Baş Müəllim Tubu İbrahimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tubu İbrahimova Ağaməmməd qızı

2

İxtisas

Həkim-pediatr

3

Vəzifə

Baş Müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1988- ci illər

Pediatr

N. Nərimanov adına ATU

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1987 - 1988

Həkim

A.Çaparidze adına 3 saylı şəhər klinikası

Sabunçu rayonu

2

1988 - 1990

Həkim

Respublika klinik xəstəxa-nası

Yasamal rayonu

3

1991 - 1997

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Nəsimi rayonu

4

1997- 2022

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5 2023- cü ildən hal hazıradək Baş müəllim Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 İbrahimova T.A.Ürək damar sistemi.Azərbaycan Tibb Universiteti, “Xüsusi histologiya” dərs vəsaiti 2-ci nəşr, Bakı, 2015.  
2

Qasımov E.K., Quluyeva N.T., Şahməmmədova A.İ.,İbrahimova T.A.Kəskin endotoksemiya zamanı endonevral makrofaqların histotopoqrafiyalarında və ultrastruktur quruluşlarında baş verən dəyişikliklər. “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, ATU, 2017.

 
3

Алиева И.О, Садыхова Г.Г.,Мурадов Х.К.,Ибрагимова Т.АГистологическая и гистохимическая организация саркомы юинга .Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən, Otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konqresin Tezisləri. Bakı, 2018

 
4

Алиева И.О, Мурадов Х.К.,Садыхова Г.Г.,Ибрагимова Т.А. Рентгенологические данные при остеоид-остеомаx. Сборник материалов. Международный научной конференции посвященной к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Рафиг Ашраф оглы Аскерова. Bakı, 2018.

 
5

Muradov H.K.,Sadıxova G.H.,Əliyeva İ.O.,İbrahimova T.A.İbrahimova F.H. Uşaqalıq cismi neoplazmalarının histokimyəvi tədqiqatı. Əməkdar elm xadimi, professor Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans Materiallarının toplusu. Bakı, 2018.

 
6

Sadıxova G.H.,Muradov H.K.,Əliyeva İ.O.,İbrahimova T.A. Osteosarkomaların diaqnostikası zamanı facscan axıcı sitofluometrinin əhəmiyyəti.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasınəın müxbir üzvü, əməkdar Elm Xadimi, Professor Dəmir Vahid oğlu Haciyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olinmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2019.

 
7

Əliyeva İ.O.,Sadıxova G.H.,İbrahimova T.A.,İbrahimova F.H.Osteosarkoma ilə patoloji prosesin lokalizasiyası arasında korrelyasion qanunauyğunluğun təyini. Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2019, xüsusi buraxılış.

 
8

Qasımov E.K., Hüseynova Ş.Ə.,İbrahimova T.A.,İbrahimova F.H. Mikromolekulyar trasser kimi tanin turşusunun periferik sinirləri əhatə edən qişalar səviyyəsində yayilmasinin ultrastruktur tədqiqi. rbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2019, xüsusi buraxılış.

 
9

Abbaszadə Z.Ə.,İbrahimova T.A. Susqun və gizli qatil - hipertoniya.Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2019, xüsusi buraxılış.

 
10

Ибрагимова Т.А.,Алиева И.О,Садыхова Г.Г.,Таирова С.Н.Клинические, рентгенологиоческие и статистические методы исследование лимфомы кости. ATU-nun ETM-nin elmi-praktik jurnalı, “Sağlamlıq” №2, Bakı 2020.

 
11

G. H. Sadıqova,İ. O.Əliyeva,T. A.İbrahimova,S. N.Tahirova Sümüklərin iltihabi və şiş transformasiyası zamanı immunhistokimyəvi tədqiqatı. İnsan Genetikası və Genetik xəstəliklər: problemlər və inkişaf perspektivləri birinci Beynəlxalq Elmi Praktik Virtual Konfransının xəbərləri. Azərbaycan, Bakı may 30-31, 2020.

 
12

İ. O. Əliyeva,G. H. Sadıqova,T. A. İbrahimova,A.Ə.Mənsimov Sümüklərin iltihabi və şiş transformasiyası zamanı sitoloji tədqiqatı. Əməkdar Elm Xadimi, Tibb elmləri doktoru, professor Mina Müzəffər qızı Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  Beynəlxalq  Elmi Konfransın Materialları. Bakı sentyabr 25-26, 2020.

 
13

Абасзаде З.А.,Кулиева Н.Т.,Эйюбова Г.М.,Курбанова Ш.К.,Ибрагимова Т.А.,Гусейнова Ш.А.,Велиева Г.А.,Махмудова П.А.Генотипические вариации развития гипертонии и других заболеваний сердечно -сосудистой системы среди лиц азербайджанского этноса. Медицинская наука и образование урала №2-2020

 
14 EFFECT OF LPS ON CAPSULAR ELEMENTS OF SPINAL GANGLIA AND PERIPHERAL NERVE. COMPARATIVE STUDY ON ANIMAL MODEL DOI: 10.5281/ZENODO.7142844
15

THE BRAIN PERIVASCULAR SPACES AT NEUROINFLAMMATION

10.29003/m2666.sudak.ns2022-18/45-46
16 SÜMÜKLƏRİN İLTİHABİ VƏ ŞİŞ TRANSFORMASİYASI ZAMANI İMMUNHİSTOKİMYƏVİ TƏDQİQATI  
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Neyrohormonia interactions on pancreatic secretion

Şıxmamedov N.A

Namazov F. R.

Nəcəfova T. M.

Azərbaycanda anatomiya məktə-binin banisi əməkdar elm xadimi prof. Kamil Əbdül Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olumuş beynəlxalq konfransın elmi mə-qalələr toplusu Bakı 2006 c. 311-313.

2

Исследовании клинико - мор-фологических параметров при костномозговых опухолях

Х.К.Мурадов

Садыгова Г. Г.

Алиева И.

Таирова С. Н.

Ümummilli lider H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi kon-fransın materialları, 5 may Bakı, 2008, s. 91-93

3

Uşaqliq Cismi Neoplazmala-rinin Histokimyəvi Tədqiqati.

Muradov H.K.

Sultanova T.A.

Əliyeva İ.O

Professor İsmayıl Məmmədovun yubiley konfransı, 2009.

4

Пути транспорта микро и мак-ромолекулярных трассе-ров в пределах пучков нерв-ных волокон.

Qasımov E.K.

Əliyarbəyova A.A.

Hüseynova Q.Ş.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş bey-nəlxalq elmi konfransın mate-rialları, 2010.

5

Ağ siçovulların beyin qabığında mikroqliya hüceyrələrinin histo-topoqrafiyası və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

Əyyubova G.Ə.,

Sultanova T.Ə.,

Mehtiyev M.R.

Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi tədqiqat iş-lərinin yekunlarına həsr edilmiş "Təbabətin aktual problemləri". Bakı 2014.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti