Elmi işlər

ATU « II UŞAQ XƏSTƏLIKLƏRI» KAFEDRASINDA TAMAMLANMIŞ ELMİ İŞLƏRİN SİYAHISI

ELMLƏR  DOKTORLARI ÜZRƏ

 

 

A.S.A.

 

Təvəllüdü

Elmi dərəcəsi (müdafiə ili)

İxtisası

(ixtisas

kodu göstəril-məklə)

İş yeri

Dissertasiya işinin mövzusu

1

Namazova Adilə Əvəz q

 

09.09.1926

Akademik

1967

Pediatr

14.00.09

Ə.Qarayev

adına 2 saylı KUX

Uşaqlarda anadangəlmə ürək çəpərinin qüsurlarının müasir diaqnostikası və cərrahi əməliyyata göstəriş.

 

2

Əyyubova   Amalya Abdulla

26.03.1934

t.e.d., prof.

1980

Pediatr

14.00.09

ATU TTK

Azərbaycanda uşaqlar arasında qida allergiyasının klinika patogenetik variantları.

3

Musayev Surxay Novruz

 

t.e.d., prof.

1992

Pediatr

14.00.09

ATU TTK

Uşaqlarda birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri zamanı həzm orqanlarının zədələnməsi.

4

Qabulov Hüseyn Həsən

22.05.1965

t.e.d., prof.

2009

Pediatr

14.00.36

14.00.09

ATU TTK

Azərbaycanın müxtəlif iqlim-coğrafi bölgələrində yaşayan uşaqlarda allergik xəstəliklərin epidemioloji klinik-funksional və immunoloji xüsusiyyətləri.

5

Sultanova Nailə Həsən

03.04.1969

t.e.d., prof.

2012

Pediatr

 32.20.01

ATU TTK

Uşaqlarda bronxial astmanın patogenezində neyropeptidlərin rolu.

6

Həsənov Ələkbər Qəzənfər

25.06.1961

t.e.d., dos.

2010

Pediatr

32.20.01

ATU TTK

Матриксные металлопротеиназы и особенности апаптоза, при  кардиомиопатиях и врожденных пороках сердца у детей.

7

Seyidbəyova Fatimə Oqtay

04.04.1975

t.e.d., dos.

2015

Pediatr

32.20.01

Ə.Qarayev

adına 2 saylı KUX

 

Врожденные пороки развития и методы их профилактики в городе Баку.

8

Qurbanov Hüseynağa Əli

01.11.1952

t.e.d., ass.

2009

Pediatr

14.00.09

Ə.Qarayevadına 2 saylı KUX

Иммунометаболические показатели у грудных детей в период трансформации локально-инфекци-онно-воспалительного процесса сепсис и обосно- вание дифференцированного лечения.

9

Əhmədov Gündüz Əhməd

 

23.07.1969

t.e.d. dos.2021

 

Pediatr - 3220.01

Endokrinoloq-

3216.01

ATU TTK

Uşaqlarda  şəkərli  diabetin  genetik, immunoloji, klinik  aspektləri  vət erapevtik  yanaşmanın  xüsusiyyətləri

 

 

         TİBB  FƏLSƏFƏ DOKTORLARI ÜZRƏ

 

 

A.S.A.

 

Təvəllüdü

Elmi dərəcəsi (müdafiə ili)

İxtisası

(ixtisas

kodu göstəril-məklə)

İş yeri

Dissertasiya işinin mövzusu

1

Məmmədova  Fəxriyyə Mahmud

16.12.1975

t.e.n., dos.

2010

Pediatr

14.00.09

ATU TTK

Особенности изменений сердечной деятельности у детей при дисплазии соединительной ткани.

2

Hidayətova Lalə Əlihüseyn

19.02.1977

t.e.n., dos.

2005

Pediatr

14.00.09

ATU TTK

Uşaqlarda qastroduodenal patologiya zamanı helikobakter pilorinin rolu.

3

Tağızadə Təranə Qadir

26.02.1963

t.e.n., dos.

2005

Pediatr 14.00.09

14.00.36

Ə.Qarayev

adına 2 saylı KUX

Клинико-патогенетическое обоснование имуно-моделирующей терапии у часто болеющих детей мегаполисов.

4

Əmirəliyev Sabir Nurqələm

 

 

01.01.1939

t.e.n.,dos.

1974

Pediatr 14.00.09

Ə.Qarayev

adına

2 saylı UX

Erkən yaşlı uşaqlarda kəskin pnevmoniyada lipidlərin təyini.

 

 

5

Həşimova Rəhilə Ələkbər

28.04.1947

t.e.n.,dos.

1989

Pediatr 14.00.09

5 saylı doğum

 evi

Hamiləliyi ağırlaşmış analardan doğulan yeniğoğulanlar arasında bakterial infeksiyanın inkişafıının proqnozlaşdırılması, erkən diaqnostika və profilaktikası.

6

Musayev İsa Musa

24.08.1952

t.e.n.,dos.

1962

Pediatr 14.00.09

Ə.Qarayev

adına

2 saylı KUX

Системы –HLA и состояние иммунного статусы при острой пневмонии у детей раннего возраста.

7

Kərimova Məleykə Knyaz

28.12.1962

t.e.n.,dos.

1995

 

Pediatr 14.00.09

1995

ATU TTK

Erkən yaşlı uşaqlarda kəskin pnevmoniya zamanı immun və hemostaz sistemlərinin vəziyyəti, onların korreksiyası.

8

Pənahova Tahirə Tahir

26.06.1969

t.e.n.,dos.

1999

Pediatr 14.00.09

ATU TTK

Respirator patologiya ilə tez-tez xəstələnən uşaqların katamnezi.

 

 

9

Əfəndiyeva Nigar Ənvər

21.06.1949

t.e.n., dos.

1983

Pediatr 14.00.09

6 saylı UKX

Поражение печени при муковисцидозе у детей.

10

Ələsgərova Səadət Məhəmməd

07.11.1961

t.e.n., dos.

1996

Pediatr 14.00.09

K.Fərəcova adina ETPİ

Tənəffüs pozulması sindromu olan vaxtından əvvəl doğulmuş yenidoğulanlarda periferik qanın leykositlərinin ferment statusu.

11

Poluxova Aynur Əli

13.06.1974

t.ü.f.d.,dos.

2007

 

Pediatr 32.20.01

AMU TCK

Yenidoğulanlarda sitokin səviyyəsindən asılı olaraq erkən adaptasiya dövrünün qiymətləndirilməsi və mərkəzi sinir sisteminin proqnozlaşdırılması.

12

Əliyeva Tövhə Məhəmməd

26.12.1951

t.e.n., ass.

Pediatr 14.00.09

Ə.Qarayevadına2 saylı KUX

Erkən yaşlı uşaqlarda agır qedişli kəskin pnevmoniya zamanı lipidlərin peroksid oksidləşmə prosesinin korreksiyasının patoqenetik əsasləndırılması

13

Məmmədova Sevda Nəsrəddin

11.08.1962

t.e.n., ass.

2004

Pediatr 14.00.09

ATU TTK

Состояние физического развития иммунной антиоксидантной защиты у детей беженцев и вынужденных переселенцев.

14

Həsənova Nəzakət Sənif

01.12.1967

t.e.n., ass.

1997

Pediatr 14.00.09

ATU TTK

Uşaqlarda revmatizm zamanı sərbəst radikal proseslərinin və antioksidant müdafiənin vəziyyəti.

15

Səfərova İradə Adil

27.03.1966

t.e.n., ass.

2005

Pediatr 14.00.09

ATU TTK

Erkən yaşlı uşaqlarda kəskin bağırsaq infeksiyaları zamanı miokardın funksional vəziyyəti.

16

Hacıyeva Ülviyyə Komunar

16.06.1971

t.e.n., ass.

2009

Pediatr 14.00.09

ATU TTK

Uşaqlarda difteriyanın müasir gedişi zamanı miokardın funksional gedişi.

17

Əkbərova Rəna Yaqub

30.07.1960

t.e.n., ass.

2005

 

Pediatr 14.00.09

Ə.Qarayev

adına 2 saylı KUX

Медико-социальные аспекты заболеваемости детей и современные методы реабилитации.

18

Hacıyeva Nərgiz Ağamusa

18.02.1964

t.e.n., ass.

Pediatr 14.00.09

Ə.Qarayev

adına 2 saylı KUX

Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm xəstəlikləri zamanı mıokardın funksional vəziyyəti

19

Pənahova Nüşabə Fərhad

18.04.1968

t.ü.f.d., ass.2007

Pediatr 14.00.09

K.Fərəcova adina ETPİ

Особенности внутриклеточного метаболизма у новорожденных с задержкой внутриутробногоразвития, родившиеся у матерей с антифосфоли-пидным синдромом.

20

Dünyamalıyeva Hürü Üzeyir

22.09.1958

t.e.n., ass.

1999

Pediatr 14.00.09

5 saylı doğum evi

Geysər kəsiyi əməliyyatı ilə çıxarılmış yenidoğulanlarda hüceyrədaxili metobolizmin vəziyyəti və onun pozulmalarının korreksiyası.

21

Əlibəyova Nigar Cəmil

17.11.1963

t.e.n., ass.

1992

Pediatr 14.00.09

ATU TTK

Клинико-патогенетические варианты бронхиальной обструкции у детей раннего возраста.

22

Tağıyeva Afaq Nadir

08.03.1958

t.e.n., ass.

1992

Pediatr

14.00.09

 

ATU TTK

 

 

Yenidoğulmuşların Hemolitik xəstəliyində Kallikrein-kinin sistemi.

23

Ağayeva Aida İbadulla

11.04.1972

t.e.n.,ass.

2007

 

Pediatr

14.00.30

14.00.09.

ATU TTK

Məktəb yaşlı uşaqların fiziki inkişafına helmintozların təsiri.

24

Nəsirova Səbahət Məmməd

17.05.1972

t.e.n.,ass.

2008

 

Pediatr, endokrinoloq

14.00.09

14.00.03

ATU TTK

Uşaq və yeniyetmələrdə tip 1 şəkərli diabet zamanı hipoqlikemiya.

25

Eynalova Mehriban Kərim

11.03.1963

t.ü.f.d.,ass.

2012

Pediatr

14.00.09

ATU TTK

Allerqo dermatozlu uşaqlarda sitokin profilinin təyini və korreksiyası.

26

Orucova Püstə Əli

28.02.1980

t.ü.f.d.,ass.

2016.

Pediatr

32.20.01

ATU TCK

Yenidoğulanlarda mərkəzi sinir sisteminin perinatalhipoksik zədələnmələri zamanı adheziya molekullarının klinik əhəmiyyəti.

27

Muxtarova Sevinc Nəbi

10.02.1980

t.ü.f.d.,ass.

2008

Pediatr

32.20.01

ATU TCK

Mərkəzi sinir sisteminin hipoksik-işemik zədələnmə- ləri olan yenidoğulanlarda hematoensefa lik baryerin funksiya pozulmaların klinik immunoloji kriteriya- ları və onların korreksiyası.

28

Qənbərova Sevil Türbət

29.04.1961

t.e.n.,ass.

1992

Pediatr

14.00.09

6 Sayli UX

Xəstə uşaqlarda residivli bronxitin immun korreksiyası.

29

Nəcəfova Gülnarə Tələt

20.06.1959

t.e.n.,ass.

2001

Pediatr

14.00.09

ATU TCK

Vaxtından gec doğulan yenidoğulanlarda klinik metobolik adaptasiyanın xüsusiyyətləri və onların korreksiyası.

30

Hacıyeva Nurəngiz Nizami

26.04.1978

t.ü.f.d.,ass.

2007

Pediatr

3220.01

ATU TCK

Mərkəzi sinin sisteminin zədələnməsi olan uşaqlarda ağrı sindromu və korreksiya yolları.

 

 

31

Quliyeva Səidə Əlibala

19.08.1953

t.e.n.,ass.

1993

Pediatr

14.00.09

K.Fərəcova adina ETPİ

Моделирование питания у детей первого года жизни.

32

Adilova Aytəkin İsmayıl

05.11.1961

t.e.n.,ass.

1994

Pediatr

14.00.09

ATU TCK

Особенности течения гнойно-воспалительных заболеваний и ферментный статус лейкоцитов периферической крови недоношенных новорожденных близнецов.

33

Məmmədova Naibə Mirzəli

10.07.1959

t.e.n.,ass.

1996

Pediatr

14.00.09

6 Sayli UX

Periferik qan hüceyrələrində Q-6 –FDG fermentinin irsi defisiti olan irinli septiki xəstəliklərin gediş xüsusiyyətləri.

34

Süleymanlı Aysel Azər

22.02.1984

t.ü.f.d.,baş lab. 2014

Pediatr

32.20.01

ATU TTK

Şəkərli diabet tip1 olan uşaqlarda immun və sümük sistemindəki dəyişikliklərin xüsusiyyətləri və onların korreksiyası.