Elmi istiqamət

Mövzunun adı:

EKOLOJİ VƏ İQLİM  ŞƏRAİTİNDƏN ASILI OLARAQ AZƏRBAYCAN POPULYASİYASINDA KARDİOVASKULYAR XƏSTƏLİKLƏRDƏN ÖLÜM RİSKİNİN DİNAMİKASI VƏ PROFİLAKTİKA İMKANLARININ ÖYRƏNİLMƏSI


İslər: tətbiqi

Elmi rəhbər: kafedranın müdiri prof. Əzizov V.Ə.

İcraçılar: kafedranın əməkdaşları

İcra müddəti: 2016-2020-ci il

Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

İcra müddəti: 5 il

İşin əhəmiyyəti və aktuallığı, əldə olunan nəticələrin təhlili:


Ekoloji və iqlim şəraiti fərqlənən regionlara malik Azərbaycan Respublikası nümunəsində kardiovaskulyar ölüm riskinin durumunu qiymətlən­dirmək və onun profilaktikası yollarının əsaslandırılması

Əməkdaşların çap olunmuş elmi işləri (monoqrafiyalar, dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik ədəbiyyat, məqalələr, tezislər və s.) 1 nüsxədə təqdim olunmalıdır.