Baş  müəllim Səmayə Quluzadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səmayə Quluzadə Həmid  qızı

2

İxtisas

Fizik

3

Vəzifə

Baş  müəllim

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1954-1959

fizika

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Fizika-riyaziyyat fakultəsi

Bakı ş., Ü.Hacıbəyli, 68

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1961-1974

Elmi işçi

AMEA-nın Fizika İnstitutu

Bakı ş, H.Cavid pr., 115

2

1977-1987

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi r., S.Vurğun küç, 167

3

1987-2003

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi r., S.Vurğun küç, 167

4

2003-hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi r., S.Vurğun küç, 167

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Отражения от тонких пленок при наклонном падении света.

Труды VI междуна-родные конферанции. Опто, нано-электроника, нанотехно-логии и  микросистемы. Уляновск –Сочи 2004.

Ш.Алекперова

Х.Д.Джалилова

Л.Н.Алиева

2

Спектры фундаментальных опти-ческий функций тонких пленок 

 

Российская Федерация, Ульяновск – Сочи 2004. Труды VI международные конферанции. Опто, нано-электроника, нанотехно-логии имикросистемы.

Ш.Алекперова

И.А.Ахмедов

Г.С.Гаджиева

3

Фотопроводимость халькогенид-ных стеклообразных полупро-водников системы Se95As5 со-держащие примеси редкоземель-ных атомов (Sm).

 

Journal of Qafqaz University ISSN 1302-6763. Number 30, 2010, p.1-7.

А.И.Исаев

С.И.Мехтиева

Р.И.Алекперов

Н.Т.Гасанов

4

Polimer-maye kristalların molekul-yar quruluşu və onların əczaçılıqda tətbiq imkanları.

Dövlət və Elm xadimi prof.Ə.T.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik kon-frans, ATU, 2012, səh.244.

Ş.Ş.Əmirov

C.Ə.Rəhimov

 

Молекулярная структура, хими-ческая характеристика, биологи-ческое и медицинское значение полимерных жидких кристаллов.

Sağlamlıq jurnalı № 2, Bakı, 2015, səh.127-133.

Д.А.Рагимов