Baş müəllim Nigar Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nigar Quliyeva Taryel qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2002- ci illər

Həkim-pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002 - 2003

Həkim-interna

M. Nağıyev adına T.T.Y. Xəstəxanası

Bakı şəhəri

2

2004 - 2005

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

2005 - 2018

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2018 hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Eksperimental ödem şəraitində oturaq sinirinin perinevral qişasının histoloji və elektronmikroskopik xüsusiyyətləri

Qasımov E,K.,

Quliyeva N.T.,

Əyyubova G.M.,

Azərbaycan Tibb Jurnalı Bakı, 2010,№2.

2

Гистотопография мононуклеарных фагоцитов в коре головного мозга, спиналъных ганглиях и перифери-ческих нервах при острой эндоток-семии

Гасымов Э.К.,

Эйюбова Г.М.,

Kулиева Н.Т.

Алиярбекова А.А.,

Лихачева Л.М.

XI Конгресс Международ-ной Ассоциации Mорфо-логов/ Научно- теоретический Меди-цинский журнал Морфо-логия Санк- Петербург, «Эскулап» 2012, Том 141, № 3

3

Морфофункциональные особенности структурных изменений эпиневраль-ных микрососудов седалищных нер-вов блой крысы при эксперименталь-ной эндотоксемии

 

Гулиева Н.Т.

 

Украинский журнал Кли-нический лабораторный медицине, Г.Луганск 2013, том 8, №4 с.95-98

4

Ultrastructural delineation of changes in epineurial arterioles during endoto-xaemia.

Nigar Quliyeva

Gozal Mirzayeva

Narmin İbadlı

”2nd International Medical Congress For Student And Young Doctors” 6-7 november 2015, p.41. Baku/Azerbaijan

5

Endotoksemiya zamanı periferik sinir sisteminin müxtəlif hissələrində yerləşən makrofaqların ultrastruktur xüsusiyyətləri

Qasımov E.K.,

Əliyarbıyova A.Ə.,

Quliyeva N.T.,

Quliyev M.İ.

Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinı həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı - 2020

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti