Professor Habil Muradov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Habil Muradov Kamil oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili – Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1984-ci illər

Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984 - 1987

Şöbə müdiri

Xaçmaz MRX

Xaçmaz rayonu

2

1987 - 1990

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1990 - 1994

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1994 - 1997

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

5

1997 - 2001

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

6

2001- hal hazıradək

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1998- ci il (6 ay)

Ankoloji diaqnostika

Moskva səh., Onkoloji Elmi mərkəz

2

1999-cu il

Onkologiyada histokimyəvi diaqnostika

Moskva səh., Onkoloji Elmi mərkəz

3

2000 – ci il

Sümük şişlərinin immun histokim diaq-nostikası

Moskva səh., Onkoloji Elmi mərkəz

4

2002 – ci il

Dayaq hərəkət orqan şişləri

Türkiyə

5

2004 – cü il

Süd vəzi onkologiyası

Türkiyə

6

2006 – cı il

Onkologiya axıcısitometrik tədqiqatlar

Ruminya, Türkiyə

7

2009 – cu il

Angiogenetik tədqiqatlar

Almaniya

8

2012 – ci il

Angiogenetik tədqiqatlar

Türkiyə

9

2013 – cü il

Dəri törəmələrinin diaqnostikası

Türkiyə, Almaniya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Аргирофильные клетки желудка че-ловека: ультраструктурные и гисто-химические аспекты функциональ-ной организации

Алиева И.О.

Т. Е. С. gənc alimlər şurasının 57 - ci yekun elmi konfransı. Bakı, 1990, s.10.

2

Типы ДНК-гистограмм в соответст-вии с показателями плоидности и степени пролиферативных процес-сов костеобразующих костномозго-вых опухолях.

Ибрагимов Э.Э.

Буниатзаде Э.Д.

Respublika Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elmi xadimi, professor T.Ə. Əliyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2001, s. 156-157.

3

Критерии цитологической иденти-фикации PNET костей

 

Prof. Z. M. Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın məcmuəsi. Bakı, 2003, s. 89-90.

4

Оптимизация диагностики и прог-нозирования периферической при-митивной нейроэктодермальной опухоли кости (PNET).

Садыгова Г.Г.

Алиева И.О.

Экспериментальная и клини-ческая медицина (Тбилиси), 2007, №1, 14-18.

5

Yoğun bağırsaq polippozunun erkən diaqnostikasında axıcı sitometrik üsu-lun rolu.

Pənahov D.M.

Eyvazov H.M.

Azərbaycan Tibb jurnalı, 2008, №3., 114-117.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Zaqafqazıya Onkologiya Cəmiyyəti

2

Rusiya Onkologiya Cəmiyyəti

3

Avropa Onkologiya Cəmiyyəti

4

Dayaq – hərəkət onkologiyalar Cəmiyyəti

5

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti