Tədris proqramları

Mövzunun adı

Saat

Tarix

Qeyd

1

İnformatika fənninin predmeti. İnformasiya anlayışı. İnformasiyanın formaları və təsvir üsulları. İnformasiyanın alınması, ötürülməsi, çevrilməsi və emal edilməsi. İnformasiya miqdarının ölçü vahidləri. İnformasiyanın kodlaşdırılması.

EHM-lərin inkişaf mərhələləri, quruluşu. EHM-in arxitekturası və ümumi quruluş prinsipləri. EHM-lərin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı. Kompüterin tərkib hissələri, əsas və periferik qurğuları və onların təyinatı. EHM-lərin tibdə tətbiqi.

2

 

 

2

Alqoritm anlayışı. Alqoritmin xassələri, təsvir üsulları və növləri. Məsələlərin kompüterdə həll mərhələləri.

Alqoritmik dillər.

Proqram təminatının təyinatı və təsnifatı. Sistem proqram təminatının komponentləri (əməliyyat sistemləri, xidməti (servis) proqramlar), texniki xidmət proqramları haqqında məlumat. Tətbiqi proqram təminatının komponentləri (ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlar, ixtisaslaşdırılmış tətbiqi proqramlar). Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı. Qrafik və qeyri-qrafik əməliyyat sistemləri. Windows ƏS. Windows ƏS-nin təyinatı, onun əsas xarakteristikaları və versiyaları.

Fayl və onun əsas xarakteristikaları. Microsoft Windows-un xidməti proqramları.

2

 

 

3

MS OFFICE proqramları. MS WORD mətn redaktoru. EXCEL cədvəl prosessor. MS ACCESS verilənlər bazası. MS POWER POINT prezentasiya proqramı.

Kompüter şəbəkələri. Əsas anlayışlar (protokol, körpü, şlüz, marşrutizator və s.). Server analyışı. Lokal və qlobal şəbəkələr. Internet. İnternetin qısa tarixi. TCP/IP protokolları. İnternetdə resursların ünvanlanması. Domen adları xidməti (DNS). İnternet xidmətləri.  Elektron poçtu (e-mail, www, FTP, Telnet, Usenet və s.). Web sənəd. HTML və HTTP anlayışları. Web səhifələrin təşkili. İnternetə bağlantı üsulları (Dial-up bağlantı, ADSL, simsiz bağlantı, peyk bağlantıları və s.). Microsoft İnternet Explorer. İnformasiya axtarış sistemləri.

2

 

 

 

 

 

«İnformatika və hesablama texnikası» fənni üzrə

I kurs tələbələri üçün məşğələ və laboratoriya dərslərinin

 M Ö V Z U     P L A N I

Məşğələ və laboratoriya dərslərinin məzmunu

Saat

Tarix

Qeyd

1

 

İnformasiya.  İnformasiyanın növləri, miqdarı və kodlaşdırılması. Say sistemləri. Bir say sistemindən digərinə keçid qaydaları. İnformasiyanın ölçü vahidləri.

2

 

 

 

2

Test 1 ( İnformasiya).Kompyuterin quruluşu və arxitekturası. Kompyuterin texniki göstəriciləri.

2

 

 

3

Test 2 ( Kompyuterin qurğuları). Alqoritm. Alqoritmin  növləri, xassələri, təsvir üsulları.  Tibbi məsələlərin alqoritmləşdirilməsi. Alqoritmik dillər və onların təsnifatı. BASIC alqoritmik dili. Dilin element və simvolları. Basic dilinin əsas operatorları. Xətti alqoritmlərin kompyuterdə həlli.

2

 

 

4

Budaqlanan alqoritm. Budaqlanan alqoritmin kompyuterdə həlli.

2

 

 

5

Dövri alqoritm. Mürəkkəb dövri alqoritmlər. Kompyuterdə həll qaydaları.

2

 

 

6

Test 3 (Alqoritmlər). Proqram təminatı. Sistem proqramları (Əməliyyat sistemləri, Drayverlər, Utilitlər). Tətbiqi proqramlar (mətn redaktorları, elektron cədvəllər, verilənlər bazası və s.). Əməliyyat  sistemləri. WINDOWS əməliyyat sistemi.  WINDOWS ƏS-nin xidməti proqramları. Pəncərə elementləri və onların əsas vəzifələri (başlıq sətri, sistem menyusu, menyu sətri, alətlər paneli, ünvan sətri, işçi sahə, sürüşdürmə çubuqları, vəziyyətlər sətri). İşçi masa və onun əsas elementləri. Sistemin əsas və kontekst menyusu. Fayl və qovluqlar üzərində əməliyyatlar. Bələdçi proqramı. 

2

 

 

7

Test 4 (Proqram təminatı). WORD mətn redaktoru. WORD –ün əsas işçi pəncərəsi. Menyu sətri (Fiyl, Edit, View, İnsert, Format, Tools, Table, Window, Help). Alətlər paneli sətri. Mətnlə iş (mətn sənədlərinin yaradılması və saxlanılması, mətnin yazılması, redaktə edilməsi, mətnlərin formatlaşdırılması). WORD-də cədvəllər və qrafik imkanlar. Cədvəllərlə iş. Sənədlərin çap olunması.

2

 

 

8

EXCEL  elektron cədvəli. Cədvəllərin təşkili və doldurulması. Düsturların daxil edilməsi və redaktəsi. Microsoft Excel-in əsas funksiyaları və onlardan istifadə qaydaları. Microsoft Excel-də diaqramların qurulması, redaktəsi və formatlaşdırılması. Siyahıların yaradılması. Verilənlərin nizamlanması, süzgəclər. EXCEL  elektron cədvəlinin tətbiqi.

2

 

 

9

Excel-də xətti, budaqlanan, dövri məsələlərin həlli.

2

 

 

10

 Excel-də mürəkkəb dövri məsələlərin həlli. Diaqramların qurulması.Test 5 (Excel).

2

 

 

11

Kompüter şəbəkələri.  İnternet. İnternet şəbəkəsində işin əsasları. Protokollar. İnternetdə ünvanlanma.  Elektron poçtu. Elektron poçt vasitəsilə məlumatarın alınması və göndərilməsi.

2

 

 

12

Test 6 (İnternet). İnternetdə informasiya resurslarından istifadə. İnternetdən faylların yüklənməsi. İnformasiya axtarış sistemləri.

2

 

 

                

 

The thematic plan of lectures

on subject "Informatics and computer facilities"

for students of the first year

Content of the Lecture

Quantity of Hours

Date

Note

1

Informatics subject. Concept of information. Forms of information and ways of representation of information.  Receiving, departure, transformation and  processing of information.  Units of information  quantity.  Information coding.

Stages of development of a computer. Computer structure. Architecture of a computer and general principles of a computer device. Classification of computers by different signs. Completing devices of a computer, the main and peripheral devices. Use of  computers in medicine.

2

 

 

2

Concept of algorithm. Properties of algorithm, ways of representation of algorithm, types of algorithms. The solution of tasks on a computer.

Algorithmic languages.

Purpose and classification of  software. Components of system software (operating systems, service programs), concept of maintenance programs. Components of  applied software (applied programs of general purpose, specialized applied programs). Classification of operating systems. Graphic and nongraphic operating systems. Windows OS. Purpose of Windows OS, main characteristics and versions. File and its main characteristics. Service programs of Microsoft Windows.

2

 

 

3

MS Office Programs. Text editor MS Word. Tabular MS Excel processor. MS Access databases. Presentation program  MS Power Point.

Computer networks. Main concepts (protocol, bridge, lock, router, etc.). Concept of a server. Local and global networks. Short history of  Internet. TCP/IP protocols. Addressing of resources on Internet. Service of domain names (DNS).  Internet services. E-mail (e-mail, www, FTP, Telnet, Usenet, etc.). Web document. Concepts of HTML and HTTP. Organization of Web pages. Types of connection to Internet (Dial-up, ADSL, wireless connection, connection via a satellite). Microsoft Internet Explorer. Information search systems.

2

 

 

   

 

The thematic plan

of practical and laboratory studies on subject

"Informatics and computer facilities" for students of the first year     

Content of Practical and Laboratorystudies

Quantity of Hours

Date

Note

1

Information. Information types, amount of information and information coding.   Notations. Transition rules from one notation into another.  Units of measure of information amount.

2

 

 

2

Test 1 (Information).   Device and architecture of a computer. Technical characteristics of a computer.

2

 

 

3

3  Test 2 (Computer devices). Algorithm. Types of algorithms, properties of algorithms, ways of representation of algorithms. Algorithmization of medical tasks.  Algorithmic languages and their classification. Algorithmic language BASIC. Symbols and language elements. Main operators of language BASIC.   Tasks with linear algorithms.

2

 

 

4

Branching algorithm.  Tasks with branching algorithms.

2

 

 

5

Cyclic algorithm.  Enclosed cycles. Tasks with cyclic algorithms.

2

 

 

6

Test 3 (Algorithms).  Software.  System programs (operating systems, drivers, utilities). Applied programs (test editors, spreadsheets, databases, etc.).  Operating systems. Windows. Office programs of the Windows operating system.  Elements of a window and their appointment (line of heading, system menu, menu line, toolbar, address line, working area, scrolling strip, condition line). Desktop and its elements. Main and context menus of system. Work with files and folders. Program conductor.

2

 

 

7

Test 4 (Software). Text editor Word. Main Window of Word. The menu line (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, Help). The  toolbar line. Work with texts (creation and saving of text documents, text input, editing, formatting of texts). Tables in Word, graphic possibilities of Word. Work with tables. Printing of documents.

2

 

 

8

Excel spreadsheet. Creation and filling of tables. Input and editing of functions. Main Excel functions and their application. Creation of charts in Excel, their editing and formatting. Creation of lists, streamlining of data, filters. Application of  Excel spreadsheet.

2

 

 

9

The decision in Excel of tasks with linear, branching and cyclic algorithms.

2

 

 

10

The decision in Excel of tasks with enclosed cycles. Creation of charts. Test 5 (Excel).

2

 

 

11

Computer networks. Internet. Work bases on Internet. Protocols. Addressing in Internet. E-mail. Receiving and parcel of messages by e-mail.

2

 

 

12

Test 6 (Internet). Use of information resources of Internet. Loading of files from Internet. Information search systems.

2

 

 

 

 

Tibbi-profilaktika fakultələsi

“Biometriya“  fənni

M Ö V Z U    P L A N I

 

                              Praktik məşğələlər                                             Saat           Tarix     

1.

Obyeklərin ölçüləri və rəqəm xarakteristikaları. Ölçü dəqiqliyi. Təqribi ədələr üzərində əməllər. Statistik sıralar. Statistik cədvəllər. Variasiya sıraları. Sıralarda təkrarlar. Vaiasiya sıralarının statistik göstəriciləri.

2

 

 

2.

Variasiya sıraları. Statistik cədvəllərin tərtib edilməsi. Statistik sıralar. Keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri. Əlamətin (keyfiyyət) tezliyi. Orta qiymət və əlamətin (kəmiyyət) variabelliyi. Sıralarda qanunauyğunluqlar, təkrarlamalar. İntervallı və intervalsız variasiya sıraları. Variasiya sıralarının statistik göstəriciləri. Variasion sıraların qrafikləri. Poliqon və histoqram. Ranqlama.

2

 

 

3.

Əlamətlər və onların xassələri. Əlamətlərin biologiyada dəyişkənliyi. Xarici təsirlər. Variasiya. Varianta. Kəmiyyət və keyfiyyət əlamətləri. Yığımlar. Baş və seçmə yığımlar. Seçmə yığım üsulları. Qaydalı, qaydasız, kor, ikiqat kor seçim.

2

 

 

4.

Verilmiş sıarlarda dərəcəli orta qiymətlərinin, moda, mediananın müəyyən edilməsi.

2

 

 

5.

Orta kəmiyyətlərin və variabellik göstəricilərinin hesablanma alqoritmləri

2

 

 

6.

Verilmiş sıra üçün seçmənin xətasının hesablanması. Seçmə yığımın köməyi ilə baş yıgım haqqında təsəvvürlər.

2

 

 

7.

Seçmənin tələb olunan həcminin müəyyən edilməsi. Mühakimənin etibarlılıq ehtimalı. Əhəmiyyətlilik səviyyəsi, dürüstlük anlayışları.

2

 

 

8.

Variasiya sırasının normal paylanması haqqında hipotezin yoxlanılması.

2

 

 

9.

Styudent meyarı əsasında asılı olmayan kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəsi.

2

 

 

10.

Dördxanalı və çoxxanalı cədvəllərin tərtibi. χ2 –Pirson meyarı, F-Fişer meyarı.

2

 

 

11.

Anova testi. Sensitivlik, spesifiklik, testin ümumi dəyəri və onların tətbiqi qiymətləndirilməsi.

2

 

 

12.

Korrelyasiya əmsalının hesablanması, dürüstlüyün qiymətləndirilməsi. Qrafik təsvirlər.

2

 

 

13.

Asılı verilənlər arasında qarşılıqlı əlaqə üçün reqressiya analizinin tətbiqi. Qrafik təsvirlər.

2

 

 

14.

Kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlər üçün birfaktorlu dispersiya analizinin aparılması.

2

 

 

15.

SPSS və STATİSTİKA proqramları haqqında.

1

 

 

 

 

Tibbi-profilaktika fakultələsi

“Biometriya“  fənni

M Ö V Z U    P L A N I

MÜHAZİRƏ 

№№

Mövzu

Müha­zirə

Tarix

1.

Giriş. Biometriyanın  predmeti. Biometriyanın bioloji elmlərdə yeri. Biometriyanı riyazi statistikadan fərqləndirən xüsusiyyətlər. Statistik hipotezdən bioloji obyektlərin statistik üsullarla öyrənilməsinə keçid. Deduksiya və induksiya metodları. Kompleks faktların analaizi. Biometruyanın inkişaf tarixi. Tədqiqatın məqsədi. Statistik hipotez. Paylanmanın növü. Müqayisə analizi. Korrelyasion analiz. Reqression analiz. Dispersion analiz. Ekspert sistemlər.

2

 

 

2.

