Dosent Elaza  Hüseynova

Qısa  məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Elaza  Hüseynova  Səməd qızı

2

İxtisas

Fizik

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1953-1958

Fizik

Azərbaycan Dövlət Univer-siteti fizika-riyaziyyat fakul-təsi

Komunist küçəsi 6

2

X.1962-X.1965

Aspirant

Azərbaycan EA fizika ins-titutu

 

3

10.IX-31.XII.1980

Fizika ixtisası üz-rə dinləyicisi ol-müş və müəy-yən tədris və el-mi iş planını ye-rinə yetirmişdir

Azərbaycan Dövlət Univer-siteti ali məktəb müəllim-lərinin ixtisasartırma fakul-təsi

Zahid Xəlilov küç, 23

4

10.IX-10.XI.1986

Hesablama avadanlıqların mülkiyyət sahə-sində nəzəri və praktiki təhsil al-dı (EHM)

Azneftkim institutu

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

 

Фазовое равновесие в системе FeIn2S4-PbIn2S4.

Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации. По материалам междуна-родной научно-практической конференции. Г.Белгород, 27 февраля 2019, стр.9-10.

Гасанова У.А.

Мамедов Ш.Г.

Бахтиярлы И.Б.

2

 

Система YbBi4S7-Yb3S4.

Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации. По материалам междуна-родной научно-практической конференции. Г.Белгород, 27 февраля 2019, стр.12-13

Максудова Т.Ф.

Аждарова Д.С.

Рагимова В.М

3

 

Исследование электрических и магнитных параметров в узкозонных тройных кристаллах СdxHg1-xTe.

Azərbaycan Tibb Universi-teti. Tibbin görən gözü. Şüa diaq-nostikasının aktual problem-lərinə həsr olunmuş beynəl-xalq Elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh.219-221.

Исаев Ф.К.

4

 

Действия электронного и g-облучения на электрофизические свойства Pb1-xSnxTe.

Azərbaycan Tibb Univer-siteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaq-nostikasının aktual problem-lərinə həsr olunmuş beynəl-xalq Elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh.222-224.

Исаев Ф.К.

5

Изучение термомагнитных явле-ний в твердых растворах Pb1-xSnxTe под действием ионизи-рующих излучений.

Azərbaycan Tibb Univers-iteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaq-nostikasının aktual problem-lərinə həsr olunmuş beynəl-xalq Elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh.225-227.

Исаев Ф.К.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

VIII.1958-III.1959

Ekspert

Məhkəmə Ekspertizası İns-titutu

Bakı şəhəri, Xəqani küç, 14

2

III.1959-X.1962

Baş ekspert

Məhkəmə Ekspertizası İns-titutu

Bakı şəhəri, Xəqani küç, 14

3

X.1962-X.1965

Aspirant

Azərbaycan MEA fizika ins-titutu

Bakı şəhəri, H.Cavid pr, 115

4

X.1965-VII.1966

Mühəndis

Azərbaycan MEA fizika ins-titutu

Bakı şəhəri, H.Cavid pr, 115

5

VII.1966-V.1969

Kiçik elmi işçi

Azərbaycan MEA fizika ins-titutu

Bakı şəhəri, H.Cavid pr, 115

6

V.1969-X.1969

Baş elmi işçi

Azərbaycan MEA fizika ins-titutu

Bakı şəhəri, H.Cavid pr, 115

7

X.1969-X.1971

Baş müəllim

ATU, Tibbi fizika və infor-matika kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

8

X.1971-hal hazıradək

dosent

ATU, Tibbi fizika və infor-matika kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI