Elmi işlər

Müəlliflər

İşin adı

Nəşriyyat, jurnal və s. adı

A.T. Amiraslanov

A.A. Amiraslanov

E.E. İbragimov

Sh.D. Tağıyev

Orqansreserving treatment of primary bone tumors

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , Bakı-2012, səh 112

А.Т. Амирасланов

Э.Э. Ибрагимов

А.А. Амирасланов

Ш.Д. Тагиев

Факторы риска при лечении локализованных форм остеогенной саркомы

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , Bakı-2012, səh 113

Ə.T.Əmiraslanov

H.K. Muradov

E.E. İbrahimov

S.V. Abdıyeva

Yumşaq toxuma bədxassəli fibrohistiositar şişlərində CD-31 immunofenatipik hüceyrələrin ölçüsünün təyini 

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı-2012, səh. 125

А.Т. Амирасланов

З.А. Сафаров

Э.Э. Ибрагимов

Ф.Р. Намазов

Т.С. Гулиева

Результаты хирургического лечения опухолей грудной стенки

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.301

А.Т. Амирасланов

З.А. Сафаров

А.Ю. Казиев

Э.Э. Ибрагимов

Ф.Р. Намазов

Д.Б. Джамалов

Т.С. Гулиева

Результаты комбинированного лечения (PNET) опухолей торакопульмональной зоны

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.302

Ə.T. Əmiraslanov

A.Ə. Əmiraslanov

E.E. İbrahimov

Ş.D. Tağıyev

Sümük şişlərinin orqansaxlayıcı müalicəsinə dair

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.243

Ə.T. Əmiraslanov

S.R. Nəcəfov

Bədxassəli sümük şişlərinin diaqnostikasında KT-nin əhəmiyyəti

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.244

Ə.T. Əmiraslanov

A.Ə. Əmiraslanov

E.E. İbrahimov

Ş.D. Tağıyev

Sümük sarkomalarının müalicəsinə müasir baxışlar

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 14 

Ə.T. Əmiraslanov

H.K. Muradov

E.E. İbrahimov

S.V. Abdıyeva

Yumşaq toxuma miksoid variant bədxassəli fibroz histiositomada DEBA-nın CD-31 reseptorunun ekspressiya səviyyəsinin təyini

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 19 

10 

Н.В. Касумов

Н.И. Мехтиева

И.У. Джафарова

Х.Г. Велиева

К.А. Алиева

Отдаленная диссеминация злока-чественной фиброзной гистиоцитомы мягких тканей

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh 139

11 

Н.В. Касумов

Н.И. Мехтиева

И.У. Джафарова

Х.Г. Велиева

К.А. Алиева

Прогностическое значение экспрессии CD-25 при злокачественной фиброзной гистиоцитоме мягких тканей

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh 140

12 

Н.В. Касумов

Н.И. Мехтиева

И.У. Джафарова

Х.Г. Велиева

К.А. Алиева

Отдаленная диссеминация злока-чественной фиброзной гистиоцитомы мягких тканей

Akademik R.N. Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, 18 mart, Bakı, 2013, səh. 73

13 

N.V. Qasımov

G.A. Əhmədova

G.V. Nərimova

Birincili sümük şişlərinin və kəskin osteomielitin differensial diaqnostikasında damar endotelinin böyümə amilinin əhəmiyyəti

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.260

14 

N.V. Qasımov

H.K. Muradov

R. Muradova

Yumurtalıq neoplazmalarında mitotik rejimin tədqiqi

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 38 

15 

Y.Ə. Nuriyev

N.İ. Mehdiyeva

M.Ə. Rüstəmzadə

Süd vəzisinin Pedjet xəstəliyinə dair

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 144

16 

R.B. Bayramov

R.T. Abdullayeva

Müxtəlif lokalizasiyalı mədə xərçənginə görə aparılan qastrektomiya, genişləndirilmiş limfodisseksiya əməliyyatının yaxın nəticələrinin müqayisəli təhlili

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh 122

17 

Р.Б. Байрамов

Р.Т. Абдуллаева

Влияние частоты диагностики раннего рака желудка на показатели выживае-мости больного после радикальной хирургической операции

Клiнiчна Хiрургiя, 2013. №6. стр. 18-21

18 

R.B. Bayarov

R.T. Abdullayeva

Long-term results following contended lymph node dissection for T4 cancer of the cepper third of the stomach

Annals of Oncology, 2013. Volume 24, suppl 4. Page 0024

19 

R.B. Bayaramov

R.T. Abdullayeva

Mədənin proksimal 1/3 hissəsinin xərçənginə görə aparılan genişləndirilmiş limfodis-seksiyanın yaxın və uzaq nəticələri

Akademik R.N. Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, 18 mart, Bakı, 2013, səh. 42

20 

Т.С. Кулиева

К вопросу о неоадъювантной химио-терапии нейроэктодермального генеза

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 143

21 

Т.С. Кулиева

З.А. Сафаров

Э.Э. Ибрагимов

Ф.Р. Намазов

Дж.Б. ДЖамалов

PNET опухоли грудной клетки, от-даленные результаты лечения

Akademik R.N. Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, 18 mart, Bakı, 2013, səh. 26

22 

Т.С. Кулиева

Примитивные нейроэктодермальные опухоли торакопульмональной зоны: клинический анализ 16 случаев

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 131  

23 

Т.С. Кулиева

Результаты неоадъювантной химио-терапии сарком мягких тканей (СМТ) нейроэктодермального генеза

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 54 

24 

T.S. Quliyeva

Z.Ə. Səfərov

Yumşaq toxuma sarkomalarının müalicəsinə yeni baxışlar

“Təbabətin aktual problemləri” ATU. Çapa verilib

25 

Дж.Б. Джамалов

Г.И. Керимова

А.Дж. Алиева

Ф.Х. Гейдарова

Результаты химиотерапии рецидивов рака шейки матки

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh 124

26 

Г.И. Керимова

Дж.Б. Джамалов

А.Дж. Алиева

Ф.Х. Гейдарова

Клиническая оценка эффективности схем ПТХ GP при лечении рецидивов и метастазов злокачественных опухолей яичников

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 142

27 

Ф.Р. Намазов

Н.Б. Ашурова

Радикальное оперативное вмешательство больных колоректальным раком пожилого возраста

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 146

28 

F.R. Namazov

Düz bağırsaq xərçəngində şiş toxumasının histoloji tipi ilə immunohumoral faktorları arasında müqayisəli əlaqələrin təhlili

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.279

29 

F.R. Namazov

Z.Ə. Səfərov

Qanaxmanın residivində mədənin selikli qişasının düz bağırsaq xərçəngində anatomik şöbələri ilə xərçəngin histoloji tipləri arasında korrelyasion əlaqələrin tədqiqi

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.280

30 

З.А. Сафаров

Ф.Р. Намазов

 

Хирургическое лечение немелкок-леточного рака легкого в условиях Онко-логической клиники АМУ

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 150

31 

З.А. Сафаров

Ф.Р. Намазов

 

Значение онкомаркера РЭА в диагностике бронхиолоальвеолятного рака легкого

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 151

32 

З.А. Сафаров

Э.Э. Ибрагимов

Ф.Р. Намазов

Т.С. Кулиева

Дж.Б. Джамалов

Лечение опухолей грудной стенки в условиях Онкологической клиники АМУ

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 152

33 

R.Ş. Hənifəyeva

S.S. Rəcəbova

T.V. Məmmədova

“Oliqopeptid profilli” uşaqlıq endokrin hüceyrəli xərçənginin residivvermə xüsusiyyətləri

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.250

34 

С.С. Раджабова

Т.В. Мамедова

Р.Ш. Ганифаева

Диагностическая значимость МРТ в определении тактики лечения больных раком эндометрия

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 153

35 

К.Р. Зейналова

Эффективность неоадьювантной терапии с включением трастузумаба у больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2 (HER-2 + РМЖ)

Akademik R.N. Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, 18 mart, Bakı, 2013, səh. 74

36 

К.Р. Зейналова

Особенности метастазирования рака молочной железы с гиперэкспрессией HER-2 (HER-2 +РМЖ). Клиническое течение и результаты лечения больныхс метастазами в ЦНС 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 63 

37

R.T. Abdullayeva

Pankreatoduodenal zona üzvlərinin obstruktiv sarılıqla ağırlaşmış xərçənginə görə aparılan hepatikoyeyunostomiyanın yaxın nəticələri

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 103

38 

Н.Б. Ашурова

Определение биомаркеров (эстроген и прогестерон) для индивидуального подхода к лечению больных при плоскоклеточной неороговевающем раке шейки матки

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh 114

39 

E.H. İsayeva

N.V. Kərimova

N.M. Əmirəliyev

Larinqektomiyadan sonra səs funksiyasının reabilitasiyasında səs protezlərinin effektivliyi

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh 135

40 

A.T. İskəndərova

N.M. Əmirəliyev

Qırtlaq xərçənginin regionar metastazlarının müalicəsində boyun disseksiyalarının effektivliyi

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 137

41 

А.Т. Искендерова

Н.М. Амиралиев

Оптимизация хирургической профи-лактики лечения регионарных метастазов рака гортани 

Журнал Онкология и радиология Казахстана, №4 (26) – 2012, стр. 28-30

42 

S.M. Zeynalova

N.M. Əmirəliyev

Yanaq dərisinin yerli yaylmış xərçənginin müalicəsinin kliniki və onkoloji aspektləri

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 155

43 

S.V. Abdıyeva

H.K. Muradov

E.E. İbrahimov

Yumşaq toxuma fibrohistiositar şişlərin morfoloji aspektləri

Prof. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları , səh. 120

44 

S.V. Abdıyeva

H.K. Muradov

E.E. İbrahimov

Yumşaq toxuma fibrohistiositar şişlərində CD-31 reseptoru ilə residiv və metastazvermə arasında korelyasion əlaqənin tədqiqi

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.229

45 

S.V. Abdıyeva

H.K. Muradov

E.E. İbrahimov

Yumşaq toxuma fibrohistiositar şişlərində DEBA-nın CD-31 reseptoru ilə residiv və metastazvermə arasında korrelyasion əlaqənin tədqiqi

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013, səh. 32 

46 

К.А. Алиева

Г.К. Мурадов

 

Изменения митоза при злокачественной фиброзной гистиоцитоме

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.303

47 

А.Т.Амирасланов Э.Э.Ибрагимов С.В.Абдыева

Хирургическое лечение фиброгис-тиоцитарных опухолей мягких тканей

Казань, 8-ой съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, 2014, с. – 1.

48 

А.Т.Амирасланов Э.Э.Ибрагимов Х.К.Мурадов С.В.Абдыева

Изучение ангиогенеза при ангио-мотоидном варианте злокачественной фиброзной гистиоцитоме мягких тканей

2014, Казань, 8-ой съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, 2014, с. – 1.

49 

Ə.T.Əmiraslanov A.Ə.Əmiraslanov E.E.İbrahimov A.Y.Qazıyev Ş.D.Tağıyev

Osteogen sarkomanın müasir müalicə prinsipləri. 2014, Bakı, Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı

Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərin 1-ci qurultayının materialları. s. – 174-178

50 

Ə.T.Əmiraslanov

S.R. Nəcəfov

Osteoxondromanın diaqnostikasında diaqnostik müayinə üsullarının əhəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Türkiyə qastroenteroloji dərnəyi. Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar cəmiyyəti. Akademik M.A. Topçubaçov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi. s. –139-140

51 

A.T. Amiraslanov

S.R. Najafov

İmportance of the rabdomiodiagnostic examination methods in the diagnostics of osteochondroma

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Türkiyə qastroenteroloji dərnəyi. Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar cəmiyyəti. Akademik M.A. Topçubaçov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi. s. –140

52 

T.S. Quliyeva

E.E. İbrahimov

Yumşaq toxuma sarkomalarının müalicəsinə yeni baxışlar

Təbabətin aktual problemləri mövzusunda elmi konfransının materialları, Bakı 2014, s. – 14-15

53 

N.M. Amiraliyev

E.H. Isayeva

K.N. Amiraliyev

A.T. Iskenderova

N.V. Kerimova

Modern condition of rehabilitation problem of vocal function of patients after laryngectomy regarding with larynx cancer in Azerbaijan

5th World Congress of IFHNOS & Annual Meeting oh the AHNS. July 26-30, 2014/ Marriott Marquis, New York City, NY.The Largest Head and Neck Cancer Congress in History. p. – 0179  

54 

Э.Г. Исаева

Н.М. Амралиев

Качество жизни ларингэктомированных больных посоле голосовой реабилитации с применением голосовых протезов

Лiки, Украини плюс. № 2 (9), 2014. с. – 42-43

55 

R.B. Bayramov

R.T. Abdullayeva

Local recurrence rate following total gastrectomy by transabdominal approach  for fiewerts type II esophagogastric junction adenocarcinoma

Annals of oncology, 2013. Vol.24. suppl 4; p – 0017

56 

R.B. Bayramov

R.T. Abdullayeva

The impact of proportion of early gastric cancer on survival following radical surgery for T2-4 gastric cancer. How reliable factor is it

European Journal of Mergical Oncology, 2014, Vol.40 (11); p – 22-23.

57 

S.V.Abdıyeva H.K.Muradov E.E.İbrahimov

Yumşaq toxuma bədxassəli fibrohistiositar şişlərində proqnostik parametrlərin əhəmiyyəti

Bakı, Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı. Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərin 1-ci qurultayının materialları. 2014, s. – 195

58 

Ə.T. Əmiraslanov

V.Z. Vəliyeva

H.K. Muradov

Osteogen sarkomalar zamanı müasir diqnostik metodların tətbiqi

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri N2, rüblük elmi-pkartik jurnal, 2015, səh. 125-130

59 

Ə.T. Əmiraslanov

G.A. Əhmədova

N.V. Qasımov

T.S. Quliyeva

Bədxassəli sümük şişləri olan xəstələrdə müalicənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Tibb jurnalı, N1, 2015, s.

60 

Ə.T. Əmiraslanov

E.E. İbrahimov

A.Ə. Əmiraslanov

Ş.D. Tağıyev

Osteogen sarkomanın müasir müalicə prinsipləri

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2015, s.34

61 

Ə.T. Əmiraslanov

H.K. Muradov

E.E. İbrahimov

S.V. Abdıyeva

Yumşaq toxuma bədxassəli fibroz histio-sitoma ilə olan xəstələrin kombinəedilmiş və kompleks müalicəsindən sonra meydana çıxan ağırlaşmalar

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2015, s.36

62

В.З. Велиева

А.Т. Амирасланов

Х.К. Мурадов

Определение гистологического источника, диагностика и прогнозирование остео-сарком

Медицина. Medicine. Международный профессиональный журнал, №3, 153, 2015, стр.30-33

63 

В.З. Велиева

А.Т. Амирасланов

Х.К. Мурадов

Комплексное исследование в диагностике остеоид-остеомы

Здоровье мужчины.  №1 (52), 2015. Официальное издание ассоциации сексологов и андрологов украины, стр. 131-133

64 

P.F. Ələkbərova

T.S. Quliyeva

G.A. Əhmədova

Qaraciyərin metastatik şişlərinin klinik-şüa diaqnostikası

ATUREK konfrans materialları. Azərbaycan xalqının ümummili lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunan ATU rezidentlərinin 2-ci elmi-təcrübi konfransı, 23 may, 2014, s.79

65 

İşin rəhbəri: _

G.A. Əhmədova

Məruzəçi: P.F. Ələkbərova

Qaraciyərin metastatik şişlərinin klinik-şüa diaqnostikası

H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunan ATU-rezidentlərinin 2-ci elmi-təcrübi konfransı, 23 may, 2014

66 

İşin rəhbəri: _

Məruzəçi: N.Əhmədli

Axardaxili papilloma, bədxassəli şişə risk

H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin 3-cü elmi-təcrübi konfransı, 14-15 may, 2015.

67 

N.Y. Bayramov

R.A. Məmmədov

N.H. Novruzov

İ.Ə. Şəfiyev

S.S. Məmmədova (Rəcəbova)

Canlı donordan alınmış qaraciyərin ortotopik transplantasiyasından sonrakı biliar ağırlaşmalar

Cərrahiyyə jurnalı N4 (40), 2014, s.80-89

68 

E.H. Mukhtarov

E.R. Huseynov

Target therapy for renal cell carcinoma: how determine the place of cytoreductive surgery?

 

69 

А.С. Исманлы

А.Ю. Казиев

Х.К. Мурадов

К вопросу об особенностях исто-логической картины опухоли меркеля

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı – 2015,səh.90-91

70 

V.Z. Vəliyeva

Sümük şişlərinin residiv və metastazların rast gəlməsi

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı – 2015,səh.92-93

71 

A.Ə. Xıdırova

Dermadaxili nevusların axar-sitometrik tədqiqatı

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı – 2015,səh.94

72 

A.Ə. Xıdırova

H.K. Muradov

A.Y. Qazıyev

Hüdudi nevusların axar sitometrik tədqiqatı

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı – 2015

73 

А.А. Хыдырова

Х.К. Мурадов

А.Ю. Казиев

Проточно-цитометрические исследование при диагностике меланоцитарных опухолей кожи

Belarusiya, çapa verilib

74 

A.Ə. Xıdırova

A.Y. Qazıyev

H.K. Muradov

Dəri melanomasının diaqnostikasındamüasir morfoloji tədqiqatlar

Azərbaycan Onkologiya jurnalı N1, 2015, səh.82

75 

А.А. Хыдырова

А.Ю. Казиев

Х.К. Мурадов

Клинико-морфологическое исследование меланоцитарных невусов

“Cərrahiyyə” elmi=praktik jurnal N2 (42), 2015

76 

А.А. Хыдырова

А.Ю. Казиев

Клинические особенности меланогенных опухолей

Аллергология и иммунология, Том 16, №3, Москва, 2015, стр. 296

77 

А.А. Хыдырова

Х.К. Мурадов

А.Ю. Казиев

Я.М. Гатамов

Клинико-морфологические особенности меланом кожи

Лiки Украiни, №1 (22), 2015

78 

Р.Б. Байрамов

Р.Т. Абдуллаева

С.Э. Гусейнова

Сохранение селезенки путем перевязки селезеночной артерии по поводу ятрогенного повреждения селезенки при гастрэктомии

Анналы хирургии №1, Москва 2015

79 

R.B. Bayramov

R.T. Abdullayeva

S.E. Huseynova

A. Huseynova

The frequency of positive peritoneal washing in patients with T4a stage gastriccancer long-term results of «radical»

Annals of oncology, ESMO 17th Wold Congress on Gastrointestinal Cancer? 1-4 july 2015, Barcelona, Spain

80 

R.B. Bayramov

R.T. Abdullayeva

S.E. Huseynova

A. Huseynova

Long-term results following multiorgan resection with extended lymph node dissection for T4b gastric

European journal of surgical oncology, 2015, v.41 (8). P.44-45

81 

Н.Ю. Байрамов

Р.А. Мамедов

Дж.Каяальп

С.Йылмаз

М.Я. Аскеров

С.С. Мамедова (Раджабова)

Билиарные осложнения после трансплантации правой доли печени от живых доноров

Журнал «Клиническая хирургия» №10, Киев 2015

82 

З.А. Сафаров

И.С. Платонова.

И.В. Мосин.

Озлокачествленная гамартрома легких

Вопросы онкологии 1-2015, том 61 стр 109-111

83 

З.А. Сафаров

Traxea və bas bronxlarin bərpa əməliyyatlari

Torakal cərrahiyyə üzrə elmi-praktik konfrans.17 aprel 2015 il.Baki.

84 

З.А. Сафаров

Т.С. Кулиева

А.А. Мехтиев

Н.В. Касумов

 

Изменения иммунологических пока-зателей у больных немелкоклеточным  раком легкого при применении иммуномодулятора сэлвирин.

Sağlamlıq jurnalı № 3, Bakı  2015, s. 29-34

 

85 

З.А. Сафаров

Т.С. Кулиева

 

Применение препаратов группы лор-ноксикам в профилактике бронхиальных свищей после радикальных операций у больных немелкоклеточным раком легкого

Sağlamlıq jurnalı № 4, Bakı  2015

86 

G.A. Əhmədova

N.V. Qasımov

M.Ə. Rüstəmzadə

Bədxassəli sümük şişləri olan xəstələrdə müalicənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2015, s.33

87 

V.Z. Vəliyeva

F.A. İsmayılova

Ostesarkomaların kompleks müayinə metodlarının təhlili

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2015, s.50

88 

А.С. Исманлы

Х.К. Мурадов

А.Ю. Казиев

Дифференциально - диагностические параметры опухоли Меркеля и плоскоклеточного рака кожи

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2015, s.62

89 

З.А. Сафаров

Т.С. Кулиева

Вопросы первичной диагностики пери-ферического пневмониеподобного рака легкого

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2015, s.67

90 

З.А. Сафаров

Т.С. Кулиева

Результаты хирургического лечения опухолей и кист средостения

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2015, s.68

91 

G.A. Əhmədova

T.S. Quliyeva

Xoş- və bədxassəli sümük şişlərinin differensial diaqnostikasında biokimyəvi və immunoferment meyarların əhəmiyyəti

Sağlamlıq jurnalı N1, 2015, s.

92 

G.A. Əhmədova

N.V. Qasımov

M.Ə. Rüstəmzadə

Bədxassəli sümük şişləri olan xəstələrdə müalicənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Tibb Universitetinin yekun elmi konfransı, 2015, s.

93 

G.A. Əhmədova

T.S. Quliyeva

Xoş- və bədxassəli sümük şişlərinin differensial diaqnostikasında biokimyəvi və immunoferment meyarların əhəmiyyəti

Tibb Universitetinin yekun elmi konfransı, 2015, s.

94 

N.V. Qasımov

G.A. Əhmədova

İ.N. Orucova

Ə.S. Əsədov

Süd vəzisi şişlərinin instrumental diaqnostikasının müasir vəziyyəti 

Azərbayca təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, N3, 2015, səh. 232-237

95 

Ə.T. Əmiraslanov

Y.M. Hətəmov

V.Z. Vəliyeva

Sümük şişlərinin residiv və metastazlarının əmələ gəlməsində angiogenezin kliniki əhəmiyyəti

Azərbaycan Təbabətinin müasir Nailiyyətləri Jurnalı 2016, №2, s.215-219

96 

Ə.T. Əmiraslanov

Z.Ə. Səfərov

A.Y. Qazıyev

T.S. Quliyeva

Y.M. Hətəmov

Ağciyər xərçəngi

Tibb Universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti, “Təhsil”, 2016, 136 s.

97 

А.Т. Амирасланов

Н.Б. Ашурова

Роль маркеров апоптоза и гормональной рецепции при канцерогенезе рака шейки матки

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, №1, 2016, s. 31-34

98 

Ə.T. Əmiraslanov

E.E. İbrahimov

A.Ə. Əmiraslanov

Ş.D. Tağıyev

Onkoortopedik xəstələrdə iri oynaqların endoprotezləşdirilməsi və funksional nəticələr

Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı , №1, 2016, s. 38-45

99 

R.B. Bayramov

S.E. Huseynova

R.T. Abdullayeva

V.V. İbrahimov

The effect of adjuvant chemotherapy following extended gastrectomy for Siewert’s type II adenocarcinoma of the esophagogastric junction

Annals of Oncology, 2016; Vol 27; Suppl 2, ii99

100 

R.B. Bayramov

S.E. Huseynova

R.T. Abdullayeva

V.V. İbrahimov

Ezofaqoqastral birləşməmim Siewert II tip adenokarsinoması zamanı adyuvant kimyəvi dərman müalicəsinin səmərəsi

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, №1, səh 113-115

101 

R.B. Bayramov

R.T. Abdullayeva

S.E. Huseynova

Metastasis in the lymph node station 8 in patients with Siewert’s type II EGJ adenocarcinoma and its effect on prognosis following radical surgery

Annals of Oncology, 2016; Vol 27; Suppl 6, vi226

102 

R.B. Bayramov

Onkologiya

Dərslik. Kövşər nəşriyyatı, Bakı 2016

103 

Ф.А. Марданлы,

Ш.А. Алыев,

В.М. Мададова,

Р.Ш. Ганифаева,

Л.М. Ибилиева

Показатели заболеваемости и смертности рака тела матки в Шеки-Закатальском экономическом регионе

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, İSSN 2413-0044/2016, səh. 106-107

104 

N.Q. Qibləliyeva,

Ş.T. İbadova,

F.T. Qasımova,

L.Q. Əliyeva

Yumurtalıqların epitelial mənşəli şişlərinin doppler müayinə metodunun qiy-mətləndirilməsi

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, İSSN 2413-0044/2016, səh. 80-83

105 

Дж.А. Алиев

Ф.А. Марданлы

Ш.А. Алыев

В.М. Мадатова

Р.Ш. Ганифаева

Динамика заболеваемости и смерти от рака тела матки в Азербайджанской Республике

«Здоровье женщины» научно-практический журнал №4 (110), 2016, стр. 150-152

106 

N.Q. Qibləliyeva,

S.S. Rəcəbova

Yumurtalıq xərçənginin diaqnostikasında doppleroqrafik müayinənin əhəmiyyəti

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 10 may 2016, səh 63-64

107 

R.Ş. Hənifəyeva

S.S. Rəcəbova

Uşaqlıq sarkomasının risk faktorlarına dair

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 10 may 2016, səh 21-23

108 

H.K. Muradov

E.E. İbrahimov

S.V. Abdıyeva

 V.Z. Vəliyeva

Dayaq-hərəkət sistemi şişlərində CD31 reseptoru təyin edilən damarların miqdarının tədqiqi

