Elmi işlər

2018-2022-cı ildə dərc olunan elmi işlərin siyahısı

 

 1.  İsmayılov İ.S., Sultanov Ə.S., Kərimova T.B., Ağayeva A.R.// Kəskin koronar sindromlu xəstələrdə erkən  invaziv əməliyyatdan sonrakı  dövrdə EKQ göstəricilərinin və ürək atımının vəziyyəti, Tropanin–İ-nin dinamikası/ Təbabətin aktual problemləri: Bakı 2018, s. 87.
 2.  Koronar etiologiyalı disfunksional miokardı olan xəstələrdə perkutan  müdaxilinin effektivliyi. Rüstəmova Y., Əzizov V.Ə., İmanov Q.G. Azərbaycan Tibb Jurnalı №2, 92-97, 2018.
 3.  Сравнительный анализ эффективности методов визуализации дисфункционального миокарда // Я.К. Рустамова, Г.Г. Иманов, В.А. Азизов, И.С. Исмайлов/ Sağlamlıq 2018, №4, s. 175-182.
 4.  Азизов В.А, Рустамова Я.К., Иманов Г.Г., Исмайлов И.С.// МРТ сердца в оценка отдаленных результатов эндоваскулярных вмешательств у пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе/ Актуальные  вопросы современной медицины: материала III международной конференции прикаспийских Государств, Астрахань, 2018, стр. 13-14.
 5.  İbrahimov F.N., Şahbazova Ş.S. // Miokardial revaskulyarizasiya olunmuş  xəstələrdə xroniki obstruktiv  ağciyər xəstəliyi: rastgəlmə tezliyi və yaşama müddətinə təsiri/Az.Kard. Jurnalı, 2018, №2, s. 62-66.
 6.  Rüstəmova Y.K., İmanov Q.G., Əzizov V.A., Rəhimova A.S., Cahangirov T.Ş.//Miokard infarktı keçirmiş xəstələrdə miokard canlılığını dəyərləndirmək üçün optimal metodun seçilməsi/Az. Kard. Jurnalı, 2018, №2, s. 67-72.
 7.  Əzizov V.Ə., Haciyeva S.Z., İbrahimov F.N. //Koronar damarların restenozunun angioqrafik risk amilləri/Az. Təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, №4 2018, s. 162.
 8.  Иманов Г.Г., Азизов В.А., Рустамова Я. // МРТ сердца в оценке  прогноза больных ИБС с дисфункциональным  миокардом после выполненного эндоваскулярного вмешательства/ Диагностическая и интервенционная радиология 2018 12, №2, с. 30-39.
 9.  Рустамова Я., Иманов Г.Г., Азизов В.А. // Определение  жизнеспособности  дисфункционального миокарда выбор эффективного метода/ Вестник РГМУ- 2018, №4, 74-79.
 10.  Рустамова Я., Иманов Г.Г., Азизов В.А.// Результаты чрескожных коронарных вмешательств  у больных  с дисфункциональным  миокардом/ Клиническая медицина 2018, 96 (8), 762-768.
 11.  İmanov G., Rustamova Y.// Effectiveness of percutaneous coronary interventions in diabetic patients with dysfunktional miokardium/ Anatol. J.Cardiol, October 2018, Vol:20 (suppl.1), 101.
 12.  Rustamova Y., İmanov Q.G., Azizov V. Daniil M.//Cardiovascular magnetic resonance vs. Stress-echocardiography with dobutamine: in search of a better method of diagnosis of myocardial viability/ Asia PCR Singlive 2018, 25-27 2018, Singapore.
 13.  Рустамова Я.,  Иманов Г.Г., Азизов В.А., Максимкин Д.А., Файбушевич А.Г. Эндоваскулярное лечение пациентов с  дисфункциональным миокардом и хронической  сердечной недостаточностью  на фоне  сахарного диабета 2 типа: результаты двухлетнего наблюдения/ Трудный пациент – 2018, №11, с. 6-10.
 14.  Rüstəmova Y., İmanov Q.G., Əzizov V.A., İsmayılov İ.S.// Miokard infarktlı xəstələrdə perkutan koronar müdaxilənin uzunmüddətli nəticələrinin qiymətləndirilməsində  ürək mrt müayinəsinin rolu/   Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin 7-ci Milli beynəlxalq iştirakla konqress materialları, 2018. S.
