Elmi işlər

Kafedrada son 6 ildə  140 yaxın elmi məqalələr və tezislər çap etdirilmişdir.

1.З.А.Тагиев, Р.Дж.Касумова, А.Карими. «Каскадное параметрическое усиление света при низкочастотной накачке». Журнал прикладной  спектроскопии. Т.77, №2, 2010.

2 З.А.Тагиев, Р.Дж.Касумова, Э.А.Сафарова.  TH-ird Harmonik  – Щармоник  ceneration in Reqular Domain struktures. Journal of Russian haser Research Volume 31, Number4, 2010, p.319.   

3. Rəhimov C.Ə., Z.H.Таğıyеv, Т.А.Əliyev . “Güclü qarşılıqlı təsirə malik polyar fraqmentli  mezogenlərin dielektrik xassələri”. Fizika jurnalı 16 s. № 2. 2010.

4. Z.A.Tagiyev, R.J.Kasumova, L.S.Qadjiyeva. Phase effekt at second harmonik generation in metamaterials. Jurnal of Russin Lazer Research, volume 32, N 2, 2011.

5. Rəhimov C.Ə., Əliyev T.A., Tağıyev Z.H. Maye kristal polimerlərin ərintilərinin dielektrik xassələri. Energetikanın problemləri, N 3, 2011, cəh.87-90.

6. Таgıyev Z.A., Аmirov Sh.Sh. Elementary Physics. Baku, 2012, 292 p.

7. Д.А.Рагимов, Т.А.Алиев, З.А.Тагиев. Изменение проводимости в расплавах карбосилановых дендримеров с алкилоксицианобифенильными концевыми группами. Проблемы энергетики № 1, 2012, стр.162-169.

8. Z.H.Tağıyevin rəhbərliyi ilə kafedranın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “Tibbi və bioloji fizika” dərsliyi. Bakı, 2012, 650 səh.

9.Musayev N.İ. A.O. Mehrabov, N. Musayev, “Tibbi və pedaqoji təhsilin inteqrasiyasının bəzi məsələləri” məqaləsində. Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri institutu. Elmi əsərlər №1, 2008.

10.Musayev N.İ. Fakultativ kursların təşkili və tibbi və bioloji fizikanın tədrisinin təkmilləşdirilməsində onların rolu. Pedaqoji universitet xəbərləri. № 5, 2008.

11.Musayev N.İ. Fiziki modelləşdirmə, onun tibbi və bioloji fizika və fiziologiyanın tədrisində rolu. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. № 26. 2008.

12.Musayev N.İ. Modelləşdirmə, onun tibbi və bioloji fizikanın tədrisində və fənlərarası əlaqədə rolu. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri 1 (13) 2008.

13.Musayev N.İ. Tibb yönümlü məsələlərin tərtibi, praktiki təbabətdə rolu və həlli xüsusiyyətləri. Odlar yurda universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. № 4,  2008.

14.Musayev N.İ. Tibbi elektron cihaz və avadanlıqların əsas qrupları, onların elmi-texniki-praktiki imkanları barədə. Odlar yurdu universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. 2007 № 18.

15.Musayev N.İ. Tibbi elmi-tədqiqat mərkəzlərinin yaradılması, texniki təminatı və onlardan istifadənin müasir problemləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri institutu. Elmi əsərlər № 2-3 2007.

16. Musayev N.İ. Tibbi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində tibb avadanlıqlarının istifadəsinin öyrənilməsinin rolu. Pedaqoji universitet xəbərləri. №4 , 2008.

17. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikadan məsələ həlli dərsi aktiv öyrənmə üsulu və fənlərarası əlaqə vasitəsi kimi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, № 1, 2008-ci il.

18. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın əczaçılıqda və fənlərarası əlaqənin qurulmasında rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri institutu. Elmi əsərləri № 4. 2007.

19. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın tədrisində modelləşdirmədən istifadənin imkanları. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi əsərlər məcmuəsi. № 2(9) 2007.

20. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın və ixtisas fənlərinin tədrisində auditoriyadan kənar məşğələlərin rolu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. 2007, № 2.

21. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın tədrisində tətbiqi xarakterli xüsusi kursların rolu. Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. № 24, 2008.

22. Musayev N.İ. Tibbin inkişafında fizika elminin rolu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. 2007, № 2.

23. Musayev N.İ. Dərsdən kənra məşğələlər, onların tibbi və bioloji fizikanın tədrisində rolu. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri № 3(11) 2007.

24. Musayev N.İ. Tibbi kadrların hazırlanmasında İKT-dən istifadə Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri № 1(9) 2007.

25. Мусаев Н.И. в статье: Эфендиева М.А., Вердиев В.Г., Гаджиев Ш.Ш., Мусаев Н.И. Диагностические возможности ультрасонографии при повреждениях и заболеваниях мягких тканей коленного сустава. Azərbaycan ortopediya jurnalı № 1. 2007.

26.Д.С.Аждарова. М.Ф. Максудова. Е.С.Гусейнова. Э.С.Кули-заде. С.А.Мехтиева Политермическое сечение Мн 0.5 Сб0,5 - Сб0,5 Се0,5 в тройной системе Мн-Сб-Се Аzәrbaycan Kimya Jurnalı. Azərbaycan Mikki Elmləe Akademiyası  №1, 2009, səh. 43.

27.Гусейнова Э.С., Аждaрова Д.С. О взаимодействии Pb5Sb4S11 и Sb2S4 c сюрьмой. Азербaйджанский Химический Журнaл. N 2, 2011, стр.120-122.

28.Рагимов Д.А., Б.М.Алиев, Я.М.Билалов. Влияние иттрий содержащей схверхпроводящей керамики на физико-механические свойства и электропроводность резины на основе  бутадиен-нитрильного каучука. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Fizika0Riyaziyyat və Texnika Elmləri bölməsi. Fizika İnstitutu, cild 13. №1-2  səh. 2, 2007. Bakı, elm.

29. Ragimov C.А., Таgiyеv З.H., Аmirov Sh.Sh. Problems in Medical and Biological Physicsç Baku, 2008, 51 p.

30. З.А.Тагиев, Р.Дж.Касумова, А.Карими. «Каскадное параметрическое усиление света при низкочастотной накачке». Журнал прикладной  спектроскопии. Т.77.№2 2010.

31.Z.A.Таgiyеv, Р.C.Каsumovа, G.F.Safarova TH-ird –Hаrmonik generation in Reqular Domain struktures. Journal of Russian haser Research Volume 31, issue 4, 2010.   

32. Rəhimov C.Ə. , Z.H.Tağıyev, Т.А.Əliyev. «Güclü qarşılıqlı təsirə malik polyar fraqmentli mezogenlərin dielektrik xassələri». Jurnal Fizika 16 s. 16.№ 2. 2010.

33.Rəhimov C.Ə., Əliyev T.A. «Мüхtəlif mezofazalara malik və kiçik molekulyar kütləli mezogenlərdə dielektrik reloksasiyasının oxşarlığı». Jurnal Fizika.  16 s. 16. № 2. 2010.

34. Rəhimov C.Ə. Molecular Mechanisms of dielectric polarization of low-molecular and polymer liquid crystals. Journal of "Physics", Baku-2010, 10p.

35. Rəhimov C.Ə., Əliyev T.A., Tağıyev Z.H. Maye kristal polimerlərin ərintilərinin dielektrik xassələri. Energetikanın problemləri, N 3, 2011, cəh.87-90.

36.А.И.Исаев, С.И.Мехтиева, Р.И.Алекперов, Н.Т.гасанов, С.Г.Гулузаде. Фотопроводимость халькогенидных стеклообразных полупроводников системы Se95As5 содержащие примеси редкоземельных атомов (Sm). Journal of Qafqaz University ISSN 1302-6763. Number 30, 2010, p.1-7.

37.Аxundova F.A., Q.М.Əhmədov. Güzgülü termofotovoltain  çeviricilərin kvant effektivliyi. Azərbaycan Texniki Universitet. Elmi əsərıər №1,   Bakı, 2007.  

38.Axundova F.A., Q.M.Əhmədov. Tellurid və selenid vismut əsasında alınmış Be2Te2Se təbəqələrinin elektrofiziki xassələri. Azərbaycan EA Fizika İnstitutu. Fizika jurnalı. Cild XIV, № 3, Bakı, 2008.

39.Ş.Ş.Əmirov, S.A.Şirinova, Q.M.Əhmədov, Z.N.Məmmədov. Günəş şüalanması və termoelektrik ceviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiqi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər, Bakı 2011, N 2, səh.138-144.

40. Гамидов Э.М., Магеррамов А.М., Оруджева С.А., Гаджиева М.А., Нуриев М.А., Садыгов Х.А., Гаджиева Е.Г.  Влияние поверхностной энергии подложки на электронный заряд тонких полимерных пленок. AMEA-nın xəbərləri 2007, səh 5.

41.Hacıyev V.A., Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanın tətbiqi. Odlar yurdu universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, jurnalı Bakı №24, 2008, səh.154-157.

42.Musayev N.İ. Fakultətiv kursların təşkili və tibbi və bioloji fizi­kanın təd­risinin təkmilləşdirilməsində onların rolu. // ADPU-nin xəbərləri, 2008, №5 s.279-283

43. Musayev N.İ. Fiziki modelləşdirmə, onun tibbi və bioloji fizika və fiziologi­yanın tədrisində rolu. //  Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərləri, 2008, № 26, s.113-119 

44. Musayev N.İ. Tibbi və pedaqoji təhsilin inteqrasiyasının bəzi məsələləri. //ARTPi-nin. Elmi əsərlər, 2008,  №1, s. 36-42

45. Musayev N.İ.  Modelləşdirmə, onun tibbi və bioloji fizikanın tədrisində və fənlərarası əlaqədə rolu.  // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, 2008, №1, (13), s.112-117 .

46. Musayev N.İ. Tibb yönümlü məsələlərin tərtibi, praktiki təbabət­də rolu və həlli xüsusiyyətləri. //Odlar Yurda Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərləri, 2008, №23, s.54-59.

47. Musayev N.İ. Tibbi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində tibb avadanlıq­larının istifadəsinin öyrənilməsinin rolu.  // Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2008, №4, s.302-305.

48. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın tədrisində tətbiqi xarakterli xüsusi kursların rolu. // Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərləri,  2008, № 24, s.127-132  

49. Musayev N.İ.  Tibbi və bioloji fizikadan məsələ həlli dərsi aktiv öyrənmə üsulu və fənlərarası əlaqə vasitəsi kimi. // Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, 2008, № 1, s. 29-34

50. Мусаев Н.И. Роль педагога  в современном медицинском образовании  и воспитании. // Бıлıм  образование. Алматы, 2009, №6 (48), с.87-92

51. Мусаев Н.И. Биологический и социальный  факторы воспи­тания молодого  медика. // Казакстан кэспкери – профессионал  Казахстана. Алматы. Желтоксан, 2009, №12 (79), с. 41-42

52. Musayev N.İ. Tibbi təhsil müəssisələrində tibbi  və bioloji fizika­nın  mü­kəmməl öyrədilməsi  ilə əlaqədar  tələblərlə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi  yolları.  // Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, 2009, №6, s. 171-177   

53. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji  fizikanın məzmununun təkmilləş­dirilməsi. // Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji  xəbərləri, 2009, №28, s. 112-117

54. Musayev N.İ. Tibbi  təhsildə tədris-təlim prosesi və bu prosesdə müəllim əmə­yinin psixologiyası . // Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 2010, №2, s. 108-112

55. Musayev N.İ. Tibbi təhsil sistemində müəllim qarşısında qoyulan pedaqoji tələblər. // Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, 2010, №3, s. 335-339

56. Musayev N.İ.  Tibbi və bioloji fizikanın ixtisas fənləri ilə əlaqəli tədrisinin  elmi-metodik  əsasları. monoqrafiya Bakı: Hüquq ədəbiyyatı,  2010, 509 s.

57. Musayev N.İ. Tibbi təhsil müəssisələrində fizika kursunun tədrisi metodika­sının yeniləşdirilməsi üzrə işin sistemi.  //Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu xəbərlər, 2010, №1, s.120-126 

58. Musayev N.İ. Tibbi təhsil müəssisələrində tələbələrin tibbi  və bi­o­loji fizi­kadan bilik, bacarıq və vərdişlərinin yox­la­nılması, düzgün qiymətləndirilməsi üçün me­yarlar. //Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, 2010, № (21), s.111-115

59. Мусаев Н.И. Некоторые вопросы интеграции медицинского и педаго­ги­ческого образования. // Журнал  научных публикаций аспирантов и докто­ран­тов,  Курск, 2010, №2 (44), с.114-117 

60. Мусаев Н.И.В направлении личностно-ориентирован­ного об­­­ра­­зова­ния  в медицинских учебных заведениях. // Вопросы гуманитарных наук. М.,  2010, №1, с. 207-211

61. Мусаев Н.И.Физиолого-психологические аспекты учебно-воспита­тельного процесса. // Высшая школа Казахстана, 2010, №3, с.94-99

62. Мусаев Н.И.Роль интеграции  медицины, педагогики и физики в формировании  личности. // Актуальные  проблемы  гуманитар­ных и естест­вен­ных наук,  2010, №3, с. 236-241 

63. Мусаев Н.И., Эфендиева М.А. Эффективность сонографии в оценке степени дисплазии тазобедренного сустава у детей в возрасте до одного года. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2010, 12-14 sentyabr, s.166-167.

64. Мусаев Н.И.Учебно-образовательный процесс-интеграции педагогики и физики. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2010, 12-14 sentyabr, s. 464-465.

65. Musayev N.İ.  Tibbi təhsildə fizikanın rolu və onun tədrisin təkmilləşdiriməsi istiqamətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri. Bakı, 2010, №3, s.117-122.

66. Musayev N.İ.  Tibbi təhsil müəssisələrində fizika elminin tədrisinə verilən müasir tələblər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri, Bakı, 2010, №4, s.127-131.

67.V.A.Hacıyev. Tədris prosesində elmi materiallardan istifadə. Azərbaycan məktəbi. Elmi-nəzəri Pedaqoji jurnal. Bakı, 2009, №5, sentyabr-oktyabr, səh.98-100.

68.Tagiev Z.H., Amirov Sh.Sh., Rahimov J.A. Practice in medico-biological Physics “Təbib” Publish. 2007, p.114.

69. Tagıyev Z.H.,  Amirov Sh.Sh., Akhmedli G.T., Kerimli N.V., “Lectures in Medical and Biological Physics”. Baku,  2010, p.283.

70. Ş.Ş.Əmirov, Q.M.Əhmədov, Z.N.Məmmədov. Günəş şüalanması və termoelektrik ceviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiqi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər, Bakı 2011, N 2, səh.138-144.

71.Ş.Ş.Əmirov, Q.M.Əhmədov, Z.N.Məmmədov. Fotovoltaik effektə malik çeviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiq perspektivləri. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər, Bakı, 2011, N 1, səh.49-53.

72.Tagiyev Z.A., Amirov Sh.Sh., “ Elementary Physics “  Baku,2012, p.292.

73. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., R.J.Gasimova. Dispersion interferometer for electron density measurement in plasma Proceedings of VI Republic Scientific conference “Modern problems of physics”, BSU, Baku 2012, p.168-171, December 14-15.

74.З.А.Тагиев,  Ш.К. Байрамов, Г.Г.Гаджиева, Я.Г.Гасанов, Дж.Исаев. Колебательный режим при вирусной инфекции клеторных популяции. Qafqaz universiteti jurnalı Bakı 2008,  №23 səh. 93-96

75.İ.İ.İsayev, S.İ.Mehtiyeva, R.İ.Ələkbərzadə, N.Z.Xəlilov, Y.H.Həsənov. Инфлуенже оф раре-еартн атом  (См) импйриту он оптижал пропертиес оф  жщалжоэениде эласс-лике семижондужторс оф се-ас систем. Ъоурнал оф  Нон –охиде  элассес вол1 Но 2, п.113-120.

76. A.Sh.Abdinov, R.F.Babayeva, YA.G.Gasanov, S.I.Amirova, N.A.Ragimova, R.M.Rzayev. Anomalies of the induced impurity photoconductivity in gallium monoselenide crystals. Azerbaijan Journal of Physics. Fizika, Volume XVIII, № 1, March, 2012, p.25-30.

77. Касумова Р.Дж., Керимова Н.В. Эффективное внутререзонаторное частотное преобразование в многослойных доменных структурах. Рус. науч. книга. 30.80.24, г.Белград, 2012.

78. Гафаров И.А.,Эюбова А.А., Насирова С.М.Программа прогнозирования частых гипогликемий у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1 // Azərbaycan Metabolizm jurnalı, 2007, c.8, № 4, s.31-35

79.Musayev E.İ., Həsənov H.Ə. “İnformatika”. / Elmi redaktorlar: D.A. Talıbova, Q.Ə.Abdullayeva, Z.Ə.Hacıyev, İ.A.Gafarov. Bakı, 2011

80. Şərifova A. “Cristallography Reports” jurnalında “Nanoqalınlıqlı amorf TlGa1-xGexSe təbəqələrinin kristallaşma kinetikası” . 2009, cild 54, N 3,s. 513-515.

81. Qurbanova N.H. Bina texnikası üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyları. Dərslik. AzMİU, Bakı, 2008, 163 s.

82. Talıbova D.A. “JuGaSe0.65Te1.35 və ZnO birləşmələri əsasında heterokeçidlər”, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2008.

83.Əliyev Ə.O., Məhəmmədov Ə.Z., Talıbova D.A., Cahangirova S.Ə., Məmmədov R.M., Aslanov M.Q. « Особенность Вольт-Амперной характеристики сегнетополупроводниковых кристаллов системы Сб2С3-Сб2Се»АМЕА-nın xəbərləri, Bakı, 2007. 

84. Sardarly R.M., Samedov O.A., Aslanov I.I., Abdullaev A.P., Eyyubova N.A., Salmanov F.T. Influence of  γ-radiation on dielectric and electric properties of TlInS2<Cr> crystals. j. Fizika, 2010, vol. XVI, № 3-4, p. 128-131.

85. Сардарлы Р.М., Самедов О.А., Асланов И.И. и др. Электропроводность γ–облученных кристаллов TlGaTe2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Xəbərlər. Cild 29, № 2, 2009. Bakı, Elm nəşriyyatı, səh.25-31.

86. Sardarly R.M., Samedov O.A., Aslanov I.I., etc. Conduction anisotropy of intercalated  relaxor TlInS2<Ge>ferroelectrics. Abstracts Book  9th Russia /CIS/  Baltik /Japan Symposium on Ferroelectricity RCBJSF-9,Vilnius, Lathuania, 2008, p.561-565.

87. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış kitab. “Tibbi və bioloji fizika”, Bakı, 2013, 549 səh.

88. V.A.Hacıyev.  Fizikanın tədrisində tibbi materiallardan istifadə. Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi, № 1, 2013, səh.20-25.

89.Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, N.A.Həsənova, G.T.Əhmədli, N.İ.Musayev, C.Ə.Rəhimov, T.A.Əliyev, F.S.Sadıxov və Y.H.Həsənov. “Tibbi və bioloji fizika” dərsliyi. Bakı, 2014, 649 səh.

90.V.A.Hacıyev. Elektrik cərəyanının istilik effekti və onun canlı orqanizmlərdə təsirlərinin tətbiqləri. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Bakı, 2014, № 3, səh.21-29.

91. Ф.К.Исаев, Э.С.Гусейнова. Влияние электронного и g-облучения на параметры носителей заряда в CdxHg1-xTe. Ə.Ağayevin 80-illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları, Bakı, 2014 oktyabr-noyabr, стр.236.

92.М.Н.Алиев. Исследование динамических эффектов в парамагнетиках при низких температурах. Труды теоретической физики. Юбилейная конференция Казанского Федерального Университета. Казань. 18 апреля, 2014.

93.Əliyev N.N. Şüşəvari SiO2-B2O3 və SiO2-GeO2 sistemlərin aşağı temperaturlarda istilik tutumunun anomaliyası. Fizika, 2014, cild XIX , № 1, c.6-8.

94.Н.Г.Курбанова и др. Информационно-обучающая система дифференциальной диагностики отравлений токсическими  веществами. Сборник научных трудов четвертой  Международной  научно-практической концеренции «Реализация принципа непрерывности в системе ученых предметов в образовательных учреждениях», Астрахань, 2014, с.6-11.

