Assistent Elşən Nəsibov

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Elşən Nəsibov Yaqub oğlu

2

İxtisas

Onkoloq-cərrah

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

II Cərrahi xəstəliklər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 1995-2001

 

Azərbaycan Tibb Universiteti I Müalicə-Profilaktika fakültəsi

 

2

 2001-2002

onkoloq

Bakı şəhər Onkoloji Dispanser

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002-2015

baş laborant

ATU III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

 

2

2015 - hal-hazıra qədər

baş laborant

ATU II Cərrahi xəstəliklər kafedrası

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
  А.М.Мамедов, Г.Ш.Гараев. Оценка степени тяжести пери-тонита в зависимости от концен-трации микроэлементов. Биомедицина, Баку 2017, № 1, с. 85-93. https://biomedicine.az/download/biomed_1_2017.pdf

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Изменения,происходящие в кон-сентрации микроелементов в за-висимости от этиологических факторов после санации брюшной полости супероксиддисмутазой

 

MATEPIALИ Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренці молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров я» Полтава, 2016 с. 76-77

2

Изменения,происходящие в кон-сентрации микроелементов, в зави-симости от санации брюшной полости

 

«Достижения и преспек-тивы развития хирурги-ческой службы Рес. Казахстан» Алматы,19-21 октября 2016с.119

3

Peritonitin müalicəsinin 7-ci günündə qarın boşluğunun sanasiyasından asılı olaraq mikroelementlərin qa-tılığında baş vermiş dəyişikliklər

 

Təbabətin Aktual Prob-lemləri, Bakı 2017 s.36

4

   

 

 

5

The importance the supero-xiddymutaza preaparation in the improvement of explanated ironed perittonic treatment results

 

Proceedings of young scientists № 15/2017