Variasiya sıraları. Statistik cədvəllərin tərtib edilməsi.  Statistik sıralar. Keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri. Əlamətin (keyfiyyət) tezliyi. Orta qiymət və əlamətin (kəmiyyət) variabelliyi. Sıralarda qanunauyğunluqlar, təkrarlamalar. İntervallı və intervalsız variasiya sıraları. Variasiya sıraları. Vaiasiya sıralarının statistik göstəriciləri. Variasion sıraların qrafikləri. Poliqon və histoqram. Ranqlama.

2

 

 

3.

Əlamətlər və onların xassələri. Əlamətlərin biologiyada dəyişkənliyi. Xarici təsirlər. Variasiya. Varianta. Kəmiyyət və keyfiyyət əlamətləri. Yığımlar. Baş və seçmə yığımlar. Seçmə yığım üsulları. Qaydalı, qaydasız, kor, ikiqat kor seçim.

2

 

 

4.

Böyük ədələr qanunu. Biologiyada geniş tətbiq olunan paylanma qanunları. Binominal paylanma. Puasson paylanması. Müntəzəm paylanma. Normal paylanma. 3 siqma qaydası.c2 paylanması. Stüdent paylanması. Fışer-Snedekor paylanması. Paylanmaların statistik xarakterisrikaları.

Hesablamalar. Səhvlər, onların növləri. Yığımda “sıçrayan” kəmiyyətlər. Romanovski meyarı, persentillər qaydası. Orta göstəricilər. Orta qiymət. Orta kvadratik. Orta kubik. Orta həndəsi. Orta harmonik. Orta kvadratik meyl. Standart xəta. Variasiyanın boyu. Variasiya əmsalı. Asimmetriya. Eksssec. Mediana. Moda. Kvartil. Persentil.

2

 

 

5.

Eksperimentin minimal sayının müəyyənləşdirilməsi. Seçmənin tələb olunan həcminin müəyyən edilməsi. Əhəmiyyətlilik səviyyəsi, dürüstlük anlayışları. Alternativ qruplaşma. Hipotez. “0” hipotezi. Styudent meyarı əsasında asılı olmayan kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəsi. c2-Pirson meyarı. Fişer meyarı. Şans. Şanslar nisbəti. Anova meyarları.

2

 

 

6.

Koerryasiya analizi. Reqressiya analizi.

2

 

 

7.

Dispersiya analizi. Birfaktorlu, çoxfaktorlu dispersiya analizləri. Qeyri-parametrik analiz üsulları.

2

 

 

 

Əsas ədəbiyyat 

  1. Болл  Р.М. Руководство по биометрии http://www.technosphera.ru/dip.html
  2. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: «Практика», 1999, 460 с.
  3. Долженков В., Стученков А. Excel. СПб: БХБ-Петербург, 2008, 544с.
  4. Крюков В.И. Статистические методы изучения изменчивости. Орёл: Изд-во Орёл-ГАУ, 2006, 208с.
  5. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебное пособие для биол. спец. вузов.М.: Высш. шк., 1990, 352 с.
  6. Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине / Пер. с англ. В.П. Леонова. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009, 168с.
  7. Руд М. Джонатан Х. Шарат П.Налини К. Эндрю У. Guide to Biometrics / пер. Н. Агапова. М.: Техносфера, 368с.
  8. Arbuckle J. IBM SPSS Amos 21: User’s Guide İBM Corp., Amos Development Corporation, 2012, 680p. http://www.twirpx.com/file/933135/
  9. Davide Maltoni Handbook of fingerprint recognition http://www.ozon.ru/context/detail/id/ 1829980/?from=yandex_market 

6.       Мыльников С. В. Азы биометрии. СПб: Нева-Люкс, 2007, 452с.

 

Əlavə ədəbiyyat 

  1. http://www.labogen.ru/20_student/700_mat-met-bio/mat-met.html elektron resursu.

 

 

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA

fakultəsinin I kurs tələbələri üçün

Tibbi  fizika fənnindən oxunan mühazirələrin

M  Ö V Z U    P L A N I

(2017/2018-ci tədris ili II semestr)

Тarix

Saat

Bölmə

Мühazirəçi

Мövzunun adı

1

2

3

4

5

6

1

16.02

22.02

19.02

21.02

20.02

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Musayev N.İ.

Musayev N.İ.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

Tibbi və bioloji fizikanın predmeti. Canlı oqanizmdəki periodik proseslər. Harmonik rəqs. Rəqslərin toplanması. Mürəkkəb rəqslər və onların sadə rəqslərə ayrılması. Sönən və məcburi rəqslər. Mexaniki dalğalar və onun tənliyi. Dalğanın enerji seli. Dopler effekti və onun tibbdə tətbiqi.

2

23.02

01.03

26.02

28.02

27.02

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Musayev N.İ.

Musayev N.İ.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

Akustika. Səsin təbiəti və fiziki xarakteristikaları. Audometriya. Klinikada səs metodları vasitəsilə tədqiqatların fiziki əsasları. Səs dalğalarının mühit sərhəddindən qayıtması və sınması. Dalğa müqaviməti. İnfrasəs və ultrasəs. Ultrasəsin tibbdə tətbiqi. Eşitmənin fizikası.

3

02.03

08.03

05.03

07.03

06.03

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Musayev N.İ.

Musayev N.İ.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

Elektrik sahəsi və onun xarakteristikası. Elektrik dipolu. Dipolun elektrik sahəsi. Dipol elektrik sahəsində. Elektrik sahənin enerjisi. Multipol haqqında anlayış. Elekrik dipol generatoru (cərəyan dipolu). Elektrokardioqrafiyanın fiziki əsasları. Vektorkardioqrafiya.

4

09.03

15.03

12.03

14.03

13.03

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Musayev N.İ.

Musayev N.İ.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

Мaqnit sahəsi və onun xarakteristikası. Bio-Savar-Laplas qanunu və onun tətbiqləri. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri. Amper qanunu. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yükə təsiri. Lorens qüvvəsi. Elektromaqnit üsulu ilə qanın sürətinin təyini. Orqanizm toxumalarının maqnit xassələri. Maqnitobiologiyanın fiziki əsasları. Maqnitokardioqrafiya.

 

5

16.03

22.03

19.03

21.03

20.03

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Musayev N.İ.

Musayev N.İ.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

Sərbəst elektromaqnit rəqsləri. Dəyişən cərəyan. Dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri. Dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqaviməti. Gərginlik rezonansı. Orqanizm toxumalarının tam müqaviməti (impedans). Reoqrafiyanın fiziki əsasları və onun tibbdə tətbiqi.

 

6

23.03

29.03

26.03

28.03

27.03

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Musayev N.İ.

Musayev N.İ.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

Мaksvell nəzəriyyəsi haqqında anlayış Dəyişmə cərəyanı. Elektromaqnit dalğaları. Elektromaqnit dalğalarının şkalası. Tibbdə qəbul olunmuş tezlik intervallarının təsnifatı.   

7

30.03

05.04

02.04

04.04

03.04

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Musayev N.İ.

Musayev N.İ.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

Sabit cərəyanın orqanizm toxumalarına ilk təsiri. Qalvanizasiya. Dərman maddələrinin elektroforezi. Dəyişən (impuls) cərəyanının, dəyişən elektrik sahəsinin, dəyişən maqnit sahəsinin və yüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarının orqanizm toxumalarına təsiri.

8

06.04

12.04

09.04

11.04

10.04

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Isayev F.K.

Əliyev T.A.

Əliyev T.A.

Isayev F.K.

Əmirov Ş.Ş.

İşığın interferensiyası. Koherentlik. Nazik lövhələrdə interferensiya. İnterferensiyanın tətbiqləri. Optikanın şəffaflaşması. İnterferometrlər və onların tibbdə tətbiqi. İnterferensiya mikroskopu haqqında anlayış.   

9

13.04

19.04

16.04

18.04

17.04

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Əliyev N.N.

Rəhimov C.Ə.

Rəhimov C.Ə.

Əliyev N.N.

Əmirov Ş.Ş.

İşığın difraksiyası. Huygens-Frenel prinsipi. Paralel şüaların bir yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi. Difraksiya qəfəsinin (spektral cihazın) bucaq  dispersiyası və ayırdetmə qabiliyyəti. Holoqrafiya və onun tibbdə tətbiqi.

10

20.04

26.04

23.04

25.04

24.04

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Əliyev N.N.

Rəhimov C.Ə.

Rəhimov C.Ə.

Əliyev N.N.

Əmirov Ş.Ş.

İşığın polyarlaşması. Malyus qanunu. İşığın iki dielektrik sərhəddindən qayıtması və sınması zamanı polyarlaşması. Qoşa şüasınmada polyarlaşma. Nikol prizması. Polyarizasiya müstəvisinin fırlanması. Polyarimetriya.  Polyarlaşmış işığın tibbdə tətbiqi.

 

11

27.04

03.05

30.04

02.05

01.05

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Əliyev N.N.

Rəhimov C.Ə.

Rəhimov C.Ə.

Əliyev N.N.

Əmirov Ş.Ş.

İstilik şüalanmasının xarakteristikaları. Mütləq qara cismin şüalanma qanunları. Plank düsturu. İstilik şüa mənbələri və onların müalicə məqsədilə tətbiqi. Termoqrafiya haqqında anlayış. İnfraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalar və onların tibbdə tətbiqi.

12

04.05

10.05

07.05

09.05

08.05

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Əliyev N.N.

Rəhimov C.Ə.

Rəhimov C.Ə.

Əliyev N.N.

Əmirov Ş.Ş.

Rentgen şüaları. Tormozlanma və xarakteristik rentgen şüaları. Rentgen şüalarının maddə ilə qarşılıqlı təsiri. Rentgen şüaların tibbdə tətbiqinin fiziki əsasları. Rentgenstruktur analizin əsasları.

13

11.05

17.05

14.05

16.05

15.05

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Əliyev N.N.

Rəhimov C.Ə.

Rəhimov C.Ə.

Əliyev N.N.

Əmirov Ş.Ş.

Radioaktivlik. Radioaktiv parçalanmanın əsas qanunu. Aktivlik. Təbiətdə radioaktivlik. İonlaşdırıcı şüaların maddə ilə qarşılıqlı təsiri. İonlaşdırıcı şüaların orqanizmə təsirinin biofiziki əsasları. İonlaşdırıcı şüaların detektorları. Radionuklidlərin və neytronların tibbdə tətbiqi.  Yüklü zərrəciklərin sürətlən-diriciləri və onların tibbdə tətbiqi.

14

18.05

24.05

21.05

23.05

22.05

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Əliyev N.N.

Rəhimov C.Ə.

Rəhimov C.Ə.

Əliyev N.N.

Əmirov Ş.Ş.

Dozimetriyanın elementləri. Şüalanma və ekspozisiya dozası. Dozanın gücü. Ekvivalent doza. Dozimetrlər. İonlaşdırıcı şüaların bioloji təsirindən mühafizə üsulları. Kosmik şüalar.

15

25.05

31.05

28.05

30.05

29.05

1030

1230

1230

1230

1030

317 A1-A7

317 A8-A14

317 A15-A20

315 A21-26

317 I1-I4

Tağıyev Z.H.

Tağıyev Z.H.

Tağıyev Z.H.

Tağıyev Z.H

Əmirov Ş.Ş.

Atom və molekulların elektromaqnit dalğalarının şüalandırması və udması. Spontan və məcburi şüalanmalar. Rubin lazeri. Helium-Neon lazeri. Lazer şüalanmasının əsas xassələri. Lazerlərin tibbdə tətbiqi.  

 

 

Ə D Ə B İ Y Y A T

1.  Z.H.Tağıyev və başqaları. Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 2014.

2.  А.Н. Ремизов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  1987.     

3. В.Г.Лещенко, Г.К.Ильич. Медицинская и биологическая физика, Минск, 2012. 

4.  В.Н.Федорова, Е.В.Фаустов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  2010.

5.  Z.H.Tağıyev. Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər. Bakı, 2013

6.  Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, Ş.Q.Bayramov. Tibbi və bioloji fizika  praktikumu, Bakı, 2006.

7.  F.K.İsayev, H.T.Xudaverdiyev. Tibbi və bioloji fizikadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik, Bakı, 1985.

8. Q.M.Əliyev. Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 1993.

9. А.Н.Ремизов, Н.Х.Исакова, А.Г.Максина. Сборник задач по медицинской и биологической физике. М., 1987.

10. И.А.Эсаулова, М.Е.Блохина, Л.Д.Гонцов. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. Москва, 1987.

11. Н.М.Ливенцевю Курс физики. Москва, 1987.

  

Tibbi fizika fənni üzrə

Müalicə-profilaktika fakultəsinin I kurs tələbələri üçün

laboratoriya və məşğələ dərslərinin

M Ö V Z U      P L A N I                            

  №

Mövzuların adı

Saat

Tarix

­­­

1

Fizikanın tibbdə rolu. Fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsində buraxılan xətalar və onların hesablanması (lаboratoriya işlərinin tələbələr arasında paylanması)

2

 

 

2

Mayelərin daxili sürtünmə əmsalının Ostvald və Qess viskozimetri vasitəsilə təyini.

2

 

 

3

Mayelərin səthi gərilmə əmsalının damcı üsulu ilə təyini. Qan təzyiqinin ölçülməsinin fiziki əsasları.

2

 

 

4

Mexaniki rəqslər və dalğalara aid məsələ həlli

2

 

 

5

Аkustikaya aid məsələ həlli

2

 

 

6

Мayelərin axını və bioloji toxumaların mexaniki xassələrinə aid məsələ həlli

2

 

 

7

Mexanika bəhsinə aid yoxlama yazı işi

2

 

 

8

Qalvanizasiya cihazının işi. Elektroforez üsulu ilə ionların yürüklüyünün təyini.

2

 

 

9

Dəyişən cərəyan dövrəsində omik, induktiv və tutum müqavimətinin öyrənilməsi.

2

 

 

10

Еlektrik sahəsinə aid məsələ həlli

2

 

 

11

Мaqnit sahəsinə aid məsələ həlli

2

 

 

12

Dəyişən cərəyana, elektromaqnit rəqsləri və dalğalarına aid məsələ həlli

2

 

 

13

Elektromaqnetizm bəhsinə aid yoxlama yazı işi

2

 

 

14

Difraksiya qəfəsi vasitəsilə dalğa uzunluğunun təyini

2

 

 

15

Polyarimetr vasitəsilə şəkər məhlullarının konsentrasiyasının təyini

2

 

 

16

Mikroskopun böyütməsinin  təyini

2

 

 

17

İşığın interferensiyasına aid məsələ həlli

2

 

 

18

İşığın difraksiyasına  aid məsələ həlli

2

 

 

19

İşığın polyarlaşması və cisimlərin istilik şüalanmasına aid məsələ həlli

2

 

 

20

İşığın maddə ilə qarşılıqlı təsiri və rentgen şüalanmasına aid məsələ həlli

2

 

 

21

Radioaktivlik və dozimetriyaya aid məsələ həlli

2

 

 

22

Optika, radioaktivlik və dozimetriyaya aid yoxlama yazı işi

2

 

 

23

Yekun dərs

1

 

 

 

 

Ə D Ə B İ Y Y A T

1.  Z.H.Tağıyev və başqaları. Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 2014.

2.  А.Н. Ремизов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  1987.     

3. В.Г.Лещенко, Г.К.Ильич. Медицинская и биологическая физика, Минск, 2012. 

4.  В.Н.Федорова, Е.В.Фаустов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  2010.

5.  Z.H.Tağıyev. Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər. Bakı, 2013

6. Q.M.Əliyev. “Тibbi və bioloji fizika”. Bakı. “Maarif Nəşriyyatı”, 1993.

7.  Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, Ş.Q.Bayramov. Tibbi və bioloji fizika  praktikumu, Bakı, 2006.

8.  F.K.İsayev, H.T.Xudaverdiyev. Tibbi və bioloji fizikadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik, Bakı, 1985.

9. А.Н.Ремизов, Н.Х.Исакова, А.Г.Максина. Сборник задач по медицинской и биологической физике. М., 1987.

10. И.А.Эсаулова, М.Е.Блохина, Л.Д.Гонцов. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. Москва, 1987.

 

 

HƏRBİ - TİBB

fakultəsinin I kurs tələbələri üçün

Tibbi fizika fənnindən oxunan mühazirələrin

M Ö V Z U    P L A N I

(2017/2018-ci tədris ili II semestr)

Тarix

Saat

Bölmə

Мühazirəçi

Мövzunun adı

1

2

3

4

5

6

1

22.02

1030

517 A1 – A 4

Musayev N.İ..

Tibbi və bioloji fizikanın predmeti. Canlı oqanizmdəki periodik proseslər. Harmonik rəqs. Rəqslərin toplanması. Mürəkkəb rəqslər və onların sadə rəqslərə ayrılması. Sönən və məcburi rəqslər. Mexaniki dalğalar və onun tənliyi. Dalğanın enerji seli. Dopler effekti və onun tibbdə tətbiqi.

2

08.03

1030

517 A1 – A 4

Musayev N.İ.

Akustika. Səsin təbiəti və fiziki xarakteristikaları. Audometriya. Klinikada səs metodları vasitəsilə tədqiqatların fiziki əsasları. Səs dalğalarının mühit sərhəddindən qayıtması və sınması. Dalğa müqaviməti. İnfrasəs və ultrasəs. Ultrasəsin tibbdə tətbiqi. Eşitmənin fizikası.

3

22.03

1030

517 A1 – A 4

Rəhimov C.Ə.

Elektrik sahəsi və onun xarakteristikası. Elektrik dipolu. Dipolun elektrik sahəsi. Dipol elektrik sahəsində. Elektrik sahənin enerjisi. Multipol haqqında anlayış. Elekrik dipol generatoru (cərəyan dipolu). Elektrokardioqrafiyanın fiziki əsasları. Vektorkardioqrafiya.

4

05.04

1030

517 A1 – A 4

Rəhimov C.Ə.

Мaqnit sahəsi və onun xarakteristikası. Bio-Savar-Laplas qanunu və onun tətbiqləri. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri. Amper qanunu. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yükə təsiri. Lorens qüvvəsi. Elektromaqnit üsulu ilə qanın sürətinin təyini. Orqanizm toxumalarının maqnit xassələri. Maqnitobiologiyanın fiziki əsasları. Maqnitokardioqrafiya.

 

5

12.04

1030

517 A1 – A 4

Rəhimov C.Ə.

Sərbəst elektromaqnit rəqsləri. Dəyişən cərəyan. Dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri. Dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqaviməti. Gərginlik rezonansı. Orqanizm toxumalarının tam müqaviməti (impedans). Reoqrafiyanın fiziki əsasları və onun tibbdə tətbiqi.

 

6

19.04

1030

517 A1 – A 4

Rəhimov C.Ə.

Мaksvell nəzəriyyəsi haqqında anlayış Dəyişmə cərəyanı. Elektromaqnit dalğaları. Elektromaqnit dalğalarının şkalası. Tibbdə qəbul olunmuş tezlik intervallarının təsnifatı.   

7

26.04

1030

517 A1 – A 4

Rəhimov C.Ə.

Sabit cərəyanın orqanizm toxumalarına ilk təsiri. Qalvanizasiya. Dərman maddələrinin elektroforezi. Dəyişən (impuls) cərəyanının, dəyişən elektrik sahəsinin, dəyişən maqnit sahəsinin və yüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarının orqanizm toxumalarına təsiri.

8

03.05

1030

517 A1 – A 4

Əliyev N.N.

İşığın interferensiyası. Nazik lövhələrdə interferensiya. İnterferensiyanın tətbiqləri. İnterferometrlər və onların tibbdə tətbiqi. İnterferensiya mikroskopu.   

İşığın difraksiyası. Huygens-Frenel prinsipi. Paralel şüaların bir yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi. Difraksiya qəfəsinin (spektral cihazın) bucaq  dispersiyası və ayırdetmə qabiliyyəti. Holoqrafiya və onun tibbdə tətbiqi.

9

10.05

1030

517 A1 – A 4

Əliyev N.N.

İşığın polyarlaşması. Malyus qanunu. İşığın iki dielektrik sərhəddindən qayıtması və sınması zamanı polyarlaşması. Qoşa şüasınmada polyarlaşma. Nikol prizması. Polyarizasiya müstəvisinin fırlanması. Polyarimetriya.  Polyarlaşmış işığın tibbdə tətbiqi.

 

10

17.05

1030

517 A1 – A 4

Əliyev N.N.

İstilik şüalanmasının xarakteristikaları. Mütləq qara cismin şüalanma qanunları. Plank düsturu. İstilik şüa mənbələri və onların müalicə məqsədilə tətbiqi. Termoqrafiya haqqında anlayış. İnfraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalar və onların tibbdə tətbiqi.

11

24.05

1030

517 A1 – A 4

Əliyev N.N.

Rentgen şüaları. Tormozlanma və xarakteristik rentgen şüaları. Rentgen şüalarının maddə ilə qarşılıqlı təsiri. Rentgen şüaların tibbdə tətbiqinin fiziki əsasları. Rentgenstruktur analizin əsasları.

