kafedra müdiri, t.ü.e.d., professor Eldar Qasımov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Eldar Qasımov Köçəri oğlu

2

İxtisas

Anatom, Histoloq, Embrioloq

3

Vəzifə

Kafedra müdiri

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1972

Mülalicə işi

N.Nərimanob adına Azərbaycan Tibb İnstitutu (ATU)

Bakı ş. .Bakixanov küç. 23

2

1981

Tibb elmləri namizədi

Yaroclavl Tibb İnstitutu, elmi rəhbər – prof. Gulağa Hacıyev

 

3

1986 – 1990          

"Мiкrоsirkuiyasiya və elektron mikroskopiya" lаbоrаtoriyasının doktorantı

N.İ.Piraqov adına 2-ci Moskva Tibb İnstitututu

 

 

4

1991

Tibb elmləri doktoru

2-ci Moskva Tibb İnsstitutu, elmi rəhbər – prof. V.V.Banin

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

13.05.64 -07.07.66

Dezinfektor

Kəlbəcər p-n mərkəzə xəstəxanası

Kəlbəcər qəsəbəsi

2

01.09.66 – 01.08 72

Tələbə

N. Nərimanob adına Azərbaycan Tibb İnstitutu (ATİ)

Bakı şəhəri

3

08.10.71 -01.09.1972

Preparator

ATİ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

01.09.1972 - 10.12.73

Baş  laborant

ATİ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

5

11.12.73 – 29.11.82

Asistent

ATİ-nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

6

30.11.82 – 14.10.86

Baş müəllim

ATİ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

7

01.09.82 -03.10.88

Dekan müavini

2-ci müalicə-profilaktika fakultəsi

Bakı şəhəri

8

15.10.86. -.12.10.92

Dosent

ATU - İ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

9

30.12.86 – 30.12.90

Doktorant

N.İ. Piraqov adına 2-ci Moskva Tibb İnstitutu

Moskva şəhəri

10

13.10.92. 08.02.96

Professor əvəzi

(ATU) normal anatomiya kafedrası

Bakı şəhəri

11

16.06.95 – 25.10.99

Dekan

1-ci müalicə-profilaktika fakultəsi

Bakı şəhəri

12

09.02.96.  31.01.96

Professor

ATU - nun normal anatomiya kafedrası

Bakı şəhəri

13

01.02.99

Müdir əvəzi

ATU – nun histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

14

23.04.99-dan hal hazıra kimi

Kafedra müdiri

ATU – nun histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.09.72-03.10.73

Makro - mikroskopik preparatların təşrihi metodları və şəkillərin cəkilməsi aid praktiki işlər

ATİ-nin anatomiya kafedrası

2

01.07.73 – 20.0773

Histoloji kəsiklərin mikfotolarının çəkilməsi

ATİ Histologiya kafedrası

3

24.01.79 – 04.04.79

Assistentlərin təkmilləşmə kursu

Kiyev Tibb İnstitutu

4

26.01.73 -07.02.74

Periferik sinirlərin kokdaxili qurluşunu və mieloarxitektonuikasının tədqiqi üçün Veygert-Pal və Krutsau metodları

Xarkov Tibb İnstitutu

5

05.01.87.- 10.03.87

Aralldit - Epon bloklarının hazirlanması, yarım- və ultrnazik kəsiklərin alinması texnikaları;

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laboratopi-yası

6

01.09.87 – 20.10.87

Mikro (tanin turşusu)- makromolekulyar (qırıqotu peroksidazasi) trasserlərin işiq və elektron mikroskopu vastəsi ilə aşkar-lanması texnikası;

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laboratopi-yası

7

10.01.88 – 20.01.88

Əksetdirici Elektron Mikroskopunda tədqiq üçün  plastik və korrozion preparatların hazirlanması;

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laboratopi-yası

8

01.03.88 – 30.03-88

Dondurulub - sindirilmış preparatların (kriofraktoqrafiya) surətlərinin hazırlanması texnikası

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laborato-piyası

9

14.02.1989 – 26.02.89

Morfometrik məlumatların “Magiscan 2” təsvivin analizatoru vastəsi ilə əldə olunmasıi

A.V. Vişnevski adına “Cərrahiyyə institutu” Moskva ş.

10

14.11.2012

Jeol TEM Training

ATU, TEM laboratoriya-sı

11

10.04.2013- 12.04.2013

TEMography istallation and training

ATU, TEM laboratoriya-sı

12

22.09.2013

Peripherai neuripathy. Teachinq cours

Avstriya, Vena

13

23.09.2013

How get published in İnternational Journals. Teachinq cours

Avstriya, Vena

14

24.09.2013

Neurology and Pain. Teachinq cours

Avstriya, Vena

15

07.01.2014 – 14.01.2014

Gəmirici labarator heyvanlareın damar daxili rerfuziya üsulu ilə fiksasiya texnikası

ATU, TEM laboratori-yası

16

02.02.2016- 05.02.2016

Təsvirin morfometrik analizi kompyuter proqramı (“The TEM imaging platform”)

ATU, TEM laboratori-yası

 

MÜHÜM  PRAKTIKI  BACARIQLARI:

Damar divarlarının, mərkəzi və periferik sinir sistemlərinin təşkilində iştirak edən struktur elementlərin  aşağıda göstərilən texniki vasitə və metodların köməkliyi ilə  hüceyrəvi, subhüceyrəvi və funksional səviyyələrdə qiymətləndirilməsi:

 • Makro-mikroskopik təşrih metodları;
 • Selloidin, parafin və aralldit-epon bloklarının hazirlanması, histoloji, yarım- və ultrnazik kəsiklərin alinması texnikaları;
 • Müxtəlif tip işıq (İM) və trancmission elektron mikroskopik (TEM) texnika;
 • Əksetdirici elektron mikroskopik  (ƏEM) texnika;
 • Qırrmızı ruteniumun və qırıqotu peroksidazasinın TEM aşkarlanması texnikası;
 • ƏEM və TEM krifraqtoqrafiya (dondurub-sindirma) texnikası;
 • İM, TEM və ƏEK səviyyəyələrdə gümüş gənglənmə texnikası;
 • ƏEM tədqiq üçün  plastik və korrozion preparatların hazirlanması;
 • İM, TEM səviyyələrdə morfo- və steriometrik ölçülər texnikası;
 • Laborator heyvanların sinir və damar sistemlərində aparılan cərrahi müdaxilələr texnikası;
 • İmmersion və perfuziya üsulları ilə fiksasiya texnikaları;
 • İnsan materiallarinın götürülmə (biopsiya və təşrih) texnikaları.

