Baş müəllim Fatma Axundova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fatma Axundova Ağa qızı

2

İxtisas

Fizik, fizika müəllimi

3

Vəzifə

Baş müəllim, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1962-1969

Fizik, fizika müəllimi

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı ş., Z.Xəlilov, 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1967-1969

Laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş., Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, 167

2

1969-1972

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibbi fizika və informatika kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

3

1972-1993

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibbi fizika və informatika kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

4

1993-hal hazıra qədər

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibbi fizika və informatika kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1982-ci il

İxtisasartırma kursu

Moskva ş., N.Y.Piroqov adına II-ci tibb institutu

2

1990-cı il

İxtisasartırma kursu

Moskva ş., N.Y.Piroqov adına II-ci tibb institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

TlGaTe2 üçqat birləşmə-sinin optik funksiyalarının hesablanması.

Elmi əsərlər, İSSN 1815-1779, № 4, 2018, səh.25-32

Д.М.Кафарова

Р.С.Рагимов

Х.С.Мамедов

2

Katodu karbon nanoborucuqlardan ibarət olan yeni nəsil rentgen aparatları.

Azərbaycan Tibb Universiteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaq-nostikasının aktual problem-lərinə həsr olunmuş beynəl-xalq Elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh.168-169.

Rəhimov C.Ə.

Qasımova D.G.

3

Heterosiklik birləşmələrin molekul-yar quruluşu, fiziki-kimyəvi xüsusiy-yətləri və tibbi-bioloji əhəmiyyəti

Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyi. Elmi əsərlər, cild 86, № 2, 2019, İSSN 2409-8817, səh.222-225

Tağıyev Z.H.

Rəhimov C.Ə.

Əliyev T.A.

4

Biodoldurucuların temperatur də-yişmələrinin və ultrabənövşəyi şüa-lanmaların aşağı sıxlığı polietilenin dielektrik xassələrinə təsiri

Azərb.Resp.Təhsin Nairliyi. Azər. Texniki Universiteti. Elmi əsərlər № 1, Bakı, 2019, səh. 24-27.

Qocayev E.M.

Ş.V.Əliyeva

5

Достоверные значения внутрен-него давления жидкого цикол-гексана в интервале температур t=0,5-1,0 и внешнего давления Р=(0,1-60) МПа

Azərb.Resp.Təhsin Nairliyi. Azər. Texniki Universiteti. Elmi əsərlər № 1, Bakı, 2019, səh. 45-49.

Абдуллаев Ф.Г.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, 17.09.2001-ci ildən

2

Azərbaycan Tibb Universitetinin Həmkarlar İttifaqını üzvü, 1969-cu ildən