 15.  Рустамова Я.,  Азизов В.А., Иманов Г.Г., Исмайлов И.С.// Выбор эффективного метода оценки результатов эндоваскулярных вмешательств у больных с дисфункциональным  миокардом. Azərbaycan tibb jurnalı, 2018, №4, s. 46-51.
 16.  Рустамова Я.,  Иманов Г.Г., Азизов В.А., Исмайлов И.С.// Магнитно-резонансная томография сердца в оценке отдаленных результатов эндоваскулярного лечения пациентов  с дисфункциональным миокардом  и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. Sağlamlıq 2018, №5, 55-65.
 17.  V.Ə. Əzizov, S.Z. Hacıyeva, F.N. İbrahimov, T.A. Sadıqova// H. Pylori ilə assosiasiya olunmuş/ Azərbaycan Metabolizm jurnalı №4, 2018, s. 10-14.
 18. İbrahimov F.N. //Five-year results of randomized clinical trial in patients  with multi-vessel unstable angina pectoris and myocardial infarction after percutaneous transluminal coronary angioplasty. Медицинские новости, 2018, ст.63-66.
 19. Иманов Г.Г., Азизов В.А., Рустамова Я. // МРТ сердца в оценке  прогноза больных ИБС с дисфункциональным  миокардом после выполненного эндоваскулярного вмешательства/ Диагностическая и интервенционная радиология 2018 12, №2, с. 30-39.
 20.  Рустамова Я., Иманов Г.Г., Азизов В.А. //Определение  жизнеспособности  дисфункционального миокарда выбор эффективного метода/ Вестник РГМУ- 2018, №4, 74-79.
 21.  Рустамова Я., Иманов Г.Г., Азизов В.А.// Результаты чрескожных коронарных вмешательств  у больных  с дисфункциональным  миокардом/ Клиническая медицина 2018, 96 (8), 762-768.
 22.  İmanov G., Rustamova Y.// Effectiveness of percutaneous coronary interventions in diabetic patients with dysfunktional miokardium/ Anatol. J.Cardiol, October 2018, Vol:20 (suppl.1), 101.
 23.  Рустамова Я.,  Иманов Г.Г., Азизов В.А., Максимкин Д.А., Файбушевич А.Г. Эндоваскулярное лечение пациентов с  дисфункциональным миокардом и хронической  сердечной недостаточностью  на фоне  сахарного диабета 2 типа: результаты двухлетнего наблюдения/ Трудный пациент – 2018, №11, с. 6-10.
 24.  Рустамова Я.,  Азизов В.А., Иманов Г.Г., Исмайлов И.С.// Выбор эффективного метода оценки результатов эндоваскулярных вмешательств у больных с дисфункциональным  миокардом. Azərbaycan tibb jurnalı, 2018, №4, s. 46-51.
 25.  Рустамова Я.,  Иманов Г.Г., Азизов В.А., Исмайлов И.С.// Магнитно-резонансная томография сердца в оценке отдаленных результатов эндоваскулярного лечения пациентов  с фисфункциональным миокардом  и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. Sağlamlıq 2018, №5, 55-65.
 26.  Yanaşı patologiyası olan xəstələrdə kəskin koronar sindromun  gedişinin xüsusiyyətləri// İsmayılov İ.S., Sultanov Ə.S., Kərimova T.B., Ağayeva A.R./ AMEA müxbir üzvü, ə.e.x., prof. D.V. Hacıyevin anadan  olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı 2019, s. 118.
 27.  Рустамова Я.,  Азизов В.А., Иманов Г.Г., Джахангиров Т.Ш.,  Максимкин Д.А.//Факторы неблагоприятного прогноза эндоваскулярных  вмешательств у больных с дисфункциональным миокардом и сопутствующим  сахарным диабетом 2 типа. Казанский медицинский журнал 2019, т.100.№3, с.392-401.
 28.  Рустамова Я., Иманов Г.Г., Азизов В.А., Рагимова А.// Значение метода МРТ сердца в диагностике дисфункционирующего миокарда ишемической этиологии/“tibbin görən gözü” adlı beynəlxalq radioloji konqresin materialları, 30-31 mart 2019, s.
 29.  Рустамова Я.,  Иманов Г.Г., Азизов В.А., Максимкин Д.А., Файбушевич А.Г.//Отдаленные результаты реваскуляризации дисфункционального миокарда у пациентов с сахарным диабетом 2 типа./ Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова 2019 Том 14, №1 , 15-22.
 30.  Rustamova Y., Azizov V., İmanov G, Maximkin D., Faibushevich A.//Choosing an effective methods for assesing the results of percutaneous coronary interventions in post-myocardial infarction patients// European Journal of Heart failure – 2019-vol 21 (Suppl. S1). P. 401, doi: 10.1002/ejhf.1488.
 31.  Rustamova Y., Azizov V., İmanov G, Maximkin D., Faibushevich A.// CMR in the evaluation of the results of percutaneous coronary interventions in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic heart failure // European Journal of Heart failure – 2019-vol 21 (Suppl. S1). P. 433, doi: 10.1002/ejhf.1488.
 32.  Rustamova Y., Azizov V., İmanov G, Maximkin D., Faibushevich A.// Choosing an effective methods for assessing the results of PCI in postmiokardial infarction patients / Eurointerventional (Abstracts EuroPCR 2019).-Euro19A-POS350.-P.350
 33.  F.N. İbrahimov//Hipertoniya xəstəliyi ilə aorta koronar şuntlama əməliyyatının proqnozu arasında əlaqə. Cərrahiyyə jurnalı,  2019,  № 2, səh. 49-52
 34.  Əzizov V.Ə., Haciyeva S.Z, İbrahimov F.N., Muradova S.R., Haciyeva E.F.// H. pylori ilə assosasiya olunmuş koronar damarlarında restenoz olan pasientlərdə eradikasiya  terapiyasının antilipidemik effektivliyinə yanaşı xəstəliklərin təsiri/ Sağlamlıq jurnalı №1, 2019 (səh. 86-91).
 35.  İbrahimov F.N. // 3 damar xəstəliyi olan kəskin koronar sindromlu xəstələrdə hipertoniya xəstəliyi: 5 illik müşahidə. Sağlamlıq jurnalı 2019,  №2, səh.66-69.
 36.  İbrahimov F.N. // Periferik arteriya xəstəliyinin AKŞ olunmuş xəstələrdə miokardial revaskulyarizasiyanın  nəticələrinə təsiri: 5 illik nəticə/ Metabolizm jurnalı, 2019, cild 16, №3, s.37-39.
 37.  İbrahimov F.N. // Nevroloji disfunksiyanın miokardial revaskulyarizasiyanın nəticələrinə təsiri/ Sağlamlıq jurnalı, 2019, №5, s. 74-77.
 38.  İbrahimov F.N. // Perkutan koronar müdaxilə olunmuş xəstələrdə periferik arteriya xəstəliyinin 5-illik nəticələrə təsiri/ Azərbaycan kardiologiya jurnalı, 2019, №1 (15), s. 28-32.
 39.  Ибрагимов Ф.Н.// Результаты 5-летнего исследования фракции выбросы  у больных  с острым коронарным синдромом после проведения  многососудистой чрескожной транслюминальной ангиопластики/ Euroasian  heart jornal, 2019, №2, page 46-54.
 40.  Kayıkcioğlu M., Şahbazova Ş., İbrahimov F.və b.// Uzun dönəm fibrat tedavisi alan hipertrigliseridemi hastalarında kumulatif HDL-dişi kolesterol yükü: Bir lipid kohortumun  gerçek hayat verileri/ Türk kardioloji Derneyi, 2019, №2, s.
 41. İsmayılov İ.S., Sultanov Ə.S., Kərimova T.B., Ağayeva A.R.//Yanaşı patologiyası olan xəstələrdə kəskin koronar sindromun  gedişinin xüsusiyyətləri/AMEA müxbir üzvü, ə.e.x., prof. D.V. Hacıyevin anadan  olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı 2019, s. 118.
 42. İsmayılov İ.S., İbrahimov F.M.//Yanaşı arterial hipertoniya xəstəliyinin aorta-koronar şuntlama  əməliyyatının nəticələrinə  təsiri. XIV  Ümumdünya böyrək gününə həsr olunmuş “Müasir nefrologiyanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfransın  materialları. Bakı 2019, s. 45-46.
 43. Рустамова Я.,  Азизов В.А., Иманов Г.Г., Джахангиров Т.Ш.,  Максимкин Д.А.//Факторы неблагоприятного прогноза эндоваскулярных  вмешательств у больных с дисфункциональным миокардом и сопутствующим  сахарным диабетом 2 типа. Казанский медицинский журнал 2019, т.100.№3, с.392-401.
 44.  Рустамова Я.,  Иманов Г.Г., Азизов В.А., Максимкин Д.А., Файбушевич А.Г.//Отдаленные результаты реваскуляризации дисфункционального миокарда у пациентов с сахарным диабетом 2 типа./ Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова 2019 Том 14, №1 , 15-22.
 45.  Rustamova Y., Azizov V., İmanov G, Maximkin D., Faibushevich A.//Choosing an effective methods for assesing the results of percutaneous coronary interventions in post-myocardial infarction patients// European Journal of Heart failure – 2019-vol 21 (Suppl. S1). P. 401, doi: 10.1002/ejhf.1488.
 46.  Rustamova Y., Azizov V., İmanov G, Maximkin D., Faibushevich A.// CMR in the evaluation of the results of percutaneous coronary interventions in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic heart failure // European Journal of Heart failure – 2019-vol 21 (Suppl. S1). P. 433, doi: 10.1002/ejhf.1488.
 47.  Rustamova Y., Azizov V., İmanov G, Maximkin D., Faibushevich A.// Choosing an effective methods for assessing the results of PCI in postmiokardial infarction patients / Eurointerventional (Abstracts EuroPCR 2019).-Euro19A-POS350.-P.350
 48.  İbrahimov F.N. //3 damar xəstəliyi olan kəskin koronar sindromlu xəstələrdə hipertoniya xəstəliyi: 5 illik müşahidə. Sağlamlıq jurnalı N2, 2019 (səh.66)
 49. İbrahimov F.N. // Periferik arteriya xəstəliyinin AKŞ olunmuş xəstələrdə miokardial revaskulyarizasiyanın  nəticələrinə təsiri: 5 illik nəticə/ Metabolizm jurnalı, 2019, cild 16, №3, s.37-39.
 50.  İbrahimov F.N. // Nevroloji disfunksiyanın miokardial revaskulyarizasiyanın nəticələrinə təsiri/ Sağlamlıq jurnalı, 2019, №5, s. 74-77.
 51.  İbrahimov F.N. // Perkutan koronar müdaxilə olunmuş xəstələrdə periferik arteriya xəstəliyinin 5-illik nəticələrə təsiri/ Azərbaycan kardiologiya jurnalı, 2019, №1 (15), s. 28-32.
 52.  Ибрагимов Ф.Н.// Результаты 5-летнего исследования фракции выбросы  у больных  с острым коронарным синдромом после проведения  многососудистой чрескожной транслюминальной ангиопластики/ Euroasian  heart jornal, 2019, №2, page 46-54.
 53.  Kayıkcioğlu M., Şahbazova Ş., İbrahimov F.və b.// Uzun dönəm fibrat tedavisi alan hipertrigliseridemi hastalarında kumulatif HDL-dişi kolesterol yükü: Bir lipid kohortumun  gerçek hayat verileri/ Türk kardioloji Derneyi, 2019, №2, s.
 54.  Firdovsi İbrahimov, Yusuf Yılmaz, İsfandiyar İsmayılov, Kamran Musayev, Ogtay (Oktay) Musayev, Shahana Alasgarlı, Shafa Shahbazova, Mehriban İsgenderova, Tofig Jahangirov// Comparing 5-year Outcomes of Aorta-Coronary Bypass Surgery and Percutaneous Coronary  İntervention Performed with New-Generation Drug-Eluting Stents in Non-Diabetic Patients with Multivessel Acute Coronary Syndrome Patients and İntermediate Syntax Score/ İstanbul, “Medeniyet Med”, 2020; 35:121-7.
 55.  İmanov Q.G.// Ürək çatışmazlığında  revaskulyarizasiyanın çətinlikləri / Az.Kardiologiya jurnalı 2020, №1, s.
 56. Исмайлов И.С., Султанов А.С., Керимова Т.Б., Садыхова Т.Т.// Инфузионная терапия  и коррекция гемодинамики при сепсисе/ Prof. M.M. Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  beynəlxalq  elmi konfransın materialları. Bakı 2020, s. 96-97.
