Ənsərova,P.Ə.Mahmudova, Z.Ə.Abaszadə «Genetikadan məsələlər məcmusu» BAKI-2018

24.C.Ə.Nəcəfov, R.Ə.Əliyev, Ə.P.Əzizov,V.M.Kərimov,Y.V.Şəkərəliyeva,A.H.Ənsərova «Tibbi biologiya və genetika» dərslik,490 s.,BAKI-2013

25. A.H.Ənsərova,G.Ə.Vəliyeva,Z.Ə.Abaszadə «Hazırlıq şöbəsinin müdavimləri üçün testlər toplusu» 140 s.,BAKI-2018