Tədris proqramı

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİNİN  IV  KURS

ÜÇÜN MÜHAZİRƏLƏRİN  TEMATİK PLANI

( PAYIZ  SEMESTRI )

1

Serebrovaskulyar xəstəliklər (kəskin və xroniki)

2

2

Neyroinfeksiyalar. Meningitlər. Ensefalitlər. Mielit. Ensefalomielit. Dağınıq  skleroz. 

2

3

Epilepsiya

2

4

Sinir  sisteminin  inkişaf  qüsurları.  Perinatal  nevrologiya.                    

2

5

Sinir sisteminin irsi piramid, ekstrapiramid və sinir-əzələ xəstəlikləri       

2

                                                                                                                                   Cəmi: 10 s.

 

 

FƏNN  ÜZRƏ  PRAKTİK  MƏŞĞƏLƏ  MÖVZULARI

S/n

Mövzu

Saatların  miqdarı

1

Periferik  sinir  sistemi  xəstəlikləri.  Nevralgiya,  nevropatiya,  radikulopatiya,  polinevropatiyalar

Vegetativ  sinir  sisteminin  xəstəlikləri  (miqren,  Kvinke  ödemi,  Reyno  xəstəliyi,  Menyer  sindromu,  VDS – vegetativ  distoniya  sindromu).  Daxili  orqanların  (ürək  qaraciyər,  böyrək,  mədəaltı  vəz)  xəstəlikləri  zamanı  sinir sisteminin  zədələnməsi

5

2

Serebro – vaskulyar  xəstəliklər,  təsnifatı.  Baş  beyinin  xroniki  işemiyası.  Dissirkulyator  ensefalopatiya

Tranzitor  işemik  həmlə.  İşemik  insult.  Hemorragik  insult.  Subaraxnoidal  qansızma.  Spinal  insult

5

3

Sinir  sisteminin  iltihabi  xəstəlikləri:  meningit,  serebral  araxnoidit,  ensefalitlər,  mielit,  polimielit.  Prion  xəstəliklər.  QİÇS,  vərəm,  sifilis,  bruselyoz,  malyariya  xəstəlikləri  zamanı  sinir  sisteminin  zədələnməsi

5

4

Sinir  sisteminin  demielinləşmə  xəstəlikləri:  dağınıq  skleroz,  dağınıq  ensefalomielit.  YAS,  sirinqomieliya, leykodistrofiyalar, leykoensefalitlər.  Parkinson  xəstəliyi.

5

5

Sinir  sisteminin  irsi  xəstəlikləri.  Sinir - əzələ  xəstəlikləri  (miodistrofiyalar,  amiotrofiyalar,  miotoniya,  mioplegiya).  Piramid  və  ekstrapiramid  xəstəliklər  (Hantinqton  xoreyası,  irsi  paraplegiya,  serebrospinal  ataksiyalar,  Vilson  xəstəliyi).  Miasteniya.

5

6

Epilepsiya.  Təsnifat.  Epileptik  tutmaların  semiologiyası.  Epidemiologiya,  etiologiya,  patogenez.  Neonatal  qicolmalar.  Vest  sindromu.  Febril  qıcolmalar.  Lokalizasiya  ilə  bağlı  formalar  (alın,  gicgah,  təpə,  ənsə).  Generalizasiya  olunmuş  epilepsiya:  toniko – klonik  tutmalarla  epilepsiya;  uşaq  və  yeniyetmə  absans  formaları;  yeniyetmələrin  mioklonik  epilepsiyası

5

7

Uşaqlarda  sinir  sistemin  perinatal  patologiyası  (perinatal  ensefalopatiyanın  əsas  sindromları).  Uşaq  serebral  iflici.  Hidrosefaliya.  Doğum travmatik  pleksiti.  Uşaqlarda  tiklər.

5

                                                                                                    Cəmi:  35  saat

 

 

HƏRBİ-TİBB  FAKULTƏSİNİN  IV  KURS

ÜÇÜN MÜHAZİRƏLƏRİN  TEMATİK PLANI

( PAYIZ  SEMESTRI )

1

Serebrovaskulyar  xəstəliklər  (kəskin  və  xroniki)  

2

2

Neyroinfeksiyalar. Meningitlər. Ensefalitlər. Mielit. Ensefalomielit.  Dağınıq  skleroz.   

2

3

Epilepsiya. Epileptiform  paroksizmlər.  Nevrozlar.

2

4

Baş  beyin  travmaları  və  şişlərin  bərpa  dövrü.

2

5

Periferik  sinir  sistemi  xəstəlikləri.  Perinatal  nevrologiya.

