Dosent Cəmilə Sailova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cəmilə Sailova Cəmil qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi. Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

(1975-1980)

Əczaçı

N.Nəriman adına Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1987-1993

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

2

1993-1998

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

3

1998-2016

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

4

hal-hazırda

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Ənvər Qasımzadə 14

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

 

“Yapon soforasının tədqiqi və komp-leks istifadəsi”

 

 

1

Адаптофиторозинновая фитоком-позиции для лечения психоэмо-ционального утомления 

Дж.Дж.Саилова

Р.А.Ахундов

Пятигорск, Сборник научных трудов. 2016 г. с.199-202.

2

Изучение ранозаживляющего действия препарата «Олесативан»

Дж.Дж.Саилова

С.А.Тагиев

Пятигорск, Сборник научных трудов. 2016 г.

3

Müasir dərman formalarının yaradıl-ması probleminin aktuallığı

C.C.Sailova,

K.Y.Əliyeva

Təbabətin aktual prob-lemləri, Bakı 2014, s.259-260.

4

Адапто фиторозин новая фитоком-позиция с адаптогенной и антиал-когольной активность  

Дж.Дж.Саилова

Р.А.Ахундов

Материалы VI итало-российской научной кон-ференции на здоровые нации XXI, Россия. Май 2016.с.51-53.

5

Изучение адаптофиторозина на эмоциональный статус и нейро-нальный дефисить эксперименте

Дж.Дж.Саилова

Р.А.Ахундов

Материалы XIX Между-народной научной кон-ференции. Сочи, 2015, 66-70.

5

60-dan yuxarı çap olunmuş elmi işlər, 2 patent

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Farmakopeya və Farmakologiya Şurasının üzvü