Dosent Tamilla Sultanova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tamilla Sultanova Əmiraslan qızı

2

İxtisas

Həkim-terapevt

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976 - 1982

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982 - 1983

İnterna-həkim

2 sayli Bakı şəhər xəst-əxanası

Bakı şəhəri

2

1983 - 1988

Həkim

Bakı şəh. Təsili yardım stan-siyası

Bakı şəhəri

3

1988 - 1991

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1992 - 1994

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

5

1994 - 2005

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

6

2005 - hal hazıradək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Aliyarbayova A. A., Sultanova T. A., Huseynova S. A., Yildirim L. E., Qurbanova S. Q. Investigation on mutual relationship between structural elements of the sheath surrounding spinal nerve roots and dorsal root ganglia. Light microscopic study // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021.  Pp.  41-46.  DOI
2

Aliyarbayova A.A., Sultanova T.A., Huseynova S.A., Yildirim L.E., Qurbanova S.Q. Morphofunctional alterations of the sheath elements in dorsal root ganglia at acute endotoxemia // Proceedings of the scholarly abstracts European Academic Science and Research, №XVI, 30 September 2021, Publisher: “EASR” SciPub.de, pp. 14.

 

DOI
3 Aliyeva I., Sultanova T., Aliyarbayova A., Yildirim L., Qurbanova Sh. Modern methods of diagnosis of malignant lymphoma of bones // Norwegian Journal of development of the International Science № 70/2021, pp31-35.  DOI: 10.24412/3453-9875-2021-70-1-31-35
4 Aliyarbayova A. A., Sultanova T. A., Mehraliyeva G. A., Sadiqova G. H., Qurbanova S. Q. Structural peculiarities of primary sensory neurons // Proceedings of the scholarly abstracts European Academic Science and Research, № XXVII, 12.04.2022, Publisher: “EASR” SciPub.de, pp. 26-27.  
5

Aliyarbayova A. A., Sultanova T. A., Mehraliyeva G. A., Sadiqova G. H., Ibrahimova T. A., Qurbanova S. Q. Structural specifity of axodendritic projections of pseudounipolar neurons and its interaction with surrounding satellite glial cells. // Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science ISSN 2701-8369, , №41, 2022, p.13-16.

DOI: 10.5281/zenodo.7142844
6

Aliyarbayova A. A., Sultanova T. A., Sadiqova G. H., Sadiqi I. B., Yildirim L.E., Qurbanova S. Q. Disintegration in capsular elements of dorsal root ganglia under exposure to E.Coli endotoxin // Scientific Journal of Italy "Annali d’Italia" journal, ISSN 3572-2436, №37 2022, pp.26-33.  

DOI: 10.5281/ZENODO.7357721
7 Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı. 4/2020. Характеристика кислотно-щелочного состояния крови после физической нагрузки. Стр. 37-39 Т.С.Султанова, Т.А.Султанова.  
8 Rezidentura jurnalı. DİM. 1/2019. Qalxanabənzər vəzin morfoloji və funksional xüsusiyyətləri. səh.58-60. T.Ə. Sultanova, T.M.Nəcəfova.  
9 Rezidentura jurnalı. DİM. 1/2022. Qəbul imtahanında istifadə olunmuş bəzi tst tapşırıqlarının izahı və tövsiyələr. Səh. 31-32.  Sultanova T.Ə., Nəcəfova T.M., Mənsimov A.Ə.  
10 Rezidentura jurnalı. DİM. Bakı.1/2023. Qəbul imtahanında istifadə olunmuş bəzi tst tapşırıqlarının izahı və tövsiyələr. Səh. 49. Sultanova T.Ə., Əyyubova G.M., Nəcəfova T.M.,  
11 Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 4/2022. Hipoksiya adaptasiyasının ağciyərlərin respirator şöbəsinə və miokarda təsiri. Səh 63-65. T.S.Sultanova, T.Ə.Sultanova.  
12 CƏRRAHİYYƏ. Surgery/ Elmi-praktik jurnal (xüsusi buraxılış) . 4(1), 2022. Tibb elmləri doktoru, Professor Ç.M. Cəfərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş lmi praktik konfransın materialları. Bakı. 2022. Влияние гипоксии вызванной умеренной физической нагрузкой на ультраструктуру капилляров миокарда. Султанова Т.С, Султанова Т.А.  
13 Tibb elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, Şöhrət ordenlı Professor Bəybala Xudkar oğlu Abasovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın  materialları. Bakı-2023. Влияние изменений состава газов на кислотно-щелочное состояние крови после умеренной физической нагрузки. Стр.193-194.   Султанова Т.С, Мамедов Р.А., Султанова Т.А., Гусейнов Л.М.  
14 Tibb elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, Şöhrət ordenlı Professor Bəybala Xudkar oğlu Abasovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın  materialları. Bakı-2023. стр 191-193. Султанова Т.С, Султанова Т.А., Юсубов М.О.,  Гусейнов Л.М.  
15 ГИСТОЛОГИЯ (цитология, эмбриология, и частная гистология) Пособие для поступающих в резидентуру) DİM- 2019.  545 стр. Султанова Т.А., Наджафова Т.М, Эюбова Г.М.  
16    
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Mədə xorası xəstəliyinin ilk illərdə endokrin G və Ec hüjeyrələrinin funksional morfoloji xüsusiyyətləri.

Sultanova T.Ə

Sağlamlıq jurnalı №10.2004. cящ.4

2

Mechanisms of release of qastro-entro-pancreatic endocrine cells.

Muradov H K

Rəhimova G.K

Tahirova S.N

IX Beynəlqalq Avroaziya Cərra-hiyyə və Qastroenterologiya Koq-resinin materialları. Bakı, 2006 may. Səh.. 236.

3

Neurohumoral interactions in the stomach.

Muradov H.K

Rəhimova G.K

Nərimanova S.H

Azərbaycan anatomiya məktəbinin banisi, ə. E. x., prof. Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin bey-nəlxalq konfransının elmi məqa-lələr toplusu. Bakı, 2006. səh. 308-311.

4

Uşaqliq Cismi Neoplazmalarinin Histokimyəvi Tədqiqati.

Muradov H.K

Sultanova T.A

Əliyeva İ.O

Professor İsmayıl Məmmədovun yubiley konfransı, 2009.

5

Beyin qabığında neyroqliya hücey-rələrinin qarşılıqlı histotopoqra-fiyası və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

Əyyubova G.M

Sultanova T.Ə.

Nəcəfova T.M.

Mehrəliyeva G.Ə.

ATU-nun İnsan anatomiyası ka-fedrasının yaradılmasının 95 illiyi-nə nəşr olunmuş elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı 2014 şəh.51-55.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti