Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

«II  Uşaq xəstəlikləri» kafedrası »

        ( 2023-ci ilin məlumatı)

   Elmi kadrların hazırlanması

 

İddiaçi

Mövzu

 1.  

 Dos. Hidayətova L.Ə. dissertant 16.07.2011

(t.e.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Yeniyetmələrdə həzm traktı orqanlarının yuxarı hissələrinin xəstəlikləri »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Elmi məsləhətçi:

    

akad. Namazоva A.Ə

 

 1.  

 Dos. T.Q.Tağızadə

Dissertant 22.01.2009

(t.e.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Клинико-иммунологическая характеристика бруцеллеза у детей в Азербайджане»

 

Elmi məsləhətçilər:

    

akad. Namazоva A.Ə

prof. Ağayev İ.A.

 

 1.  

Baş lab. R.M.Mircavadlı

Dissertant

23.04.2013

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri olan uşaqlarda immun sistemin hüceyrə və humoral faktorlarının xüsusiyyətləri»

 

Elmi rəhbər: 

prоf. S.N.Musayev

 

 1.  

 Əhmədli  K.N.

doktorant

18.06.2014

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Birləşdirici toxumanın displaziyası sindromu olan uşaqlarda əzələ sisteminin funksional və metabolik dəyişiklik xüsusiyyətləri».

 

Elmi rəhbər:

prоf. S.N.Musayev

 

 

 1.  

Hüseynova L.Ə.

dissertant

15.02.2016

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Uşaqlarda sidik yolları infeksiyaları zamanı hemolitik –uremik sindromun yaranma riski».

 

Elmi rəhbər: 

prоf. S.N.Musayev

 

 

 1.  

Baş.lab.Salamzadə G.Z.

 dissertant

15.02.2016

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Yuvenil revmatoid artritlərdə antisitokin terapiyanın  effektivliyi»

 

Elmi rəhbər: 

prоf. S.N.Musayev

 

 1.  

Məmmədova Z.U.

Doktorant 23.06.2017

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

«Yuvenil artritli uşaqların klinik və psixosomatik vəziyyətinin həyat keyfiyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi və korreksiyası»

 

Elmi rəhbər: 

prоf. S.N.Musayev

 

 1.  

Rzayev E.

Doktorant 23.06.2017

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

«Qulaqcıqlararası çəpər defekti olan uşaqlarda ürəyin remodelləşməsində B-tip natriumuretik peptidin  rolu və onun korreksiyası»

 

Elmi rəhbər: 

t.e.d.,dos. Ə.Q.Həsənov

 

 

 1.  

Xumarə Vaqif qızı

Doktorant 06.06.2018

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 «Uşaqlarda pnevmoniya zamanı apoptozun  araşdırılması və iltihabi proseslə qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi»

 

Elmi rəhbər: 

t.e.d.,dos. Ə.Q.Həsənov

 

 1.  

Ass. Məmmədova N.V. 

dissertant 19.06.2014  

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

« Perinatal asfiksiya ilə vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda   eritropoezin xüsusiyyətləri»       

 

Elmi rəhbər: 

t.e.d.,prof. S.Ş.Həsənov

 

 

 1.  

Baş lab.Cəbrayılova  G.İ.

Dissertant 25.05.2017

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

«Uşaqlarda autoimmun tireoidit zamanı immun  sistemin və mikroelement mübadiləsinin vəziyyəti»

 

 Elmi rəhbər:

prof. Qabulov H.H. 

 

 

 1.  

 Məmmədova L.V.

Doktorant 06.06.2018

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

«Устaновить закономерности изменений факторов апоптоза  при врожденных  пороках сердца »

 

Elmi rəhbər: 

t.e.d.,dos. Ə.Q.Həsənov

 

 

 1.  

Dos.Pənahova T.T.

Dissertant 20.10.2011

 

(t.e.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Uşaqlarda bronxial astma və allergik rinitin patogenezində immun sistemini  fəallaşdıran hemokinlərin əhəmiyyəti.»

 

Elmi məsləhətçi: 

 

 

 1.  

Baş laborant A.O.Cəfərova

Dissertant 25.05.2017

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Uşaqlarda atopik forma bronxial astmanın patogenez və müalicəsində vitamin D–nin rolu»

 

 

 

Elmi rəhbər: 

Prof. N.H.Sultanova

Elmi məsləhətçi: 

Prof. L.İ.Allahverdiyeva

 

 

 1.  

Şixməmmədova A.C.

Doktorant 05.11.2018

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Uşaqlarda kəskin övrə zamanı bağırsağın mikroflorasının sitokin statusu ilə əlaqəsi və onun tənzimlənməsi»

 

Elmi rəhbər: 

Prof. N.H.Sultanova

 

 1.  

Hüseynova İ. Y.

Doktorant 01.06.2019

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

 

«Erkən yaşlı uşaqlarda tənəffüs yolları xəstəliklərində İL-21 və qamma interferonun klinik-diaqnostik və proqnostik əhəmiyyəti»

 

Elmi rəhbər: 

Prof. Ə.Q.Həsənov

 

 

 1.  

Zamanova Ülkər.

Doktorant 01.06.2018

(t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

«Роль цитокинов при пневмониях у детей раннего возраста, имеющих факторы риска. »

Elmi rəhbər: 

Prof. Ə.Q.Həsənov

 

 

 1.  

Muxtarova Sevinc

Dissertant 2021

(t.e.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

 

«Yenidoğulanlarda ağciyər patoloiyalarının yaranmasının erkən diaqnostikasında ultrasəs müayinəsinin spesifikliyi və mic-RNT-nin diaqnostik və proqnostik əhəmiyyəti»

Elmi məsləhətçilər:

Prof. Sultanova N.H.

Prof. Mehmet Yalaz

 1.  

Cəfərova Səbinə

Doktorant 2021

(t.e.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Covid-19 keçirmiş uşaqlarda multisistem iltihabi sindromun (MİS -C) klinik təzahürləri və gediş xüsusiyyətləri»

Elmi məsləhətçi:

Prof. S.N.Musayev

 

 1.  

Süleymanlı Aysel

Dissertant 2022

(t.e.d. elmi dərəcəsi almaq üçün)

«Uşaqlarda piylənmənin proqnozlaşdırılmasında  genetik faktorların rolu və müalicəsinin  prinsipləri»

Elmi məsləhətçilər:

 

Prof.,te.d. Sultanova N. H.

Dos.  t.e.d. Əhmədov G. Ə.

 

 

 

İxtiralar:

Haciyeva N.N.

Qafarov İ.A.

«Yenidoğulmuş uşaqlarda atopik dermatitin (AD) proqnozlaşdırılması »

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi.

8 may 2021

12241 saylı Şəhadətnamə

 

Qrantlar :