 57. Султанов А.С., Исмайлов И.С., Хошбоняни П.А., Мирзоева В.С.// Реапираторная поддержка при сепсисе и септическом шоке/ Prof. M.M. Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  beynəlxalq  elmi konfransın materialları. Bakı 2020, s.196-197.
 58. Kərimova T.B., Qasımov E.F.// İntensiv terapiya və böyük cərrahi əməliyyatlarda hemotransfuziya ilə əlaqədar hemodinamik göstəricilərin öyrənməsi/ Prof. M.M. Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  beynəlxalq  elmi konfransın materialları. Bakı 2020, s. 98.
 59. Qasımov E.F.// İntensiv terapiya və cərrahi əməliyyatlarda hemotransfuziyanın sayından asılı olaraq  qan qazlarındakı  dəyişikliklər (BE)/ Prof. M.M. Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  beynəlxalq  elmi konfransın materialları. Bakı 2020, s.107-108.
 60. Ибрагимов Н.Ю.// Роль интраоперационных факторов в развитие послеоперационного делирия у пациентов пожилого возраста// Sağlamlıq jurnalı 2020 il, №2, s. 65-68.
 61.  Ибрагимов Н.Ю., Магеррамбейли И.Ш.// Послеоперационной делирий  у пациентов пожилого возраста - взгляд на решение проблемы/ Sağlamlıq jurnalı 2020 il, №3, s. 150-152.
 62.  Ибрагимов Н.Ю.// Связь послеоперационного обезболивания и делирия у пожилых пациентов. Cərrahiyyə jurnalı 2020 il, №2, səh. 23-25.
 63.  Исмайлов И.С., Султанов А.С., Мирзоева В.С., Касумов Э.Ф.// Гемодиафильтрация при сепсисе и септическом  шоке/ ATU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş  Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı -2020.s.
 64.  Султанов А.С., Керимова Т.Б.,   Мирзоева В.С., Хошбоняни П.А.// Особенности интенсивного ухода за больными в отделении реанимации/ ATU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı -2020.s.
 65.  Садыхова Т.Т., Керимова Т.Б., Магеррамбейли И.Ш.,   Султанов А.С.// Оптимизация методов седации при эндоскопическом  лигировании варикозно-расширенных вен пищевода/ ATU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı -2020.s.
 66.   Мамедъярова И.А., Исмайлов И.С., Ачилов А.А., Агаева А.Р.// Коррекция нарушений регионарной гемодинамики при дилатационной кардиомиопатии/ ATU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı -2020.s.
 67. Садыгов А.С., Гаджиева Ф.Ф., Садыхова Т.Т., Мирзоева В.С. // Clinical characteristics and outcomes of ICU Admitted patients with Covid-19: Analysis of University  Hospital data / EC pulmonology and respiratory Medicine 10.6 (2021) p. 27-35.
 68. Садыгов А.С., Алиев Ф., Керимова Т.Б.,  Садыхова Т.Т., Хошбоняни П.А.// Post-ARDS pulmonary manifestations in Covid-19 patients: assessment of risk factors and treatment approaches. Risk Factors and Treatment Approaches. J Pulmon Respir Sci 2021, 6(1): 000147. Р.1-6
 69. Məmmədyarova İ.Ə. // Dilatasion kardiomiopatiyalı xəstələrin müalicəsində kinezo- və lazeroterapiyanın əhəmiyyəti. Sağlamlıq №1, Bakı 2021.
 70. Q.G. İmanov // Challenges Revascularition in heart failure// Azərbaycan kardiologiya jurnalı № 1(17), 2021, 13-19.
 71.  İbrahimov F.N., İsmaylov İ.S.// Ürəyin koronar xəstəliyi// Bakı 2021, 179 s.
 72.  İsmaylov İ.S., Əzizov X.M., Kərimova T.B., Sadıqova T.T.// Ahıl qoca yaşlı şəxslərdə işemik insult zamanı kardial disfunksiya / ə.e.x., prof. T.Ə. Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konqresin  materialları. Bakı 2021, s. 56-57
 73.   İsmaylov İ.S., Kərimova T.B., Xoşbonyani P.Ə., Mirzəyeva V.S.// COVİD-19-lu xəstələrdə reanimasiya və intensiv terapiya/ ə.e.x., prof. T.Ə. Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konqresin  materialları. Bakı 2021, s. 57-58
 74.  Хошбоняни П.А., Султанов А.С., Мамедьярова И.А., Агаева А.Р.// Наш опыт лечения больных с КОВИД-19/ ə.e.x., prof. T.Ə. Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konqresin  materialları. Bakı 2021, s.121-122.
 75.  Алекперов Р.Г, Джахангиров Т.Ш., Дадашова Г.М., Ибрагимов Ф.Н.//Эхокардиографическая оценка эффективности лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза со средним значением фракции выброса методом наружной контрпульсации/    Научно-Исследовательский Институт Кардиологии им. Дж.М.Абдуллаева, Баку, Азербайджан; Центральная Клиническая Больница, Баку, Азербайджан.   Министерство здравоохранения РФ Российская академия наук Всемирная Федерация Сердца  Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».  Москва.  2021
 76.  F.N.İbrahimov. Miokardial revaskulyarizasiyaaparılmış kəskin koronar sindromlu xəstələrdə şəkərli diabeti olanlarla olmayanların uzunmüddətli (5 illik) nəticələrinin qarşılaşdırılması.  // Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı N1 (19), 2021  (səh 36-43)
 77.  F.Ibrahimov, İ. İsmayılov, O. Musayev,  S. Elesgerli, F. Eliyev, T.Cahangirov// Short and long-term follow up after coronary artery bypass surgery or percutaneus coronary intervention among elderly patients with multivessel disease/ Annals of  Medical Research. 2021: 28 (8) 1626-31.
 78. İsmayılov İ.S., Mirzəyeva V.S., Sultanov Ə.S., Kərimov T.B.// Covid-19 zamanı böyrəklərin zədələnməsinə dair. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları 24-25 may 2022, Bakı. s.50
 79. Исмайлов И.С., Мирзоева В.С., Керимова Т.Б., Иманов Г.Г.// Антибиотикотерапия при ИВЛ ассоциированной пневмонии у больных с Covid-19. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları 24-25 may 2022, Bakı. s.96
 80. İbrahimov N.Y., İsmayılov İ.S., Nəsibova E.M.//Covid-19 yoluxmuş hamilələrdə təbii doğuş zamanı epidural analgeziyanın üstünlükləri. Akademik M.A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Cərrahiyyə №2, 2022, s. 59-60
 81. Насибова Э.М., Мустафаев Ф.М., Абасов М.А., Гулиев Е.Р.// Применение севофлурана-новая ера в детской анестезиологии. Akademik M.A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Cərrahiyyə №2, 2022, s. 174-175.
 82. İsmayılov İ.S., Kərimli S.Ə. //Ahıl və qoca yaşlı şəxslərdə iri oynaqların artroplastikasında spinal blok və kombinəolunmuş sedasiya əsasında müştərək anesteziya. ə.e.x., prof. H.Sultanovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, noyabr 2022.
 83. Məhərrəmbəyli İ.Ş., İsmayılov İ.S., Kərimova T.B., Quliyev E.R. // Müştərək kəllə-beyin travmalarında  immun sistem  göstəricilərinin dəyişmə dinamikası ilə irinli-iltihabi ağırlaşmaların inkişafı arasında korrelyasiya. Cərrahi xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsində yeni üsullar. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, dekabr 2022.
 84.  İsmayılov İ.S., Kərimli S.Ə. //Ahıl və qoca yaşlı şəxslərdə iri oynaqların artroplastikasında bupivakain və fentanil əsasında spinal anesteziyanın effektivliyi və təhlükəsizliyi. Cərrahi xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsində   yeni   üsullar.    Elmi - praktik   konfransın   materialları.  Bakı, dekabr 2022.
 85. İsmayılov  İ.S., Qasımov  İ.Ə., Kərimli  S.Ə. // Ahıl və qoca şəxslərdə iri oynaqların artroplastikasında spinal blok ilə midazolam və propofol  əsasında sedasiyanın müştərək tətbiqinin effektivliyi və təhlükəsizliyi. Azərbaycan Travmatologiya və Ortopediya jurnalı, 2022, №2.
 86. İsmayılov İ.S., Kərimli S.Ə.// Ahıl və qoca yaşlı şəxslərdə iri oynaqların artroplastikasında  müştərək anesteziyanın optimallaşdırılmasına dair. Prof. Ç.Cəfərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı dekabr 2022.