Baş müəllim Aida Şərifova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ataadı

Aida Şərifova Kamil gızı

2

İxtisas

fizik, müəllim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika 

 

Təhsili

N

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1972-1977

Fizik, müəllim

S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti

Bakı ş., Z.Xəlilov 23

2

1983-1987

“Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası”

AMEA Fizika institutunda dissertant

Bakı ş.,H.Çavid pr. 33

 

 İş təcrübəsi haqqında 

N

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990- cı ildən hal-hazıra qədər

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov,23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15.02.1999-15.05.1999

Azərbaycan Baş Pedaqoji Kadr-ların ixtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması İnstitutu, İnformatika Kursu

Bakı ş., M. C. Paşayev küç.11, Azərbaycan, Bakı -  AZ 1134

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Формирование твердых раст-воров TlGlGeTeпри воз-действии электрического поля

Э.Ш.Алекперов,

А.К.Шарифова

ХХV Российская конференция по электронной микроскопии, РКЭМ-2014, Черноголовка, те-зисы докладов, стр.170-171

2

Метод обезвреживания сернисто-щелочных сточных вод производства этилена.

Гусейнов Э.Р.,

Шарифова С.К.,

Шарифова А.К.

Материалы международной научно-практической конфе-ренции 29 января 2016г. «Наука о образование в XXI веке. Часть 5. Стр.59-60. İSSN 2412-8988

3

Гидроксиаминозамещенные эфиры пара- амино-салициловой кислоты

Гусейнов Э.Р.,  Шарифова С.К.,

Шарифова А.К.

Тезисы докладов I Всерос-сийской молодежной школы-конференции «Успехи синтеза и комплексо-образования». Москва,РУДН,25-28 апреля 2016 г. Стр.112.

4

СИНТЕЗ ЭФИРОВ НА ОС-НОВЕ ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

 

Тезисы докладов ХХVIII Рос-сийской конференции с междуна-родным участием, посвященной 1OO-летию со дня рождения профессора В.А.Кузнецова: "ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ". Екатеринбург 25-27 апреля 2018 г, стр.439  

5

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ АМИНОКИСЛОТ С ЭПИХ-ЛОРГИДРИНОМ"

 

Тезисы докладов ХХIХ Рос-сийской конференции с между-народным участием, посвящен-ной 150 летию Периодической таблицы химических элементов: "ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ". Екатеринбург 23-26 апреля 2019 г, стр.412