Assistent Samira Məmmədova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Samira Məmmədova Seyfulla qızı

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1996

Terapevt

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov 23.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998 -2016

Assistent

ATU, TTK, II Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı şəh. Mərdanov qardaşları.

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Влияние Простогландина Е1 на лимфообращение сердечной мышцы и электрокардиографи-ческие  показатели при спазме коронарных сосудув.

Məmmədova S.S.

Sağlamlıq  jurnalı

2

Влияние Вазапростана на сос-тояние лимфокоагуляции в усло-виях спазма коронарных со-судов.

Əzizov V.Ə, Əlixanova Z.Ə.

II Евразийский кон-гресс кардиологов.

3

Ürəyin işemik xəstəliyinə qeyri-ənənəvi risk amilləri aspektindən yeni baxış.

Əzizov V.Ə, Əlixanova Z.Ə, İsazadə D.H.

Tibb jurnalı

4

Состояние гистохимических по-казателей при длительном спазме коронарных сосудов после вве-дения Вазапростана.

Əzizov V.Ə, Yusufzadə L.R, Quliyeva L.R.

Kaрдиоваскулярная терапия и профи-лактика