12

31.05

1030

517 A1 – A 4

Əliyev N.N.

Atom və molekulların elektromaqnit dalğalarının şüalandırması və udması. Spontan və məcburi şüalanmalar. Rubin lazeri. Helium-Neon lazeri. Lazer şüalanmasının əsas xassələri. Lazerlərin tibbdə tətbiqi.  

 

 

Ə D Ə B İ Y Y A T

1.  Z.H.Tağıyev və başqaları. Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 2014.

2.  А.Н. Ремизов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  1987.     

3. В.Г.Лещенко, Г.К.Ильич. Медицинская и биологическая физика, Минск, 2012. 

4.  В.Н.Федорова, Е.В.Фаустов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  2010.

5.  Z.H.Tağıyev. Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər. Bakı, 2013

6.  Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, Ş.Q.Bayramov. Tibbi və bioloji fizika  praktikumu, Bakı, 2006.

7.  F.K.İsayev, H.T.Xudaverdiyev. Tibbi və bioloji fizikadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik, Bakı, 1985.

8. Q.M.Əliyev. Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 1993.

9. А.Н.Ремизов, Н.Х.Исакова, А.Г.Максина. Сборник задач по медицинской и биологической физике. М., 1987.

10. И.А.Эсаулова, М.Е.Блохина, Л.Д.Гонцов. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. Москва, 1987.

11. Н.М.Ливенцевю Курс физики. Москва, 1987.

 

 

Tibbi fizika fənni üzrə

Hərbi-tibbi  fakultələsinin I kurs tələbələri üçün

laboratoriya və məşğələ dərslərinin

M Ö V Z U      P L A N I

  №

Mövzuların adı

Saat

Tarix

­­­

1

Fizikanın tibbdə rolu. Fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsində buraxılan xətalar və onların hesablanması (lаboratoriya işlərinin tələbələr arasında paylanması)

2

 

 

2

Mayelərin daxili sürtünmə əmsalının Ostvald və Qess viskozimetri vasitəsilə təyini.

2

 

 

3

Mayelərin səthi gərilmə əmsalının damcı üsulu ilə təyini. Qan təzyiqinin ölçülməsinin fiziki əsasları.

2

 

 

4

Mexaniki rəqslər və dalğalara aid məsələ həlli

2

 

 

5

Аkustikaya və mayelərin axınına aid məsələ həlli aid məsələ həlli

2

 

 

6

Mexanika bəhsinə aid yoxlama yazı işi

2

 

 

7

Qalvanizasiya cihazının işi. Elektroforez üsulu ilə ionların yürüklüyünün təyini.

2

 

 

8

Dəyişən cərəyan dövrəsində omik, induktiv və tutum müqavimətinin öyrənilməsi.

2

 

 

9

Еlektrik sahəsinə aid məsələ həlli

2

 

 

10

Мaqnit sahəsinə aid məsələ həlli

2

 

 

11

Dəyişən cərəyana, elektromaqnit rəqsləri və dalğalarına aid məsələ həlli

2

 

 

12

Elektromaqnetizm bəhsinə aid yoxlama yazı işi

2

 

 

13

Difraksiya qəfəsi vasitəsilə dalğa uzunluğunun təyini

2

 

 

14

Polyarimetr vasitəsilə şəkər məhlullarının konsentrasiyasının təyini

2

 

 

15

Mikroskopun böyüdülməsi təyini

2

 

 

16

İşığın interferensiyasına və işığın difraksiyasına  aid məsələ həlli

2

 

 

17

İşığın polyarlaşması və cisimlərin istilik şüalanmasına aid məsələ həlli

2

 

 

18

İşığın maddə ilə qarşılıqlı təsiri və rentgen şüalanmasına aid məsələ həlli

2

 

 

19

Radioaktivlik və dozimetriyaya aid məsələ həlli

2

 

 

20

Optika, radioaktivlik və dozimetriyaya aid yoxlama yazı işi

2

 

 

21

Yekun dərs

1

 

 

 

Ə D Ə B İ Y Y A T

1.  Z.H.Tağıyev və başqaları. Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 2014.

2.  А.Н. Ремизов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  1987.     

3. В.Г.Лещенко, Г.К.Ильич. Медицинская и биологическая физика, Минск, 2012. 

4.  В.Н.Федорова, Е.В.Фаустов. Медицинская и биологическая физика, Москва,  2010.

5.  Z.H.Tağıyev. Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər. Bakı, 2013

6. Q.M.Əliyev. “Тibbi və bioloji fizika”. Bakı. “Maarif Nəşriyyatı”, 1993

7.  Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, Ş.Q.Bayramov. Tibbi və bioloji fizika  praktikumu, Bakı, 2006.

8.  F.K.İsayev, H.T.Xudaverdiyev. Tibbi və bioloji fizikadan laboratoriya məşğə-lələrinə rəhbərlik, Bakı, 1985.

9. А.Н.Ремизов, Н.Х.Исакова, А.Г.Максина. Сборник задач по  медицинской и биологической физике. М., 1987.

10. И.А.Эсаулова, М.Е.Блохина, Л.Д.Гонцов. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. Москва, 1987.

 

 

ƏCZACILIQ

fakultəsinin I kurs tələbələri üçün

Tibbi fizika fənnindən oxunan mühazirələrin 

M Ö V Z U       P L A N I

(2017/2018-ci tədris ili II semestr)

Tarix

Saat

Bölmə

Mühazirəçi

Mövzunun adı

1

2

3

4

5

6

1

18.04

19.02

21.02

1030

0830

0830

817 A1-A6

817 R1

817 İ1 – İ3

Əliyev T.A.

Hüseynova E.S.

Əmirov Ş.Ş.

Harmonik rəqs. Rəqslərin toplanması. Mürəkkəb rəqslər və onların sadə rəqslərə ayrılması. Sönən və məcburi rəqslər. Mexaniki dalğalar və оnların tənliyi. Dalğanın enerjisi və enerji seli. Dopler effekti və onun tibbdə tətbiqi.

2

25.04

26.02

28.02

1030

0830

0830

817 A1-A6

817 R1

817 İ1 – İ3

Əliyev T.A.

Hüseynova E.S.

Əmirov Ş.Ş.

Elektrik sahəsi və onun xarakteristikası. Elektrik dipolu. Dipolun elektrik sahəsi. Dipol elektrik sahəsində. Elektrik sahənin enerjisi. Multipol haqqında anlayış. Elekrik dipol generatoru (cərəyan dipolu). Elektrokardioqrafiyanın fiziki əsasları. Vektorkardioqrafiya.

3

02.05

05.03

07.03

1030

0830

0830

817 A1-A6

817 R1

817 İ1 – İ3

Əliyev T.A.

Hüseynova E.S.

Əmirov Ş.Ş.

Cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin intensivliyi. Savar-Laplas qanunu və onun tətbiqləri. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri. Amper qanunu. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yükə təsiri. Lorens qüvvəsi. Elektromaqnit üsulu ilə qanın sürətinin təyini. Orqanizm toxumalarının maqnit xassələri. Maqnitobiologiyanın fiziki əsasları. Maqnitokardioqrafiya.

4

09.05

12.03

14.03

1030

0830

0830

817 A1-A6

817 R1

817 İ1 – İ3

Əliyev T.A.

Hüseynova E.S.

Əmirov Ş.Ş.

İşığın interferensiyası. Nazik lövhələrdə interferensiya. İnterferensiyanın tətbiqləri. İnterferometrlər və onların tibbdə tətbiqi. İnterferensiya mokroskopu haqqında anlayış.

İşığın difraksiyası. Huygens-Frenel prinsipi. Paralel şüaların bir yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi. Difraksiya qəfəsinin (spektral cihazın) bucaq  dispersiyası və ayırdetmə qabiliyyəti. Holoqrafiya və onun tibbdə tətbiqi.

 

5

16.05

19.03

21.03

1030

0830

0830

817 A1-A6

817 R1

817 İ1 – İ3

Tağıyev Z.H.

Tağıyev Z.H.

Əmirov Ş.Ş.

Rentgen şüalanması. Tormozlanma və xarakteristik rentgen şüalanması. Atomların rentgen spektri. Rentgen şüalarının maddələrlə qarşılıqlı təsiri. Tibbdə və farmakologiyada rentgen şüalarının tətbiqinin fiziki əsasları. Rentgenstruktur analizin əsasları.

 

 

Ə D Ə B İ Y Y A T

       Z.H.Tağıyev və başqaları. Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 2014.

       Q. M. Əliyev Tibbi və bioloji fizika. Bakı, 1993.

       А. Н.  Ремизов Медицинская и биологическая физика, Москва,  1987.     

       Н.М.Ливенцев.  Курс физики. Москва. Том 1, 2, 1978.

  

 

Tibbi fizika fənni üzrə

əczacılıq fakultəsinin I kurs tələbələri üçün

laboratoriya və məşğələ dərslərinin

M Ö V Z U      P L A N I 

Mövzuların  adı                                       

Saat

Tarix

Qeyd

1

Fizikanın tibbdə rolu. Fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsində buraxılan xətalar və onların hesablanması (lаboratoriya işlərinin tələbələr arasında paylanması)

2

 

 

2

Mayelərin daxili sürtünmə əmsalının Ostvald viskozimetri vasitəsilə təyini.

2

 

 

3

Mayelərin səthi gərilmə əmsalının damcı üsulu ilə təyini.

2

 

 

4

Harmonik rəqsin parametrlərinin yaylı qərras vasitəsilə təyini

2

 

 

5

Мexaniki rəqslər və dalğalara aid məsələ həlli

2

 

 

6

Аkustikaya aid məsələ həlli

2

 

 

7

Мayelərin axını və bioloji toxumaların mexaniki xassələrinə aid məsələ həlli

2

 

 

8

Mexanika bəhsinə aid yoxlama yazı işi

2

 

 

9

Qalvanizasiya cihazının işi. Еlektroforez üsulu ilə ionların yürüklüyünün təyini

2

 

 

10

Ultrayüksəktezlikli elektrik rəqslərinin orqanizm təsiri. UYT cihazının işi.

2

 

 

11

Dəyişən cərəyan dövrəsində omik, induktiv və tutum müqavimətinin öyrənilməsi.

2

 

 

12

Еlektrik sahəsinə aid məsələ həlli

2

 

 

13

Мaqnit sahəsinə aid məsələ həlli

2

 

 

14

Dəyişən cərəyana, elektromaqnit rəqsləri və dalğalarına aid məsələ həlli

2

 

 

15

Elektromaqnetizm bəhsinə aid yoxlama yazı işi

2

 

 

 

16

Difraksiya qəfəsi vasitəsilə dalğa uzunluğunun təyini

2

 

 

17

Polyarimetr vasitəsilə şəkər məhlullarının konsentrasiyasının təyini

2

 

 

18

Məhlulun konsentrasiyasının kolorimetr vasitəsilə təyini

2

 

 

19

Мikroskopun böyütməsinin təyini

2

 

 

20

İşığın interferensiyası və difraksiyasına aid məsələ həlli

2

 

 

21

İşığın polyarlaşması və cisimlərin istilik şüalanmasına aid məsələ həlli

2

 

 

22

İşığın maddə ilə qarşılıqlı təsiri və rentgen şüalanmasına aid məsələ həlli

2

 

 

23

Radioaktivlik və dozimetriyaya  aid məsələ həlli

2

 

 

24

Optika, radioaktivlik və dozimetriya bəhsinə  aid yoxlama yazı işi

2

 

 

25

Yekun dərs

2

 

 

 

Ə D Ə B İ Y Y A T

       Z.H.Tağıyev. Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər. Bakı, 2013

       Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, Ş.Q.Bayramov.  Tibbi və bioloji fizika 

           praktikumu, Bakı, 2006.

       F. K. İsayev, H. T. Xudaverdiyev. Tibbi və bioloji fizikadan laboratoriya

            məşğələlərinə rəhbərlik, Bakı, 1985.

      А.Н.Ремизов, Н.Х.Исакова, А.Г.Максина. Сборник задач по

           медицинской и биологической физике. М., 1987.

      И.А.Эсаулова, М.Е.Блохина, Л.Д.Гонцов. Руководство к лабораторным

           работам по медицинской и биологической физике. Москва, 1987.

 

 

Lectures

On Medical  Physics

( Faculty of General Medicine )

 

Topics.

Hours

1

Subject of  medical  and biological physics. Periodical mechanical processes in living organisms. Harmonic oscillations. Energy of harmonic oscillation. Addition of oscillations. Damped oscillations. Forced oscillations. Self-induced oscillations. Complex vibration. Harmonic spectrum of complex vibration. Mechanical wave. Equation of wave. Doppler's effect and  its use in medicine.

2

2

Acoustics. Nature and physical characteristics of sound. Audiometry. Physical bases of sound methods in clinics.  Reflection and refraction of sound waves at the  intersection of two media.  Infrasound and ultrasound. Wave resistance. Use of ultrasound in medicine. Physics of hearing.

2

3

Electric field and its characteristics. The electric dipole. Electric field of dipole. A dipole in an electric field. Energy of electric field. A multipole. Electric dipole generator (current dipole). Physical bases of electrocardiography. Vectorcardiography.

2

4.

Magnetic field and its characteristics. Biot-Savart's-Laplace law. Effect of magnetic field on current carrying wire. Ampere’s law. Effect of magnetic field on the moving charged particle. Lorenz's force. Measurement of blood speed by electromagnetic method . Magnetic properties of organism tissues. Physical principles of magnetobiology. Magnetocardiography.

2

5

Free electromagnetic oscillations. Alternating current. Active, inductive,capacitive  resistances in alternating current circuit.Voltage resonance.  Total resistance of organism tissues( impedance) Physical principles of rheography and its use in medicine.

2

6

Maxwell's theory. Displacement current. Electromagnetic waves. A scale of electromagnetic waves. Classification of  frequency ranges used in medicine.

2

7

Primary action of direct current on the organism tissues. Galvanization. Electrophoresis of  medical substances. Action of alternating ( pulsed ) current, time varying electric and magnetic fields, electromagnetic waves on the organism.

2

8

Interference of light. Coherency. Interference in thin films. Use of interference. Translucence of optics. Interferometers and their use in medicine. Concept of the interference microscope.