 

 

ELMİ  MARAQLARI:

 • Mərkəzi və periferik sinir sistemlrinin müxtəlif törəmələrinin makro-mikroskopik anatomiyasi, mieloarxitektonikası və sonuncunun  informasion analizi;
 • Hüceyrə və toxumaların funlsional morfologiyası: endoteliositlər, perisitlər, saya əzələ hüceyrələri, monohüklear faqositlər, sinir və qliya hüceyrələri;
 • Hemato-ensefalitik, hemato-nevral, araxnoidal və perinevral  səddlərin morfoloji əsasları;
 • Makro- və mikromolekulyar trasserlərin sinir sisteminin qişa və damar elmentləridə yatılma xüsusiyyətləri;
 • Sədd funksiyasina malik törəmələrin bioloji mayelərin cərəyanında rolu;
 •  Beyin və periferik sinir mikrodamarlarında qocaliqla əlaqədar və müxtəlf şəraitlərdə baş verən dəyişikliklərdə oksidatin stresin rolu;
 • Kəskin endotoksemiya zamanı beyin qabığında, spinal qanqlionda və periferik sinir kötüklərində baş verən dəyişikliklərin morfo-funksional xarakteristikası.
 • Norma və müxtəlif eksperimental şəraitlərdə bitki və heyvan orqanizmlərinin orqan, toxuma və hüceyrələrində baş verən dəyişikliklərin histoloji, immunhistokimyəvi və elektron mikroskopik tədqiqi;
 • Müxtəlif mənşəli bioloji aktiv maddələrin, nahohissəciklərin təsirindən viuslarda,  pro- və eukariot hüceyrələrdə baş verən dəyişikliklərin ultrastruktur tədqiqi və morfometrik göstərigilərinin müəyyən edilməsi

 

 

ƏSAS ELMI  NALIYYƏTLƏRI:

 • 4 sinif, 23 növ onurğalı heyvanlarda  və insanda baldır və ayaq dəri sinirlərinin makro-mikroskopik anatomayası və mieloaxitektonikasına aid yeni faktiki məlumatlar əldə edilmişdir;
 • Suda-quruda yaşıyanlardan başlamış məməlilərə qədər baldır və ayağın dərisinin innervasiyasında iştirak edən, müxtəlif adlar daşıyan sinirlər arasında homologiya olduğu aşkar edilmişdir;
 • İnsanın baldır və ayaq dəri sinirlərinin anatomo-topoqrafik xüsusiyyətlərinin iki ayaq üstə yeriməklə bağlılığı filoğenetik olaraq sübut edilmişdir;
 •  Ayaqarxası sinirlərlə müqayisədə, insanin ayaqaltı sinirlərinnin tərkibində mielinli sinir liflərinin ümumi sayının 2,0 dəfə, böyük diametrli mielinli sinir liflərinin sayının isə 1,5 dəfə artıq olmasının onların daha yüksək informasion imkanlara malik olmaları ilə əlaqələndirilmişdir;
 • məməlilərdə aşağı ətrafın distal hissəsinin istinad tipi ilə ayaq arxasının dərisinin innervasiyasında iştirak edən sinirlərin şaxələnmə tipləri arasında korrelyativ əlaqə oloduğu aşkar edilmişdir;
 • periferik sinirlərin qidalanmasında iştirak edən mikrodamarların anatomik konstruksiyası dəqiqləşdirilmişdir;
 • epi- və endonerval damarların ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri haqqında yeni məlumatlar əldə edilmiş;
 • zülal mənşəli trasserlərin sinir kötükləri tərkibində anizotrop (qeyri bərabər) paylanmasının periferik sinirlərdə endonevral mayeninn cərəyanında (sorulmasında) əsas faktorlardan biri olduğu hipotezası irəli sürülmüşdür;
 • sinir dəstələrinin periferik sinirlərin tərkibində transport vahidi kimi fəaliyyət göstərməsi morfo-funksional cəhətcə əsaslandırılmışdır;
 • onurğa beyni və görmə sinirlərinin gedişi boyu qişa-damar-sinir əlaqələri tədqiq edildiyi zaman hörümçək torunabənzər qişanın sədd qatının bəzi nahiyyələrdə olmaması ultrastruktur olaraq təsdiq edilmişdir;
 •  eksperimental ödem şəraitində sinir dəstələrində perineral qisasının tamlıgının pozulduğu aşkar edilmiş;
 • Kəskin eksperimental endotoksemiya zamanı beyin qabığında və oturaq sinirində damarların keçiriciklərinin artması ilə müşahidə olunan ödemin yaranması ilə  mononuklear faqositlərin proliferasiyasi və aktivliklərinin artması arasinda sıx əlaqənin olması dəqiqləşdirilmişdir;
 • Endotoksemiya zamanı beyin qabığında sinir hüceyrələrinin ölümünün apoptoz yolu ilə deyil  degenerasiya uğramış tünd neyronların  formalaşması nəticəsində baş verdiyi müəyyənləşdirilmışdir;
 • Alsheymer xəstəliyi inkışhafinda damar faktorunun mühüm rol oynadığu aşkar edilmişdir;
 • Alsheymer xəstəliyinin modeli olan transgen Apo4 suçanlarında antioksidant təsirə malik maddələrin təsir mexanizləri araşdırılmışdır.
 • E. coli  endotoksinin təsiri zamanı onurqa beyni qanqlionları daxilində yerləşən makrofaqların piroptoz üsulu ilə proqramlaş ölümü elektron mikiroskopik olaraq ilk dəfə aşkar edilmişdir;
 • Yalançı unipolyar sinir hüceyrələrinin qliya örtüyünü tam itirdiyi təqdirdə onların tünd hüceyrə ölumu üsulu ilə faliyyətlərinin başa vurmaqları elektron mikroskopik olaraq təsdiq edilmişdir.

 

ƏMƏKDAŞLIQ ETDIYI  ALIMLƏR:

 • Professor Viktor.V.Banin, N.İ. Piraqov adına 2-ci Moskva Tibb İnsstitutu; Elekton mikroskopiya laboratoriyası”, Moskva;
 • Professor Gumrah Aliyev, Atlanta Universitetinin “Sağlamliq Elmləri və Səhiyyənin Təşkili kafedrası”; ABŞ, Atlanta şəhəri;
 • Professor Georq Perri,  San Antoniodakı Texas Universitetinin Elm fakultəsini dekanı, ABŞ, San Antonio şəhəri;
 • Professor Joseph C. LaManna, Qərb Ehtiyatlar Universitretinin “Anatomiya və Nevrologiya kafedrası”, ABŞ, Klivlend şəhəri
 • Professor Ludis A. Morales Kolumbiyanın Caveriana Universitetinin “Qidalanma və Biokimya kafedrasının” müdiri, Boqota şəhəri;
 • Professor Michael Hengartner Surix universitetinin  Molekulyar biologiya institutu direktoru, Elm fakultəsinin dekanı, İsveçrə, Sutix şəhəri;
 • Professor Urs Zeiqler, Surix unversitetinin “ Mikroskopiya və Təsvirin analizi” mərkəzinin direktoru; İsveçrə, Sutix şəhəri;
 • Dosent V.A Lipatova. N.İ.Piraqov adina Rusiya elmi-tədqiqat tibb universitetinin Morfologiya kafedrası; Moskva;
 • F.e.d., Valentin Bragin, Nyu-York şəhərinin “Stresi götürmə və Yaddaşın bərpası mərkəzi” ABŞ;
 • F.e.d., Castin C. Şenk, San Antoniodakı Texas Universitetinin Biologiya kafedrası və Elekron Mİkroskopiya Elmi Mərkəzi; ABŞ, San Antonio şəhəri
 • F.e.d,, Katrin Fişbax,  San Antoniodakı Texas Universitetinin Biologiya kafedrası və Elekron Mİkroskopiye Elmi Mərkəzi; ABŞ, San Antonio şəhəri;
 • F.e.d., Mark E. Obernoviç, Qərb Ehtiyatlar Universitretinin, Tibb Məktəbinin “Patologiya kafedrası”, ABŞ, Klivlend şəhəri;
 • F.e.d., Hector H. Palasios, San Antoniodakı Texas Universitetinin Biologiya kafedrası və Elekron Mİkroskopiye Elmi Mərkəzi; ABŞ, San Antonio şəhəri,
 • F.e.d., Gerardo J. Paçeko  San Antoniodakı Texas Universitetinin Biologiya kafedrası, ABŞ, San Antonio şəhəri.
 • Baş elmi işci L.M Lixaçova - N.İ.Piraqov adina rusiya elmi-tədqiqat tibb universitetinin Elekton mikroskopiya laboratoriyası”, Moskva;
 • F.e.d., Rafi Qaffarzədagan,  Surix şəhərii Tibb Mərkəzi, İsveçrə, Sutix şəhəri;