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 10 may 2016, səh 34-36

109 

R.B. Bayramov

S.E. Hüseynova

R.T. Abdullayeva

V.V. İbrahimov

Ezofaqoqastral birləşmənin Siewert II tip adenokarsinoması zamanı mediastenal limfa düyünlərinin metastatik zədələnmə tezliyinə dair

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 10 may 2016, səh 43-45

110 

E.R. Hüseynov

Taksanlarla müalicə zamanı hepatotoksik fəsadların tezliyi

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 10 may 2016, səh 51-53

111

A.Ə. Xıdırova

Mürəkkəb nevusların axar sitometrik tədqiqatı

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri elmi-praktiki konfransın materialları jurnalına çapa verilib

102 

A.Ə. Xıdırova

Dəri melanomasının diaqnostikası məsələsinin müasir vəziyyəti

Azərbaycan Təbabətinin müasir Nailiyyətləri Jurnalında çapa verilib

103 

E.R. Hüseynov

G.İ. Kərimova

Yumurtalıq xərçəngində müxtəlif kimyəvi dərman sxemlərinin həssaslığı

“Ictimai sağlamlıq və səhiyyə” elmi məqalələr məcmusunun V cildinə çapa verilmişdir

104 

E.R. Hüseynov

Kimyəvi dərman müalicəsi zamanı taksan preparatlarının hepatotoksik fəsadları

“Ictimai sağlamlıq və səhiyyə” elmi məqalələr məcmusunun V cildinə çapa verilmişdir

105 

T.S. Quliyeva

Z.Ə. Səfərov

Профилактика бронхиальных фистул после расширенных резекций у больных немелкоклеточным раком легкого

“Ictimai sağlamlıq və səhiyyə” elmi məqalələr məcmusunun V cildinə çapa verilmişdir

106 

S.M. Zeynalova

N.M. Əmirəliyev

Лечение местнораспространенного пер-вичного и рецидивного плоскоклеточного рака кожи головы и шеи

Журнал «Медициские Новости», Белорусия №5, 2016, стр. 62-64

107 

S.M. Zeynalova

N.M. Əmirəliyev

Результаты лечения местнораспрост-раненного базальноклеточного рака кожи головы и шеи с применением реконструктивно-пластической хирургии

Журнал «Лики Украины +» №1(26), 2016. Стр. 67-69

 108

S.M. Zeynalova

N.M. Əmirəliyev

Y.M. Hətəmov

Burun dərisinin yerli yayılmış xərçənginin rekonstruktiv-plastik cərrahiyyəsi

Azərbaycan Tibb Jurnalı, №2, 2016, səh. 129-132

109 

S.M. Zeynalova

N.M. Əmirəliyev

Y.M. Hətəmov

Baş və boyun dərisinin xərçənginin rekonstruktiv-plastik cərrahiyyəsi

Azərbaycan Təbabətinin müasir Nailiyyətləri Jurnalı, 2016, səh. 82-85

110

Амирасланов А.Т.

Гашимова У.Ф.

Гаджиев А.М.

Современные тенденции развития «союза» физиологии и медицины

Azərbaycan Fizioloqlarının A.İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun 50-illiyinə həsr edilmiş V qurultayının materialları, Bakı 2017, səh. 4-7

11 

Mirzəyeva R.S.

Qazıyev A.Y.

Quliyev M.R.

Mədə xərçəngi zamanı malabsorbsiya sindromunun laborator-diaqnostik markerləri və sitokin profili

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2016, №3, səh. 68-72

112 

Əliyev C.Ə.

Mərdanlı F.Ə.

İsayev İ.H.

Əkbərov K.S.

Alıyev Ş.A.

Hənifəyeva R.Ş. 

Uşaqlıq boynu və cismi xərçəngi

Dərs vəsaiti, 2016, “Təbib” nəşriyyatı, 51 səh.

113 

Səfərova İ.A.

Qazıyev A.Y.

Uşaqlıq boynu xərçəngi olan xəstələrin qanında immun sistemin bəzi göstəricilərinin tədqiqi

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2017, №1, səh. 58-60

114 

Амирасланов А.Т.

Ашурова Н.Б.

Роль маркеров апоптоза и гормональной рецепции при канцерогенезе раке шейки матки

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, №1, səh. 31-35

115 

Soltanov Ə.A.

Bağırov R.R.

Hətəmov A.Q.

Qocamanov Y.Q.

Bronx güdülünün natamamlığının pro-filaktikası

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, №1, səh. 76-79

116 

Ghalib Noori Nasr

Nasrullayeva G.M.

Gaziyev A.Y.

Jawad KH Al-Ali

CA15.3 in breast cancer patients in Basra (Iraq) & Baku (Azerbaijan)

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, №1, səh. 98-99

117 

Ghalib Noori Nasr

Nasrullayeva G.M.

Gaziyev A.Y.

Jawad KH Al-Ali

T-Lymphocyte subset (CD4/CD8) ratio of breast cancer patient in Basra – Iraq and Baku - Azerbaijan

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 17, Cancer Control in Western Asia Special Issue, 2016, p. 175-177

 

118 

Ghalib Noori Nasr

Nasrullayeva G.M.

Gaziyev A.Y.

Jawad KH Al-Ali

Breast cancer in Basra governorate: Patteren of geographical distribution

Iraqi Journal of Community Medicine, January-April 2016, Vol 29, № (1&2), p. 1-7

119 

Ghalib Noori Nasr

Nasrullayeva G.M.

Gaziyev A.Y.

Jawad KH Al-Ali

MMP-9 expression in breast cancer patients (in metastasis and as prognostic biomarker)

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, №1, səh. 113-116

120 

Ghalib Noori Nasr

Nasrullayeva G.M.

Gaziyev A.Y.

Jawad KH Al-Ali

Distribution of Age Tumor stages of breast cancer patients in Basra – İraq and Baku - Azerbaijan

Allergology, immunology and İmmun-erehabilitation congress 5. 21 october 2016, p. 60-61

121 

Ghalib Noori Nasr

Nasrullayeva G.M.

Gaziyev A.Y.

Jawad KH Al-Ali

Mehdiyeva N.İ.

Evalution of B-Lymhocytes for breast cancer patients in Basra – İraq and Baku - Azerbaijan

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri,  2016, №4, p. 117-119

122 

Səfərova İ.A.

Qazıyev A.Y.

Uşaqlıq boynu xərçəngi: epidemioloji və klinik xüsusiyyətləri

Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2017, №2, səh.19-23

123 

Зейналлы Д.А.

Казиев А.Ю.

Марданлы Ф.А.

Заболеваемость саркомой костей и мягких тканей в крупных промышленных городах Азербайджанской Республики

XXII Всемирный Конгресс по клинической медицине и иммунореабилитации. Нью-Йорк, США, 28 апреля-1 мая 2017. Аллергология и иммунология, 2016, том 17, №4

124 

Мирзоева Р.С.

Казиев А.Ю.

Кулиев М.Р.

Оценка секреции цитокинов и антимикробных пептидов у больных раком желудка

Аллергология и иммунология, том 17, №4, Москва, 2016, стр. 259-260

125 

Алышов И.И.

Казиев А.Ю.

Применение электронной микроскопии в диагностике злокачественных опухолей

Salamlıq jurnalı, Bakı, 2016, №5, səh. 26-30

126 

R.S. Mirzəyeva

Qazıyev A.Y.

Quliyev M.R.

Mədə xərçəngi xəstələrində malabsorbsiya sindromu zamanı həzm pozulmalarının diaqnostikası

Salamlıq jurnalı, Bakı, 2016, №4, səh. 54-59

127 

Zeynalova S.M.

Baş-boyun nahiyəsi dərisinin yerli yayılmış xərçənginin müalicəsinin nəticələri

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı,  Bakı, 2016, №2, səh. 51-56

128 

Марданлы Ф.А.

Казиев А.Ю.

Зейналлы Д.А.

Эпидемиологические особенности зло-качественных новообразований костей и мягких тканей в г.Баку

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı,  Bakı, 2016, №2, səh. 76-79

129 

Qazıyev A.Y.

Mirzəyeva R.S.

Mədə xərçəngini müşayiət edən pozulmuş həzm sindromunun müalicəsi nəticələrinin klinik-biokimyəvi xüsusiyyətləri

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı,  Bakı, 2016, №2, səh. 90-93

130 

Qasımov N.V.

Xəlilova V.Z.

Sümük şişləri zamanı osteopontinin və İL-6-nın öyrənilməsi

“Aqıl Əlirza oğlu Əliyev 90” elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2016, s. 206-207

131 

Марданлы Ф.А. Зейналлы Д.А.

Казиев А.Ю.

Заболеваемость злокачественными опу-холями опорно-двигательного аппарата населения Азербайджанской Республики за период 2012-2016 годы

Медицинские новости, 2017, №8, стр. 76-78

132 

Мирзоева Р.С.

Казиев А.Ю.

Кулиев М.Р.

Синдром нарушенного пищеварения и изменения цитокинов и эндогенных антимикробных пептидов при хирургическом лечении рака желудка

Медицинские новости, 2017, №9, стр. 50-52

133

Səfərova İ.A.

Qazıyev A.Y.

Uşaqlıq boynu xərçəngi olan xəstələrin qanında immun sistemin bəzi göstəricilərinin tədqiqi

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2017, №1, səh. 58-60

134 

Həsənova N.T.

Qazıyev A.Y.

Hockin və qeyri-Hockin limfomaları zamanı müşahidə edilən anemiyaların etiopatogenezi haqqında müasir fikirlər

Azərbaycan Onkologiya jurnalı, Bakı, 2017, №1, səh. 89-92 

135 

Qazıyev A.Y.

Səfərova İ.A.

Quliyev M.R.

Uşaqlıq boynu xəstəlikləri olan qadınların qanında onkomarkerlərin səviyyəsi

Azərbaycan Onkologiya jurnalı, Bakı, 2017, №1, səh. 93-94 

136 

Xıdırova A.Ə.

Mürəkkəb nevusların axar sitometrik tədqiqi

Təbabətin Aktual Problemləri. Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 23

137 

Hüseynov E.R. 

Kimyəvi dərman müalicəsi zamanı taksan preparatlarının hepatotoksik fəsadları

İctimai sağlamlıq və səhiyyə, Bakı, 2017, V cild, səh 71-75

138 

Hüseynov E.R. Kərimova G.İ.

Yumurtalıq xərçəngində müxtəlif kimyəvi dərman müalicə sxemlərinin həssaslığı

İctimai sağlamlıq və səhiyyə, Bakı, 2017, V cild, səh. 76-81

139 

Quliyeva T.S.

Səfərov Z.A.

Qasımov N.V.

Профилактика бронхиальных фистул после расширенных резекций у больных немелкоклеточным  раком легкого

İctimai sağlamlıq və səhiyyə, Bakı 2017, V cild, səh. 197-207

140 

Bayramov R.B.

Hüseynova S.E.

Abdullayeva R.T.

Pathological characteristics of Siewert’s type esophogogastric function adenocarcinoma

Annals of Oncology, Volume 28, İSSUE supp L3, 1 June 2017, p. 017

141 

Xəlilova V.Z.

Qasımov N.V.

İbrahimov E.E.

Abdıyeva S.V.

Sümük şişlərinin erkən diaqnostikasında endotelin və osteokalsinin təyininin əhəmiyyəti

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2017, səh. 105-106

142 

Səfərova İ.A.

Qazıyev A.Y.

Eyyubova A.Ə.

Uşaqlıq boynu xəstəlikləri zamanı immun sistemin bəzi göstəricilərinin müqayisəli tədqiqi

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2017, səh. 64

143 

Марданлы Ф.А.

Зейналлы Д.А.

Казиев А.Ю.

Особенности злокачественных новообразований костей и мягких тканей в Апшеронском экономическом регионе Азербайджанской Республики

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2017, səh. 46-48

144 

Həsənova N.T.

Qazıyev A.Y.

Limfoproliferativ xəstəlikləri müşayiət edən anemiyanın molekulyar mexanizmləri

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2017, səh. 52-54

145 

Qibləliyeva N.Q.

Yumurtalıqların musinoz sistadenokar-sinomasının proqnostik əhəmiyyəti

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2017, səh. 81-83

146 

Cəfərova G.A.

Qafarov İ.A.

Abdıyeva S.V.

Xəlilova V.Z.

