Dosent İradə Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İradə Əliyeva Oktay qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982-1988- ci illər

Həkim

Azərbaycan Tibb İnsitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

23.08.1988 – 01.05.1994

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universi-teti Histologiya, embriolo-giya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

01.03.04. – 16.06.2008

Assistent

Azərbaycan Tibb Universi-teti Histologiya, embriolo-giya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

17.06.2008- hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universi-teti Histologiya, embriolo-giya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Əliyeva İ.O,Qasımov E.K., Quluyeva N.T., Şahməmmədova A.İ.,

İbrahimova T.A.Kəskin endotoksemiya zamanı endonevral makrofaqların histotopoqrafiyalarında və ultrastruktur quruluşlarında baş verən dəyişikliklər. “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, ATU, 2017.
 
2

Əliyeva İ.O,Мурадов Х.К.,Садыхова Г.Г.,Ибрагимова Ф.Х.Морфогистохимические исследования саркомы Юинга.Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi - praktiki konfransın materialları. Bakı, 2017.

 
3

Əliyeva İ.O.Мурадов Х.К.,Садыхова Г.Г.,Ибрагимова Ф.Х.Морфологические особенности саркомы Юинга и PNET.Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2017

 
4

Əliyeva İ.O,Sadıxova G.H.,Muradov H.K.,İbrahimova F.H.Osteosarkomalar zamanı xəstələrin yaşı, cinsi, patoloji lokalizasiyası arasında korrelyasion qanunauyğunluqların tədqiqi.Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi - praktiki konfransın materialları. Bakı, 2017

 
5

Əliyeva İ.O,Muradov H.K.,Sadıxova G.H.,İbrahimova T.A.İbrahimova F.H.Uşaqlıq cismi neoplazmalarının histokimyəvi tədqiqatı. Əməkdar elm xadimi professor Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı, 2018.

 
6

Əliyeva İ.O,Мурадов Х.К.,Садыхова Г.Г.,Ибрагимова Рентгенологические данные при остеоид-остеома. Ф.Х.Сборник материалов. Международный научной конференции посвященной к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Рафиг Ашраф оглы Аскерова. Bakı, 2018.

 
7

Əliyeva İ.O,Садыхова Г.Г.,Мурадов Х.К.,Ибрагимова Т.А.Гистологическая и гистохимическая организация саркомы юинга.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən, Otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konqresin Tezisləri. Bakı, 2018.

 
8

Əliyeva İ.O,Садыхова Г.Г.,Мурадов Х.К.,Султанова Т.А.,Наджафова Т.М.,Намазов Ф.Р.Клинические данные при остеоид-остеомах.Сборник материалов. Международный научной конференции посвященной к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Рафиг Ашраф оглы Аскерова. Bakı, 2018.

 
9

Əliyeva İ.O,Muradov H.K.,Sadıxova G.H.,Tahirova S.N. Osteosarkomaların kliniki xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar Elm Xadimi, Professor Dəmir Vahid oğlu Haciyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olinmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2019.

 
10

Əliyeva İ.O,Sadıxova G.H.,Muradov H.K.,İbrahimova T.A.Osteosarkomaların diaqnostikası zamanı facscan axıcı sitofluometrinin əhəmiyyəti.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasınəın müxbir üzvü, əməkdar Elm Xadimi, Professor Dəmir Vahid oğlu Haciyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olinmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2019.

 
11

Əliyeva İ.O,Sadıxova G.H.,İbrahimova T.A.,İbrahimova F.H.Osteosarkoma ilə patoloji prosesin lokalizasiyası arasında korrelyasion qanunauyğunluğun təyini.Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2019, xüsusi buraxılış.

 
12

Əliyeva İ.O,Sadıxova G.H.,Tahirova S.N.İbrahimova F.H.Morfoloji tədqiqatlarda axıcı sitometrik metodun tətbiqi.Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2019, xüsusi buraxılış.

