Dosent İsmayıl Qafarov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İsmayıl Qafarov Adil oğlu

2

İxtisas

Riyaziyyatçı

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982-1989

Riyaziyyatçı

BDU

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1985-1990

Texnik

Kibernetika İnstitutu

Bakı ş.

2

1990-1994

Mühəndis

ATU

Bakı ş.

3

1994-2007

Assistent

ATU

Bakı ş.

4

2007-

Bas müəllim

ATU

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2003

Standartlaşma

ABŞ

2

2009

Teletəbabət

Almaniya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Влияние факторов риска на ле-тальность больных, получающих лечение программным гемодиа-лизом с сопутствующим мета-болическим синдромом

Материалы научно-практической конференции «Урология, Андрология, Нефрология». Харьков, 2016, с.31-33

Ахадов Р.Ф.

2

Perinatal asfiksiya keçirmiş vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda poliorqan zədələnmələrinin gedişinin proq-nozlaşdırılması 

Azərbaycan perinotologiya və pediatriya jurnalı, 2016, c.2, №2,s.10-18

Haciyeva A.S.

Həsənov S.Ş.

3

Üst və alt çənə sınıqlarının model üzrə biomexaniki tədqiqatları

Azərbaycan təbabətinin müa-sir nailiyyətləri, 2016, №1, s.229-233

Bunyatov M.O.

Həsənova G.F.

4

Müasir ali tibb təhsilində informa-tikanın tədrisi

Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texno-logiyaları. III Respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 2016, s.298-300

 

5

Kəskin pankreatit zamanı patoloji prosesin gedişinin proqnozlaş-dırılması 

Azərbaycan Təbabətinin Müasir nailiyyətləri, 2017, № 2, s. 224-232

Mustafayev A.N.