Tədris proqramı

MÜALİCƏ PROFİLAKTİKA VƏ TİBBİ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİ

TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏRİN

M Ö V Z U   P L A N I

(2017-2018-ci tədris ili, payız semestri)

1

Məhkəmə təbabəti fənni və məhkəmə tibbi ekspertizasının məqsədi. Respublikada məhkəmə-tibbi ekspertizasının prosessual və təşkili əsasları. Məhkəmə-tibbi ekspertizasının əsasları. Ekspertizanın növləri, aparılma səbəbləri və təşkili. Məhkəmə-tibbi ekspertizasının müayinə obyektləri.

2 saat

2

Məhkəmə-tibbi travmatologiya. Alətin növündən asılı olaraq mexaniki zədələnmələrin xüsusiyyəti. Nəqliyyat travmaları. Hündürlükdən düşmə zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza. İti alətlərlə zədələnmələr. Odlu silah zədələnmələri. Odlu silah zədələnmələrinin diaqnostikası

2 saat

3

Məhkəmə-tibbi tanatologiya. Ölümün ilkin əlamətləri. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri:meyitin soyuması, quruması, qacıması, autoliz, meyit ləkələri, meyitin çürü- məsi, yağmumlaşması, mumifikasiyası,torf aşılanması, meyitin heyvan və həşaratlar tərəfindən dağıdılması.

2 saat

4

Mexaniki asfiksiyalar. Onların klassifikasiyası. Asfiksiyanın həyati gedişi. Meyitdə asfiksiyanın əlamətləri. Mexaniki asfiksiyaların növləri. Fiziki faktorların təsirindən törənmiş zədələnmələr və ölüm.Aşağı temperaturun yerli və ümumi təsiri.Yüksək temperaturun yerli və ümumi təsiri.

2 saat

5

Texniki və təbii elektrik vurmanın təsiri. Məhkəmə-tibbi toksikologiya. Zəhərlərin təsiri şərtləri Zəhərlənmələrin növləri. Alkohol və onun əvəzediciləri ilə zəhərlənmələr. Narkotik maddələrlə zəhərlənmələr.

2 saat

 

STOMATOLOGİYA  FAKULTƏSİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN MƏHKƏMƏ  TƏBABƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏCRÜBİ MƏŞĞƏLƏLƏRİN

M Ö V Z U    P L A N I

(2017-2018-ci tədris ili, payız semestri)

1

Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi müayinəsi, səbəbləri, aparılma qaydaları,sənədləşdirilməsi.Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcəsinin təyini. Cinsi vəziyyətin, cinsi cinayətlərdə və yaşın təyinində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizalar. Tibb işçilərinin peşə sahəsində göstərdikləri qanunsuz hərəkətlərində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizalar

6saat

2

Məhkəmə-tibbi travmatologiya, küt, iti alətlərlə və odlu silahlarla törədilən xəsarətlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

6 saat

3

Meyitlərin məhkəmə-tibbi müayinəsi və yarılma metodları haqqında məlumat. Naməlum, parçalanmış, zəhərlənmələrə şübhə olan hallarda, mexaniki asfiksiyalardan baş verən ölüm hallarında meyitlərin məhkəmə-tibbi müayinəsi.

7 saat

4

Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri. Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertiza haqqında məlumat.

7 saat

                                                                               CƏMİ:    26  saat

STOMATOLOGİYA FAKULTƏSİ  TƏLƏBƏLƏRİ  ÜÇÜN MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ

MÜHAZİRƏ DƏRSLƏRİNİN

M Ö V Z U    P L A N I

( 2017-2018-ci tədris ili,payız semestri)

1

Məhkəmə təbabəti fənni və məhkəmə-tibbi ekspertizanın məqsədi. Ekspertizanın növləri, aparılma səbəbləri və təşkili. Məhkəmə-tibbi ekspertizasının müayinə obyektləri.

2 saat

2

Məhkəmə-tibbi tanatologiyası və travmatologiyası haqqında ümumi məlumat

2 saat

 

TİBBİ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ

TƏCRÜBİ MƏŞĞƏLƏLƏRİN

M Ö V Z U  P L A N I

(2017-2018-ci tədris ili, payız semestri)

1

Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi müayinəsi, səbəbləri, aparılma qaydaları, sənədləşdirilməsi

5 saat

2

Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcəsinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində sağlamlığa zərər vurmaya dair maddələr.

5 saat

3

Cinsi vəziyyətin, cinsi cinayətlərdə və yaşın təyinində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza. Tibb işçilərinin peşə sahəsində göstərdikləri qanunsuz hərəkətlərində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza.

5 saat

4

Məhkəmə-tibbi travmatologiya,küt,iti alətlərlə və odlu silahlarla törədilən xəsarətlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

5

Meyitlərin məhkəmə-tibbi müayinəsinin aparılma qaydaları, meyitin yarılma texnikası. Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri.

5 saat

6

Yenidoğulmuş uşaq meyitlərinin, naməlum parçalanmış,zəhərlənmələrə şübhə olan hallarda, mexaniki asfiksiyalar, aşağı və yüksək hərarətin təsirindən baş vermiş ölüm hallarında meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

7

Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertizası

5 saat

                                                                                       CƏMİ:   35 saat

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİ TƏLƏBƏLƏRİ

ÜÇÜN

MƏHKƏMƏ TƏBABƏTi  FƏNNi  ÜZRƏ TƏCRÜBİ  MƏŞĞƏLƏLƏRİN

M Ö V Z U   P L A N I

(2017-2018-ci tədris ili, payız semestri)

1

Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi müayinəsi, səbəbləri, aparılma  qaydaları, sənədləşdirilməsi.

5 saat

2

Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcəsinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində sağlamlığa zərər vurmaya dair maddələr.

5 saat

3

Cinsi vəziyyətin ,cinsi cinayətlərdə və yaşın təyinində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza. Tibb işçilərinin peşə sahəsində göstərdikləri qanunsuz hərəkətlərində aparılan məhkəmə-tibbi  ekspertiza.

5 saat

4

Məhkəmə-tibbi travmatologiya. Küt və iti alətlərlə törədilən xəsarətlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası. Nəqliyyat travmaları. Hündürlükdən yıxılma

5 saat

5

Odlu silahlarla zədələnmələrin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

6

Meyitlərin məhkəmə-tibbi müayinəsinin aparılma qaydaları. Meyitin yarılma texnikası və rəylərin tərtibi.

5 saat

7

Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi və sənədləşdirilməsi. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri.

5 saat

8

Yenidoğulmuş uşaq meyitlərinin məhkəmə-tibbi müayinəsi və yarılma texnikası.

5 saat

9

Naməlum,parçalanmış, zəhərlənmələrə şübhə olan hallarda, mexaniki asfiksiyalar,aşağı və yüksək hərarətin təsirindən baş vermiş ölüm hallarında meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

10

Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

Cəmi: 50 saat

HƏRBİ TİBB FAKULTƏSİ TƏLƏBƏLƏRİ

ÜÇÜN

MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ  FƏNNİ  ÜZRƏ TƏCRÜBİ  MƏŞĞƏLƏLƏRİN

M Ö V Z U      P L A N I

(2017-2018-ci tədris ili, yaz semestri)

1

Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi müayinəsi, səbəbləri, aparılma qaydaları, sənədləşdirilməsi.

5 saat

2

Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcəsinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində sağlamlığa zərər vurmaya dair maddələr.

5 saat

3

Məhkəmə-tibbi travmatologiya,küt,iti alətlərlə və odlu silahlarla törədilən xəsarətlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

4

Cinsi vəziyyətin,cinsi cinayətlərdə və yaşın təyinində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza.Tibb işçilərinin peşə sahəsində göstərdikləri qanunsuz hərəkətlərində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza.

5 saat

5

Meyitlərin məhkəmə-tibbi müayinəsinin aparılma qaydaları, meyitin yarılma texnikası.Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri.

5 saat

6

Yenidoğulmuş uşaq meyitlərinin, naməlum parçalanmış, zəhərlənmələrə şübhə olan hallarda,mexaniki asfiksiyalar,aşağı və yüksək hərarətin təsirindən baş vermiş ölüm hallarında meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası

5 saat

7

Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

 

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİ TƏLƏBƏLƏRİ

ÜÇÜN

MƏHKƏMƏ TƏBABƏTi  FƏNNi  ÜZRƏ TƏCRÜBİ  MƏŞĞƏLƏLƏRİN

M Ö V Z U      P L A N I

(2017-2018-ci tədris ili, yaz semestri)

1

Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi müayinəsi, səbəbləri, aparılma qaydaları, sənədləşdirilməsi.

5 saat

2

Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcəsinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində sağlamlığa zərər vurmaya dair maddələr.

5 saat

3

Cinsi vəziyyəti, cinsi cinayətlərdə və yaşın təyinində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza. Tibb işçilərinin peşə sahəsində göstərdikləri qanunsuz hərəkətlərində aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza.

5 saat

4

Məhkəmə-tibbi travmatologiya. Küt və iti alətlərlə törədilən xəsarətlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası. Nəqliyyat travmaları. Hündürlükdən yıxılma.

5 saat

5

Odlu silahlarla zədələnmələrin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

6

Meyitlərin məhkəmə-tibbi müayinəsinin aparılma qaydaları. Meyitin yarılma texnikası və rəylərin tərtibi.

5 saat

7

Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi və sənədləşdirilməsi. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri.

5 saat

8

Yenidoğulmuş uşaq meyitlərinin məhkəmə-tibbi müayinəsi və yarılma texnikası.

5 saat

9

Naməlum, parçalanmış,zəhərlənmələrə şübhə olan hallarda, mexaniki asfiksiyalar, aşağı və yüksək hərarətin təsirindən baş vermiş ölüm hallarında meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

10

Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertizası.

5 saat

 

MÜALİCƏ PROFİLAKTİKA VƏ HƏRBİ TİBBFAKULTƏSİ

TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ

FƏNNİ ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏRİN

M Ö V Z U   P L A N I

(2017-2018-ci tədris ili, yaz semestri)

1

Məhkəmə təbabəti fənni və məhkəmə tibbi ekspertizasının məqsədi.Respublikada məhkəmə-tibbi ekspertizasının prosessual və təşkili əsasları. Məhkəmə- tibbi ekspertizasının əsasları.Ekspertizanın növləri, aparılma səbəbləri və təşkili.Məhkəmə-tibbi ekspertizasının müayinə obyektləri.                         

2 saat

2

Məhkəmə-tibbi travmatologiya. Alətin növündən asılı olaraq mexaniki zədələnmələrin xüsusiyyəti.  Nəqliyyat travmaları. Hündürlükdən düşmə zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza. İti alətlərlə  zədələnmələr.  Odlu silah zədələnmələri. Odlu silah zədələnmələrinin diaqnostikası.

2 saat

3

Məhkəmə-tibbi tanatologiya. Ölümün ilkin əlamətləri. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri:meyitin soyuması, quruması, qacıması, autoliz, meyit ləkələri, meyitin çürüməsi, yağmumlaşması, mumifikasiyası, torf aşılanması meyitin heyvan və həşaratlar tərəfindən dağıdılması.

2 saat

4

Mexaniki asfiksiyalar. Onların klassifikasiyası. Asfiksiyanın həyati gedişi. Meyitdə asfiksiyanın əlamətləri.  Mexaniki asfiksiyaların növləri. Fiziki faktorların  təsirindən törənmiş zədələnmələr və ölüm. Aşağı temperaturun yerli və ümumi təsiri. Yüksək temperaturun yerli və ümumi təsiri. Texniki və təbii elektrik vurmanın təsiri.         

2 saat

5

Məhkəmə-tibbi toksikologiya. Zəhərlərin təsiri şərtləri Zəhərlənmələrin növləri. Alkohol və onun əvəzediciləri ilə zəhərlənmələr. Narkotik maddələrlə zəhərlənmələr.

2 saat