 

 

PEDOQOJI FALIYYƏTI VƏ KADR HAZIRLIĞI:

 • Pedoqoji faliyyətə hələ 1971-ci ildə normal anatomiya kafedrasında preparator ışlədiyim zaman prof. K.İ.Balakişiyevin təklifi ilə 1-ci kurs tələbələrindən sümük bəhsindən məqbulu vaxtinda verməmiş tələbələrə  dərs verməklə başlamışam. 14 qeri qalmış tələbədən 13-ü semestri borcsuz başa vurduqlarına görə (məqbulları ancaq professorlar götürürdülər) insan anatomiyası fənninin müxtəlf bəhslərindən verməli olacağım məqbullardan prof. K,A,Balakısıyev məni azad etmişdi;
 • 1971-ci ilədən başlayaraq insan meyidlərinin damar daxili perfuziyz üsulu ilə fiksasiya və təşrih metodlarını mənimcəməklə yanaşı tələbələrə nümayiş etdirmək üçün əzələ, urək-damar və sinir sistemlərinə aid meyid materiallarının hazirlanmasında iştirak etmişəm;
 • 1972-ci ilin sentyabr ayından başlayaraq əvvəl 1-ci, sonralar isə 2-ci kurs tələbələrinə normal anatomiyanın bütün bəhsləriı üzərə praktiki məşğələ dərsləri aparmışam;
 • 1986-cı ildə normal anatomiya kafedrasının dosenti seçildikdən sonra az müddət ərzində mühazirələr oxumuş, 1986-ci ilin dekabr ayından isə Moskva şəhərinə, N.İ,Piraqov adına 2-ci Moskva tibb institutuna doktoranturaya ğöndərilmışəm;
 • 1990-cı ildən başlayaraq 1999-cu ilə qədər  praktiki məşğələlərlə yanaşı,   normal anatomiyanı bütün bəhsləri  üzərə  müxtəlif fakultə tələbələrinə mühazirələr oxumuşam.
 • 1999-cu ildən indiyə qədər tələbələrə , aspirantlara və kafedra əməkdaşlərina sitologiya, embriologiya və histologiya fənləri üzərə mühazirələr oxuyuram. İstər anatomiya, istərsə də histologiya kafedralarında oxuduğum mühazirələrin  hüceyrə,  toxuma, orqan və sistemlər haqqında müasir elmi məlumatlarla zəngin olmasına və  dövrünə üyğun texniki vasitələrlə nümayiş etdirilməsinə çalışmışam;
 • Rəhbərliyimlə  nəfər tibb elmləri namizədi və 3 nəfər biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adlarıni almaq üşun dissertasiya işı müdafiə etmişlər;
 • Hal-hazırda hüceyrə biologiyası və embriologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adlarıni almaq ücun 3 dissertasiya işınə rəhbərlik edirəm.

 

TƏLTİF  VƏ  MÜKAFATLAR

1969-1971

Tələbə elmi cəmiyyətlələri konfranslarında aktiv iştiraka görə şəhadətnamələr (Tbilisi -1669; Saratov – 1970; Mockva – 1971);

1972

Azərbaycan Tibb İnstitunun diplomu – müalicə ışı;

1975-1989

Zakavkaziya morfoloqları konfranslarında aktiv iştiraka görə şəhadətnamələr (1975- Tbilisi; 1978 –Baki; 1982- İrəvan; 1989 – Bakı;

1979

Assistentlərin təkmilləşmə kursunun vəsiqəsi –Kiyev (Ukraina)

1981

Tibb elmləri namizədi diplomu – Yaroslavl tibb institutu (Rusiya) Moskva;

1981-1986

SSRİ Anatomlarınin, histoloqlqrının və embrioloqlarının beynəlxalq konqreslərində aktiv iştiraka görə şəhadətnamələr (1981 –Minsk, Balarusiya; 1989 – Vinnitsa, Ukraina );

1989

Çexoslovakiya Morfoloqlarının XXXI konqresində aktiv iştiraka görə şəhadətnamə, Koşitse şəhəri;

1990

Normal anatomiya kafedrasının dosenti attestatı, Moskva;

1991

Tibb elmləri doktory diplomu – N.İ,Piraqov adına 2-ci Moskva tibb institutu, Moskva;

1996

Anatomiya kafedrasının professoru attestatı, Bakı;

2000

AR Prezidentinin əmri ilə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi”, Bakı;

2003

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı

2003

Azərbaycanın tanınmış alimləri, “Vektor”beynəlxalq elm mərkəzi, Bakı;

2005

“Qarabağ həqiqətləri” Media mükafatı, Bakı

2006

Xəzər Universitetinin inlkişafına verdiyi töhfələrə görə diplom

2009

ABŞ-ın Alseymer Assosiasiyasinin 12-ci  Beynəlxalq konfransında “İştirak Təqaüdi” ABŞ, Çikaqo şəhəri;

2009

Alseymer Assosiasiyasinin 12-ci  Beynəlxalq konfransında aktiv iştiraka görə şəhadətnamə, Avstriyanın Vena şəhəri;

2009

Polşanın psixoqeriatrlarının 6-ci beynəlxalq konfransında aktiv iştiraka görə şəhadətnamə, Vrotslavl şəhəri;

2009

Azəbaycan Tibb Universisitetinin Fəxri Fərmanı, Bakı;

2010

AR Prezidentinin əmri ilə “Tərəqqi medal” ilə təltif, Bakı;

2011

Alseymer Assosiasiyasinin 13-cü  Beynəlxalq konfransında aktiv iştiraka görə şəhadətnamə, Fransa, Paris şəhəri;

2011

İnfeksion xəstəliklər və antibiotiklər üzrə beynəlxalq Pekin forumunda aktiv iştiraka görə şəhadətnamə, Cin Xalq Respublikası, Pekin;

2011

 

Almaniyanin “ZEİSS” firmasınin Rusya Federasiyasının Moskva və Macarıctan Pespublikasının Budapeşt şəhərlərində “Təcvirlərin Analizi Sistemləri” üzrə simpoziumunda iştirak üçün “İştirak Təqaüdi”

2013

 

Tibb, nevrologiya və klinik nevrologiya sahəsində əldə ediyi nailiyyətlərə görə prof. Tomson Reuters agenliyinın mükafatına layiq görülmüşdür

2015

Azəarbaycat Tibb Universitetinin pektoru akademik Ə.T.Əmiaslanovun əmri ilə “Elektron mokroskopiya laboratoriyasinda əldə olunmuş naliyyərlərə görə aylıq maşına 500 manat  əlavə edilmişdir.

 

2015

Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim. Bakı “Avropa Nəşr Mətbuat Evi”nin Qızıl medalı

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Aliev G, Liu J, Shenk JC, Fischbach K, Pacheco GJ, Chen SG, Obrenovich ME, Ward WF, Richardson AG, Smith MA, Gasimov E, Perry G, Ames BN. Neuronal mitochondrial amelioration by feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to aged rats. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2009, 3(2), 320-333. DOI:10.1111/j.1582-4934.2008.00324.x
2 Obrenovich ME, Morales LA, Cobb CJ, Shenk JC, Méndez GM, Fischbach K, Smith MA, Qasimov EK, Perry  G. and Aliev G.  Insights Into Cerebrovascular Complications and Alzheimer Disease Through The Selective Loss of GRK2 Regulation. J. Cell. Mol. Med. 13(5), 2009. 853-865. DOI: 10.1111/j.1582-4934.2008.00512.x
3 Shenk J.C., Liu J., Fischbach K., Xu K., Puchowicz M., Obrenovich M.E., Gasimov E., Alvarez L.M., Ames B.N., LaManna J.C. and Aliev G. The effect of Acetyl—L-Carnitine and R-alpha-Lipoic Acid Treatment in ApoE4 mouse as a model for human Alzheimer’s disease. Journal of the Neurological Sciences 2009, v. 283 (1-2), 199–206. DOI:10.1016/j.jns.2009.03.002
4 Aliev G.,  Palacios H.H., Lipsitt A.E.,  Fischbach K., Lamb B.T., Obrenovich M.E.,  Morales L., Gasimov E, and Bragin V. Nitric oxide as an initiator of brain lesions during the development of Alzheimer disease. Neurotox. Res. 2009; 16:293–305. PMID: 19526276 DOI: 10.1007/s12640-009-9066-5
5 Aliev G., Liu J., Lipsitt A.,  Fischbach K., Obrenovich M.E., AmesBN., Qasimov E., LaManna JC., Morales L., Bragin V. Preventing cognitive decline in elderly demented/depressed patients and in ApoE4 mouse as a model of human Alzheimer's disease by feeding acetyl-l-carnitine and lipoic acid. ICAD  Conference, Vienna Austria, July 11-16, 2009. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association July 2009;5(4), Suppl 1:P.152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2009.05.524
6 Gasimov E., Eyyubova G., Akperov E. and Aliev G. Acute endotoxeimia as an initiator factor for brain inflammation: implications for vascular dementia. In: 6th International Congress on Vascular Dementia, Barcelona, Spain, November 19-22, 2009 (oral presentation). Abstract Book: Page 522. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2009.04.740
7 Aliev G., Palacios H.,  Aguirre  A., Pacheco G.J., Gasimov E.,  Morales L., Gokhman D., Obrenovich M.E., Bragin V., Solis A. and Leszek J. Oxidative Stress Induced Mitochondrial Failure and Cellular Hypoperfusion: Implication in the Pathogenesis of Alzheimer Disease. Polish Journal of Geriatric Psychiatry, 2009, vol. 6, No 4:155-179. https://www.semanticscholar.org/paper/Oxidative-stress-induced-mitochondrial-failure-and-Aliev-Palacios/bfa183239f1f72037afd05b831f93334555946e2?p2df
8 Aliev G, Palacios HH, Gasimov E, Obrenovich ME, Morales L, Leszek J, Bragin V, Solís Herrera A, Gokhman D. Oxidative Stress Induced Mitochondrial Failure and Vascular Hypoperfusion as a Key Initiator for the Development of Alzheimer Disease. Pharmaceuticals (Basel). 2010 Jan 19;3(1):158-187. doi: 10.3390/ph3010158
9 Qasımov E.K., Əkbərov E.Ç ., Quliyeva N.T., Əyyubova G.M.,Nəcəfova T.M. və Əliyarbəyova A.Ə. Perinevral qişanin təşkilində iştirak edən strukturlarin histoloji və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri. ATJ, 2009, №4, 52-57. ATJ, 2009, №4, 52-57.
10 Aliev G., Palacios H.H., Gasimov E., Gokhman D., Leszek J., Obrenovich M.E., Bragin V. and  Solís-Herrera A. Oxidative Stress Induced Mitochondrial failure and  Brain Hypometabolism as a Primary Target for underlay the  pathophysiology of Alzheimer disease and Offer Target for Treatment: Astonishing Effect of Melanin and Mitochondrial Antioxidants.  In: 10th International Conference on Alzheimer's Disease; July 10-15, 2010. Honolulu, Hawaii, USA.  Alzheimer's & Dementia. July 2010; Vol. 6, Issue 4 (Supplement),  S.582. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2010.05.1982
11 Aliev G., Palacios H.H., Gasimov E., Gokhman D., Leszek J., Obrenovich M.E., Bragin V. and Solís-Herrera A. Targeting Oxidative Stress Induced Brain Hypometabolism and Brain Mitochondrial Failure as a New and Effective Strategies for the Prevention and Treatment of Cognitive Decline in Elderly Demented/Depressed Patients and AD: New Scents on the Trail?:  In: 10th  International Conference on Alzheimer's Disease; July 10-15, 2010. Honolulu, Hawaii, USA.  Alzheimer's & Dementia. July 2010; Vol. 6, Issue 4 (Supplement), P. S579.   .  DOI: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2010.05.1973 
12 Obrenovich ME, Palacios HH, Gasimov E, Leszek J, Aliev G. The GRK2 Overexpression Is a Primary Hallmark of Mitochondrial Lesions during Early Alzheimer Disease. Cardiovasc Psychiatry NeurolPublished online 2010 March 3. doi: 10.1155/2009/327360.
13 Qasimov E., Eyyubova G., Rafie G. Ultrastructural analysis of the dark neuron formation during experimental endotoxemia: implications for Alzheimer’s disease. In: 11th  International Conference on Alzheimer's Disease; July 16-21, 2011. Paris, France. J. Alzheimer's & Dementia. July 2011; Vol. 7, Issue 4 (Supplement 1), P. S708. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.05.2058
14 Qasimov E., Eyyubova G., Ghaffarzadagan R. Ultrastructural characteristics of blood-brain barrier breakdown at acute endotoxemia. In: 16th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Stockholm, Sweden (8-11 September, 2012). European J. of Neurology, 2012, V.19, suppl.1, p.507.  https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2012.03889.x
15 Qasimov E., Jamalova L., Nadjafova T., Ghaffarzadagan R. The mechanism of occurrence of the endoneural edema induced by histamine. In: XXIst World Congress of Neurology (WCN); September, 21-26, 2013. Vienna, Austria. Journal of the Neurological Sciences. 2013; vol.333, p.536. . DOI: https://doi.org/10.1016/j.jns.2013.07.1887 
16 Huseynova Sh, Alyarbayova A., Ghaffarzadagan R., Gasimov E. Structural features of denticulate ligaments spinal cord. Implications for transport cerebrospinal fluid. In: XXIst World Congress of Neurology (WCN );  September, 21-26, 2013. Vienna, Austria. J. of the Neurological Sciences. 2013; vol.333, p.727. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jns.2013.07.2506
17
 1. Qasimov E., Huseynova Sh., Aliyarbayova A., Quliyeva N., Akbarov E., Ghaffarzadagan R. Endotoxin of E.coli as an initiator factor of neuroinflammation: implication for neuropathies. European Federation of Neurological Societies Forum 2014, Milan, Italia (5-9 july 2014).
European Federation of Neurological Societies Forum
18 Qasimov E., Aliyarbayova A., Huseynova Sh., Ghaffarzadagan R. Morphometric study of neurons and myelinated nerve fibers in the rat spinal ganglia. light and electron microscopic observation. 18th Congress of the International Federation of Associations of Anatomists (IFAA) China, Beijing, 2014 (august 8-10). Annals of Anatomy, 2014, v.196, S1, 60 18th Congress of the International Federation of Associations of Anatomists
19 Qasimov E.K., Aliyarbayova A.A. Structural changes of capsular, glial and neural elements of the spinal ganglia in acute experimental edema. Light and electron microscopic studies. National Journal of Neurology. Baku, 2015, №1 (7), 31-39. https://www.mnj.az/index.php/neurojournal/article/view/315
20
 1. Rahimov Ch.R., Gasimov E.K., Guliev T.R., Rzayev  F.H.. Comparative Behaviour of Wound Healing on Within Different Sites of Oral Mucosa and Skin - Experimental Study on Pigs by Electron Microscope. 22th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS) Australia, Melbourne. 2015 (27-30 October).  International journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2015, Vol. 44, Sup. 1, p. 278.
http://www.ijoms.com/article/S0901-5027(15)00580-9/pdf (Web of Science; Scopus, PubMed_ IF_2,789). 57
21 Рагимов Ч.Р.,  Э.К. Гасымов, Т.Р. Кулиев, Ф.Г. Рзаев. Сравнительная характеристика заживления хирургических ран слизистой оболочки полости рта и кожи у домашних свиней. светооптическое и электронно-микроскопическое исследование. Раны и раневые инфекции. 2015, 2(4), 8-15 https://doi.org/10.17650/2408-9613-2015-2-4-8-14
22 Gasimov E. K., Ayyubova G. M., Aliyarbayova A. A., Huseynova Sh. A., Rzayev F. H. Structural changes in microvascular endothelial cells of brain sheath and spinal ganglia in experimental endotoxemia. Light and electron microscopic studies. Вісник морфології, 2016, v.22, № 1, 7-16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vismorf_2016_22_1_3.
23

Ch.R. Rahimov, E. Qasimov, T.R. Quliyev, I.M. Farzaliyev The ultrastructural features of re-epithelialisation process of surgical wounds on oral mucosa and facial skin. 23th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS). Hong Kong, 2017 (31 march – 3 april). International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2017/03; 46(1):212.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijom.2017.02.721
24

Gasimov E.K., Huseynova Sh.A., Aliyarbayova A.A. Meninges as a niche of neural stem cells and the possible ways of delivering them to the damaged areas of the spinal cord/ Materials of the Baku international humanitarian forum. (2-3 October 2014), Baku: “Şerq-Qerb”, 2016, v.2 p. 299.

http://bakuforum.az/wp-content/uploads/2016/09/Forum2014II.pdf
25 Isayev.O.R., Bazhin A., Gasimov E.K. Activation of pancreatic cancer stem cells by İNF-α. EMBO Advances in stem cells and regenerative medicine. Heidelberg, Germany (23-26 may 2017). Abstract book, 2017, s.105.

https://www.embl.de/training/events/2017/STM17-01/posters_list.pdf

26

Гасымов Э.К, Шадлинская Р.В., Гусейнова Т.Г., Исрафилова С.А. Электронно-микроскопическое характеристика и физические параметры молекул  ферритина и  его денатурированных форм в свободной части десны у больных β-талассемией. ATJ, 2017, № 3, 62-67. (Scopus).

DOI : http://dx.doi.org/10.18821/1728-2802-2018-22-5-255-261
27

Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В., Гусейнова Т.Г., Исрафилова С.А., Садиги И.Б. Распределение отдельных молекул ферритина в различных компартментах клеточных элементов  свободной части десны у больных с β-талассемией. Биомедицина, 2017, №3, стр.40-45. (РИНЦ).

Биомедицина№3,2017

28 Qasımov E.K., S.Ə. Ələkbərova, F.H.Rzayev, M.Y. Nəsirov, . Eksperimental mexaniki  sariliq zamani  qaraciyər daxili öd çixarici yollarda baş verən  dəyişikliklərə  reamberinin (meglumine) təsiri. İşiq və elektronmikroskopik tədqiqat. Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2017, № 2, S. 27-34. https://www.researchgate.net/publication/350923298
29 Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В, Исрафилова С.А Cветооптическое и электронно-микроскопическое изучение эпителиального покрова свободной части десны в различных стадиях хронического гингивита у больных с большой β-талассемией. Казанский медицинский журнал, 2018, т.99, № 4, с.598-605

DOI: 10.17816/KMJ2018-598.

30

Əyyubova G.M., Qasımov E.K., Hüseynova Ş.Ə. Beyin yarımkürələri qabığının damar sisteminin morfoloji xüsusiyyətləri. ATJ, 2018, №4, səh. 60-65. (Scopus).

DOI: 10.28942/jtcem.v1i2.43

31

Qasımov E.K.,  Hüseynova Ş.Ə. Ağ siçovulun baş beyin qişalarinin struktur elementlərinin elektron mikroskopik quruluş xüsusiyyətləri. Milli Nevrologiya jurnalı, 2018, 2(14), 63-71. 

DOI: https://doi.org/10.28942/nnj.v2i14.259
32

Шадлинская Р.В., Гасымов Э.К., Исрафилова С.А. Нарушение обмена железа и ультраструктурные особенности слизистой оболочки десны у больных большой β-талассемией. Российский стоматологический журнал, 2018, Том 22 (5), с. 255-261. 

DOI: 10.18821/1728-2802-2018-22-5-255-261

33

Asadov ZH, Nasibova ShM, Rahimov RA, Gasimov EK, Muradova SA,  Rzayev FH, Asadova NZ, Zubkov FI. Effects of head group on the properties of cationic surfactants containing hydroxyethyl- and hydroxyisopropyl fragments. Journal of Molecular Liquids 274 (2019) 125–132

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.10.100 (Web of Science, Scopus, IF_ 6.165).
34

Шадлинская Р.В., Гасымов Э.К., Рзаев Ф.Г. Особенности морфологических изменений тканей пародонта у больных большой β-талассемией. Пародонтология, 2019, Том XXIV, №1, 52-56. 