2

9

Diffraction of light. Huygens-Fresnel's principle. Single slit diffraction of parallel rays. Diffraction  grating. Angular dispersion and  resolwing power of diffraction grating. Holography and its application in medicine.

2

 

10

Polarization of  light. Maluce's law. Polarization of light by reflection and refraction of light at the boundary of two dielectrics. Polarization upon double- refraction. Nicol's prism. Rotation of plane of polarization. Polarimetry. Use of polarized light in medicine.

2

11

Characteristics of thermal radiation. Laws of radiation of absolute black body. Planck’s formula.Sources of thermal radiation and their use in medicine with the aim of treatment. Concept of  thermography. Thermography. Infrared and ultraviolet rays  and their use in medicine.

2

12

X-rays.. Stopping and characteristic X-rays. Mutual interaction between X-rays and substance. Physical bases of use of X- rays in medicine. X-ray structure analysis and it's use in medicine.

2

13

 Radioactivity. Principal law of radioactive decay.  Activity.Radioactivity in nature. Mutual interaction of ionizing rays with matter. Biophysical bases of action of ionizing rays on organism. Detectors of ionizing rays.  Use of  radionuclides  and neutrons in medicine. Accelerators of charged particles, their medical uses.

2

14

Elements of dosemetry . Radiation and expose dose. Power of dose. Equivalent dose. Dosemeters. Protection ways from biological action of ionizing radiation.EMR and NMR. Application  of both physical processes in  medicine.

2

15

Radiation and absorption of electromagnetic waves in atoms and molecules. Spontaneous and induced radiations. Ruby laser. Helium-Neon Laser. Properties of laser radiation. Use of lasers in medicine.

2

References:  1. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Akhmedli G.T., Kerimli N.V.  Lectures in medical and biological Physics. Baku.

2. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Rahimov J.A. Laboratory practice in medical and biological physics. Baku

 

Syllabus on Laboratory practice and problem solving

On Medical  Physics

( Faculty of  GENERAL MEDICINE) 

Topics

Hours

1

The role of physics in medicine. Errors in measurements of physical quantities and their calculation. Distribution and explanation of laboratory works.

2

2

Determination of coefficient of internal friction in real liquids by  Ostvald's   and Hess viscosimeters.

2

3

Measurement of surface tension in liquids by drop method. Physical bases of blood pressure measurement. 

2

4

Problem solving in mechanical oscillations and waves.

2

5

Problem solving in acoustics.

2

6

Problem solving in  Liquid’s flow and mechanical properties of biological tissnes

2

7

Control work on mechanics.

2

8

Study of operational principle  galvanization apparatus. Determination of ion’s mobility by electrophoresis method.

2

9

Study of alternating current circuit. Measurement of inductance and inductive resistance.

2

10

Solving problems on electricity.

2

11

Solving problems on magnetic field.

2

12

Solving problems on alternating current. Electromagtenic oscillations and waves

2

13

Control work on electromagnetism.

2

14

Measurement of light wavelength by diffraction  grating.

2

15

Measurement of concentration of sugar solution by polarimeter.

2

16

Determination of magnification of microscope.

2

 

17

Solving problems on interfernce of light.

2

18

Solving problems on difraction of light.

2

19

Solving problems on polarization of light and thermal radiation of bodies.

2

20

Solving problems on interaction of light  with matter and X-ray radiation.

2

21

Solving problems on radioactivity and dosimetry.

2

22

Control work in optics, radioactivity and dosimetry.

2

23

Final lesson

1

References:  1. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Akhmedli G.T., Kerimli N.V.  Lectures in medical and biological Physics. Baku.

2. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Rahimov J.A. Laboratory practice in medical and biological physics. Baku

  

Lectures

On Medical Physics

Faculty PHARMACY

 

Topics.

Hours

1

Harmonic oscillations. Energy of harmonic oscillation. Addition of oscillations. Damped oscillations. Forced oscillations. Self-induced oscillations. Complex vibration. Harmonic spectrum of complex vibration. Mechanical wave. Equation of wave. Doppler's effect and  its use in medicine.

           2

2

A strength and potential of electric field.The electric dipole. Electric field of dipole. A dipole in an electric field. Energy of electric field. A multipole. Electric dipole generator (current dipole). Physical bases of electrocardiography. Vectorcardiography.

  

2

3

Magnetic interaction of currents. Biot-Savart's law and applications of it. Impact of magnetic field onto current currying wire . Ampere`s law. Impact of magnetic field onto moving charge.  Lorerntz`s law.Determination of speed of blood by electromagnetic approch. Physical bases of magnetobiology.Magnetocardiography.

 

2

4

Interference of light. Coherency. Interference in thin films. Use of interference. Interferometers and their use in medicine. Concept of the interference microscope. Diffraction of light. Huygens-Fresnel's principle. Diffraction of parallel rays. Diffraction  grating. Holography and its application in medicine.

 

2

5

X-rays. Bases of roentgenestructural  analysis. Stopping and characteristic X-rays. Mutual interaction between X-rays and substance. Physical bases of use of X- rays in medicine. X-ray structure analysis and it's use in medicine.

 

2

 

References:  1. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Akhmedli G.T., Kerimli N.V.  Lectures in medical and biological Physics. Baku.

2. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Rahimov J.A. Laboratory practice in medical and biological physics. Baku

 

Laboratory experiments

On Medical  Physics

( Faculty of  PHARMASY ) 

Topics

Hours

1

The role of physics in medicine. Errors in measurements of physical quantities and their calculation. Distribution and explanation of laboratory works.

2

2

Determination of coefficient of internal friction in real liquids by  Ostvald's  viscosimeter.

2

3

Measurement of surface tension in liquids by drop method. 

2

4

Determination of parameters of harmonic motion by spring pendulum.

2

5

Solving problems on mechanical oscillations and waves.

2

6

Solving problems on acoustics.

2

7

Solving problems on liquid’s flow and mechanical properties of biological tissnes.

2

8

Control work on mechanics.

2

9

Study of operational principle  galvanization apparatus and measurement  of power in treatment circuit.

2

10

Study the apparatus of UHF (ultrahigh frequency) and measurement its vibration  frequency. Operation of UHF apparatus

2

11

Study of alternating current circuit. Measurement of inductance and inductive resistance.

2

12

Solving problems on electric field.

2

13

Solving problems on magnetic field.

2

14

Solving problems on alternating current. Electromagtenic oscillations and waves.

2

15

Control work on electromagnetism.

2

16

Measurement of light wavelength by diffraction  grating.

2

17

Measurement of concentration of sugar solution by polarimeter.

2

18

Measuring concentration of solution by colorimeter.

2

19

Determination of magnification of microscope.

2

20

Solving problems on interfernce of light

2

21

Solving problems on diffraction of light.

2

22

Solving problems on polarization of light and thermal radiation of bodies.

2

23

Solving problems on radioactivity and dosimetry

2

24

Control work on optics.

2

25

Final lesson

2

 

References:  1. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Akhmedli G.T., Kerimli N.V.  Lectures in medical and biological Physics. Baku.

2. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Rahimov J.A. Laboratory practice in medical and biological physics. Baku