Elmi işlərin mərhələlərlə yerinə yetirilməsi

Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işinin 2012-ci ildə yerinə yetirilmə mərhələləri haqqında MƏLUMAT

4.1.9

Mövzu: Endotoksemiya zamanı sinir sisteminin müxtəlf his-sələrində qişa-damar-sinir-qliya elementləri ilə mononukllear faqositlərin qarşılıqlı histotopoqrafiyası və elertron mikros-kopik quruluşu

 

 

 

 

 

MƏSUL ŞƏXS

2012

2015

 

 

 

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası. t.e.d. E. K. Qasımov

4.1.9.1

İŞ. Endotoksemiya zamanı periferik sinir kötüklərində damar keçiriciliyinin artmasında iştirak edən törəmələrin histoloji və elektron mikroskopik xarakteristikası.

2012

2012

 

 

 

t.e.n. T.Ə.Sultanova

 

 

Mərhələ №1. Kəskin endotoksemiya zamanı makrofaq və tosqun hüceyrələrin epinevral qişanın təşkilində iştirak edən strukturlarla qarşılıqlı əlaqələri və quruluş xüsusiyyətləri.

2012

2012

 

 

 

N.T.Quluyeva

S.N.Tahirova

G.Ə.Mehrəliyeva

 

Mərhələ №2. Kəskin endotoksemiya zamanı makrofaq və tosqun hüceyrələrin endonevral sahədə yerləşən strukturlarla qarşılıqlı əlaqələri və quruluş xüsusiyyətləri

2012

2012

 

 

 

N.T.Quluyeva

E.C.Büniatzadə

A.Ə.Mənsimov

 

4.1.9.2.

İŞ. Onurğa beyni qanqlionlarının qidalanmasinda iştirak edən damarların quruluş xüsusiyyətləri

2012

2012

 

 

 

b.e.n. dos. M.R.Mehtiyev 

 

 

Mərhələ №1. Onurğa beyni qanglionunun kapsul xarici və kapsul daxili damarlarının tərkibi və şaxələnmə tipləri

2012

2012

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

T.A.İbrahimova

T.M.Nəcəfova

 

Mərhələ №2. Qnurğa beyni qanlionunun qidalanmasında iştirak edən arterial damarların ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

2012

2012

 

 

 

G.Ə.Əyyubova

İ.İ.Nəzərov

G.R.Rəhimova

4.1.9.3

İŞ. Kəskin endotoksemiya zamanı beyin qabığında damarətrafı astrositar ayaqcıqlarda baş verən dəyişikliklərin TEM xarakteristikası

2012

2012

 

 

 

t.e.d. H.K.Muradov

 

Mərhələ №1 Kontrol preparatlarda astrositar ayaqcıqların endotel və perisit hüceyrələri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin ultrastruktur xarakteristikası.

Mərhələ №2 Kəckin endotoksemiya zamanı astrositar ayaq-cıqların endotel və perisit hüceyrələri ilə qarşılıqlı münasibət-lərinin ultrastruktur xarakteristikası.

2012

2012

 

 

 

G.Ə.Əyyubova

İ.O.Əliyeva

G.H.Sadıxova

N.P.Qasımov

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işinin 2013-ci ildə yerinə yetirilmə mərhələləri haqqında MƏLUMAT

4.1.9

Mövzu: Endotoksemiya zamanı sinir sisteminin müxtəlf his-sələrində qişa-damar-sinir-qliya elementləri ilə mononukllear faqositlərin qarşılıqlı histotopoqrafiyası və elertron mikros-kopik quruluşu

 

 

 

 

 

MƏSUL ŞƏXS

2012

2015

 

 

 

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası. t.e.d. E. K. Qasımov

4.1.9.1

İŞ. Endotoksemiya zamanı periferik sinir kötüklərində damar keçiriciliyinin artmasında iştirak edən törəmələrin histoloji və elektron mikroskopik xarakteristikası.

2013

2013

 

 

 

t.e.n. T.Ə.Sultanova

 

 

Mərhələ №1. Kəskin endotoksemiya zamanı epinevral qişa damarlarının endetel hüceyrələrində para- və transsellular nəql yollarının ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

2013

2013

 

 

 

N.T.Quluyeva

S.N.Tahirova

G.Ə.Mehrəliyeva

 

Mərhələ №2. Kəskin endotoksemiya zamanı subperinevral sahədə yerləşən makrofaqların perinevral səddin vəziyyətindən asılılığı

2013

2013

 

 

 

N.T.Quluyeva

E.C.Büniatzadə

A.Ə.Mənsimov

4.1.9.2.

İŞ. Onurğa beyni qanqlionlarının qidalanmasinda iştirak edən damarların quruluş xüsusiyyətləri

2013

2013

 

 

 

b.e.n. dos. M.R.Mehtiyev 

 

Mərhələ №1. Onurğa beyni qanglionunun kapsul xarici damarlarının ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri

2013

2013

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

T.A.İbrahimova

T.M.Nəcəfova

 

Mərhələ №2. Qnurğa beyni orqandaxili arterial damarların ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

2013

2013

 

 

 

G.Ə.Əyyubova

İ.İ.Nəzərov

G.R.Rəhimova

4.1.9.3

İŞ. Kəskin endotoksemiya zamanı beyin qabığında damarətrafı mikroqlia hüceyrələrində baş verən dəyişikliklərin TEM xarak-teristikası

2013

2013

 

 

 

t.e.d. H.K.Muradov

 

Mərhələ №1 Kontrol preparatlarda mikroqliya hüceyrələrinin histotopoqrqfiyası və  ultrastruktur xarakteristikası.

Mərhələ №2 Kəckin endotoksemiya zamanı mikroqliya hüceyrələrinin histotopoqrqfiyası və  ultrastruktur xarakteristikası ..

2013

2013

 

 

 

G.Ə.Əyyubova

İ.O.Əliyeva

G.H.Sadıxova

N.P.Qasımov

                                              

Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işinin 2014-ci ildə yerinə yetirilmə mərhələləri haqqında MƏLUMAT

4.1.9

Mövzu: Endotoksemiya zamanı sinir sisteminin müxtəlf his-sələrində qişa-damar-sinir-qliya elementləri ilə mononukllear faqositlərin qarşılıqlı histotopoqrafiyası və elertron mikros-kopik quruluşu

 

 

 

 

 

MƏSUL ŞƏXS

2012

2015

 

 

 

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası. t.e.d. E. K. Qasımov

4.1.9.1

İŞ. Endotoksemiya zamanı periferik sinir kötüklərində damar keçiriciliyinin artmasında iştirak edən törəmələrin histoloji və elektron mikroskopik xarakteristikası.

2014

2014

 

 

 

t.e.n. T.Ə.Sultanova

 

Mərhələ №1. Kəskin endotoksemiya zamanı endonevral qişa damarlarının endetel hüceyrələrində para- və transsellular nəql yollarının ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

2014

2014

 

 

 

N.T.Quluyeva

S.N.Tahirova

G.Ə.Mehrəliyeva

 

Mərhələ №2. Kəskin endotoksemiya zamanı sinir liflərində baş verən dəyişikliklərlin endonevral sahədə yerləşən makrofaqların vəziyyətindən asılılığı

2014

2014

 

 

 

N.T.Quluyeva

E.C.Büniatzadə

A.Ə.Mənsimov

4.1.9.2.

İŞ. Onurğa beyni qanqlionlarının qidalanmasinda iştirak edən damarların quruluş xüsusiyyətləri

2014

2014

 

 

 

b.e.n. dos. M.R.Mehtiyev 

 

Mərhələ №1. Kəskin endotoksemiya zamanı onurğa beyni qanglionunun kapsul xarici damarlarının ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri

2014

2014

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

T.A.İbrahimova

T.M.Nəcəfova

 

Mərhələ №2. Kəskin endotoksemiya zamanıonurğa beyni qanglionunun orqandaxili arterial damarların ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

2014

2014

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

Ş.Ə.Hüseynova

L.E.Camalova

4.1.9.3

İŞ. Kəskin endotoksemiya zamanı beyin qabığında damarətrafı mikroqlia hüceyrələrində baş verən dəyişikliklərin TEM xarak-teristikası

2013

2013

 

 

 

t.e.d., prof. H.K.Muradov

 

Mərhələ №1 Kontrol preparatlarda makro- və mikroqliya hüceyrələrinin qarşılıqlı histotopoqrqfiyası və  ultrastruktur xarakteristikaları.

Mərhələ №2 Kəckin endotoksemiya zamanı makro- və mikroqliya hüceyrələrinin histotopoqrqfiyalarında və  ultrastruktur qurluşlarında baş verən dəyişikliklər.

2014

2014

 

 

 

G.Ə.Əyyubova

İ.O.Əliyeva

G.H.Sadıxova

G.Ə.Əyyubova

A.İ. Sahmamedova

İ.B.Sadiqi

                                               

Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işinin 2015-ci ildə yerinə yetirilmə mərhələləri haqqında MƏLUMAT 

4.1.9

Mövzu: Endotoksemiya zamanı sinir sisteminin müxtəlf his-sələrində qişa-damar-sinir-qliya elementləri ilə mononukllear faqositlərin qarşılıqlı histotopoqrafiyası və elertron mikros-kopik quruluşu

 

 

 

 

 

MƏSUL ŞƏXS

2012

2015

 

 

 

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası. t.e.d. E. K. Qasımov

4.1.9.1

İŞ. Endotoksemiya zamanı periferik sinir kötüklərində endonevral ödemin inkişafında makrofaqların rolu.

2015

2015

 

 

 

t.e.n. T.Ə.Sultanova

 

Mərhələ №1. Kəskin endotoksemiya makrofaqal aktivliklə epi-,peri- və endonevral qəşa elementlərində baş verən dəyişikliklərin qarşılıqlı əlaqələri.

