kafedra müdiri, t.e.d., prof. Sultanova N.H.

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nailə Həsən qızı Sultanova

2

İxtisas

Pediatr

3

Vəzifə

Kafedra müdiri, professor

4

Şöbə

II Pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1992

Pediatriya

N.Nərimanov adına ATİ

Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1992- 1998

Baş laborant

ATU –i ǀǀ Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Koroğlu Rəhimov 11

2

1998-2011

Assistant

ATU –i ǀǀ Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Koroğlu Rəhimov 11

3

2011-2015

Dosent

ATU, Tədris-Terapevtik Kli-nika

Mərdanov qardaşları 100

4

2015 –ci ildən hal-hazıra qədər

Professor

ATU, Tədris-Terapevtik Kli-nika

Mərdanov qardaşları 100

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2012 oktyabr 19-20

 

Allerqolologiya, immunologiya və immu-noreablitalogiya üzrə 4-cü Azərbaycan milli konqresi

TTK, Mərdanov qardaş-ları 100

2

2014 oktyabr  9-10

Birincili İmmun Çatışmazlığı, Beynəlxalq seminar

Həyat Recensy hotel, Bakı

3

2015 sentyabr 11

Türk Dünyası və Avrasiya Pediatorlarının XV konqresi. İnsan Doğramacı 100

H.Əliyev mərkəzi Bakı

4

2015 dekabr 10

Birincili İmmun Çatışmazlığı dəyirrmi masa

Ləndmark otel Bakı

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI                                                                             

1.

N.H.Sultanova, A.F. Çernik –Bülənd. Məqalə: «Uşaqlarda  raxitəbənzər xəstəliklər zamanı mineral  mübadilənin   pozulması» Sağlamlıq jurnalı №4, 1998, s.25-26.

 

2.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, T.T.Pənahova Tezis: «Эффективность иммунокоррекции больным с часто повторяемой респираторной патологией» Современные проблемы  аллергологии, клинической иммунологии и иммунофармакологии, Москва, 1998 сентябр, s.529

 

3.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Иммунный  статус детей страдающих Д – зависимым рахитом» International Journal on Immunorehabilitation, Москва , 1998 July, №8, s. 73

 

4.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Иммунокоррекция  детей  с  витамин Д зависимым  рахитом» International Journal on Immunorehabilitation, Москва , 1999,Maй, №12, s.56

 

5.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Клиническая  и иммунологическая  эффективность Мадал-Праша у детей с  витамин Д зависимым  рахитом» Allerqolologiya, immunologiya və immunoreablitaloqiya üzrə 1-cü Azərbaycan milli konqresi 26-27 mart  1999, s.57-62.

 

6.

N.H.Sultanova, A.F.Çernik- Bülənd, Y.A. Əliyeva. Tezis: «Состояние минералногообмена  у детей с витамин Д зависимым  рахитом» Allerqololoqiya, immunoloqiya və immunoreablitaloqiya üzrə 1-cü Azərbaycan milli konqresi 26-27 mart  1999, s. 241-242

 

7.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Новый взгляд иммуномодулируюшего действия витамина Д при бронхолегочной паталогии у детей с рахитоподовными заболеваниями» Достижения  медицинской науки и практического здравоохранения Азербайджана, Баку 1999, часть 1, s.83-86

 

8.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova,V.V.Muqarab Samedi, L.L.Allahverdiyeva, N.E.Effendiyeva, İ.V. Tarasova. Tezis: «Частота аллергического ринита риск факторов г.Бакувявления на основании исползования стандартного международного протокола (ISAAC)» Аллергология и Иммунология, Москва, 2000, том 1,№2, s.244

 

9..

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova,, T.T.Pənahova, V.İsgəndərova. Tezis: «Ликопид и полиоксидоний в комплексной терапии у больных с бронхолегочными заболеваниями» International Journal on Immunorehabilitation, Москва , 2001 , Июнь, том 3  №3, s. 188

 

10.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova,, T.T.Pənahova, V.İsgəndərova . Tezis: «Иммунореаблитация детей , больных бронхиальной астмой» Астма, Москва, 2001, ещь 2, № 1, s.186-87

 

11.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Respirator patologiyalı uşaqların müalicəsində Umkalorun tədbiqinin effektivliyi» Allerqololoqiya, immunoloqiya və immunoreablitaloqiya üzrə 2-ci Azərbaycan milli konqresi 5-6  noyabr  2004, s. 316-318

 

12.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Artıq 5 aylığam» Konsilium jurnalı, 2006,№ 8, s. 4-8

 

13.

A.A. Əyyubova, N.H. Sultanova. Məqalə: «Bronxial astmanın neyroimmun  requlyasi- yasında neyropeptidlərin  rolu» Azərbaycan  tibb  jurnalı,  №4, 2007, s. 65-67

 

14.

Н.Г.Султанова, А.А.Эюбова. Məqalə: «Нейроиммуная  регуляция  при  бронхиальной астме у детей» "Georgian Medical   News" Грузия  №3(156)  Март  2008, s.78-80

https://europepmc.org/article/med/18403815

15.

N.H.Sultanova, A.A. Əyyubova. Tezis: «Содержание нейропептидов  у  детей с  бронхиальной  астмой» “Аллергология и иммунология” Дубай, Том 9, № 1 Март  2008, s.11

 

16.

A.A. Əyyubova, L.İ.Allahverdiyeva, N.H. Sultanova. Məqalə: «Роль нейропептидов  в  патогенезе бронхиальной  астмы  у  детей» Журнал «Иммунология» Москва том.29.,№5.2008, s.290-292

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:LkGwnXOMwfcC

17.

N.H.Sultanova. Tezis: «Content  of  neuropeptides  in  blood  serum of children  with  bronchial      asthma»«Türk  dünyası  pediatrlarının 8-ci  konqrensi», Azərbaycan Naxçıvan  Muxtar Respublikası, 2008,

s. 78-79

 

18.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Bronxial astmanın patogenezində neyropeptidlərin təsir  mexanizminin  yeni  aspektləri» Metabolizm jurnalı, №3,2008,

s.3-8

 

19.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Влияние небулизированного Ронколейкина на уровень   İL -2 в крови у  детей  с бронхиальной  астмой» "Цитокины и  воспаление" Сан-Петербург 

Том 7, №3,  2008, s. 24-25            

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:4TOpqqG69KYC

20.

N.H.Sultanova, А.А. Эюбова,  Т.Т. Панахова. Tezis: «Применение  ронколейкина в  комплексном лечении бронхиальной    астмы у детей» "Иммунофизиология . Естественные аутоиммунитет  в норме и  патологии "Москва  26-28 сентябр 2008, s. 243-245       

 

21.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova,  S.N.İsgəndərova,  N.R. Kərimova. Tezis: «Bronxial astmalı uşaqların ağırlıq dərəcələrindən aslı olaraq immunoloji göstərici- lərin müqayisəli xarakteristikası»"Allerqololoqiya, immunoloqiya və immunoreabilitalogiya üzrə 3-cü Azərbaycan milli konqresi"14-15 noyabr 2008, s.109-111

 

22.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə: «Uşaqlarda bronxial astmanın yaranmasında sitokin statusun rolu»"Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri" jurnalı  №4. 2008, s.19-22

 

23.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə: «Atopik bronxial astmalı uşaqlarda ronkoleykin aerozolu ilə müalicənin immunoterapevtik effektivliyi»"Azərbaycan əczaçilıq və farmakalogiya" jurnalı  №1. 2009, s. 58-61

 

24.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə: «Bronxial  astmalı uşaqların  qan zərdabında interleykinlərin səviyyəsinin  dinamiki  dəyişkənliyi» " Azərbaycan  onkologiya  və  hematalogiya  jurnalı "   № 1, 2009, s. 152-155

 

25.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə: «Цитокинотерапия рекомбинантным интерлейкином-2 детей, больных атопической бронхиальной астмой» "Астма" jurnalı Moskva № 1 2009 tom 10, s.8-11

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13287496

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:roLk4NBRz8UC

26.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Bronxial astmalı uşaqların sitokin statusunda yaranan disbolansın immuno-korreksiyasında ronkoleykinin rolu» "Tibb jurnalı "  №1. 2009, s. 129-130

 

27.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Иммуномодулирующий эффект ингаляцион-

