Mühazirə mətnləri

Əczaçılıq iqtisadiyyatı

1. Əczaçılıq iqtisadiyyatına giriş
2. Bazar, bazarin növləri, rəqabət
3. Qiymətyaranma, qiymət siyasəti
4. Əczaçılıq sahəsində uçot
5. Əczaçılıqda prognozlaşma və planlaşdırma
6. Marketinq və onun əczaçılıq sahəsində tətbiqi. Marketinq kompleksi
7. Farmakoiqtisadiyyat. Farmakoiqtisadi analizin prinsipləri və ölçüləri  


Tibbi və əczaçılıq əmtəəşünaslığı

1.  Materialşünaslıq. Tibbi əmtəələrin hazırlanmasında istifadə olunan materiallara qarşı tələblər.
2.  Müasir cərrahiyyədə istifadə olunan tibbi avadanlıq. Kriocərrahiyyə. Minimal-invaziv cərrahiyyəsi. Tibbi lazer cərrahiyyəsi
3. «Oftalmoloji tibbi mallar və onların tətbiqi. Görmə qabiliyyətinin müayinəsində istifadə olunan cihazlar və avadanlıqlar» 
4.  Müasir diaqnostikada istifadə olunan tibbi vasitələr
5.  Optik linzalar. təsnifati. Linzalarin istehsalinda istifadə olunan materiallar. fotoxrom. polarizə olunmuş, rəngli linzalar
6. Rezin məmulatlari. xəstəyə qulluq əşyalari. ortopedik mallar. tibbi aksessuarlar
7. Stomatologiyada istifadə olunan avadanlıq. Stomatoloji materiallar
8. Əczaçılıq əmtəələrinin təsnifatı və nomenklaturası.Onların keyfiyyəti və keyfiyyət parametrləri
 

Əczaçılıq tarixi və deontologiya

1 Əczaçılıq və əczaçılıq elmləri haqqında məlumat. İbtidai icma quruluşu və qədim dövrlərdə dərmanşünaslığın yaranması və inkişafı.
2 Dünya əczaçılığının orta əsrlərdə inkişafı (birinci hissə)
3 Dünya əczaçılığının orta əsrlərdə inkişafı (ikinci hissə)
4. Milli əczaçılığın qədim və orta əsr inkişaf tarixi    


Əczaçılıq texnologiyası - 2

Mühazirə 11
Mühazirə 12
Müxtəlif resept yazılarında baş verən əçzaçılıq uyuşmazlığı 13   

 

Əczaçılıq texnologiyası - 3

Mühazirə 1
Mühazirə 2
Mühazirə 3
Mühazirə 4
Mühazirə 5
Mühazirə 6
Mühazirə 7
Mühazirə 8
Mühazirə 9
Mühazirə 10   


ƏCZAÇILIQ TEXNOLOGİYASI-4

1. Bərk dərman formalarının sənaye istehsalı
2. Tabletlərin sənaye istehsalı -I hissə
3. Tabletlərin sənaye istehsalı -II hissə
4. Tabletlərin laboratoriya şəraitində hazırlanması
5. Yumşaq və bərk  kapsulların sənaye istehsalı I hissə
6. Yumşaq və bərk kapsulların sənaye istehsalı-II hissə
7. Mikrokapsulların hazırlanma texnologiyası
8. Yumşaq dərman formaları. Məlhəmlərin sənaye istehsalı
8.1 Yumşaq dərman formaları. kremlər, gellər, pastalar və şamların sənaye istehsalı
9. Yeni dərman formaları. Terapevtik Sistemlər- I hissə