2015

2015

 

 

 

N.T.Quluyeva

S.N.Tahirova

G.Ə.Mehrəliyeva

 

Mərhələ №2. Kəskin endotoksemiya zamanı sinir liflərində baş verən dəyişikliklərlin endonevral sahədə yerləşən makrofaqların vəziyyətindən asılılığı

2015

2015

 

 

 

N.T.Quluyeva

E.C.Büniatzadə

A.Ə.Mənsimov

4.1.9.2.

İŞ. Onurğa beyni qanqlionlarıda sinir, qliya və damar elementlərinin histotopoqrafiyası quruluş xüsusiyyətləri

2015

2015

 

 

 

b.e.n. dos. M.R.Mehtiyev 

 

 

Mərhələ №1. Yalancı unupolyar hüceyrələrin ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri

2015

2015

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

T.A.İbrahimova

T.M.Nəcəfova

 

Mərhələ №2. Onurğa beyni qanglionunda oqrandaxili damarlarının ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

2015

2015

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

Ş.Ə.Hüseynova

L.E.Camalova

4.1.9.3

İŞ. Kəskin endotoksemiya zamanı beyin qabığında neyurositlər ətrafı mikroqlia hüceyrələrində baş verən dəyişikliklərin TEM xarakteristikası

2015

2015

 

 

 

t.e.d., prof. H.K.Muradov

 

Mərhələ №1 Kontrol preparatlarda mikroqliya hüceyrələrinin sinir hüceyrələri ilə qarşılıqlı histotopoqrqfiyası və  ultrastruktur xarakteristikaları.

Mərhələ №2 Kəckin endotoksemiya zamanı sinir hüceyrələri ilə mikroqliya hüceyrələrinin histotopoqrqfiyalarında və  ultrastruktur qurluşlarında baş verən dəyişikliklər.

 2015

2015

 

 

 

G.Ə.Əyyubova

İ.O.Əliyeva

G.H.Sadıxova

G.Ə.Əyyubova

A.İ. Sahmamedova

İ.B.Sadiqi

                                               

Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işinin 2016-cı ildə yerinə yetirilmə mərhələləri haqqında MƏLUMAT

 

4.1.9

Mövzu: Endotoksemiya zamanı sinir sisteminin müxtəlf his-sələrində qişa-damar-sinir-qliya elementləri ilə mononukllear faqositlərin qarşılıqlı histotopoqrafiyası və elertron mikros-kopik quruluşu

 

 

 

 

 

MƏSUL ŞƏXS

2012

2016

 

 

 

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası. t.e.d. E. K. Qasımov

4.1.9.1

İŞ. Endotoksemiya zamanı periferik sinir kötüklərində endonevral ödemin inkişafında makrofaqların rolu.

2016

2016

 

 

 

t.e.n. T.Ə.Sultanova

 

Mərhələ №1. Kəskin endotoksemiya makrofaqal makrofaqal hüceyrələrin ultrastrukrutunda baş verən dəyişikliklər.

2016

2016

 

 

 

N.T.Quluyeva

S.N.Tahirova

G.Ə.Mehrəliyeva

 

Mərhələ №2. Kəskin endotoksemiya zamanı sinir dəctələrində makrofaqlarların qişa-damar-sinir-qliya elementləri ilə qarşılıqlı əlaqələrində baş  verən dəyişikliklər haqqında son hesabatın hazırlanması

2016

2016

 

 

 

N.T.Quluyeva

E.C.Büniatzadə

A.Ə.Mənsimov

4.1.9.2.

İŞ. Onurğa beyni qanqlionlarıda makrofaqların sinir, qliya və damar elementləri qarşılıqlı histotopoqrafiyası və quruluş xüsusiyyətləri

2016

2016

 

 

 

b.e.n. dos. M.R.Mehtiyev 

 

Mərhələ №1. Onurğa beyni qanqlionlarıda makrofaqların ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri

2016

2016

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

T.A.İbrahimova

T.M.Nəcəfova

 

Mərhələ №2. Onurğa beyni qanglionunda qişa-damar-sinir-qliya elementlərinin qurluş xüsusiyyətləri haqqında son hesabatın hazırlanması

2016

2016

 

 

 

A.Ə.Əliyarbəyova

Ş.Ə.Hüseynova

L.E.Camalova

4.1.9.3

İŞ. Kəskin endotoksemiya zamanı beyin qabığında mikroqlia hüceyrələrinin qışa, damar və sinir elementləri ilə qarşılıqlı əlaqələrində baş verən

2016

2016

 

 

 

t.e.d., prof. H.K.Muradov

 

Mərhələ №1 Endotoksemiya zamanımikroqliya hüceyrələrinin qışa elementləri ilə qarşılıqlı histotopoqrqfiyasında baş verən dəyişikliklər

Mərhələ №2 Kəskin endotoksemiya zamanı beyin qabığında mikroqlia hüceyrələrinin qışa, damar və sinir elementləri ilə qarşılıqlı əlaqələrində baş verən dəyişikliklər haqqında son hesabatın hazırlanması

 2016

2016

 

 

 

G.Ə.Əyyubova

İ.O.Əliyeva

G.H.Sadıxov

G.Ə.Əyyubova

A.İ. Sahmamedova

İ.B.Sadiqi