Elmi istiqamət

«ΙΙ Uşaq xəstəlikləri» kafedrasının elmi istiqamətlərinin əsasını «Uşaqlarda   müxtəlif yaş dövrlərində rast gələn xəstəliklərin epidemioloji, etiopatogenetik, klinik- paraklinik  xüsusiyyətlərinin   müasir   aspektləri, erkən  diaqnostika və müalicə prinsiplərinin  təkmilləşdirilməs təşkil edir.

Tədqiqatın məqsədi: Uşaqlarda müxtəlif yaş dövrlərində rast gələn xəstəliklərin epidemioloji, etiopatogenetik, klinik-paraklinik xüsusiyyətlərinin  müasir aspektləri, erkən diaqnostika və müalicə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsidir.

Səmərəlilik: Tədqiqat prosesində alınmış nəticələr müxtəlif yaş dövrlərində (yenidoğulan, erkən yaş, məktəb yaşlı və s.) rast gələn patologiyaların (revmatik patologiya, allergik və endokrin xəstəliklər, anadanəlmə və qazanılmış qüsurlar, perinatal zədələnmələr və s.) erkən aşkarlanmasını təkmilləşdirərək, bu patologiyaların fonunda inkişaf edən multisistem zədələnmələrin diaqnostikasınıda müasir üsulları tədbiq etməklə səbəb olan amillərin aradan götürülməsinə,  fəsadların , əlillik və olüm hadisələrin azaldılmasına zəmin yaradır.

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN «II UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİ» KAFEDRASININ

2022-2023 İLLƏR ÜÇÜN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN

P L A N I.

 

Elmi istiqamətlərin, mövzuların, işlərin və mərhələlərin adı.

İcra müddəti

İcraçılar

Mövzu:

Uşaqlarda müxtəlif yaş dövrlərində rast gələn xəstəliklərin epidemioloji, etiopatogenetik, klinik-paraklinik xüsusiyyətlərinin  müasir aspektləri, erkən diaqnostika və müalicə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi.

2021-2025

Rəhbər:

Prof.Sultanova N.H.

Iş: 1.

Birləşdirici toxumanın sistem patologiyası və yuvenil revmatoid artrit zamanı uşaqlardaklinik-immunoloji, instrumental və psixoloji dəyişikliklərin öyrənilməsi.

2021-2022

Prof.,ə.e.x. Musayev S.N.

I mərhələ:

Uşaqlarda birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri fonunda inkişaf edənmədə-bağırsaq zədələnmələrin və metabolik pozulmaların xüsusiyyətləri

2021-2022

Dos., t.ü.f.d.Hidayətova L.Ə.

Dos.,t.ü.f.d.Məmmədova S.N.

Baş lab.Mircavadlı R.M.

II mərhələ:

Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri və YRA zamanı multisistem zədələnmələrin erkən diaqnostika və müalicə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi.

 

2021-2022

Ass., t.ü.f.d.Həsənova N.S.

Dos.,t.ü.f.d.Hacıyeva Ü.K.

Ass.,t.ü.f.d.Səfərova İ.A.

III mərhələ:

Differensə olunmamış birləşdirici toxuma displaziyası zamanı postkovid sindromun xüsusiyyətləri

2021-2022

Dos.,t.ü.f.d. Məmmədova F.M. Ass., t.ü.f.d. Əliyeva T.M.

Baş lab. Salamzadə G.Z.

İş: 2.

Kardiorespirator pozulmalarla müşayiət edilən xəstəliklər zamanı klinik, boikimyəvi və immunoloji dəyişikliklərin rolu.

2021-2025

Prof.,t.e.d.Həsənov Ə.Q.

I Mərhələ:

Azərbaycan Respublikasında uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurları fonunda müxtəlif sistemlərdə inkişaf edən pozulmaların öyrənilməsi

2021-2022

Dos., t.ü.f.d.Hacıyeva H.A.

 

II

Mərhələ:

Müxtəlif kardiorespirator xəstəliklər ilə assosiasiya olunmuş multisistem zədələnmələrin müasir aspektləri.

 2021-2022

Ass.,  t.e.d. Qurbanov H.Ə.

Ass. Mansurova S.M.

III Mərhələ:

Uşaqlarda kardiorespirator zədələnmələr ilə müşayiət olunan infeksion xəstəliklərin diaqnostikasının təkmilləşdirilməsi.

2021-2022

Dos., t.ü.f.d.Tağızadə T.Q.

Ass.,  t.ü.f.d.Əkbərova R.Ə.

 

    İş:3.

Müxtəlif allergik xəstəliklərin uşaqlar arasında yayılmasının, patogenezinin,  diaqnostikasının və immunterapiyasının müasir aspektləri. Uşaqlarda endokrin patologiyanın immunoloji diaqnostikasının və müalicə taktikasının təkmilləşdirilməsi.

 2021-2025

prof. Əyyubova A. A.  

      I

Mərhələ:

Azərbaycan Respublikası üzrə müxtəlif regionlarda uşaqlarda atopik dermatit zamanı qida sensibilizasiyasının “İSAAC” proqramı əsasında qida sensibilizasiyasının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

2021-2021

Prof., t.e.d. Qabulov H.H.

      II

 Mərhələ:

Allergik patoloiya zamanı uşaqlarda immun statusu səciyyələndirən göstəricilərin qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi.

2021-2021

Dos., t.e.n. Pənahova T.T.

 

      III

 Mərhələ:

Autoimmun tireoidit zamanı uşaqlarda mikroelement mübadiləsini səciyyələndirən biokimyəvi göstəricilərin müalicə fonunda dinamik izlənməsi.

2021-2021

B.lab. Cəbrayılova G.İ.

Ass. Novruzov İ.H.

 

      İş:4.

Müxtəlif allergik xəstəliklərin patogenezində bağırsaq mikrobiotasının immun sistemin göstəriciləri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi

2021- 2025

Prof., t.e.d.Sultanova N.H.

      I Mərhələ:

Uşaqlarda kəskin övrə zamanı sitokin statusunun dinamik dəyişikliklərinin xüsusiyyətləri.

2021-2021

Baş lab.Şıxməmmədova A.C.

Baş lab. Cəfərova A.O.

Ass., t.ü.f.d.Eynalova M.K.

     II Mərhələ:

Allergik patologiyası olan uşaqlarda mədə-bağırsaq traktında inkişaq edən müxtəlif pozulmaların diaqnostikasının müasir aspektləri.

 2021-2021

Dos., t.e.n. Əfəndiyeva N.Ə.

Ass.  t.e.n. Tağıyeva A.N.

Ass.  t.e.n. Əlibəyova N.C.

Ass.  t.e.n. Ağayeva A.A.

     IIIMərhələ:

Uşaqlarda xronik öskürəyin diaqnostika və müalicəsinin təkmilləşdirilməsi.

2021-2021

Dos., t.e.n.  Kərimova M.

 

     İş:5. 

Azərbaycan Respublikasında uşaqlarda insulindən asılı şəkərli diabetin genetik və epidemioloji xüsusiyyətləri, müxtəlif müalicə sxemlərinin effektivliyinin öyrənilməsi

 2021-2025

Ass., t.e.n. Əhmədov G.Ə.

 

     I. Mərhələ:

İnsulindən asılı şəkərli diabet olan uşaqlarda immunterapiyanın effektivliyinin qiymətləndirilməsinə əsasən yeni müalicə taktikasının işlənməsi

 2021-2022

Ass., t.e.n. Nəsirova S.M.

B.lab.,t.ü.f.d. Süleymanlı A.A.

Ass. Novruzov İ.H.

     II Mərhələ:

Müxtəlif yaş qrupundan olan uşaqlarda insulindən asılı şəkərli diabetzamanı diaqnostik yanaşmaların tədbiqinin təkmilləşdirilməsi

2021-2022

Ass., t.e.n. Nəsirova S.M.

Ass. Çernik –Bülənd A.F.

 

 

    İş.6.

Risk qrupundan olan  yenidoğulanlarda poliorqan zədələnmələrin inkişafında müxtəlif metabolik dəyişikliklərin rolu.

2021- 2025

Dos., t.ü.f.d. Ələsgərova S.M.

      I.

Mərhələ:

Müxtəlif risk qrupuna aid olan yenidoğulan uşaqlarda poliorqan zədələnmələrin laboratorxususiyyətləri.

2021-2022

Ass., t.ü.f.d.Pənahova N.F.

Ass.,t.ü.f.d.Məmmədova N.İ.

Ass., t.ü.f.d.Adilova A.İ.

 

II Mərhələ: 

Vaxtından əvvəl doğulan  uşaqlarda poliorqan pozulmalar fonunda molekulyar markerlərin dinamik dəyişikliklərinin aşkarlanması.

2021-2022

Dos., t.e.n.Musayev İ.M.

Baş lab., Məmmədova N.V.

Ass., t.ü.f.d.Orucova P.Ə.

 

III.

Mərhələ:

Yenidoğulanlarda ağciyər patoloiyalarınınyaranmasının erkən diaqnostikasında ultrasəs müayinəsinin spesifikliyi və mic-RNT-nin diaqnostik və proqnostik əhəmiyyəti

2021-2022

Ass., t.ü.f.d.Muxtarova S.N.

Baş.lab.Sadıqova Ş.A.

Ass., t.ü.f.d.Adilova A.İ.

 

 

     IV

Mərhələ:

Hipoksik-işemik encefalopatiya keçirmiş yenidoğulanlarda NO/endotelin -1 disbalansının allergik patologiyanın inkişafında prediktiv rolunun öyrənilməsi.

2021-2022

Ass., t.ü.f.d.Hacıyeva N.N.

Ass., t.ü.f.d.Quliyeva S.A.

Ass.,t.ü.f.d.Dünyamalıyeva H

 

     V

Mərhələ:

Müxtəlif risk qrupundan olan yenidoğulanlarda nefropatiyanın inkişafında rol oynayan etiopatogenetik mexanizmlərin təkmillədirilməsi.

2021-2022

Dos., t.ü.f.d.Poluxova A.Ə.

Ass., t.ü.f.d.Nəcəfova G.T.

Baş lab.Axundova A.A.

 

 

 

«II Uşaq xəstəlikləri » kafedrasının müdiri                                                                     professor Sultanova N.H.