2

6

Vegetativ  sinir  sistemi  xəstəlikləri  

2

7

Sinir  sistemin  irsi-degenerativ  və  əzələ-sinir  xəstəlikləri  (piramid,  ekstrapiramid  və  beyincik  degenerasiyaları,  miodistrofiyalar) 

2

                                                                                                                                     Cəmi: 14  s.                                                                                                                                                                                              

 

 

HƏRBİ-TİBB FAKULTƏSİNİN IV

KURS ÜÇÜN  PRAKTIK MƏŞĞƏLƏLƏRİN  TEMATİK PLANI

(  PAYIZ  SEMESTRI )

1

Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri.Nevralgiya, nevropatiya, radikulopatiya, polinevropatiyalar.          

5

2

Beyin  qan  dövranının  kəskin  pozulması.  Tranzitor  işemik  həmlə.  İşemik  insult.  Hemorragik  insult. Subaraxnoidal  qansızma.   Dissirkulyator   еnsefalopatiya. 

5

3

Vegetativ  sinir  sisteminin  xəstəlikləri  (miqren, Kvinke  ödemi,  Reyno  xəstəliyi, Menyer sindromu,  VDS- vegetativ  distoniya  sindromu). Daxili  orqanların (ürək,  qaraciyər,  böyrək,  mədəaltı  vəz) xəstəlikləri  zamanı sinir  sisteminin  zədələnməsi. 

5

4

Sinir  sisteminin iltihabi xəstəlikləri: meningit  (seroz, irinli), serebral araxnoidit. Sinir  sisteminin   iltihabi  xəstəlikləri:  ensefalitlər (birincili, ikincili),  mielit,  pliomielit.  QİÇS,  vərəm,  sifilis,  brüselyoz,  malyariya  xəstəlikləri  zamanı  sinir  sisteminin  zədələnməsi.

5

5

Sinir  sisteminin  demielinləşmə  xəstəlikləri: dağınıq  skleroz,  dağınıq ensefalomielit.  YAS, sirinqomieliya, leykoensefalitlər. Sinir -əzələ   xəstəlikləri:  miodistrofiyalar,  amiotrofiyalar,  miasteniya, miotoniyalar,  mioplegiya.  Piramid  və  ekstrapiramid  sistemin  irsi  xəstəlikləri.

5

6

Epilepsiya. Təxirəsalınmaz  vəziyyətlər. Nevrozlar.       

5

7

Yekun  dərs 

1

                                                                                                                            Cəmi: 31 saat      

 

                                                                                                                                                                                

İCTİMAİ  SƏHİYYƏ  FAKULTƏSİNİN V

KURS ÜÇÜN MÜHAZİRƏLƏRİN  TEMATİK PLANI

(PAYIZ  SEMESTRI)

1

Nevrologiyanın qısa inkişaf tarixi.  Sinir  sisteminin quruluş prinsipivə  funksiyaları. Hərəki  sistem.   

2

2

Vegetativ  sinir  sistemi. Hissiyyat  sistemi. Ali  sinir  fəaliyyəti.      

2

3

Beyin qan  dövranının  pozulmaları.  Tranzitor  işemik  həmlə.  İnsultlar.

2

4

Neyroinfeksiya.  Ensefalitlər, meningitlər,  mielit, poliomielit      

2

5

Sinir  sisteminin travmatik  zədələnmələri.  Baş  və  onurğa  beyninin  şişləri.          

2

6

Periferik  sinir  sisteminin  xəstəlikləri: nevralgiyalar,  nevropatiyalar.  Kökcük  sindromu.  Nevrozlar.         

2

7

Epilepsiya,  qıcolma sindromu. Sinir  sisteminin  mielinsizləşmə xəstəlikləri.  Sinir sisteminin irsi  xəstəlikləri.                   

2

8

Sənaye  zəhərləri  ilə  zəhərlənmələrdə  nevroloji  sindromlar.  F.B,  ağır  metallar). Qida   intoksikasiyaları. Vibrasiya  xəstəlikləri.   

2

                                                                                                                                 Cəmi :  16 saat.

 

 

İCTİMAİ  SƏHİYYƏ  FAKULTƏSİNİN V

KURS ÜÇÜN PRAKTİK  MƏŞĞƏLƏLƏRİN  TEMATİK PLANI

(PAYIZ  SEMESTRI)

1

Hərəki  sistem.  Mərkəzi  və  periferik  ifliclər.  Müayinə  üsulları. Hərəki  yolların  əsas  zədələnmə  simptomokompleksləri.

Ekstrapiramid  sistem.  Müayinə  üsulları. Striar  və  pallidar  sindromlar.

Beyincik,  müayinə  üsulları. Ataksiyaların  növləri.

1

2

1

2

I-II,VIII  cüt  kəllə  sinirləri,  müayinəsi, zədələnmə  simptomları.

III-IV-VI  cüt  kəllə-beyin  sinirləri,  müayinəsi, zədələnmə  simptomları.

V-VII  cüt  kəllə-beyin  sinirləri,  müayinəsi, zədələnmə  simptomları.

2

1

1

3

IX-XII   cüt  kəllə  sinirləri,  müayinəsi, zədələnmə  simptomları.

Hissiyyat  sistemi,  müayinəsi, üsulları, zədələnmə  simptomları.

Beyin  qabığında  funksiyaların  lokalizasiyası  və  zədələnmə  simptomları.

1

2

1

4

Vegetativ  sinir  sistemi,  müayinə  üsulları,  pozulma  simptomları.

Əlavə  müayinə  üsulları.  Meningeal  simptomlar.

2

2

5

Meningitlər,  klassifikasiyası,  klinikası  və  müalicəsi. Ensefalitlər, klassifikasiyası, klinikası  və  müalicəsi.

Mielit,  ensefalomielit,  poliomielit,  klinikası,  müalicəsi.

2

2

6

Baş  beynin  qan  dövranı  pozulması. İnsultlar,  klinikası,  müalicəsi.

Periferik  sinir  sisteminin  xəstəlikləri,  klinikası, müalicəsi.

2

2

7

Sinir  sisteminin  intoksikasion  xəstəlikləri

Sinir-əzələ  xəstəlikləri.

Yekun  məşğələ.

2

2

1

                                                                                                                          Cəmi: 29  saat

 

 

HƏRBİ  TİBB  FAKÜLTƏSİ  HƏRBİ  TİBB  MƏKTƏBİ

KURSANTLAR  ÜÇÜN  NEVROLOGİYA

FƏNNİ  ÜZRƏ  MÜHAZİRƏ  VƏ  PRAKTİK  MƏŞĞƏLƏLƏRİN

TEMATİK  PLANI  II  KURS  PAYIZ  SEMESTRİ

MÜHAZİRƏLƏR

S

Mövzu 

Saat

1

Mərkəzi  və  periferik  sinir  sisteminin  anatomiyası  və  fiziologiyası

2

2

Periferik  sinir  sisteminin  xəstəlikləri

                2

3

Mərkəzi  sinir  sisteminin  infeksion  xəstəlikləri 

2

4

Serebrovaskulyar  xəstəliklər. 

2

5

Vegetativ  sinir  sisteminin  xəstəlikləri.  Epilepsiya. 

2

                                                                                                                                                                                                  Cəmi:   10  s.

 

 

PRAKTİK MƏŞĞƏLƏLƏR

S

Mövzu

Saat

1

Mərkəzi  və  periferik  sinir  sisteminin  anatomiyası 

2

2

Mərkəzi  və  periferik  sinir  sisteminin  fiziologiyası 

2

3

Kəllə  sinirlərinin  müayinəsi  və  zədələnmə  simptomları 

2

4

Hərəkət  sisteminin  müayinəsi  və  zədələnmə  simptomları

2

5

Hissiyyat  sisteminin  müayinəsi  və  zədələnmə  simptomları

2

6

Vegetativ  sistemin  müayinəsi  və  zədələnmə  simptomları

2

7

Ali  qabıq  fəaliyyəti,  müayinəsi  və  zədələnmə  simptomları

2

8

Nevroloji  xəstələrin  müayinəsi  və  qulluq  xüsusiyyətləri

2

9

Periferik  sinir  sisteminin  xəstəliklərin  təsnifatı.  Neyropatiyalar,  polineyropatiyalar.

2

10

Periferik  sinir  sisteminin  xəstəlikləri.  Pleksopatiyalar,  radikulopatiyalar. 

2

11

Mərkəzi  sinir  sisteminin  infeksion  xəstəlikləri.  Meningitlər,  ensefalitlər. 

2

12

Serebrovaskulyar  xəstəliklər.  Baş  beyinin  xroniki  və  kəskin  işemiyası.Baş  beyinin  hemoragik  infarktı.  Subaraxnoidal  qanaxma.

2

13

Sinir  əzələ  xəstəlikləri

2

14

Vegetativ  sinir  sisteminin  xəstəlikləri.  Vegetodamar  distoniyası.  Miqren.  Epilepsiya. 

2

15

Epilepsiya,  klinik  formalar.  Epileptik  status.  İlk  yardım  və  planlı  müalicə  prinsipləri.

2

                                                                                                                                                                                                                                         Cəmi: 30  s.