Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

Doktorantura xətti üzrə dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi

1. İ.F. Soltanova “Роль циклооксигеназы-2 (СОХ-2) и индекса пролиферации Кi-67 в клинике, диагностике и прогнозе рака шейки матки” mövzusunda (elmi rəhbər – dosent N.İ. Mehdiyeva, elmi məsləhətçi – professor H.K. Muradov) fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddia olunan dissertasiya işini 01 aprel 2022-ci il tarixdə müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.

2. S.Y. Qaraisayeva “Вторичные инфекции у больных солидными злокачественными опухолями и их патогенетическое и клиническое значение” mövzusunda (elmi rəhbər – akademik Ə.T. Əmiraslanov, elmi məsləhətçi – professor M.Q. Məmmədov) fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası üzərində işləyir.

3. L.Q. Əliyeva “Yumurtalıq şişlərinin erkən diaqnostikası və proqnozunda HE-4 və CA-125 markerlərinin rolu” mövzusunda (elmi rəhbər – akademik Ə.T. Əmiraslanov) fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası üzərində işləyir.

4. Ə.M. İbrahimov “Uşaqlıq cismi xərçənginin cərrahi müalicəsinin optimallaşdırılması”  мювзусунда (elmi rəhbər – professor A.Y. Qazıyev, elmi məsləhətçi – professor H.K. Muradov) fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası üzərində işləyir.   

5. M.Ə.Rüstəmzadə “Alt dodaq xərçəngində cərrahi taktika seçiminə yeni yanaşmalar” mövzusunda (elmi rəhbər – professor N.M. Əmirəliyev) fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası üzərində işləyir.   

6. T.N. Kosayeva “Proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümü liqandı PD-L1 hipereksperssiyasının yumurtalığın epitelial şişlərinin klinikası, diaqnostikası və proqnozunda rolu” mövzusunda (elmi rəhbər – dosent N.İ.Mehdiyeva) fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası üzərində işləyir.   

2. Dissertantura xətti üzrə dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi

1. A.R. Hüseynova “Dayaq-hərəkət aparatının birincili bədxassəli şişlərinin kompleks diaqnostikasında maqnit-rezonans tomoqrafiyanın rolu” mövzusunda 3225.01 – “Şüa diaqnostikası və terapiyası” və 3224.01 – “Onkologiya” ixtisaslarında  tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddia olunan dissertasiya işini (elmi rəhbərlər – tibb elmləri doktoru, professor İ.H.İsayev, tibb elmləri doktoru, professor A.Y.Qazıyev) 30 iyun 2022-ci il tarixdə müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.

2. N.B. Aşurova “Роль определения эстрогеновой и прoгестероновой рецепции в диагностики лечении и прогнозировании рака шейки матки” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiya üzərində işləyir (elmi rəhbər – akademik Ə.T. Əmiraslanov, elmi məsləhətçi – professor H.K. Muradov). Elmi-tədqiqat işi davam edir.

3. S.Ə. Qarayeva “Yumurtalıq şişləri zamanı endogen antimikrob peptidlərin və apoptoz markerlərinin vəziyyəti” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiya üzərində işləyir (elmi rəhbər – akademik Ə.T. Əmiraslanov, elmi məsləhətçi – professor H.K. Muradov). Elmi-tədqiqat işi davam edir.

4. E.H. Muxtarov “Böyrək hüceyrəli karsinomaya şübhəli olan renal kütlələrdə taktika və proqnozun optimallaşdırılması” mövzusunda elmlər doktorluğu dissertasiyası üzərində işləyir (elmi məsləhətçi – akademik Ə.T. Əmiraslanov). Elmi-tədqiqat işi davam edir.  

5. İ.İ. Alışov “Yoğun bağırsağın xərçəngönü xəstəliklərinin və xərçənginin diaqnostikasında elektron mikroskopik tədqiqatların əhəmiyyəti” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiya üzərində işləyir (elmi rəhbər – professor A.Y. Qazıyev, elmi məsləhətçi – professor H.K. Muradov). Elmi-tədqiqat işi davam edir.

6. R.İ. Səfərova “İnsanın papilloma virusu ilə assosiasiya olunmuş uşaqlıq boynunun xərçənginin erkən aşkar edilməsinin və profilaktikasının onkoepidemioloji aspektləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiya üzərində işi yekunlaşdırmış və ilkin müzakirədən keçmişdir (elmi rəhbər – İ.A. Ağayev, elmi məsləhətçi – professor A.Y. Qazıyev).  

7. N.V. Kərimova “Qırtlaq xərçənginin müalicəsində orqansaxlayıcı cərrahi əməliyyatlar” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiya üzərində işləyir (elmi rəhbər – professor N.M. Əmirəliyev). Elmi-tədqiqat işi davam edir.