b.ü.f.d., ass. Haqverdiyeva R.R.

 

 

Qısa məlumat

1

Soyadı, adı, ata adı

Haqverdiyeva Raya Rüstem

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Sitologiya, embriologiya və histologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2005-2009

bioloq

Bakı Dövlət Universiteti

Zahid Xəlilov küç 23

2

2010-2013

bioloq

ADPU

 Üzeyir Hacıbəyov 68

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-2013

laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki şəh.,Bakixanov 23

2

2013-2020

assistent

ATU- Tibbi Biologiya və Genetika kafedrası

Baki şəh.,Bakixanov 23

3

2020- hal hazıra dək

assistent

ATU- Sitologiya, embriologiya və histologiya

Baki şəh.,Bakixanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Haqverdiyeva R.R. Abşeron yarımadasında texnogen amillərin quru onurğalı heyvanların adaptasiyasına təsiri. Görkəmli oftolmoloq akad. Zərifə Əliyevanın yubileyinə həsr olunmuş“Müasir biologiyanın innovasiya problemləri III Beyn. Elm.Konf. Mater. Bakı, 2013, s.100 - 102

 

2

Наджафов Дж.А. Агвердиева Р.Р Размножение средиземноморской черепахи (Testudo qraeca L.1758) в условиях Апшеронского полуострова ХI конгресса МАМ. Журнал Морфология С-Петербург, 2014, Т.145, №3, с.136.

 

3

Haqverdiyeva R.R. Abşeron yarımadasında aralıqdənizi tısbağalarının (Testudo qraeca L.1758) qış yuxusundan oyanması və reproduktiv fəallığı Ulu öndər H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Biologiyanın innovasiya problemləri” IV Beyn. Elm. Konf. Mater. Bakı, 2014, s. 67-70.

 

4

Haqverdiyeva R.R. Abşeron yarımadasında aralıqdənizi qurutısbağasının (Testudo qraeca L. 1758) ekologiyasına dair AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, Bakı. 2015, cild 33, № 2, s. 45-52.

 

5

The study of greek tortoise (Testudo qraeca L. 1758) in the Absheron peninsula in modern environmental conditions NAS of Azerbaijan. Baku, 2015, V, LXXI, №2, p. 93-96

 

6

Nəcəfov C.Ə. Haqverdiyeva R.R. Aralıqdənizi tısbağalarında (Testudo qraeca L.1758) karapaksın və plastronun morfoloji xüsusiyyətləri AMEA-nın xəbərləri, Bakı 2016, cild 70, № 3, s.78-81.

 

 

7

Haqverdiyeva R.R. Aralıqdənizi tısbağalarının Abşeron şəraitində çoxalmasına dair Ulu öndər H.Əliyevin anadan olmasının 93 –cu ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s. 265-266.

 

8

Наджафов Дж. А. Агвердиева Р. Р Морфологические адаптации черепах и их эволюционное значение ХII конгресса МАМ. Журнал Морфология  С-Петербург, 2016, Т.149, №3, с. 249.

 

9

Nəcəfov C.Ə. Haqverdiyeva R.R Aralıqdənizi tısbağalarının (Testudo qraeca L.1758) ilkin postembrional böyümə və inkişafında cinsi dimorfizmin təyini AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2016, cild 34, № 1, s. 98-106.

 

10

Наджафов Дж. А. Агвердиева Р. Р. Рост и развитие средиземноморской черепахи (Testudo qraeca L. 1758) в постнатальный периоде жизни Ж.вестник МГОУ, серия естественные науки, 2016, № 3, с. 46-52.

 

11

Nəcəfov C.Ə. Haqverdiyeva R.R. Abşeron yarımadasında açıq volyer şəraitində aralıqdənizi tısbağalarının (Testudo qraeca L. 1758) çoxalmasının bioloji əsasları Ümumilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Gəncə, 2016, IV hissə. s. 6-9.

 

12

Наджафов Д.А. Агвердиева Р.Р. Мамедова С.Н. Формирование гельминтоценозов средиземноморской черепахи (Testudo graeca L. 1758) в условиях Апшеронского полуострова Азербайджана H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət elmərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Gəncə, 2017, s.193-195.

 

 

13

Наджафов Д.А. Агвердиева Р.Р. Морфогенез пластрона,как первый показатель полового диморфизма средиземноморской черепахи в раннем постнатальном онтогенезе ХI конгресса МАМ. Журнал Морфология С-Петербург, 2018, Т.153, №3, с.194.

 

14

Hasanova A.T.Hakhverdieva R.R.Yusufova Kh.J. Frequency and distribution of sister chromatid exchanges (sces) in the individual chromosomes of human karyotype

2nd International Conference ONE HEALTH PROBLEMS&SOLUTIONS

Baku Khazar Universitety, 2019. P. 104 -105

 

 

 

15

Гасанова А.ТХахвердиева Р.Р Трисомия Х (47, ХХХ) является самой распространенной патологией половых хромосом у женщин Сборник материалов международной научно-практической конференции,посвященной 100-летию основания кафедры анатомии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицинского университета

 

16

L.S.Hüseynova K.A.Əliyeva G.Ə.Vəliyeva R.R.Haqverdiyeva Qalaktozemiyalı xəstələrdə və yenidoğulmuşlarda Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza (Q6FD) ferment çatışmazlığı Pedaqoji Universitetin Xəbərləri-2019,C.67,№4,s.103-109

 

 

17

Гусейнова Л.С.Агвердиева Р.Р. Молекулярно-генетическое исследование гена ВСКДНВ у населения Азербайджанской республики Современная наука:Актуальные проблемы теории и практики Естественные и технические науки №7,2020,с.28-31

 

18

  L.S.Hüseynova Z.S.Nəsibova R.R.Haqverdiyeva Kistik fibroz və erkən epileptik ensefalopatiya xəstəliklərinin genetik tədqiqi Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri-2020, №56,s.256-261

 

19

Huseynova L.S. Haqverdiyeva R.R Pathogenetic potential of the mutations of MEFV gene in the Azerbaijan population Proceeding of the 2nd İnternational Scientific and Practical Conference-Copenhagen,2021,№43,s.372-376

 

20

  L.S.Hüseynova Z.S.Nəsibova R.R.HaqverdiyevaK.A.Əliyeva Proceeding of the 2nd İnternational Scientific and Practical Conference-Hamburg,2021,№45,s.319-324

 

21

Huseynova L.S. Haqverdiyeva R.R Pathogenetic potential of the mutations of PAH gene Proceeding of the 1st İnternational Scientific and Practical Conference-Rome,2021,№42,s.689-694

 

22

Haqverdiyeva R.R Identification of silent mutations of Hexa gene in two Azerbaijan patients Proceeding of the 8th İnternational Scientific and Practical Conference-Ottowa,2021,№44,s.410-413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1