95.N.Gurbanova and others. Information Technologies in Toxicology LAP Lambert Academic Publising, 2014, 118 p.

96 .N.V.Kerimova, R.J.Kasumova, G.A.Safarova. Ternary wide-bandgap chalcogenides LiGaS2 and BaGa4S7 for the mid-IR.International Journal of Engineerig and Computer Science ISSN:2319-7242. Volume-3 Issue – 8 August, 2014 Page № 7823-7828.

97.А.К.Шарифова, Э.Ш.Алекперов. Формирование твердых растворов TlGa1-xGexTe2 при воздействии электрического поля. Тезисы докладов XXV Российской конференции по электронной микроскопии. РКЭЬ-2014, 2-6 июня, 2014, т.1, стр.170-171.

98.10.J.A.Rahimov, Sh.Sh.Amirov, Z.H.Tagiev.The use of cholesteric liquid crystals  in thermography with the purpose of accurate medical  diagnosis. Ə.Ağayevin 80-illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları, Bakı, 2014 oktyabr-noyabr, p.285-287.

99.İ.İ.Aslanov, İ.T.Sultanlı. Tibbi informasiya sistemlərinin iqtisadi səmərəliliyinin təhlili. Təbabətin aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları. ATU, Bakı, 2014, səh.201-202.

100.J.A.Rahimov, T.A.Aliev, Sh.Sh.Amirov Molecular structure of biophysical systems. Təbabətin aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları. ATU, Bakı, 2014, səh.322-323.

101.Z.H.Tagiyev, Sh.Sh.Amirov. Optium conditions for conversion to the second harmonic  in different crystals arranged in series. Journal of Qafqaz University physics. 2015, Volume 3, Number 1, p.10-15.

102. İsayev F.K., Hüseynova E.S. Laylı qalium sulfid monokristallarının fotoelektrik xassələrinə qamma şüalarının təsiri. Tibb Elmləri doktoru professor Əliağa Məmməd oğlu Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, oktyabr, 2015-ci il.

103.N.İ.Musayev. Sərbəst işlər: Onların verilməsi və qiymətləndirilməsi qarşısında qoyulan tələblər //Azərbaycan Respublikası Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. № 2, 2015, s.84-89

104. N.İ.Musayev. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alanların sərbəst fəaliyyətlərinin təşkili xüsusiyyətləri. //Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi əsərləri cikd 82, № 2, 2015, s.3-8.

105.Рагимов Д.А., Гулузаде С.Г. Молекулярная структура, химическая характеристика, биологическое и медицинское значение полимерных жидких кристаллов. Sağlamlıq jurnalı № 2, Bakı, 2015, səh.127-133.

106.Рагимов Дж.А., Алиев Т.А., Тагиев З.А.Диэлектрические и электрооптические эффекты в низкомолекулярных нетических жидких кристаллах.  Энергетика № 2, Баку, 2015, стр.231-239.

107.Н.И.Мусаев, М.А.Эфендиева, Э.М.Мусаев, Ш.Ш.Гаджиев. Ультразвуковая диагностика повреждений мягких тканей голенастопного сустава, охлажденных флеботронбозов. Аzərbaycan ortopediya və travmatologiya №1, Bakı, 2015, səh.75-79.

108.Əliyev N.N. Şüşəvari SiO2 əsasında iki və üç komponentli şüşəyəbənzər  sistemlərin aşağı temperaturlarda istilik tutumunun anomaliyası. AMEA-kademiyanın xəbərləri, Fizika, Bakı, 2015, Vol.36, № 5, səh.125-129.

109. Əliyev N.N., Sadıxov F.S. Lazer və lifli optikanın tibbdə tətbiqi. Təbabətin aktual problemləri, Bakı, 2015, səh.158. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında tərtib edilib.

110. Qurbanova N. and etc.   Intelligent System for Differential Diaqnosis and Monitoring of Patients After Carbon Monoxide Poisoning.  Eurorean Journal of Research in Medical Sceinces. Vol. 3, N 2, 2015 ISSN 2056-600X.

111. Hacıyev N.K. Hiperbarik oksigenasiya prosesinin avtomatlaşdırılmış nəzarəti və idarə olunması üçün alqoritmlər. Təbabətin aktual problemləri, ATU,  2015, səh.168. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.

112.Sh.Sh.Amirov., A.M.Maharramov, M.A.Ramazanov. F.V.Hajiyeva İnvestigation the structure and dielectric properties of PP+PbS nanocomposites synthesized on the basis of polypropylene polymer irradiated by accelerated heady ions. Journal of Optoelectronics and Biomedical Materials. Vol.8 No1, January-March 2016, p.15-20.

113.Rəhimov C.Ə., Orucova S.Ə. Kumarinin və onun metabolitlərinin endogen intoksikasiyada rolu. Sağlamlıq jurnalı, № 3, 2016, səh.171-173

114.Абдуллаева Г.Г., Али-заде Ч.А., Гаджиев З.А. Применение интеллектуальной системы при выборе вида оперативного вмешательства в лечении хронического остемиелита. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri”, I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016

115.Гаджиев З.А. 3D графика в травматологии и ортопедии. Западный университет, Научный вестник, серия социальный и технических наук, Bakı, №3, 2015, c.79-83

116.Алиев Т. А., Абдуллаева Г.Г., Кязим-заде А.К., Курбанова Н.Г. Способ распознавания и идентификации узоров и орнаментов и интеллектуально-информационная система для его реализации. Евразийский Патент номер  022480, 01.2016

117.Абдуллаева Г.Г., Курбанова Н.Г., Джебраилов В.Б., Гейдарова Н.Г. Мультиагентные  системы диагностики и прогноза профессиональных болезней. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri”, I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016.

118.Курбанова Н.Г., Мустафаева А.Г. Скрининговая система прогнозирования сахарного диабета типа 2 у лиц с ожирением. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri”, I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016

119.Abdullayeva G.G., Qurbanova N.H., Mirzəzadə İ.H., Nagıyev R.H. İnformasiya texnologiyaları: toksikologiyada diaqnostika və monitoring. Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2016, 234 s.

120.Курбанова Н.Г. Data Mining в медицинских исследованиях. Западный университет, Научный вестник, серия социальный и технических наук, Bakı, №3, 2015, c.91-95

121. Aslanov İ.İ., Talıbova D.A. Tibb təhsilində innovativ texnologiyalar. “İctimai sağlamlıq və səhiyyə”, IV cild. İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi məcmuə, ATU, Bakı-2016, - s. 44-47.

130. Асланов И. И., Талыбова Д. А. Положительные аспекты применения социальных сетей для обучения студентов. Informatization of society: socio-economic, socio-cultural and international aspects: materials of the IV international scientific conference on January 15–16, 2016. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – P. 48-50.

131.N.K.Hacızadə, D.A.Talıbova, S.E.Həsənova “Əcnəbi tələbələrlə tibbi informatika fənninin tədrisinə dair”, İctimai sağlamlıq və səhiyyə IV cild, İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi məcmuə, Bakı 2016, səh. 121.

132. Əliyev N.N. Lazer və lifli optikanın tibbdə tətbiqi. Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2016, №4.

133.Гусейнов Э.Р., Шарифова С.К., Шарифова А.К. Метод обезвреживания сернисто-щелочных сточных вод производства этилена. Материалы международной научно-практической конференции 29 января 2016г. «Наука о образование в XXI веке. Часть 5. Стр.59-60. İSSN 2412-8988

134.Гусейнов Э.Р., Зейналов С.Б.,Шарифова С.К., Шарифова А.К. Гидроксиаминозамещенные эфиры парааминосалициловой кислоты. Тезисы докладов I Всероссийской молодежной школы-конференции «Успехи синтеза и комплексообразования». Москва, РУДН,25-28 апреля 2016 г. Стр.112.

135.Qafarov İ.A. Azərbaycan Tibb Universitetində elektron tibbin formalaşması: mövcud vəziyyət və perspektivlər. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri”, I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016

136. Qafarov İ.A. Müasir ali tibb təhsilində informatikanın tədrisi konsepsiyası. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri”, I Respublika elmi-praktiki  konfransı, Bakı, 2016.