ного введения ронколейкина у детей с бронхиальной астмой» "Аллергология и иммунология" №1 2009, tom 10 Dubay , s.44 

 

28.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Актуальность применения иммунокорректора Ронколейкина у детей с бронхиальной астмой» "Аллергология и иммунология"№2 .,2009, tom10  Sank-Peterburq, s.204-205

 

29.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə: «Соотношение между цитокиновой активносью крови и уровнем нейропептидов при атопической  бронхиальной  астме» "Аллергология и иммунология"  №3, 2009, tom 10, s.378-380

 

30.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Atopik forma bronxial  astmanın patogenezindəki neyroimmun requlyator  pozğunluqların klinik təzahürləri»"Metabolizm  Jurnalı "

cild 10, №3, 2009, s. 19-22

 

31.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə: «Нейроиммунные взаимодействия у больных с атопической бронхиальной астмой» " Аллергология и Иммунология в педиатрии" jurnalı №3. 2009 Moskva, s. 21-25

 

32.

 N.H.Sultanova. Məqalə: «Atopik forma bronxial astmalı uşaqların immun və sitokin statusunun əsas xüsusiyyətləri»"Sağlamlıq" jurnalı  №3. 2009, s.119-122

 

33.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Bronxial  astmalı uşaqlarda  ronkoleykinin kombinə şəklində  işlədilməsinin kliniko-immunoloji  effektivliyi» "Sağlamlıq" jurnalı  №10. 2009, s.116-121

 

34.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Use of immunocorrector Ronkoleykin in the therapy of children with the Atopic form of bronchial astma» The 3rd Eurosia congress of intections diseases. 4-5 oktober 2009, p.221

 

35.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Metodik tövsiyyə:  «Atopik  forma  bronxial astmalı uşaqlarda ronkoleykinlə  aparılan innumoterapiyanın  effektivliyi» Azərbaycan Respublikası- nın Səhiyyə Nazirliyinin 12  iyun 2009 –cu il 17  saylı kollegiyasının qərarına  əsasən təsdiq  edilib.2009,     s.1-31            

 

36.

N.H.Sultanova. Məqalə: «The proqnostic  importance  of  neuropeptides  and  indices  of the  immune  system  in  children  with allergic asthma»“Astma  allergy immunology” volume 8.,issue 1,may 2010 Türkiyə, s.33-37

https://aai.org.tr/abstract.php?lang=en&id=398

37.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Анализ межсистемного взаимодействия ряда нейроиммунных показателей при  бронхиальной  астмой» “Пульмонология” jurnalı №3.2010 Moskva, s.62-66

https://doi.org/10.18093/0869-0189-2010-3-62-66

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:5nxA0vEk-isC

38.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Bronxial  astmalı  uşaqların müxtəlif  dövrü ücün sitokin  statusunun gediş xüsusiyyətləri»“Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri" jurnalı №3, 2010, s.42-45

https://maamjournal.az/download/dost_n3_2010.pdf

39.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə: «Клинико-иммунологическая эффективность небулазерной терапии ронколейкином при  атопической  бронхиальной  астме  у  детей» “Астраханский   медицинский  журнал”№3,2010, s.114-117

https://doi.org/10.18093/0869-0189-2010-3-62-66

 

40.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Влияние комбинированной интерлейкинотерапии на показатели  иммунной  системы детей с атопичес кой  бронхиальной астмой» “Астма” том 11, №2 2010, s.104-107

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15798330

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:Wp0gIr-vW9MC

41.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Сравнительное  изучение  влияния  системного и местного лечения   ронколейкином на показатели иммунного  статуса  детей  с атопической бронхиальной астмой» “Саратовский научно-медицинский журнал” том 6,

№3, 2010, s.663-666

https://ssmj.ru/2010/3/663

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

42.

N.H.Sultanova, E.S.Səfərəliyeva., N.A.Hacıyeva.,M.K.Eynalova. Tezis: «Роль цитокинов  в иммунопатогенезе аллергиических  заболеваний  у детей» “ATU-nin 80 illik yubileyinə həsr  olunmuş  beynəlxalq elmi konfransın  materialları”  2010, s.344

 

43.

 N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Modern aspects  of  bronxial asthma  treatment» Türk dünyası  pediatorlarının 10-ci  konqrensi», Astana,Kazaxstan  2010, s.79

 

44.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tədris –metodik vəsait: «Anadandəlmə  ürək  qüsürları» Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Elmi- Metodik Şurasının «Tibbi – klinik elmlər» bölməsinin 01.04.2010 –cu il  tarixli iclasının qərarı  ilə  (Protokol №26) təsdiq  edilib, s.1-45

 

 

 

45.

Н.Г.Султанова, «Анализ межсистемного взаимодействия ряда нейроиммунных показателей при атопической бронхиальной астме у детей». Журнал Цитокины и воспаление, 2011, том 10, № 1, Стр.18-23

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:8k81kl-MbHgC

46.

N.H.Sultanova. Məqalə: «Atopik  forma  bronxial  astmalı uşaqlarda  neyroimmun  əlaqə»“Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri" jurnalı №3, 2011, s. 97-105

 

47.

Н.Г.Султанова, А.А.Эюбова, Э.С Сафаралиева, Н.Д.Алибекова, А.Н.Тагиева. Məqalə: «Изучение иммунного и цитокинового статуса у детей с бронхиальной астмой»   Практична  медицина,  2011 ,№ 4 (том ХVІІ) Львов 11, s. 104-111

 

48.

Н.Г.Султанова, А.А.Эюбова, Н.Д.Алибекова. Məqalə: «Влияние  ронколейкина на цитокиновый статус детей с атопической бронхиальной астмой»  Клинической и лабораторной медицини, 2011 № 4(том 6) , Украиня, s. 88-91

 

49.

Н.Г.Султанова, А.А.Эюбова,Э.С.Сафаралиева. Tezis: «Современная оценка и коррекция  цитокинового  дисбаланса у детей с брон- хиальной астмой»  Vərəm və ağ ciyər xəstəlikləri üzrə V beynəlxalq elmi-praktik konfransı, Bakı,  2011, səh. 167

 

50.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, H.H.Qabulov. Metodik vəsait: «Bronxoobstruksianın  diaqnostikasında  spirometriyanın rolu» Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 14 dekabr 2011 – ci il tarixli 2055 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir, s.23

 

51.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, E.S.Səfərəliyeva. Tezis: «Bronxial astmanın diaqnostikasında yerli immunitetin rolu» prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi- Praktik konfransın materiaalları, Bakı,  2012, s.126

 

52.

 

Н.Г.Султанова, А.А.Эюбова,Э.С.Сафаралиева , Н.Э.Эфендиева,Т.А.Исмайлов. Məqalə : «Иммунологические механизмы действия ронколейкина при бронхиальной астме» Клинической и лабораторной медицини, 2012 № 3(том 7) , Украиня, s. 94-97

 

53.

Н.Г Султанова, Н.Ш Гаджиева, Ф.Х Гахраманова, П.З Мурадов, Р.К Исмаилов, Ф.Р Ахмедова, «Грибы лекарственных растений, входящие во флору Азербайджана», Журнал Географическая среда и живые системы, 2012, №4, Стр. 15-17

 

https://vestnik-mgou.ru/Articles/View/386

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC

54.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, H.H.Qabulov Dərs vəsaiti: «Uşaq xəstəlikləri (Klinik məsələlər)» Azərbaycan Respublikasının  Səhiyyə Nazirliyinin 27 sentyabr 2012 – ci il 30 saylı kollegiyasının qərarına əsasən və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 9 oktyabr     2012 – ci il tarixli 1570 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir, s.215

 

55

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, L.İ.Allahverdiyeva. Məqalə : «Atopik  forma bronxial  astma zamanı  immun sistemi ilə neyropeptidlər arasında müqayisəli diaqnostika» Azərbaycan allerqologiya  və klinik immunologiya  2013,cild 1,№ 1, s. 64-67

 

https://amu.edu.az/storage/files/6/JURNALLAR/Az%C9%99rbaycan%20Allerqologiya%20v%C9%99%20Klinik%20%C4%B0mmunologiya%20Jurnal%C4%B1/Cild%201%20N1%202013.pdf

56.

