Elmi işlər

1. Fərəcov Z.H. “Coдержание циркулирующих провоспалительных цитокинов у больных себорейным дерматитом” Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Tağı Ələkbər oğlu Tağızadənin xatirəsinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, 2012, s.32-33

2. Fərəcov Z.H., Fərəcova G.Z. “Иммунологические показатели в группе больных урогенитальным хламидиозом” Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Tağı Ələkbər oğlu Tağızadənin xatirəsinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, 2012, s.30-31

3. Fərəcov Z.H. “Влияния вибромагнитолазерного излучения и вулканической грязи на  хронический уретрогенный простатит” 2nd Congress of EAAD Euro-Asian Association of Dermatovenerologists 21-23 of March 2012 in Moskow, Russian, p.102

4. Fərəcov Z.H., Abdullayev Q.İ. “Влияния вибромагнитолазерного излучения и вулканической грязи на  хронический уретрогенный простатит” Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Tağı Ələkbər oğlu Tağızadənin xatirəsinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, 2012, s. 57-58

5. Fərəcov Z.H., Mirzəyev Y.A., Əmirova İA., Fərəcova G.Z “Pemfiqus: klinik-epidemioloji  aspektləri” Ə.Əliyevin 115 illiyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2012, s.40-41

6. Fərəcov Z.H., Vəliyeva M.N., Əmirova İ.A., Məmmədova Ə.E., Yaqubova L.R. “Bəzi dermatoloji patologiyaların müalicəsində qlissirizin turşusu əsasında müalicəvi-kosmetoloji vasitələrin tədqiqi” Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2012, 3, s.48-52

7. Əmirova İ.A., Fərəcov Z.H., Əliyeva S.A. «Клинические аспекты бактериальных дерматозов» Tədris-metodik vəsait (azərbaycan və rus dillərində)

8. Əmirova İ.A. “Бактериальные дерматозы” Tədris vəsaiti (azərbaycan və rus dillərində)

9. Əliyeva S.A., Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A. “Клиническая эффективность антигомотоксических препаратов компании Heel в комплексной терапии псориаза” Ə.Əliyevin 115 illiyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2012, s.132-133 

10. Əmirova İ.A. “К вопросу об использовании антигомотоксических препаратов компании Heel в комплексной терапии псориаза” 2nd Congress of EAAD Euro-Asian Association of Dermatovenerologists 21-23 of March 2012 in Moskow, Russian, p.134-135         

11. Mahmudov F.R., Barinskiy İ.F. “Инактивированная дивакцина против вирусов простого герпеса 1 и 2 типов как средство эффективной иммунопрофилактики рецидивов генитального герпеса” «Клиническая практика» Москва, 2012, №2 [10], c/13-19

12. Mahmudov F.R., Abdullayev R.M., Səfərova S.M., Quliyev A.A. “Опыт клинического применения задаксина в комбинированной терапии хронических бактериальных инфекций” “Биомедицина”, 2012, №2, s. 14-17

13. Mahmudov F.R., Məmmədov M.Q., Səfərova S.M. “Применение тимозина  α-1 в комплексной терапии хронической пиодермии” “Azərbaycan təbabətinin nailiyyətləri” jurnalı, 2012, №1, s.79-81

14. Mahmudov F.R. “Прегабалин в лечении опаясывающего лишая” 2nd congress of  EAAD, 21-23 March, 2012, p.97-98

15. Mahmudov F.R., Əliyev E.S. “Нафталановое масло в лечении генитального герпеса” Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2012, s. 181-182

16. Mahmudov F.R. “Роль вакцинации при генитальном герпесе” Allerqoligiya, immunoloya və immunoreabilitasiya üzrə IV AzərbaycanMilli Konqresi,19-20 oktyabr, 2012, s. 158-160

17. Mahmudov F.R. “Психосоматический статус больных генитальным герпесом” Ə.e.x., t.e.d., professor Z.Salayevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2012

18. Məmmədova G.S., Məmmədxanova İ.A. “Связь воспалительных заболеваний нижних мочевых путей женщин с  уреаплазменной  инфекцией” Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2012, s. 

19. Əhmədov İ.Ə., Əhmədova S.C.“Новейшие методы терапии  псориаза” Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2012, s.

20. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A., Əhmədova R.M. «Эпидемическая оценка заболеваемости сифилисом в Азербайджанской Республике за 2000-2011гг» 3d Congress of EAAD Euro-Asian Association of Dermatovenerologists 01-04 of June 2013 in Odessa, p.208-209

21. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A. “Sifilisin müalicəsi” Klinik tövsiyə, Bakı, 2013, 45 s.

22. Fərəcov Z.H., Mahmudov F.R. “Dərinin virus xəstəlikləri” Tədris-metodik tövsiyə, Bakı, 2013, 28 s.

23. Əmirova İ.A., Fərəcov Z.H., Əliyeva S.A. «Клинические аспекты бактериальных дерматозов» Klinik vəsait (azərbaycan və rus dillərində), Bakı, 2013, 200 s.

24. Fərəcov Z.H., Əhmədova R.M. “Обоснование подхода к внутрилабораторному контролью качества серологической диагностики сифилиса” “İmmunitet və infeksiya jurnalı” Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş simpoziumun materialları, 3-4 may 2013, cild 2, s.66-67

25. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A., Süleymanova L.A. “Оценка иммунного статуса у больных генитальным герпесом женщин” “İmmunitet və infeksiya jurnalı” Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş simpoziumun materialları, 3-4 may 2013, cild 2, s.71

26. Fərəcov Z.H , Əhmədova R.M. “Диагностическая значимость иммуноблотинга при сифилитической инфекции” Z.Salayevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, 2013

27. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A.,  Əliyeva S.A., Mirzəyev Y.A., Fərəcova G.Z. “Sudurca (qovuqca) xəstəliyinin klinik-epidemioloji aspektlərinin öyrənilməsi” Z.Salayevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, 2013

28. Fərəcov Z.H.,Əmirova İA., Mahmudov F.R., Mirzəyev Y.A. “Активность иммунного статуса у больных пемфигусом в динамике с традиционной терапией” Təbabətin aktual problemləri mövzusunda ATU-nun professor-müəllim heyətinin  2013-cü ilin yekunlarına həsr olunmuş elmi  konfrans, Bakı, 2013, s.188-189

29. Mirzəyev Y.A., Fərəcova G.Z., Məmmədxanova İ.A., Məmmədova G.S. “Психовегетативные расстройства у больных истинной пузырчаткой” Təbabətin aktual problemləri mövzusunda ATU-nun professor-müəllim heyətinin  2013-cü ilin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2013

30. Fərəcov Z.H., Mirzəyev Y.A., Əmirova İA., Fərəcova G.Z. “Эволюция истинной пузырчатки в Азербайджане” Təbabətin aktual problemləri mövzusunda ATU-nun professor-müəllim heyətinin  2013-cü ilin yekunlarına həsr olunmuş elmi  konfrans, Bakı, 2013, s.190-191

31. Fərəcov Z.H., Əmirova İA., Əliyeva S.A., Əhmədova S.C. “Динамика заболеваемости поверхностными микозами кожи в Азербайджанской Республике” Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru,professor Z.Salayevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2013, s.249-250

32. Əmirova İ.A., Babazərov İ.Z. “Oveclap – Sydrome: Association of Olygosymptomatic Melkersson-Rosenthal Syndrome due to Recurrence of HSV – infection and Raynaud's Syndrome in Young Woman with Chronic Eczema of Palms. A Review of the Literature and Case Report” Journal of the Turkish Academy of Dermatology, e ISSN 1307-394X, 2013,7(3); 1373c 1, p.1

33. Mahmudov F.R. “Психосоматический статус больных генитальным герпесом” Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru,professor Z.Salayevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2013

34. Mahmudov F.R. “Herpes” Monoqrafiya, Bakı, 2013, 380 s.

35. Mahmudov F.R. “Фамцикловир в лечении опоясывающего лишая” Ulu öndər H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materialları, 2013

36. Mahmudov F.R. “Роль вакцинации при генитальном герпесе” 3d Congress of EAAD Euro-Asian Association of Dermatovenerologists 01-04 of June 2013 in Odessa, p.157-158

37. Novruzov E.M. “Современное состояние этиологии, диагностики, лечения и профилактики основных кандидозов” Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2013, №4, s.

38. Məmmədova G.S., Məmmədxanova İ.A. “Особенности кожных изменений при сахарном диабете ” İmmunologiya və allerqoligiya üzrə VI Beynəlxalq konqresin materialları, London, 25aprel-01 may 2013

39. Məmmədova G.S., Məmmədxanova İ.A.“Необходимость совершенствования дерматологической помощи больным с эндокринными заболеваниями” 3d Congress of EAAD Euro-Asian Association of Dermatovenerologists 01-04 of June 2013 in Odessa, p.155-156

40. Bəylərova R.F., Zeynalova J.Q. “Симптоматический комплекс поражения челюстно-лицевой области у больных системной красной волчанкой” Əməkdar elm xadimi, t.e.d., professor Zəhra Tahir qızı Quliyevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2013, s.175-177

41. Bəylərova R.F., Əliyeva Q.Q. “Сочетанные поражения кожи лица и органов полости рта при системной склеродермии” Əməkdar elm xadimi, t.e.d., professor Zəhra Tahir qızı Quliyevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2013, s.129-130

42. Fərəcov Z.H. və həmmüəlliflər  “Dermatologiya”, Dərslik-rəhbərlik, Bakı, 2014, 597s.        

43. Fərəcov Z.H., Novruzov E.M. “Effirency estimate of modern remedies for vulvovaginal candidiasis of the pregnant” İsrael, Yerusalem, 9-11 aprel, 2014, conference, p.76         44. Əmirova İ.A. “Bakterial dermatozlar” Dərs vəsaiti, Bakı, 2014, 176 s.

45. Əmirova İ.A. Fərəcov Z.H. Əliyeva S.A. Əhmədova S.C “Цитокиновый профиль у больных с дерматомикозами” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, s.187-188

46. Əmirova İ.A., Fərəcov Z.H., Mahmudov F.R. “Активность иммунного статуса у больных пемфигусом в динамике с традиционной терапией” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, s.188-189

47. Əmirova İ.A., Fərəcov Z.H., MirzəyevY.A., Fərəcova G.Z. “Эволюция истинной пузырчатки в Азербайджане” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, s.190-191

48. Əmirova İ.A., Babazərov İ.Z. “Association of Mal de Meleda with Neurofibromatosis Type 1, in 15-year Old Caucasian Female with Famili al History, of Neurofibromatosis Type 1. Case Report and Review of the literature” Journal of the Turkish academy of Dermatology 2014; 8(2):1482c3 e ISSN 1307- 394X      

49. Əmirova İ.A., Yaqubova L.R. “Praktik dermatologiyada “yeni”  ekzantemalarin rastgəlmə tezliyi” Azərbaycan Dermatoveneroloji Cəmiyyəti və Türk Pediatrik Dermatoloji Dərnəyinin I gündəmi, Bakı, 8 noyabr 2014

50. Mahmudov F.R. “Psychosomatic status of patients with genital herpes” IV конгресс ЕААД, 9-11апреля, 2014 год, Израиль, Иерусалим, с.75

51. Mahmudov F.R., Barinskiy I.F., Alimbarova L.M., Lazarenko A.A., Sergeyev O.V. “Вакцины как средство специфической иммунокоррекции при герпетических инфекциях” «Вопросы вирусологии» научно-теоретический журнал, Москва, «Издательство Медицина», т.59, Январь-февраль, 2014, №1, с.5-11

52. Mahmudov F.R., Ağazadə F.R. “Herpetik infeksiya zamanı vaksinlər spesifik immunokorreksiya vasitəsi kimi” Azərbaycan Dermatoveneroloji Cəmiyyəti və Türk Pediatrik Dermatoloji Dərnəyinin I gündəmi, Bakı, 8 noyabr 2014

53. Mirzəyev Y.A., Fərəcova G.Z. “Azərbaycanda həqiqi pemfiqusun təkamülü” Azərbaycan Dermatoveneroloji Cəmiyyəti və Türk Pediatrik Dermatoloji Dərnəyinin I gündəmi, Bakı, 8 noyabr 2014

54. Əhmədova S.C. “Случай хромомикоза гладкой кожи” Sağlamlıq,  Baku, 2014, №1, s. 184  

55. Əhmədova S.C. “Показатели гуморального иммунитета у пациентов с микотическим поражением кожи и ее придатков” Медицинские Новости, Беларусь, 2014, №3, стр. 77

56. Əhmədova S.C. “Клинико – эпидемиологическая оценка заболеваемости поверхностными микозами кожи в городе Баку за период 2000 – 2012 гг” Украïнський Журнал Клiнiчноï Та Лабораторноï Медицини, Луганськ, 2014, №2, стр. 88

57. Əhmədova S.C. “Проблема онихомикозов в детском возрасте” Биомедицина, Баку, 2014, №1, стр. 12