DOI: 10.25636/PMP.1.2019.1.9
35

Qasımov E.K., Əlibəyov M.A., İsrafilova S.Ə. Kriptarxizm zamani xaya sükani damarlarinin strukturlarinda və keçiriciklərində baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat. Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, 2019, №1 səh.54-62.

36

Lobzhanidze G, Lortkipanidze T, Dzhaparidze N, Pochkhidze N, Gasimov E,  Rzayev F. Effect of propionic acid on the morphology of the amygdala in adolescentmale rats and their behavior. J.Micron, 2019, Volume 125,  102732. P

doi.org/10.1016/j.micron.2019.102732 
37

Әyyubova G.M., Qasımov E.K. Sistemli iltihab zamani beyin qabiği damarlarinin histoloji vә elektron mikroskopik quruluş xususiyyәtlәri. Milli Nevrologiya Jurnalı 2019 №1 (15), 70-75.

doi:10.1016/j.jns.2019.10.1000
38

Gasimov E. Mitoptosis is a non-return point in formation dark degenerative neurons during acute experimental endotoxemia. 24th World Congress of Neurology (2019,  27-31 oktober) Dubai. Journal of the Neurological Sciences (2019) 0022–510X P.123. Poster

doi:10.1016/j.jns.2019.10.1000
39

Isayev O., Zhu Y., Gasimov E., Werner J., Bazhin A.V. Effect of Chemotherapeutic Agents on the Expression of Retinoid Receptors and Markers of Cancer Stem Cells and Epithelial Mesenchymal Transition. Biochemistry (Moscow), 2019, Vol. 84, No. 11, pp. 1424-1432.  Published in Russian in Biokhimiya, 2019, Vol. 84, No. 11, pp. 1759-1768. 

DOI: 10.1134/S0006297919110166
40

Hajiyeva S, Hasanova U, Gakhramanova,  Israyilova A, Ganbarov Kh, Gasimov E, Rzayev F, Eyvazova G, Huseynzada A, Aliyeva G, Hasanova I., Maharramov A.  The role of diazacrown ether in the enhancement of biological activity of silver nanoparticles. Turkish Journal of Chemistry.(2019) 43: 1711-1721. (Web of Science_IF_1,239).

DOI 10.3906/kim-1907-10

41 Aliyeva N.Kh.,  Gafarova E.E., Aliyeva D.R., Suleymanov S.Y., Rzayev F.H., Gasimov E.K. The effect of salt (NaCl) stress on the ultrastructure of mesophyll and bundle sheath cell chloroplasts and the activity of superoxide dismutase in maize plants (Zea mays L.). Journal of Life Sciences & Biomedicine, 2019, 1(74), 96-104 https://www.researchgate.net/publication/340105540
42 Seyidbəyli M.İ., Qasımov E.K., Rzayev F.H. Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) helmintinin həzm və cinsiyyət orqanlarının ultrastruktur xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2019, № 4, 185-191. researchgate.net
43 Qasımov E.K., Rzayev F.H., Əlibəyov M.A.,  Əliyarbəyova A. Ə.,  İsrafilova S.Ə. Kriptorxizm zamani xaya sükaninin qidalanmasinda iştirak edən arteriolalarin və əzələvi venulalarin strukturlarinda baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat.  Təbiət və elm, 2020, №1/2, 4-12. DOI: 10.36719/AEM/2020/02/4-12
44

Mzia ZNina GYousef TNadezhda JNino PNino L., Rzaev F., Gasimov E. Behavioral and Neuroanatomical Effects on Exposure to White Noise in Rats. Neuroscience Letters. 2020 Mar 26:134898. 

https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134898
45

Ahmadov I.S., Ramazanov M.A., Gasimov E.K. 2, Rzayev F.H., Veliyeva S.B.  The Migration Study of Nanoparticles from Soil to the Leaves of Plants. Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020, Volume 10, Issue 5, 6101 – 6111. 

https://doi.org/10.33263/BRIAC105.61016111 
46

Aliyeva N.K., Aliyeva D.R., Suleymanov S.Y., Rzayev F.H., Gasimov E.K., Huseynova I.M. Biochemical properties and ultrastructure of mesophyll and bundle sheath thylakoids from maize (Zea mays) chloroplasts. Functional Plant Biology -

https://doi.org/10.1071/FP20004 
47

Рзаев Ф.Г., Сеидбейли М.И., Магеррамов С.Г., Гасымов Э.К.. Формы и ультраструктурные особенности латеральных крыльев гельминта Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) // Вестник Харковского Национального Университета им. В.Н. Каразина, серия Биология, 2020, (34), 112-119.

DOI:10.26565/2075-5457-2020-34-12 (Web of Science).
48

Гарибли А. С., Сулейманов Т. А., Керимов Ю. Б., Гасымов Э. К., Рзаев Ф. Г. Диагностические признаки морфологического и анатомического строения сырья Medicago falcata L. Украинский биофармацевтический журнал, 2020, т. 64, № 3, стр. 51-57.

DOI: https://doi.org/10.24959/ubphj.20.276
49

Сеидбейли М.И., Рзаев Ф.Г., Гасымов Э.К. Ультраструктурные особенности покровных тканей гельминта Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) // Паразитология, 2020, том 54, №5, 402-412.

DOI: 10.31857/S123456780605003X 
50

Agayeva N.J., Rzayev F.H., Gasimov E.K., Mamedov C.A., Ahmadov I.S., Narmina A. Sadigova N.A., Khusro A., Al-Dhabi N.A., Arasu M.V. Exposure of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to magnetite (Fe3O4) nanoparticles in simplified food chain: Study on ultra-structural characterization.  Saudi Journal of Biological Sciences V. 27, Is. 12, P. 3258-3266.

https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.09.032. (Web of Science, Scopus, PubMed, Impact Factor: 2.802).
51

Шолан Р.Ф., Гасымов Э.К. Электронно-микроскопическая  характеристика слизистой оболочки мочевого пузыря при интерстициальном цистите/синдроме болезненного мочевого пузыря  в эксперименте. Ж. Урология, 2020, №4, 14-17. (Scopus, PubMed. РИНЦ).

DOI: https://dx.doi.org/10.18565/urology.2020.4.14-17
52

Şolan R.F., Qasımov E.K., Rzayev F.H. Eksperimental interstisial sistit modeli yaradılmış heyvanlarda sidik kisəsinin selikli qişasının subepitelial qatında törənən ultrastruktur dəyişikliklər. ATJ, 2020, № 3, səh. 96-106. DOI: 10.34921/amj.2020.4.014. (Scopus).