N.H.Sultanova, G.M.Nəsrullayeva, D.K.Axundova,R.M.Mircavadlı Məqalə : «Düyünlü periartritin  klinik və immunoloji  xüsusiyyətləri» Azərbaycan təbabətinin müasir   nəaliyyətləri  №  1 , 2013, s. 48-52

https://maamjournal.az/download/dost_n1_2013.pdf

57.

N.H.Sultanova, G.Nasrullayeva, A.A.Ayyubova, Gh.NooriNaser, H.H.Gabulov, D.K.Akundova, Sh.H.Ibragimova, V.R. Mammadova. Məqalə : «Diaqnoses  and  registry of patients with  primary  immunodeficiency in Azerbaijcan» International  Jurnal on Immunorehabilitation, volume 5,№ 2 2013, s. 76-81

 

58.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, E.S.Səfərəliyeva, A.İ.Ağayeva . Dərs vəsaiti: «Uşaq poliklinikasının işinin təşkili»Azərbaycan Respublikasının  Səhiyyə Nazirliyinin 3oktyabr  2013 – ci il 30 saylı kollegiyasının qərarına əsasən və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 20 fevral   2014 – ci il tarixli 210 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir, s.108

 

59.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Bronxial  astmanın  patogenezinin yeni  aspektləri» Təbabətin  aktual problemləri,  Bakı, 2014, s.40-42

 

60.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, T.T.Pənahova, E.S.Səfərəliyeva. Tezis: «Роль взаимодействия  цитокинов  у  детей с аллергическими заболеваниями» Təbabətin  aktual problemləri,  Bakı, 2014, s. 196-197

 

61.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, E.S.Səfərəliyeva, N.M.Məhərrəmov, M.K.Eynalova. Məqalə : «Цитокиновые биомаркеры воспаления при аллергических заболеваниях у детей» ATU- nin İnsan Anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 9 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2014, s. 320-322

 

62.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, T.T.Pənahova. Tezis: «Эффективность небулайзерный терапии ронколейкином при атопической  бронхиальной астме у детей» Аллергология и иммунология"  №1, 2014, tom 15.  Нью-Йорк, США, s. 42-43

 

63.

Н.Г.Султанова, Г.М.Насруллаева, Н.А.Гаджиева. Məqalə : «Клинико – иммунологическая эффективность применения  рекомбинантного интерлейкина 2 при бронхиальной астмы у детей» Лики Украини плюс, Украина , 2014,№ 2 (19), s.28- 31

 

65.

Н.Г.Султанова. Məqalə : «Прогностическое значение определения нейропептидов и показателей иммунной системы при атопической бронхиальной астме у детей» Медицинские новости,Беларусия,2014,№8 (239), s.71-74

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5889

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:0EnyYjriUFMC

66.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, H.H.Qabulov, G.M. Nəsrullayeva. Dərslik : «Childhood  diseases» Bakı, 2014, s.375

 

67.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Эффективность сингульяра у детей с бронхиальной астмой» Təbabətin  aktual problemləri, Bakı, 2015, s. 144

 

68.

N.H.Sultanova. Tezis: «Bronxial astmanın diaqnostikasında spirometriyanın rolu» ATU, t.e.d.,prof. Əliağa Məmməd oğlu Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Elmi- Praktik konfrans,Bakı 2015, s.121

 

69.

N.H.Sultanova, H.H.Qabulov. Məqalə : «Uşaqlarda bronxobstruktiv  sindrom» Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri , № 3, 2015, s. 238-244

https://maamjournal.az/download/dost_n3_2015.pdf

70.

Н.Г.Султанова. Məqalə : «Цитокиновый статус и его иммунокоррекция у детей с атопической бронхиальной астмой» «Медицина», Казахстан, №5/ 155 2015, s. 67-70

 

71.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Atopik forma bronxial astmalı uşaqların ağırlıq dərəcələrindən asılı olaraq ağız boşluğu sekretindəki interleykinlərin dinamik xarakteristikası» Türk dünyası və avraziya pediatorlarının XV Beynəlxalq konqresi , Bakı 2015, s. 104-105

 

72.

Н.Г.Султанова, А.А.Эюбова,  А.О. Джафарова. Tezis: «Иммуномодулирующая  эффективность витамина Д  у детей с атопической бронхиальной астмой» Аллергология и иммунология"  №2, 2016, tom 17, Санкт-Петербург, s. 139

http://isir.ru/files/uploaded/AI_2016_2_089-16023022017.pdf

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:YOwf2qJgpHMC

73.

N.H.Sultanova. Tezis: «Bronxial astmalı uşaqlarda immun statusun xüsusiyyətləri»«Allerqololoqiya, immunologiya və immunoreablitaloqiya üzrə 5-ci Azərbaycan milli konqresi» 21 oktyabr  2016, s.99-101

 

 

 

74.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, A.O. Cəfərova. Məqalə : «Atopik forma bronxial astmanın patogenezində vitamin D- nin rolu»«Allerqololoqiya, immunoloqiya və immunoreablitaloqiya üzrə 5-ci Azərbaycan milli konqresi» 21 oktyabr  2016, s.31-34

 

75.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, H.H.Qabulov, A.O.Cəfərova Məqalə : «Роль витамина Д в патогенезе заболевания бронхо-легочной системы» «Azərbaycan Allerqologiya və klinik İmmunologiya jurnalı » cild 4,№ 2 ,2016, s.38-43

 

76.

N.H.Sultanova, H.H.Qabulov Məqalə : «Uşaqlarda bronxobstruksiyanın müalicəsi zamanı nebulayzer terapiyasının effektivliyi» «Sağlamlıq jurnalı» ,№ 4, 2016, s. 167-173

https://www.saqlamliq.az/archive_files/52302Jurnall.%202016%20%E2%84%964.pdf

77.

N.H.Sultanova. Tezis: «Bronxial astmalı uşaqların müalicəsində rekombinant sitokin preporatının immunoterapevtik effektivliyinin qiymətləndirilməsi»«Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmlər doktoru , professor Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları » 5 dekabr, 2016, s. 193-194

 

78.

N.H.Sultanova. Tezis: «Современная концепция патогенеза аллергического ринита» Azərbaycanda anatomiya məktəbinin banisi ə.e.x., prof., K.Ə.Balakişiyevin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans  ,2016, Bakı, s.172-173

 

79.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Особенности иммунного статуса детей, больных бронхиальной астмой грибкового генеза» Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik ildönümünə həsr olunmuş konfrans, 2017, Bakı, s.304-305

 

80.

N.H.Sultanova. Tezis: «Uşaqlarda bronxoobstruksiyanın diaqnostikasında spirometriyanın rolu» Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik ildönümünə həsr olunmuş konfrans, 2017, Bakı, s.236-237

 

81.

N.H.Sultanova, G.Nəsrullayeva, A.Əyyubova, Ş.İbrahimova, N.Quliyeva, V.Məmmədova, A.Xəlilova. Dərs vəsaiti : «Anadangəlmə immun patologiya» Azərbaycan Respublikasının  Səhiyyə Nazirliyinin 11 oktyabr 2016 –cı il 59 saylı kollegiyasının qərarına əsasən təsdiq edilmişdir. Nəşr 2017, Bakı, s. 163

 

82.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Tezis: «Bronxial astmalı uşaqların müalicəsində Beksitrolun klinik effektivliyi» Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans materialları. 2017, Bakı, s. 52-53

 

83.

N.H.Sultanova. Məqalə : «Катамнестическая оценка применения рекобинантногоинтерлейкина -2 у детей с атопической бронхиальной астмой» «Семейная  медицина» №3,2017 (71) Украина, s. 133-135

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:_FxGoFyzp5QC

84.

N.H.Sultanova. Məqalə : «Роль некоторых цитокинов в регуляции иммунитета у детей с бронхиальной астмы» Биомедицина , №2, 2017, Bakı, s.4-11

https://biomedicine.az/download/biomed_2_2017.pdf

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:ufrVoPGSRksC

85.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova. Məqalə : «Оценка эффективности Ронколейкина в лечении больных бронхиальной астмой» «Аллергология и иммунология» Том 18,№2, s.116-119

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:WF5omc3nYNoC

86.

N.H.Sultanova, L.İ.Allahverdiyeva,A.O.Cəfərova. Məqalə : «Uşaqlarda bronxial astma və vitamin D: suala müasir yanaşma» «Azərbaycan Allerqologiya və klinik immunologiya» cild 5.;№2,2017, s.28-34

 

87.

N.H.Sultanova. Tezis: «Иммунологические аспекты детей , страдающих бронхиальной астмой в сочетании аллергическим ринитом» «Təbabətin aktual problemləri» 2018, s. 140

 

88.

N.H.Sultanova, A.A.Əyyubova, H.H.Qabulov Dərslik : «Uşaq xəstəlikləri» Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31 may 2018-ci il tarixli 395 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 3 may 2018-ci il tarixli 12 saylı kollegiyasının qərarı əsa­sın­da təsdiq edilmişdir.  Bakı  2018, s.569

 

89.

N.H.Sultanova. Tezis:«Atopik forma bronxial astmalı uşaqların ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq immun sistemin qiymətləndirilməsi » Ə.e.x.,prof. Abbas Əhməd oğlu Axundbəylinin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans 2018, s.170-171

 

 

90.

Н.Г.Султанова, Л.И.Аллахвердиева, А.О.Джафарова. Məqalə: «Иммунокорригирующий эффект витамина D у больных бронхиальной астмой.» Медицинские новости, 11 ноябрь, 2018, Белоруссия, c.54-56

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=8521

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:eQOLeE2rZwMC

91.

Н.Г.Султанова, Л.И.Аллахвердиева, А.О.Джафарова. Məqalə : «Влияние фармакологической коррекции  витамином D на цитокиновый ответ  у детей с атопической бронхиальной астмой» Казанский Медицинский Журнал, том с, 2019, №1, c.135-139

 https://doi.org/10.17816/KMJ2019-135

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:4DMP91E08xMC

92.

N.H.Sultanova, A.O. Cəfərova. Tezis:«Atopik forma bronxial astmalı  uşaqlarda vitamin D  ilə sitokin  sistemi  arasında əlaqənin  qiymətləndirilməsi» TIBBIN GÖRƏN GÖZÜ. Şüa diaqnostikasinin aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq praktik konfransin materiallari. 30-31 mart 2019, s. 177 

 

93.

Н.Г.Султанова, А.О.Джафарова. Tezis:«Влияние  витамина D на иммунный статус  у больных атопической бронхиальной астмой.» XIV ÜMUMDÜNYA BÖYRƏK GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ “MÜASIR NEFROLOGIYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRI” adlı elmi-praktik konfransin materiallari. 14 mart 2019, s.122-123

 

94.

Н.Г.Султанова, А.Т.Гасанова. Məqalə : «Редкий случай клинической комбинации двух нозологических форм хромосомной патологии» Вестник науки и образования 2019.№ 5 (59) Российский импакт - фактор: 3,58, с.62-67

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37100296

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

95.

N.H.Sultanova, G. Nəsrullayeva, V. Məmmədova, G.Aliyeva. Tezis: «Two gene mutation in children with auto inflammatory disease »« 19thBennial Meeting of The European Society for Immunodeficiencies » online meeting 14-17 october 2020, s.19

 

96.

N.H.Sultanova, A.C.Şıxəmmədova. Tezis: «Uşaqlarda kəskin övrə zamanı sitokin statusun qiymətləndirilməsi » Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illik ildönümünə həsr olunmuş konfrans, 2021, Bakı, s.203

 

97.

N.H.Sultanova, S.Muxtarova, N.Pənahova. Tezis: «The role of lung ultrasound in the prediction of chronic lung disease in premature infants » Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illik ildönümünə həsr olunmuş konfrans, 2021, Bakı, s.272

 

98.

N.H.Sultanova, A.C.Şıxəmmədova. Məqalə : «Uşaqlarda kəskin övrə zamanı bağırsaq mikroflorası ilə sitokin kaskadları arasında qarşılıqlı əlaqə» Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri , № 1, 2021, s.142-145

https://maamjournal.az/download/dost_n1_2021.pdf

99.

N.H.Sultanova, K.Y.Aliyeva, T.A.Suleymanov. «Investigation of the Rheological Properties of  Nasal Gel on Pectin Based» «Latin American Journal of Pharmacy» 41(2) 2022, s.6-12

http://www.latamjpharm.org/resumenes/41/2/LAJOP_41_2_1df

100.