58. Əhmədova S.C. “Синдром «эндогенной» метаболической интоксикации во внутренних органах при экспериментальной ожоговой болезни” Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı, 2014, №1,s. 88

59. Məmmədova G.S., Balakişiyeva F.İ.,Məmmədxanova İ.A., İsmayılova M.Y. «Особенности некоторых форм дерматитов аллергического генеза на фоне лямблиоза» Журнал фундаментальные исследования, Москва, 2014, №4, часть I,с.22-25

60. Novruzov E.M. “Vulvovaginal kandidozun effektiv müalicəsində müasir imkanlar” Azərbaycan Dermatoveneroloji Cəmiyyəti və Türk Pediatrik Dermatoloji Dərnəyinin I gündəmi, Bakı, 8 noyabr 2014

61. Novruzov E.M. “Vulvovaginal kandidozun törədicilərinin etioloji strukturu və onun müalicəsində müasir vasitələrin effektivliyinin müqayisəli öyrənilməsi” Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın məcmuəsi, Bakı, 2014

62. Fərəcov Z.H. və həmmüəlliflər “Dermatovenerologiya üzrə tədris proqramı” Bakı, 2015, 108 s.                                              

63. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A., Mahmudov F.R., Fərəcova G.Z.və həmmüəlliflər “Sifilisin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı, 2015, 72 s.

64. Fərəcov Z.H., Mirzəyev Y.A., Əmirova İ.A., Fərəcova G.Z. “Основные принципы ведения больных истинной пузырчаткой” Klinik vəsait, 2015, 10s.

65. Fərəcov Z.H., Kazımov A.M. “Hipertrofik və keloid çapıqların korreksiyasının eksperimental metodları” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2015, s.76

66. Fərəcov Z.H., Mahmudov F.R., Ağazadə M.M.“Herpetik infeksiya zamanı vaksinlər spesifik immunkorreksiya vasitəsi kimi” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2015, s.77.

67. Əmirova İ.A., Əhmədova S.C., Ağayeva N.A. “Распространенность и клинико-микологическая характеристика дерматомикозов в Азербайджане” Журнал “Проблемы медицинской микологии” , Санкт-Петербург, 2015, Т.17, № 3, с.50-54.

68. Mahmudov F.R., Barinskiy İ.F. “Иммуномодуляторы и специфические инактивированные вакцины как средство экстренной профилактики острых вирусных инфекций и профилактики рецидивов хронических вирусных заболеваний” Journal Immunologiya, 2015,  march-aprel, volum 36, N 2, p.95-98.

69. Mahmudov F.R. “Комплексное лечение остроконечных кандилом” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2015, s.135.

70. Mahmudov F.R. “Нафталановое масло в лечении генитального герпеса” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2015, с.134.

71. Mahmudov F.R., Fərəcov Z.H., Ağazadə M.M. “Herpetik infeksiya zamanı vaksinoterapiyanın rolu” H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans materiallarının məcmuəsi, 2015, s.77

72. Əhmədova S.C. “Особенности поверхностных микозов кожи и ее придатков у ВИЧ-инфицированных”  Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2915, № 4.

73. Əhmədova S.C. “Ретроспективный анализ заболеваемости поверхностными микозами кожи в районах Большого Кавказа Азербайджана”  Казанский медицинский журнал, Казань, 2015, № 6.

74. Fərəcov Z.H., Məmmədov K.A. “Mikozlu xəstələrdə trombositlərin spontan aqresiyasının göstəriciləri” Azərbaycan Tibb Universiteti Əməkdaşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materiallarının məcmuəsi, Bakı, 2015, s.94.

75. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A., Mirzəyev Y.A., Fərəcova G.Z., Məhərrəmova V.V. “Совершенствование терапии больных истинной акантолитической пузырчаткой в Азербайджанской Республике с учетом современных концепций” Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2016, №2, s.107-112

76. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A., Mirzəyev Y.A., Fərəcova G.Z., Məhərrəmova V.V. “Azərbaycan Respublikasinda həqiqi akantolitik pemfiqus xəstələrinin müalicəsinin müasir anlayişlar əsasinda təkmilləşdirilməsi” “Azərbaycan Allerqologia və Klinik İmmunologiya jurnalı” (elmi-praktik jurnal), Bakı, 2016, cild 4; №1, s.39-46

77. Fərəcov Z.H., Əliyeva S.A., Mirzəyev Y.A., Fərəcova G.Z., Balakişiyeva F.İ. “Оптимизация терапии больных истинной акантолитической  пузырчаткой  системнымиглюкокортикоидными препаратами” “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri” elmi-praktiki jurnal, Bakı, 2016, №2, s.89-95

78. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A., Əliyeva S.A., Əhmədov İ.Ə., Əhmədova S.C., Balakişiyeva F.İ. “К вопросу об эпидемиологии поверхностных микозов кожи в районах Куринской впадины”“Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri” elmi-praktiki jurnal, Bakı, 2016, №2, s.233-238

79. Z.H.Fərəcov, F.İ.Balakişiyeva, İ.A.Məmmədxanova, G.Z.Fərəcova, E.A.Əmrahov, Ş.Y.Bağıyeva “Dermatovenerologiya üzrə situasion məsələlər” Dərs vəsaiti, Bakı, 2016, s.111

80. Mahmudov F.R., Barinskiy İ.F. “Влияние свечевой формы вакцины «Витагерпавак» на показатели иммунного статуса у больных генитальным герпесом” «Актуальные вопросы терапии и профилактики рецидивов герпесвирусных инфекций», Москва, 2016г, c.59-64

81. Mahmudov F.R., Barinskiy İ.F., Lazarenko İ.F., Alimbarova L.M., Sergeyev O.V., Mordvinseva E.Y. “Инактивированная специфическая вакцина против вирусов простого герпеса 1 и 2 типов – «Витагерпавак» средство профилактики рецидивов хронических форм герпетической болезни” «Актуальные вопросы терапии и профилактики рецидивов герпесвирусных инфекций», Москва, 2016г, c.6-17

82. Fərəcov Z.H., İ.A.Əmirova,  S.A.Əliyeva, İ.Ə.Əhmədov, F.İ.Balakişiyeva S.C.Əhmədova “Эпидемиологическая ситуация по распространенности пмк в Азербайджанской

Республике” Əziz Əliyevin anadan olmasinin 120 illik yubileyi münasibətilə atu-da  keçirilən elmi-praktik konfransin materiallari, Bakı, 2017, s.293-294

83. Fərəcov Z.H., A.M.Kazımov “Современные представления местной патогенетической терапии угревой болезни” Əziz Əliyevin anadan olmasinin 120 illik yubileyi münasibətilə atu-da  keçirilən elmi-praktik konfransin materiallari, Bakı, 2017, s.294-295

84. Fərəcov Z.H., A.M.Kazımov, G.N.Kərimbəyova “Новое в применении комбинированных местных препаратов при наружной терапии акне” Əziz Əliyevin anadan olmasinin 120 illik yubileyi münasibətilə atu-da keçirilən elmi-praktik konfransin materiallari, Bakı, 2017, s.296-297

85. Fərəcov Z.H., V.L.Həsənova, A.Ə.Salehov “Bağrsaq parazitozlari ilə yanaşi geden xroniki dermatozlarin klinik immunoloji xüsusiyyətləri” Əziz Əliyevin anadan olmasinin 120 illik yubileyi münasibətilə atu-da keçirilən elmi-praktik konfransin materiallari, Bakı, 2017, s.198-200

86. Fərəcov Z.H., AY.A.Mirzəyev, G.N.Kərimbəyova “Вопросы профилактики и реабилитации истинной пузырчатки” ” Əziz Əliyevin anadan olmasinin 120 illik yubileyi münasibətilə atu-da keçirilən elmi-praktik konfransin materiallari, Bakı, 2017, s.297-298

87. Fərəcov Z.H., V.L.Həsənova, A.Ə.Salehov

88. Fərəcov Z.H., A.Mirzəyev, G.N.Kərimbəyova “Вопросы профилактики и реабилитации истинной пузырчатки” ” Əziz Əliyevin anadan olmasinin 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransin materiallari, Bakı, 2017, s.297-298

89. Fərəcov Z.H., Əmirova İ.A., Əliyeva S.A., Əhmədov İ.Ə., Balakişiyeva F.İ., Əhmədova S.C. “Современные аспекты клинико-эпидемиологического анализа распространения поверхностных микозов кожи в районах Малого Кавказа Азербайджана” “Sağlamlıq” jurnalı. Bakı, 2017, №1, s.134-137

90. Bəylərova R.F., Cəlilova Q.İ. “Тактика врача при склеродермии” t.e.d, professor Surxay Heydər oğlu Axundovun 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2017, s.284-285