Elmi işlər

2021-2022-ci  illərdə çap olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

 

 1. Əzizov Ə.P., Kərimov V.M., Süleymanova L.M., Hüseynova L.S. “Tibbi biologiya və genetika” (azərbaycan və ingilis dillərində). Dərs vəsaiti, 2022.
 2. Əzizov Ə.P., Kərimov V.M., Süleymanova L.M.,Hüseynova L.S. “Tibbi biologiya və genetikadan iş dəftəri” (azərbaycan və ingilis dillərində). Metodik vəsait, 2022.
 3. Азизов А.П., Керимов В.М., Сулейманова Л.М, Гусейнова Л.С., Махмудова П.А., Велиева Г.А. «Медицинская биология и генетика». Учебное пособие, 2022.
 4. Азизов А.П., Керимов В.М., Сулейманова Л.М, Гусейнова Л.С., Махмудова П.А., Велиева Г.А. «Рабочая тетрадь по медицинской биологии и генетики». Методическое пособие, 2022.
 5. Ənsərova A.H. “Orqanizmlər və ekosistemlər” fənni üzrə testlər toplusu. Dərs vəsaiti, 2022.
 6. Şəkərəliyeva Y.V. “Azərbaycanın daxili su hövzələri balıqlarının trematodları. Təhlili və qiymətləndirilməsi”.   Monoqrafiya. Bakı, 2022.
 7. Məmmədova Sevinc “Tibbi əhəmiyyəti olan Buğumayaqlılar”.         Dərs   vəsaiti. Bakı,  2021.
 8. Ənsərova A.H. “İnsan ekologiyasının müasir problemləri”. Dərs vəsaiti. 2021.
 9. Ансарова А.Г. «Современные  проблемы  экологии  человека». Учебное пособие. 2021.
 10. Шакаралиева Е.В. Эколого-географическая характеристика трематод рыб Азербайджана. Материалы докладов III Международной научно-практической конференции «Современные проблемы биологии и экологии». 4-5 марта 2021 г. г. Махачкала.
 11. Шакаралиева Е.В. Эколого-фаунистический анализ трематод рыб реки Пирсаат Məqalə        Материалы докладов Х Всероссийской научно-практической конференции, с международным участием Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов. 21-22 апреля 2022 г., г. Махачкала.
 12. Şəkərəliyeva Y.V. Azərbaycanın şirin su hövzələrində Kür şirbitinin (BARBUS LACERTA CYRI FILIPPI) 1865 trematod faunası.        “Baytarlıq elmi XXI əsrdə - gələcəyə doğru innovasiyalar” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2021.т
 13. Ansarova A.H. “POLLUTION OF THE MIDDLE PART OF KURA BY PETRO-PHENOLS AND THEIR BIODEGRADATION BY MICROORGANISMS” Jurnal.Of Complementary MEDİCİNE RESEARCH. vol.12, 2021. p. 1-5.
 14. Ənsərova A.H. “AZƏRBAYCANIN ƏSAS SU ANBARLARININ MIKROBIOLOJI REJIMI VƏ MÜASIR EKOLOJI,SANITAR-HIDROBIOLOJI VƏZIYYƏTI”. Əməkdar elm xadimi, prof.Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik konqresin materialları. 6-8.oktyabr 2021, Bakı. s.369.
 15. Али-заде Г.И., Джалилова А.Р., Халилов Р.И., Сулейманова Л.М. КАТАЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В КЛЕТКАХ DUNALIELLA SALINA IPPAS D-294, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 2,6 ДИТРЕТ-БУТИЛ ФЕНОЛОМ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ СОЛЕНОСТИ ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМАХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ. Узбекский биологический журнал. 2021.Vol.4, стр.:30-35;
 16. Huseynova L.S., Nasibova Z.S., Hagverdiyeva R.R, Aliyeva K.A GENETIC SCREENING OF SPTAN 1 GENE OF EARLY EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY. Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS. No42. ROME, ITALY 19-20.02.2021. p. 689-693.
 17. Huseynova L.S., Haqverdiyeva R.R. PATHOGENETIC POTENTIAL OF THE MUTATIONS OF MEFV GENE IN THE AZERBAIJAN POPULATION. Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. No43. COPENHAGEN, DENMARK 26-28.02.2021.p. 372-377.
 18. Huseynova L.S., Valiyeva G.A. DISTRIBUTION OF THE MEFV GENE MUTATIONS IN AZERBAIJAN. Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY. No44. OTTAWA, CANADA 6-8.03.2021. p. 414-419.
 19. Гусейнова Л.С., Агвердиева Р.Р. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки №4 2021 г. Россия. Москва. C 25-29.
 20. Nasibova Z.S., Aliyeva K.A.,Mammadbayli A.K., Huseynova L.S. EARLY EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY SYNDROME WITH CEREBRAL HYPOMYELINATION IN AZERBAIJANIAN PATIENTS. Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES TOKYO, JAPAN 11-12.04.2021. p 424-428.
 21. Huseynova L.S., Aghayeva S.A., Hagverdiyeva R.R. Combined mutation of DMD and CFTR genes in an Azerbaijani family. İnternational Journal of Life Science and Pharma Research. İSSN 2250-0480. İndia. 2021: doi 10.22376/ijpbs/lpr. Volume 11. No4. 2021.P. 35-41.
 22. Huseynova L.S. FENILKETONURIYA XƏSTƏLƏRINDƏ ƏQLI GERILIYIN ARADAN QALDIRILMASINDA ERKƏN MOLEKULYAR-GENETIK DIAQNOSTIKANIN TƏTBIQININ ƏHƏMIYYƏTI. İnternational Conference "Problems of Psychology: New Perspectives, Considerations and Thoughts" 19-20 june.2020. Western Caspian University. Baku. Azerbaijan.
 23. Huseynova L.S., Nasibova Z.S., Aliyeva K.A. ERKƏN EPİLEPTİK ENSEFOPATİYA SİNDROMLU AZƏRBAYCANLI XƏSTƏLƏRDƏ SPTAN1 GENİNİN MOLEKULYAR-GENETİK TƏDQİQİ. 4th HEALTH SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS. July 5-6, 2021. Baku, Azerbaijan. P. 650-652.
 24. Huseynova L.S. CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE REGULATOR GENE MUTATIONS IN AZERBAIJANIAN PATIENTS. 4th HEALTH SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS. July 5-6, 2021. Baku, Azerbaijan.
 25. Huseynova L.S. GENETIC HETEROGENEITY OF HEREDITARY METABOLIC DISEASE PHENYLKETONURIA. ADVANCES IN BIOLOGY AND EARTH SCIENCES.Vol.6, No.2, 2021, p.174-183.
 26. Hüseynova Lalə Saməddin qızı, Əliyeva Kamilə Ağaəli qızı, Məmmədova Sevinc Nadir qızı, Vəliyeva Gülnarə Əjdər qızı. QALAKTOZEMIYA XƏSTƏLIYININ BIOKIMYƏVI POLIMORFIZMININ TƏDQIQI. İnternational Conference "Problems of Psychology: New Perspectives, Considerations and Thoughts" 19-20 june.2021. Western Caspian University. Baku. Azerbaijan. Səh.156-159.
 27. Huseynova L.S. LEYSINOZ-MADDƏLƏR MÜBADILƏSININ POZULMASI NƏTICƏSINDƏ ÜZƏ ÇIXAN IRSI XƏSTƏLIKLƏRDƏN BIRI KIMI. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyayat və təbiət elmləri seriyası. 2021, C.69, №2.s.142.
 28. Huseynova L.S., Valieva G.A. MOLECULAR-GENETIC REEARCH OF CFTR (CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE REGULATOR) GENE MUTATIONS OF AMONG CYSTIC FIBROSIS PATIENTS IN THE AZERBAIJAN. Science and practice: Implementation to modern society. Procedings of the 11th International Scientific and Practical Conference. №80. October, 2021. Manchester, Great Britain 18-19.10.2021. p.166-174.
 29. Huseynova L.S., Hagverdiyeva R.R. FREQUENCIES OF THE PAH GENE MUTATIONS IN THE DIFFERENT REGIONS OF AZERBAIJAN REPUBLIC. Proceedings of the 2 th International Scientific and Practical Conference. Global Approach to Scientific Research. №89. Salvador, Brazil. 4-5.12.2021. p. 273-278.
 30. Huseynova L.S., Mammadova S.N., Aliyeva K.A. FREQUENCIES OF THE MEFV GENE MUTATIONS IN AZERBAIJAN. Balkan journal of medical genetics. 24 (2), 2021. p.1-6.
 31. Huseynova L.S., Hagverdiyeva R.R. A NOVEL MUTATION IN THE DBT GENE CAUSESIN AN AZERBAIJANIAN CHILD CLASSIC MAPLE SYRUP URINE DISEASE. Advanced Studies in Biology, HIKARI Ltd, Vol. 14, 2022, no. 1, 1 – 11.
 32. Huseynova L.S. MUTATION ANALYSIS OF THE PHENYLALANINE HYDROXYLASE GENE IN PHENYLKETONURIA PATIENTS FROM DIFFERENT REGIONS OF AZERBAIJAN. Jurnal Biologi Indonesia 18(1): 51-58 (2022).
 33. Huseynova L.S., Valieva G.A. IDENTIFICATION THE MUTATION OF BCKDHB GENE IN TWO NEWBORNS IN SAME AZERBAIJANI FAMILY 9th İnternational İstanbul Scientific Research Congress. Turkey. İstanbul. May 14-15. 2022. P.216.
 34. Məmmədova S.N. Kür çayı ağzında vətəgə balıqlarının epizootik vəziyyəti. Elmi məqalə.Pedaqoji Universitetin Xəbərləri Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası. 2021.
 35. Məmmədova S.N. Ecological analysis of the fish cestode fauna of the mouth of Kura River. Elmi məqalə.Вестник Харьковского Национального Университета имени В.Н. Каразина Серия «Биология».
 36. Əlizadə S.A. Azərbaycan respublikası əhalisində mukopolisaxaridoz irsi xəstəliyinin genetik heterogenliyi, gen xəritəsi və profilaktikası . 4-th international health sciences and innovation congress. July 5-6 2021/ Baku, Azerbaijan.
 37. Əlizadə S.A. Azərbaycan respublikasının əhalisində mukopolisaxaridoz irsi xəstəliyinin biokimyəvi polimorfizmi. Professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq kongres “Təbabətin aktual problemləri”. 6-8 oktyabr, Bakı-2021.
 38. Ансарова.А.Г. "Организмы и экосистемы " тесты по набору предметов . Баку -2022
 39. Ənsərova.A.H. "Orqanizimlər və ekosistemlər " fənni üzrə testlər toplusu .Bakı- 2022
 40. Ənsərova.A.H."Insan ekologiyasının müasir problemləri." Bakı- 2021
 41. Ансарова.А.Г."Современные проблемы экологии  человека" Баку-2021
 42. Ənsərova.A.H. "Genetikadan muhazirə mövzuları"  Bakı - 2022