Baş müəllim Təranə Nəcəfova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Təranə Nəcəfova Mirzə qızı

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978-1984-cü illər

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984 - 1985

Həkim - interna

4№ - li klinik xəstəxana

Bakı şəhəri

2

1987 - 1991

Həkim

“Maarif” sanatoriiya profilak-toriya

Bakı şəhəri

3

1991 - 1993

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1993 - 2008

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

2008- hal-hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

 

DƏRC ETDİRDİYİ  DƏRS VƏSAİTLƏR:

1. Гистология (цитология, эмбриология, общая и частная гистология) ГЭЦ, Баку  -2019 пособие для поступающих в резедентуру: 

Цитоплазма. Органеллы и включения

Морфогенез. Органогенез. Плодные оболочки

Собственно соединительные ткани. Соединительные ткани со специальными

свойствами.

Эндокринная система.

Дыхательная система

Пищеварительная система

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

T.M. Nəcəfova, Mənsimov A.Ə. Şahməmmədova A.İ.Histologiya, embrilogiya və sitologiya fənləri üzrə tədris proqramı.АTU Bakı 2018

 
2

T.M. Nəcəfova,Namazov F.R. Muradov H.K. İbrahimova F.H. Muradova S.R.Uşaqlıq cismi adenokarsino maları zamanı şiş hüceyrələrin də xromatinin tədqiqiƏməkdar elm xadimi, professor Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materiallarının toplusu. Bakı – 2018.

 
3

T.M. Nəcəfova,Садыхова Г.Г Мурадов Х.К Алиева И.О. Султанова Т. А.Клинические данные при остеоид - остеомах Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Рафика Ашраф оглы Аскерова.Баку-2018                    

 
4

T.M. Nəcəfova,Sultanova T.Ə. Əyyubova G.M. Histologiya – testlər Baza fənləri üzrə test toplusu (rezidenturaya hazırlaşanlar üçün vəsait).DİM -2018.Bakı.

 
5

T.M. Nəcəfova,Султанова Т.А Эйюбова Г.М. Гистология – тесты Сборник тестов по базовым  дисциплинам (пособие для готовящихся в резидентуру).ГЭЦ-2018. Баку

 
6

T.M. Nəcəfova, Sultanova T.Ə. Qalxanabənzər vəzin morfoloji və funksional xüsusiyyətləri Rezidentura 1.azərbaycan respublikasında rezidenturaya qəbul qaydaları baza fənləri üzrə.DİM-2019. Bakı.

 
7 Aliyarbayova A. A.  Aliyeva I.O.  Nacafova T. M.  Huseynova S. A. Sadiqi I. B. Morphological deformation of the arterial vessels of sensory ganglia during acute experimental endotoxemia. The journal “The scientific heritage” (Budapest, Hungary) No 83 , Vol 2,  2022, pp. 19-22. DOI: 10.24412/9215-0365-2022-83-2-19-22.
8 Aliyarbayova A. Mehraliyeva G. Sadiqova G. Nacafova T. Mansimov A. Ultrastructural peculıarıtıes of perıneurıal cells of capsular elements of dorsal root ganglıa. Anımal model of study/ The journal “Sciences of Europe” (Praha, Czech Republic) No 87, Vol. 1,  2022, pp.42-45. DOI: 10.24412/3162-2364-2022-87-1-42-45
9 Aliyarbayova A. A., Mehraliyeva G.A., Nacafova T. M., Sadiqi I. B., Qurbanova S.Q. Properties of sheath elements surrounding spinal nerve roots and sensory dorsal root ganglia // XIV International Scientific and Practical Conference, «Theoretical and science bases of actual tasks», 12-15 April 2022 г., Lisbon, Portugal, pp. 215-216.

DOI: 10.1007/BF00227759

10 T.M. Nəcəfova Hepatitlər zamanı baş verən morfoloji dəyişiklərin müasir aspektləri. s199-202. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri №4,2021  
11 T.M. Nəcəfova, Sultanova T.Ə. Mənsimov A.
Ə .  Histologiya . 
Rezidentura 1.azərbaycan respublikasında rezidenturaya qəbul qaydaları baza fənləri üzrə.DİM-2022. Bakı.. s 31-32
 
12 Наджафова Т.М,,Султанова Т.А Мансимов А,АГистология .Сборник тестов по базовым  дисциплинам (пособие для готовящихся в резидентуру).ГЭЦ-2022. Баку стр 31--32  
13 T.M. Nəcəfova, Sultanova T.Ə Əyyubova G.M   Histologiya . Rezidentura 1.azərbaycan respublikasında rezidenturaya qəbul qaydaları baza fənləri üzrə.DİM-2023. Bakı.. s 31-32  
14 Наджафова Т.М,,Султанова Т.А Эйюбова Г,М  Гистология .Правила приема в резедентуру  1  по базовым  дисциплинам (пособие для готовящихся в резидентуру).ГЭЦ-2023. Баку стр 31--32  
15    
16    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Perinevral qişanın formalaşma-sında iştirak edən strukturların histoloji və ultrastruktur xüsusiy-yətləri.

E.K. Qasımov

E.Ç.Əkbərov

N.T.Quliyeva

G.M.Əyyubova

Ş.Ə.Hüseynova

A.Ə.Əliyarbəyova

Azərbayca Tibb Jurnalı №4, 2009-cu il, səh.52-57

2

Onurğa beyni qanqlionu kapsulu-nun keçiricilik qabiliyyətinin makro və mikromolekulyar trasserlərin köməkliyi ilə tədqiqi.

E.K. Qasımov

E.Ç.Əkbərov

A.Ə.Əliyarbəyova

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olun-muş beynəlxalq elmi kon-fransın materialları. Bakı-2011, səh. 426-427.

3

Sinir sistemi.

A.Ə.Mənsimov

İ.İ.Nəzərov

“Xüsusi histologiya” dərs və-saiti II nəşr, Bakı 2013, səh. 4-25.

4

Tənəffüs sistemi.

S.N.Tahirova

“Xüsusi histologiya” dərs və-saiti II nəşr, Bakı 2013, səh. 141-155.

5

The mechanism of occurense of the endoneural edema induced by histamine.

E.K. Gasimov

L.E. Jamalova

R.Ghaffarzadagan

Journal of the Neurological Sciences 2013, V.333, Se.536.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Dövlət İmtahan Mərkəzi

2

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti