Elmi işlər

Kafedranın əsas əsərləri:

 1. Dərman preparatları. Əliyev R.Q. (azərbaycan dilində) Dərslik, 1949
 2. Çətinlik törədən reseptlər, səmərəsiz və uyuşmaz dərman qatışıqları. Əliyev R.Q., M.A.Etinker (rus dilində) Monoqrafiya, 1950
 3. Dərman növləri. Əliyev R.Q. (azərbaycan dilində) Dərslik, 1951
 4. Dərman bitktləri. Əliyev R.Q., Dəmirovİ.A. (azərbaycan dilində) Dərslik, 1954
 5. Yeni dərman bitktləri. Əliyev R.Q. (azərbaycan dilində) Dərslik, 1957
 6. Azərbaycan florasından bəzi bitkilərindən alınan qankəsici preparatlar. Əliyev R.Q. (rus dilində) Monoqrafiya, 1960
 7. Azərbaycanda əczaçılıq işinin inkişafı A.İ.Rüstəmov (azərbaycan dilində) 1961
 8. История развития фармации в Азербайджане. А.И.Рустамов. (rus dilində) «Азернешр», 1965, 85 с.
 9. Dərmanların texnologiyası. 2 hissədə Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhmazov (azərbaycan dilində) 1985.
 10. Əczaçılıq işinin təşkili A.İ.Rüstəmov (azərbaycan dilində) 1992.
 11. Солодка и ее применение в медицине. Велиева М.Н. (rus dilində) Монография, Баку, "Тебиб", 1995, 168 с.
 12. Tibbi deontologiya A.İ.Rüstəmov, S.A.Mehdiyev (azərbaycan dilində) 1996.
 13. Əczaçılıq menecmenti I hissə. Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A., Quliyeva E.A. (azərbaycan dilində) tədris vəsaiti, Bakı, 2002, 94s.
 14. Фармацевтический менеджмент I часть. Велиева М.Н., Джаббарова Ш.А., Кулиева Э.А. (rus dilində) Учебное пособие, Баку, 2002, 96 с.
 15. Технология приготовления гомеопатических лекарственных средств. Велиева М.Н., Акбербекова Б.А., Амиралиева Т.А. (rus dilində) Учебно-методическое пособие, Баку, 2003, 30 с.
 16. Homeopatik dərman vasitələrinin hazırlanma texnologiyası. Vəliyeva M.N., Əkbərbəyova B.A., Əmirəliyeva T.A. (azərbaycan dilində) Tədris-metodik vəsait, Bakı, 2003, 30 s.
 17. Müasir əczaçılıqda biznes-planın rolu və tərtibi. M.N.Vəliyeva, Zülfüqarova N.S. İsmayılova L.N. (azərbaycan dilində) Tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2003, 27 s.
 18. Əczaçılıq mallarının mübadiləsi üzrə müqavilələrin bağlanması və tərtib edilmə qaydaları. M.N.Vəliyeva, Mehralıyeva S.C. (azərbaycan dilində) Tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2003, 42 s.
 19. Aptek müəssisələrində əmtəə siyasəti. VəliyevaM.N., Quliyeva E.A., Zülfüqarova N.S., Cəlilova K.İ. (azərbaycan dilində) Tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2003, 27 s.
 20. Əczaçılıq menecmenti (apteklərdə uçot, hesabat) II hissə Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.Ə. Əlizadə A.A. (azərbaycan dilində) Dərs vəsaiti, Bakı, 2004, 265 s.
 21. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı. Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A., Əzizzadə N.Ə. (azərbaycan dilində) Tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2004, 18 s.
 22. Лекарственные растительные средства, применяемые в спортивной медицине. Велиева М.Н., Алиев Н.А., Велиев П.М. (rus dilində) монография Баку, 2004, 460 с.
 23. Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanılmasının təşkili. Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A., Əzizzadə N.Ə. (azərbaycan dilində) Tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2004, 36 s.
 24. Əczaçılıqda reklam-məlumat təşkili və əczaçılıq mallarının markalanma prinsipləri. M.N.Vəliyeva, Zülfüqarova N.S. İsmayılova L.N. (azərbaycan dilində) Tədris vəsaiti, Bakı, 2004, 32 s.
 25. Özünümüalicə və həkim resepti olmadan buraxılan dərman preparatları. Vəliyeva M.N., Bəndəliyeva A.A. (azərbaycan dilində) Tədris vəsaiti, Bakı, 2004, 24 s.
 26. Müalicə-profilaktika müəssələrində dərman vasitələrinin yazılması və onların aptekdən buraxılması qaydaları. Vəliyeva M.N., Bəndəliyeva A.A. (azərbaycan dilində) Tədris vəsaiti, Bakı, 2004, 32 s.
 27. Понятие аптечный товар и их классификация. Велиева М.Н., Джаббарова Ш.А., Азиззаде Н.А. (rus dilində) Учебно-методическое пособие, Баку, 2004, 18 с.
 28. Организация хранения товаров аптечного ассортимента в аптечных учреждениях. Велиева М.Н., Джаббарова Ш.А., Азиззаде Н.А. (rus dilində) Учебно-методическое пособие, Баку, 2004, 36 с.
 29. Azərbaycan Respublikasının Milli Anti-dopinq proqramının layihəsi. Vəliyeva M.N., Əliyev N.A., Vəliyev P.M. (azərbaycan dilində) Metodiki təklif, Bakı, 2004, 12 s.
 30. Müasir əczaçılıq fəaliyyət və etibarlı aptek praktikası. Vəliyeva M.N., Quliyeva E.A., Mehralıyeva S.C. Tədris-metdik vəsait. Bakı, 2004, 51s.
 31. Aptek təşkilatlarının təchizatı Vəliyeva M.N., Quliyeva E.A., Mehralıyeva S.C. Tədris-metdik vəsait. Bakı, 2004, 48s.
 32. Əczaçılıq texnologiyası üzrə təcrübə məşğələləri. TəhməzovF.Ə., ƏliyevaK.Y. (azərbaycan dilində) Dərs vəsaiti, Bakı, 2005, 415 s.
 33. Tərkibində maksimal təmizlənmiş məcmu və fərdi bioloji fəal maddələr saxlayan preparatlar. M.N.Vəliyeva, S.C.Mehralıyeva (azərbaycan dilində) Tədris-metodiki vəsait, Bakı 2005, Ramiz-K poliqrafiya mətbəsi. 75 s.
 34. Aptek təşkilatlarında əmtəəşünaslıq əməliyyatları və onların aparılması üsulları M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova (azərbaycan dilində) Tədris-metodik vəsait Bakı, 2005, s. 47
 35. Aptek təşkilatlarında əmtəəşünaslıq əməliyyatları və onların aparılması üsulları. Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A. Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2005, 47s.
 36. Tərkibində maksimal təmizlənmiş məcmu və fərdi bioloji fəal maddələr saxlayan preparatlar. M.N.Vəliyeva, S.C.Mehralıyeva Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2005, 76s.
 37. Təzə yığılmış bitkilərdən preparatların və şirələrin hazırlanması. M.N.Vəliyeva, S.C.Mehralıyeva, A.X.Rəhimova Tədris-metodik vəsait, Bakı, 2006, 46 s.
 38. Aerozol dərman formalarının beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanması. M.N.Vəliyeva, S.C.Mehralıyeva, A.A.Bəndəliyeva Tədris-metodik vəsait, Bakı, 2006, 38 s.
 39. Şərbətlərin texnologiyası. Vəliyeva M.N., Mehralıyeva S.C. Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2007, 36s.
 40. Tibbi kapsulların texnologiyası. Vəliyeva M.N., Mehralıyeva S.C. Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2007, 28s.
 41. Фитосборы и лечебные сиропы на основе солодки голой. Велеива М.Н., Абдуллаева И.Ф. Учебное пособие, Баку, 2007
 42. Важные энциклопедические сведения развития Азербайджанской фармации ХХ века. Велиева М.Н., Иманов Т.М., Иманов И.Т. 1 часть, (на азербайджанском языке). «Azərnəşr» Баку, 2007, 231 с.
 43. Важные энциклопедические сведения развития Азербайджанской фармации ХХ века. Велиева М.Н., Иманов Т.М., Иманов И.Т. 2 часть, (на азербайджанском языке). «Азярняшр» Баку, 2007, 334 c.
 44. Организация обеспечения качества лекарственных средств в Азербайджанской Республике. Велиева М.Н., Гаджыев П.Ф. Методическое пособие, Баку, 2007
 45. Materialşünaslıq. Metal materiallar. Qeyri-metal materiallar. Şüşələr. Polimerlər. Vəliyeva M.N., Mehralıyeva S.C., Əmirəliyeva T.Ə. (azərbaycan dilində) Tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2009, 51 s.
 46. Optika, optiki vasitələr. Vəliyeva M.N., Hüseynov B.M.,  Bağırova A.B. (azərbaycan dilində) Dərs vəsaiti, Bakı, 2010, 165 s.
 47. Biyan və onun təba­bət­də tətbiqi. Vəliyeva M.N. (azərbaycan dilində) Monoqrafiya, Bakı, 2012, 265 s.
 48. Əczaçılıq Homeopatiyası. Vəliyeva M.N., Məhərrəmova S.H. (azərbaycan dilində) Dərs vəsaiti, Bakı, 2012, 252 s.
 49. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı. Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A. (azərbaycan dilində) Dərslik, Bakı, 2013, 736 s.
 50. Əczaçılıq texnologiyası (Dərmanların sənaye texnologiyası). I hissə. (azərbaycan dilində) Vəliyeva M.N., Mehralıyeva S.C. Dərslik, Bakı, 2012, 382 s.
 51. Əczaçılıq texnologiyası (Dərmanların sənaye texnologiyası) II hissə. (azərbaycan dilində) Vəliyeva M.N., Mehralıyeva S.C. Dərslik, Bakı, 2012, 276 s.
 52. Əczaçılığın tarixi. Vəliyeva M.N., Bəndəliyeva A.A. (azərbaycan dilində) Dərs vəsaiti, Bakı, 2013, 440 s.
 53. Əczaçılığın təşkili (normativ-hüquqi əsaslarla). Vəliyeva M.N., Mədətli F.İ.  (azərbaycan dilində) Dərslik, Bakı, 2014, 190 s.
 54. Əczaçılığın əsasları. Vəliyeva M.N., Mədətli F.İ. Dərslik. Bakı, 2014. 260 s.
 55. Əczaçılıq və Nanotexnologiya. Vəliyeva M.N.,  Mehralıyeva S.C. Dərslik. “Təbib” nəşriyyatı, Bakı 2015. 164 s.
 56. Müasir əczaçılığın problemləri. Vəliyeva M.N., Mədətli F.İ. Dərslik. Bakı, 2015, 384 s.
 57. Əczaçılıq menecmenti. Vəliyeva M.N., Zülfüqarova N.S., Cəlilova K.İ., Mansurova L.N.. Dərslik. Bakı, 2015, 250 s.
 58. Müalicəvi-kosmetoloji dərman vasitələri. Kosmetologiya. Vəliyeva M.N. (azərbaycan dilində) Dərslik, Bakı 2017, 389 s.
 59. Dərmanların texnologiyası. Vəliyeva M.N. (azərbaycan dilində) Dərslik, Bakı 2018. 550 s. (çapa təqdim olunub)

 

ƏTİ kafedrasının yarandığı tarixdən hal-hazıra kimi 3 doktorluq və 39 namizədlik dissertasiyaları müdafiə edilmişdir.

ƏTİ kafedrasının fəaliyyəti dövründə 1500 saydan çox elmi шюдэк çap olunmuşdur.