N.H.Sultanova, N.N.Hacıyeva. A.A.Əyyubova, P.Ə.Orucova. Metodik tövsiyyə : «Uşaqlarda atopik dermatitin proqnozlaşdırılması» Bakı 2022, s.27

 

101.

N.H.Sultanova, Tezis: «Atopik forma bronxial astmanın diaqnostikasında sitokinlərin rolu» Təbabətin aktual problemləri  Bakı  2022, s.188-189

 

102.

N.H.Sultanova, Tezis: «Uşaqlarda atopik forma bronxial astmanın müalicəsinə müasir yanaşma» Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfrans 2022 №2, s. 102-103

 

103.

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: «Uşaqlarda atopik forma bronxial astmanın müalicəsində vitamin D – nin rolu» Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfrans 2022 №2 , s.102-103

 

104.

N.H.Sultanova. Tezis: «Atopik forma bronxial astmanın diaqnostikasında sitokinlərin rolu» Təbabətin aktual problemləri 2022,s.188.

 

105.

N.H.Sultanova, N.Hacıyeva,İ.Gafarov,A.Hacıyeva,T.Pənahova . Məqalə : «Forecasting of Atopik Dermatitis in Neüborns» İndian Journal of Dermatology 2022 volume 67, İssue 3

İmpact factor:1.757

DOI:10.4103/ijd.ijd_933_21  

https://www.e-ijd.org/article.asp?issn=0019-5154;year=2022;volume=67;issue=3;spage=311;epage=311;aulast=Hajiyeva

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rsbpRzQAAAAJ&citation_for_view=rsbpRzQAAAAJ:IjCSPb-OGe4C

106.

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Məqalə : «Atopik forma bronxial astmalı uşaqlarda sitokingöstəriciləri ilə D vitamini göstəricisi arasında qarşılıqlı əlaqənin xarakteristikası» Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı 2022,  cild 4, № 1-2 , s.58-61

 

107.

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova . Tezis: «Atopik forma bronxial astmalı uşaqlarda vitamin D – nin rolu» Professor Zərifə Ağarza qızı Zeynalovanın anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları

2023  , s.142-143

 

108.

N.H.Sultanova, A.C.Şıxəmmədova . Tezis: «Kəskin övrəli uşaqların bağırsaq mikrobiotası ilə immun göstəricilərinin korrelyasion qiymətləndirilməsi» Professor Zərifə Ağarza qızı Zeynalovanın anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları

2023, s.144-146

 

109.

N.H.Sultanova, A.C.Şıxəmmədova. Məqalə : «Особенности микробиоты кишечника у детей с острой крапивницей» Медицинские новости 2022,сентябр  Беларусь, s.49-52

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=9719

110.

N.H.Sultanova, A.C.Şıxəmmədova. Tezis: «Uşaqlarda  kəskin övrənin diaqnostikasında   bağırsaq   mikrobiotlarının rolu»«Allerqolologiya, immunologiya və immunoreabilitalogiya üzrə 6-ci Azərbaycan  milli  konqresi»  4 noyabr  2022,  Səh. 105

 

111.

N.H.Sultanova, A.C.Şıxəmmədova. Məqalə : «Uşaqlarda kəskin övrə zamanı sitokin statusu ilə bağırsaq mikrobiotlarının səviyyəsinin qarşılıqlı əlaqəsi» Tibb jurnalı 2022 № 3, Səh. 51-56

DOI: https://doi.org/10.34921/amj.2022.3.008

112.

N.H.Sultanova, A.C.Şıxəmmədova. Məqalə : «Особенности  цитокинового статуса у детей с острой крапивницей» Педиатрия  2022, том 10, № 4 ; Беларусь, Səh.538-545

https://recipe.by/wp-content/uploads/2022/12/YEl_4_2022_Pediatriya1.pdf

 

 

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Allerqololoqiya, immunoloqiya və immunoreablitaloqiya cəmiyyətinin üzvü

2

“Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin” üzvü

3

“European Academy of Allergy and Clinical İmmunology” cəmiyyətinin üzvü

4

ESİD cəmiyyətinin üzvü