Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

Aspirantura yolu ilə: namizəd olmamışdır
 

İddiaçılıq yolu ilə:

Mövzunun adı: II tip şəkərli diabetli xəstələrdə arterial hipertenziya.

İcraçı: Əsgərov M.M., kafedranın dosenti.

Elmi məsləhətçi: kafedranın müdiri prof. Əzizov V.Ə.,

t.e.d.Mirzəzadə V.A.

Təsdiq edilmə tarixi: 26.03.04.         

İcra müddəti: 1999-2005

Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

İşin mərhələsi: İlkin müdafiə olunub və rəsmi müdafiəyə təqdim olunub
 

Mövzunun adı: Arterial hepertenziya fonunda xroniki durğunluq ürək çatışmazlığının inkişafında neyrohumoral aktivləşmənin rolu, klinik gediş xüsusiyyəti və müalicə proqramı.  

İcraçı: İmaməliyev Qeyrət Müseyib oğlu, kafedranın dosenti.

Elmi məsləhətçi: kafedranın müdiri prof. Əzizov V.Ə.

Təsdiq edilmə tarixi:14.04.05.          

İcra müddəti: 2002-2008

Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

İşin mərhələsi: yekun mərhələsindədir

 

Mövzunun adı:  “Azərbacan Respublikasında ixtisaslaşdırılmış toksikoloji yardım xidmətinin optimallaşdırılmasının elmi əsasları və metodları”. 

İcraçı: İsmayıl Əfəndiyev, kafedranın dosenti

Elmi məsləhətçi:  prof. Əzizov V.Ə.

Təsdiq edilmə tarixi:14.04.05

İcra müddəti: 2006-2008

Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

İşin mərhələsi: aprobasiyaya hazırlıq mərhələsində

 

Mövzunun adı: Koronar damarlara stend qoyulmuş xəstələrdə restenozun inkişafında Helikobacter pylori-nin rolu

İcraçı: Hacıyeva S.Z., kafedranın baş laborantı

Elmi rəhbər:  kafedranın müdiri, prof. Əzizov V.Ə.

Təsdiq edilmə tarixi:20.02.15

İcra müddəti: 2014-2016

Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

İşin mərhələsi: materialın toplanması

 

Mövzunun adı:Azərbaycan şəraitində geofizik parametrlərin ürək-damar sistemi xəstəliklərinə təsirinin öyrənilməsi və onların ikincili profilaktikası imkanları

İcraçı: Əfəndiyeva L.Q., kafedranın dosenti

Elmi məsləhətçi: kafedranın müdiri, prof. Əzizov V.Ə.

Təsdiq edilmə tarixi:  

İcra müddəti: 2015-2017

Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

İşin mərhələsi: materialın toplanması


Mövzunun adı: Azərbaycanda kardiovaskulyar ölüm riskinin ekoloji, iqlim       və sosial-iqti­sa­di şəraitdən asılı dinamikası və profilaktikasının prioritet istiqamətləri


Mövzunun adı: Qara-ciyərin qeyri-alkohol piyli xəstəliyi ilə müştərək arterial hipertenziya

     İcraçı: Ələkbərova A.K..kafedranın assistenti

     Elmi məsləhətçi: kafedranın müdiri, prof. Əzizov V.Ə.

     Təsdiq edilmə tarixi: 20.04.12     

     İcra müddəti: 2015-2017

     Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

     İşin mərhələsi: materialın toplanması


Mövzunun adı:

     İcraçı: Muradova S..kafedranın assistenti

     Elmi məsləhətçi: kafedranın müdiri, prof. Əzizov V.Ə.

     Təsdiq edilmə tarixi:        

     İcra müddəti: 2015-2017

     Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

     İşin mərhələsi: materialın toplanması

 

Mövzunun adı: Onkoloji xəstələrin ürək-damar sisteminin vəziyyətinin monitorinqi və müalicənin onların fərdi xüsüsiyyətləri nəzərə alınmaqla personallaşdırılması

     İcraçı: Sadıqova T.A..kafedranın dosenti

     Elmi məsləhətçi: kafedranın müdiri, prof. Əzizov V.Ə.

     Təsdiq edilmə tarixi: 20.02.15     

     İcra müddəti: 2015-2017

     Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

     İşin mərhələsi: materialın toplanması


Mövzunun adı: İşemik etiologiyalı disfunksiyalı miokard: diaqnostika problemləri və onların həlli yolları

      İcraçı: Rüstəmova Yasmin, kafedranın assistenti

      Elmi məsləhətçi: professor Əzizov V.Ə., kafedranın müdiri

      Təsdiq edilmə tarixi: 05.16

       İcra müddəti: 2011-2018

      Dövlət qeydiyyat nömrəsi:

      İşin mərhələsi: materialların toplanması