Sümük şişi və yuvenil revmatik artriti olan xəstələrin qan serumunda antimikrob peptidlərin və sitokinlərin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti

Azərbaycan Tibb Jurnalı Bakı, 2017, №2, səh. 23-27

147 

A.T. Amiraslanov

N.G. Gibleliyeva

G.A. Ahmadova

The study of the correlation between doppler indices of intratumoral blood flow and CD-31 in malignant ovarian tumors of epithelial origin

Proceedings of the Azerbaijan National Academy of  Sciences (Biogical and Medical Sciences), vol. 72, number 3, 2017, p. 106-109

148 

Ə.T. Əmiraslanov

A.M. Pənahova

Uşaqlıq boynu fon, xərçəngönü xəstəliklər və xərçənginin klinik-morfoloji paralellərləri

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Təbabətin Aktual Problemləri elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s. 29

149 

R.B. Bayramov

H.K. Muradov

F.R. Namazov

Mədə-bağırsaq şişlərində angiogenez

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Təbabətin Aktual Problemləri elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s. 20

150 

E.R. Hüseynov

Platin preparatları ilə müalicə zamanı nefrotoksik, hemopoetik, kardioloji və neyrotoksik fəsadların tezliyi

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Təbabətin Aktual Problemləri elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s. 33

151 

R.İ. Səfərova

İnsanın papilloma virusunun profilaktikası üsullarının epidemiologi qiymətləndirilməsi

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Təbabətin Aktual Problemləri elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s. 55

152 

C.Ə. Əliyev

F.Ə. Mərdanlı

İ.H. İsayev

K.S. Əkbərov

R.Ş. Hənifəyeva

Ş.A. Alıyev

Uşaqlı boynu və cismi xərçəngi

"Təbib" nəşriyyatı, Bakı, 2018

153 

Н.Г. Гиблаливева

Х.К. Мурадов

Иммуногистохимические исследования ангиогенеза при серозной и муцинозной цистоаденокарциноме яичников

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Təbabətin Aktual Problemləri elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s. 63

154 

İ.A. Safarova

A.Y. Gaziyev

The role of pro- and antiinflamatory cytokines in patogenesis of cervix cancer

Allergy, Asthma, COPD, İmmunophysiology & İmmunorehabilitology: innovative technologies, Vol. 10, 2018, p. 433-435

155 

N. Qibləliyeva

Epitel mənşəli yumurtalıq şişlərinin müasir üsullarla diaqnostikası

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, №2, 2017, s.49-53

156 

Д.А. Зейналлы

Эпидемиологические особенности саркомы костей и мягких тканей в аранском экномическом регионе Азербайджанской Республики

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, №2, 2017, s. 101-103

157 

N.T. Həsənova

A.Y. Qazıyev

Anemiya ilə müşayiət olunan Hockin və qeyri-Hockin limfomalı xəstələrdə hematoloji göstəricilərin və dəmir metabolizmi markerlərinin diaqnostik dəyəri

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, №2, 2017, 104-106

158 

Ф.К. Алиева

Е.Р. Джафарова

Ш.Ш. Алиева

С.И. Сафарова

Заболеваемость злокачественными новообразованиями тела матки в Нахчыванской Автономной Респуюлике

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, №1, 2018, s. 93-94

159 

İ.A. Safarova

A.Y. Gaziev

Роль про- и противовоспалительных ци-токинов, а также эндогенных антимик-робных пептидов в патогенезе заболеваний шейки матки  

Журнал Медицинские новости, 5 май, 2018, с.  74-75

160 

Ghalib Noori Nasr, Nasrullayeva G.M., Gaziyev A.Y.,

Jawad K Al-Ali

The role of MMP-9 in breast cancer: a comparative study in Basrah and Baku

1st IAMRS Medical Conference Guide, Committees, Sessions and Abstracts, 6-7 april 2018, Iraq, Basrah international hotel, 38-39

161 

Р.С. Мирзоева

А.Ю. Казиев

Изменение активности некоторых пищеварительных ферментов после хирургического леения рака желудка

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 279-280

162 

И.А. Сафарова

А.Ю. Казиев

Изменение содержания некоторых цитокинов у пациентов шейки матки

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 291-292

163 

Н.В. Керимова

Н.М. Амралиев

Значение мультиспиральной компью-терной томографии в выборе объема операции при органосохраняющем лечении рака гортани

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 185

164 

Н.В. Керимова

Н.М. Амралиев

Влияние трахеостомии на результаты органосохраняющего хирургического лечения рака гортани

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 185

165 

С.М. Зейналова

Н.М. Амиралиев

Ф.А. Исмаилова

Качество жизни пациентов с местнораспространен-ным раком кожи головы и шеи после реконструктивно-пластической хирургии

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 186

166 

С.М. Зейналова

Н.М. Амиралиев

Ф.А. Исмаилова

Результаты лечения реконструктивно-пластической хирургии местнораспространенным раком кожи головы и шеи после 

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 187

167 

Н.М. Амиралиев

А.Т. Искендерова

Э.Г. Мехтиева

Н.В. Керимова

К.Н. Амиралиев

Н.Р. Нариманова

Роль шейной диссекции в профилактике региональных метастазов у пациентов с раком гортани

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 187

168 

Н.М. Амиралиев

Н.В. Керимова

Э.Г. Мехтиев

А.Т. Искендерова

Н.Р. Нариманова

Проблема органосохраняющего лечения рецидивного рака гортани

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 188

169 

Э.Г. Мехтиев

Н.М. Амиралиев

А.Т. Искендерова

Н.В. Керимова

К.Н. Амиралиев

Качество жизни ларингэктомированных пациентов после голосовой реабилитации с применением эндопротезов

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 189

170 

А.Т. Искендерова

Н.М. Амиралиев

Н.В. Керимова

Э.Г. Мехтиев

Н.Р. Нариманова

К.Н. Амиралиев

Результаты хирургического лечения пациентов с раком гортани после неэффективной лучевой терапии

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 192

171 

А.Т. Искендерова

Н.М. Амиралиев

Н.В. Керимова

Э.Г. Мехтиев

Н.Р. Нариманова

К.Н. Амиралиев

Местные осложнения после ла-рингэктомии у пациентов с раком гортани

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 193

172 

Ф.Р. Намазов

Прогностическое значение экспрессии цитомембранного рецептора к интерлейкину-2 (СД 25) при злокачественных опухолях желудка

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 269

173 

Зейналова Н.Х.

Мурадов Х.К.

Намазов Ф.Р.

Мурадова С.Р.

Ибрагимова Ф.Х.

GLUT-1 Expression in proliferative endometrium, endometrial hyperplasia, endometrial adenocarcinoma

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 288

174 

С.И. Сафарова

Исследование ультраструктуры клеточной мембраны железных клеток при простой эндометриальной гиперплазии

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 293

175 

А.Т. Амирасланов

Э.Э. Ибрагимов

В.З. Халилова

С.В. Абдыева

Диагностическое значение антимик-робных пептидов при костных метастазах

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 339

176 

Э.Э. Ибрагимов

С.В. Абдыева

В.З. Халилова

 

Значение биохимических показателей при костных метастазах

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 339

177 

Ш.Д. Тагиев

Наш опыт органосберегательного лечения костных сарком

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 341

178 

Ш.Д. Тагиев

Пути коррекции осложнений после эндопротезирования крупных суставов у онкологических пациентов

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 341

179 

Э.Э. Ибрагимов

Х.К. Мурадов

С.В. Абдиева

Иммуногистохимические особенности злокачественной фиброзной гистио-цитомы мягких тканей

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 342

180 

F.R. Namazoz

H.K. Muradov

F.H. İbrahimova

S.R. Muradova

Relationship between B-Catenin expression and prognostic parameters of colorectal carcinoma

Х съезд Онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Евразийский Онкологический Журнал, том 6, №1, 23-25 апреля, 2018, Россия, Сочи, с. 391

181 

R.B. Bayramov

H.K. Muradov

F.R. Namazov 

Mədə-bağırsaq şişlərində angiogenez

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş, təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, 2018, Bakı, səh. 20

182 

R.B. Bayramov

S.E.Hüseynova

R.T. Abdullayeva

Pathological characteristics of Siewert’s type esophogogastric function adenocarcinoma

Annals of Oncology, Volume 28, İSSUE supp L3, 1 June 2017, p. 017

183 

R.B. Bayramov

S.E.Hüseynova

R.T. Abdullayeva

Ezofaqoqastral birləşmənin Siewert II tip adenokarsinomasına görə aparılan transhiatal genişləndirilmiş qastrektomiyanın yaxın nəticələri

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin ad gününə 95-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 10 may 2018, səh 51-52

184 

R.S. Mirzəyeva

Mədə xərçəngi ilə əlaqədar inkişaf edən malabsorbsiya sindromlu xəstələrin klinik-biokimyəvi xarakteristikası

Azərbaycan Tibb jurnalı 2018 №1,səh 44-49.

185 

И.А. Сафарова

А.Ю. Казиев

Роль про- и противовоспалительных цитокинов в патогенезе рака шейки матки

XXV Всемирный Конгресс по реатилитации в медицине и иммунореабилитации. Барселона, Испания, 19-25 апреля, 2018. Аллергология и иммунология, 2018, Tом 19 №1 стр.38-39

186 

А.Ю.Казиев

Р.С. Мирзоева

Изменение цитокиного статуса и антимикробных пептидов после проведённой ферментозаместительной терапии после гастрэктомии у больных раком желудка

XXV Всемирный Конгресс по реатилитации в медицине и иммунореабилитации. Барселона, Испания, 19-25 апреля, 2018. Аллергология и иммунология, 2018, Tом 19 №1 стр.39

187 

Д. Зейналлы

Заболеваемость злокачественными новообразованиями костей в Азербайджанской республике в 2017 году

XXV Всемирный Конгресс по реатилитации в медицине и иммунореабилитации. Барселона, Испания, 19-25 апреля, 2018. Аллергология и иммунология, 2018, Tом 19 №1 стр.39

188 

A.Y.Qazıyev

R.S. Mirzəyeva

Mədə xərçəngi olan xəstələrin qan serumunda və koprofiltratında bəzi biokimyəvi göstəricilər arasında korrelyasion asılılığın öyrənilməsi

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları (2018) səh. 31-32

189 

D.A. Zeynallı

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sümük sarkomalarının epidemioloji xüsusiyyətləri

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları (2018) səh. 35-38

190 

N.Q. Qibləliyeva

G.A. Əhmədova

Yumurtalıq şişlərinin USM səciyyəsi

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları (2018) səh. 62-65

191 

A.Y. Qazıyev

İ.A. Səfərova

Uşaqlıq boynu xərçənginin müxtəlif histoloji tiplərində sitokinlərin qatılığının dəyişməsi

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları (2018) səh. 70

192 

S.İ. Səfərova

T.V. Məmmədova

Uşaqlıq cismi xərçənginin erkən diaqnostikasında elektron mikroskopik müayinənin əhəmiyyəti

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları (2018) səh. 104-105

193 

А.Ю.Казиев

Р.С. Мирзоева

Изменение активности некоторых пищеварительных ферментов после хирургического лечения рака желудка

X Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии 2018, ст.281

194 

С.М. Зейналова

Н.М. Амиралиев

 

Качество жизни пациентов местно-распространенным  раком кожи головы и шеи после реконструктивной пластической хирургии 

X съезд онкологов и радиологов, 2018, №262

195 

С.М. Зейналова

Н.М. Амиралиев

Ф.Р. Исмаилова

Результаты лечения реконструктивно-пластической хирургии местнорас-пространенного рака кожи головы и шеи

X съезд онкологов и радиологов, 2018, №264

196 

Т.С. Кулиева

Заболеваемость саркомами мягких тканей в Aзербайджане в 2017 г.

 

Актуальные вопросы современной медицины: материалы III между-народной конференции прикаспийских государств, с. 102-103

197 

Т.С. Кулиева

Заболеваемость саркомами мягких тканей в Азербайджане в 2017 г.

 

A.Ə. Axunbəylinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materilları. Tezis (çapa verilmişdir)

198 

Т.С. Кулиева

Заболеваемость саркомами мягких тканей в Aзербайджане в 2017 г.

 

100 лет АСТ КМУ конференция акутальные вопросы современной Медицины (çapa verilmişdir)

199 

Г.Ч. Герайбейли

Г.Ф. Мамедзаде

Н.В. Гасымов

А.А. Манучери-Лален

Психические расстройства при раке молочной железы: основные методы терапевтической коррекции

Sağlamlıq jurnalı №1, Bakı, 2018, s. 115-121

200 

Г.Ч. Герайбейли

Г.Ф. Мамедзаде

Н.В. Гасымов

Т.С. Гулиева

К. Мунир

Тревога у женщин, проходящих хирургическое лечение рака молочной железы

Жернал Неврологии и Психиатрии имени С.С. Корсакова, том 117, №6, 2017, с. 79-82

 

201 

İ.A. Safarova

N.İ. Mehdiyeva

Modern biochemical diagnostic methods in cervical cancer

Conference of Young Scientists and Students. İnnovations in Biology and Agriculture to Solve Global Challenges. Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Jalal A. Aliyev. October 31, 2018, Baku, Azerbaijan, p. 132