DOI: 10.34921/amj.2020.4.014. (Scopus).
53

Nasirov A.M., Gasimov E.K., N.E. Ibrahimova, F.H. Rzayev. Pathomorphological changes in the larvae cells of blood-suckıng mosquitoes (Aedes caspius Pallas, 1771) in parasitizing microsporid Amblyospora (=Thelohania) opacita Kudo, 1922 // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “Biology”, 2020, 35, 101–10 

54

Шадлинская Р.В., Гасымов Э.К., Рзаев Ф.Г. Некоторые итоги светооптического и электронно-микроскопического изучения структурных элементов слизистой оболочки свободной части десны у больных с большой β – талассемией. ATJ, xüsusi buraxılış, 2020, 114-121.

https://www.researchgate.net/publication/349284542
55

Zhvania Z, Tizabi Y., Pochkhidze N.,  Japaridze N., Nino Lomidze, Rzaev F., Gasimov E. Age-related behavioral and ultrastructural changes in the rat amygdala. Dev Neurobiol2020 Nov;80(11-12):433-442. doi: https://doi.org/10.1002/dneu.22788.

 doi: https://doi.org/10.1002/dneu.22788.
56

Керимли Э.Г., Гасымов Э.К., Серкеров С.В., Керимов Ю.Б., Рзаев Ф.Г., Мурадова С.А., Исрафилова С.А. Изучение состава эфирного масла ACHILLEA NOBILIS L и и его антибактериального влияние на ультраструктуры клеток STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Ж. химия растительного сырья. 2021, №1, стр.93-104.

 https://doi.org/10.14258/jcprm.2021017446 http://journal.asu.ru/cw/issue/current.
57

Hasanova I, Hasanova U , Gasimov E , Rzayev F , Hajiye H , Eyvazova Ga, Shaliyevd M , Mehdiyeva A , Aliyeva N , Yusifov Y, Ismayilov H , Akhundzada HV , Aghamaliyev Z, Hajiyeva S , Huseynova P. PEG-assisted controlled precipitation of calcium hydroxide and calcium carbonate nanostructures for cement reinforcement. Materials Chemistry and Physics, 2021,

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124865  
58

Lin S, Kühn F, Schiergens TS, Zamyatnin AA Jr, Isayev O, Gasimov E, Werner J, Li Y, Bazhin AV. Experimental postoperative ileus: is Th2 immune response involved? International Journal of Medical Sciences.2021; 18(13): 3014-3025.

doi: https://doi.org/10.7150/ijms.59354. https://www.medsci.org/ v18p3014.htm  
59 Rzayev F.H., Qasımiv E.K. Ev su quşlarında parazitlik edən tikanbaşlıların (Acanthocephala) sistematik icmalı. “Tibb elminin əsasları” I Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. 2021, 4-13. https://www.researchgate.net/publication/354545154
60

Rzayev, F. H., Nasirov, A. M., & Gasimov, E. K. (2021). A systematic review of tapeworms (Plathelminthes, Cestoda) of domestic ducks (Anas platyrhynchos dom.). Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2021, 12(2), 353–361. doi:10.15421/022148. (Web of Science).

 doi:10.15421/022148. (Web of Science).
61

Rzayev F.H., Nasirov A.M., Gasimov E.K.  A systematic review of the parasites (Plathelminthes: Cestoda) of the domestic (Anser anser dom.). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “Biology”, 2021, 36, 58–73.

DOI: https://doi.org/10.26565/2075-5457-2021-36-7
62

Pashayeva, N., Suleymanov, T., Kerimov, Y., Qasimov, E., Rzayev, F. (2021). Morphological and anatomical properties of Veronica crista-galli Steven. ScienceRise: Biological Science, 3 (28), 15–20.

doi: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.241865

63

F.H. Rzayev, E.K. Gasimov, N.J. Agayeva, A.A. Manafov, C.A. Mamedov, I.S. Ahmadov, A. Khusro, M. Valan Arasu, M.U.K. Sahibzada, N.A. Al-Dhabi, K.C. Choi, Microscopic characterization of bioaccumulated aluminium nanoparticles in simplified food chain of aquatic ecosystem, Journal of King Saud University - Science (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101666 (Web of Science, Scopus, IF – 4,01). 

https://doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101666
64

Gogokhia N., Japaridze N., Rzayev F., Gasimov E., Zhvania M. Comparative Evaluation of the Ultrastructure of the Hippocampus in Adult Male Wistar Rats Subjected to Chronic Loud Noise. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences.2022vol. 16, no. 1, p.93-98.

http://science.org.ge/bnas/t16-n1/14_Gogokhia_Human%20and%20Animal%20Physiology.pdf
65

Nilufar SafarovaJavanshir Isaev, Eldar Gasimov, Fuad Rzayev. Histo-Anatomical Study of Campanula saxifraga subsp. meyeriana (Rupr.) Ogan. Pharmacognosy Research 2022,14(4):391-394. . Web of Science,     

DOI:10.5530/pres.14.4.57
66

G.G.Valiyeva , L. Di Palma , S.R.Hajiyeva , M.A.Ramazanov , F.V.Hajiyeva , E.K.Gasimov , F.H.Rzayev. Reuse of bimetallic nanoparticles for nitrate reduction. IEEE Transactions on Nanotechnology. Web of Science, Scopus, IF_2.967.

DOI: 10.1109/TNANO.2022.3230284
67
 1. Гасымов Э.К., Алиев Р.А., Рзаев Ф.Г. Вакуумный аппарат, используемый для фиксации объектов в электронной микроскопии. Евразийский Патент на изобретение. № 042254. 27.01.2023
https://www.eapo.org/ru/publications/publicat/viewpubl.php?id=042254&i21=202192721&id=042254&i21=202192721

 

SON 15 ILDƏ XARICI ÖLKƏLƏRDƏ KECIRILƏN KONFRANSLARDA ETDIYI MƏRUZƏLƏR:

 

2001-ci ilin 10-15 noyabr tarixində ABŞ-ın Son-Dieqo şəhərində keçırılən ABŞ nevroloqlarının 31-ci illik konfransında;

ABŞ-ın Beynəlxalq Alsheymer Assosiasının (bütün xərcləri ödəmək şərti ilə) 2009-cu ilin iyul ayının 10 -17 arasında Avstriyanın Vena şəhərinhə keçirilən konfransında;

 3-4 dekabr 2009-cu il tarixində Polşanin Vrotslav şəhərində keçirilən Polşa psixogeriatriya assosiasiyasının 6-cı beynəlxalq konqresində məruzə ilə çıxış etmişdir.

ABŞ-ın Beynəlxalq Alsheymer Assosiasının 2011-ci ilin iyul ayının 15 -24 arasında Fransanın Paris şəhərində keçirilən konfransında;

2011-ci ilin noyabr ayının 2 - 7-dək " Tibbin qlobal inkişafı EPS cəmiyyətinin" prezidenti MD,PhD. Yoa Lu-nun şəxsi dəvəti ilə Çin Xalq Respublikasinin Pekin səhərində kecirilən "İnfeksion xəstəliklər və antibiotiklər" konqresində;

2012-ci il sentyabr ayının 8-dən 11-nə qədər İsveçrənin Stokholm şəhərində keçirilən Avropa Nevrologiya Cəmiyyətləri Federasiyasının 16-cı konqresində;

2012-ci il iyun ayının 24-27 arasında İsveçin Rotterdam şəhərində ABŞ-ın Periferik Sinir Assosiası/İltihabi Nevropatiya Konsorsiumu birlikdə keçirdiyi konfransında;

21-27 sentyabr 2013-cü il tarixlərində Avstriyanın Vena şəhərində keçirilən Ümumdünya Nevroloqlarının 21-ci Konqresində keçirilir konqresidə;

Rusyanın Tümen  şəhərində 28 may 01 iyul 2014-cü il tarixində keçirilən. Beynəlxalq Morfoloqlar Cəmiyyətinin XII konqresində;

 İtaliyanın Milan şəhərində. 5-9 iyul 2014-cü il tarixində keçirilən Avropa Nevrologiya Cəmiyyətləri Federasiyasının 9-cu Forumunda;

Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində 8-10 avqust 2014-cü il tarixində keçirilən Beynəlxalq Anatomiya Federasiyası Assosiasiyasının 18-ci Konqresində;

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti

2

Rusiya anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti

3

Beynəlxalq morfologlar assosiasiyası

4

Amerikanin Alsheymer xəstəliyinin tədqiqi və müalicəsi beynəlxalq assosiasiyası

5

Amerika Periferik Sinir cəmiyyəti

 

 

DƏRC ETDİRDİYİ DƏRSLİKLƏR, DƏRS VƏSAİTLƏRİ,  METOD İŞLƏMƏLƏR VƏ SƏMƏRƏLƏŞDİRİCİ TƏKLİFLƏR:

 

 1. Qasimov Е.К. Stologiya. dərslik. 1-cü nəşr. Bakı: 2005, 184 с.
 1. Qаsıмов E.K Sitologiya. Dərslik. 3-cü nəşr. Bакı: Oскар, 2009, 270 səh.
 1. Qasımov E.K. Histologiya atlası. Üç dildə. Bakı: Oskar, 2010, 508 səh.
 1. Гасымов Е.К., Sultanova T.Ə.,Оrucоv М.Т. Hистолоэийа. рянэля вя юйрян. Tядрис-методик вясаит.,  Bакы: Oскар, 2010, 344 səh.
 1. Qasımov E.K. Xüsusi histologiya. Rənglə və öyrən. Tədris-metodik vəsait., Bakı, Oskar, 2010, səh.170.
 1. Гаджиев Г.А., Гасымов Э.К.,  Худавердиев Н.Б. Методическая разработка для студентов лечебного факультета по спланхнологии. Баку: АМИ им. Нариманова.- 1989., 36 с.
 1. Гасымов Э.К. Учебно-методические рекомендации для составления тестов по анатомии человека и примеры тестов по аппарату движения. Баку.-АМУ.-1995., 37с.
 1. Qasımov E.K., Həsənov İ.Ə., Şahməmmədova A.İ., Orucov M.T., Nəcəfova T.M. Azərbaycan Tibb Universiteti, Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası üzrə tədris proqramı. Bakı, 2006, səh.64.
 1. Qasımov E.K., Bağırov M.Z., Orucov M.T. Elektron mikroskopiyada blokların itilənməsi zamanı bloksaxlayıcının təsbiti üçün stol. Səmərələşdirici təklif. (vəsiqə №453, 30.06.2003).
 1. Qasımov E.K., Bağırov M.Z., Orucov M.T. Elektron mikroskopiyasında istifadə olunan şüşə bıçaqları alınması üçün yeni, ucuz qurğu. Səmərələşdirici təklif (vəsiqə №454, 30.06.2003).
 1. Qаsımov E.K. Sitologiya. Dərslik.  Bакы: Oскар, 2009, 270 səh.
 1. Qasımov E.K. Histologiya atlası. Üç dildə. Bakı: Oskar, 2010, 508 səh.
 1. Qasımov E. K., Sultanova T.Ə.,Оrucоv М.Т. Histologiya. Rənglə və öyrən. Tədris-metodik vəsait. Yenidən işlənilmış 4-cü nəşr,  Bakı: Oskar, 2012, 133 səh.
 1. Qasımov E. K. Xüsusi histologiya. Rənglə və öyrən. Tədris-metodik vəsait.Yenidən işlənilmış 4-cü nəşr,  Bakı: Oskar, 2012,, 156 səh
 1. Qasımov E.K. Həzm sisteminin inkişafı. Xüsusu histologiya. Fəsil 5. Bakı: Azərnəşr , 2013, səh. 96- 102.
 1. Əliyarbəyova A.Ə., S.H.Kazımova, E.K.Qasımov. Dəri və dəri törəmələri. Xüsusu histologiya. Fəsil 8. Bakı: Azərnəşr, 2013, səh. 141-155.
 1. Qasımov E.K. Limfoid sistem. Birincili limfoid orqanlar. Xüsusu histologiya. Fəsil 13. Bakı: Azərnəşr, 2013, səh.217-284.
 1. Qasımov E.K., Nəcəfova T.M., Mənsimov A.Ə. Xüsusi histologiya. (Testlər). Bakı:Azernəşr, 2013, 296 səh.
 1. Гасымов Э.К., Султанова Т.. Шахмамедова А.И. Частная гистология (Тесты). Баку:Азернешр. 2013, 320стр.        
 1. Э.К.Гасымов, Т.А.Султанова, Т.М.Наджафова. Кортикальная цитоплазма и элементы цитоскелета. Баку:Азернешр, 2014, 48 стр.
 1. Qasımov E.K., Sultanova T.A.,Nəcəfova T.M., Mənsimov A.Ə., Şahmamedova A.İ. Ümumi histologiya. (Testlər). Bakı:Azərnəşr, 2014, 308 səh.
 1. Qasımov E.K. Ümumi histologiya (sxemlər) Bakı.:Time Print, 2014,123s.
 1. Qasımov E.K., Sultanova T.A.,Nəcəfova T.M., Mənsimov A.Ə., Şahmamedova A.İ. Xüsusi histologiya. (Testlər). Bakı.:Vətənoğlu, 2014, 317 səh.
 1. Xüsusu histologiya. Prof. E.K Qasımovun redaktəsi ilə. 3-cü yenidən işlənmiş nəşr. Bakı: Azərnəşr , 2015, 310 səh.

 

Qrant müsabiqəsiində iştirakı:

 

1. cAR Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun 2011-ci ildə biologiya, tibb və aqrar elmlər üzrə qalib gəlmış “Respublikada biologiya və tibb sahələrində ultrastruktur tədqiqatların müasir səviyyədə təşkili üçün Transmissiya Elektron Mikroskopunun, müvafiq cihaz, avadanliq və materialların alınması” pilot layihəsinin rəhbəri.

Layihənin dəyəri: 1 000 000 $. .

 

AMEA Rəyasət Heyətinin 2018-2021-ci illər üçün “Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələrinin İNF-a vasitəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhəmiyyəti” adlı elmi tədqiqat proqramının icraçısıyam.

 

2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyyətinin 14 mart 2018 ci il tarixliu 7/3 nömrəli qərarı ilə2018-2020-ci illər üçün müaliyələşdirilən “Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələreinin İTF-α vastəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhəmiyyəti. Müddəti 36 ay. Almaniyanın Munxen və Heydelberq Univesitetlərinin iştirakıə ilə beynəlxalq QRANT.