 
13

Əliyeva İ.O,E.K. Qasımov,A.Ə. Əliyarbəyova,S. N.Tahirova Bioloji sədd rolu oynayan strukturların beyin - onurğa beyni mayesinin cərəyanında rolu.Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2019, xüsusi buraxılış.

 
14

Əliyeva İ.O,Ибрагимова Т.А.,Садыхова Г.Г.,Таирова С.Н.ATU-nun ETM-nin elmi-praktik jurnalı, “Sağlamlıq” №2, Bakı 2020.Клинические, рентгенологиоческие и статистические методы исследование лимфомы кости.

 
15

Əliyeva İ.O,G. H. Sadıqova,T. A.İbrahimova,S. N.TahirovaSümüklərin iltihabi və şiş transformasiyası zamanı immunhistokimyəvi tədqiqatı.İnsan Genetikası və Genetik xəstəliklər: problemlər və inkişaf perspektivləri birinci Beynəlxalq Elmi Praktik Virtual Konfransının xəbərləri. Azərbaycan, Bakı may 30-31, 2020.

 
16

Əliyeva İ.O,G. H. Sadıqova,T. A. İbrahimova,A.Ə.Mənsimov Əməkdar Elm Xadimi, Tibb elmləri doktoru, professor Mina Müzəffər qızı Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  Beynəlxalq  Elmi Konfransın Materialları. Bakı sentyabr 25-26, 2020.Sümüklərin iltihabi  və şiş transformasiyası zamanı sitoloji tədqiqatı.

 
17

Əliyeva İ.O,Sultanova T., Aliyarbayova A., Yildirim L.,

Qurbanova Sh. Modern methods of diagnosis of malignant lymphoma of bones 

Norwegian Journal of development of the International Science № 70/2021, pp31-35.

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-70-1-31-35
DOI: 10.24412/3453-9875-2021-70-1-31-35
18 Мурадова С.Р, Ибрагимова Ш.С, Алиева И,О, Ибрагимова Ф.Х . Комплексное исследования атриального натрий -уретического фактора при инфаркте миокарда. Cerrahiyy' surgery elmi praktik jurnal 4. 2022  
19 Əliyeva İ.O , Muradova H.K, Zeynalova N.H , Muradova S.RXoşxassəli fibroz hisiositomalar zamanı axar sitometrik tədqiqatlar.Cerrahiyy' surgery elmi praktik jurnal 4. 2022  
20

Ayyubova G.,Aliyeva I.,Ibrahimova T.,Yildirim L.,Quliyeva N.Long-term effects of lps-induced neuroinflammatoin on different brain areas.National and 1st international congress of Histology and Embryology 26-28 may 2022.

 
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Оптимизация диагностики и прог-ноирования остеосаркомы.

Мурадов Х.К.,

Алиева И. О.,

Садыхова Г.Г.

Экспериментальная клиническая медицина №1, Тблиси,2007.

2

Оптимизация диагностики и прог-ноирования периферической при-митивной нейроэктодермальной опухоли кости(PNET).

Мурадов Х.К.,

Садыхова Г.Г.,

Алиева И. О.

Экспериментальная клиническая медицина №1, Тблиси,2007.

3

«Иммуногистохимические иссле-дования ангиогенеза при саркоме Юинга».

Ахундов Э.Д.,

Алиева И.О.,

Садыхова Г.Г.

Хирургия, журнал имени Н.И. Пирогова №11, 2011., г. Москва.

4

«Примитивная нейроэктодер-мальная опухоль кости (PNET)».

Мурадов Х.К.,

Садыхова Г.Г.,

Алиева И.О

“Sağlamlıq” jurnalı №4, Bakı, 2011.

5

О возможной связи между сарко-мой Юинга и PNET.

Алиева И.О,

Садыхова Г.Г.,

Мурадов Х.К.

“Sağlamlıq” jurnalı №3, Bakı, 2013.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti