Ədəbiyyat siyahısı

Nevrologiya  kafedrası  2020-21  tədris  ilinin  yaz  semestrinin  II  kollokviumunda  tələbələr  tərəfindən  istifadə  olunan  ədəbiyyat  siyahısı:

1.R.K.Şirəliyeva.  Sinir  sistemi  xəstəlikləri.  Bakı  2003

2.R.K.Şirəliyeva.  Nevrologiya.  Bakı.  2007

3.T.Q.Qədirova  və  b.  Uşaq  sinir  xəstəlikləri.  Bakı  1991

4.T.M.Nəbiyev.  Neyrostomatologiya  Bakı  2019.

5.У.E.Гусев  и  др.  Неврология  и  нейрохирургия.    2015

6.А.С.Петрухин.  Детская    неврология.    2009

7.Richard  S.  Snell  Clinical  Neuroanatomy

8.Roger  P.Simon,  Michael  J.Aminoff,  David  A.  Greenberg.  Lange.  Clinical  Neurology. 10th  edition