Elmi işlər

Kafedra əməkdaşlarının əsas əsərləri:

1) K.İ.Tatiyev "Meyitin tapıldığı yerdə ilkin müayinəsi ", Monoqrafiya ,rus dilində - 1928.

2) B.A.Rojanovski "Məhkəmə tibbi kursu", dərs vəsaiti, rus dilində - 1935.

3) Ş. A. Səlimxanov "Meyitin məhkəmə-tibbi müayinəsi", dərs vəsaiti, azərbaycan dilində, 1982.

4) Ş.A.Səlimxanov, R.M.Yusifli "Meyitin suda qalma müddətinin təyini üsulu", ixtira, rus dilində, 1982.

5) Ş.A.Səlimxanov "Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi", dərs vəsaiti, azərbaycan dilində, 1984.

6) R.M.Yusifli "Tükün identifikasiya üsulu", ixtira, rus dilində, 1985.

7) R.M.Yusifli "Tükün zədələnməsinin məhkəmə-tibbi diaqnostika üsulu" ixtira, rus dilində, 1985.

8) Ş.A.Səlimxanov "Yanmış meyitlərin ekspertizası", dərs vəsaiti, azərbaycan dilində, 1990.

9) Ş.A.Səlimxanov "Məhkəmə təbabəti", dərslik, azərbaycan dilində, 1992.

10) R.M.Yusifli "Oxşarlıqdan identifıkasiyaya"(insan tüklərinin identifikasiyasının yeni aspektləri), monoqrafıya, rus dilində, l992.

11) R.M.Yusifli "Tüklərin məhkəmə-tibbi ekspertizasının yeni aspektləri" monoqrafiya, azərbaycan dilində, 1995.

12) A.A.Xanməmmədova, Z.M.Məmmədov "Yeni doğulmuş uşaq meyitlərinin məhkəmə-tibbi ekspertizası", dərs vəsaiti, azərbaycan dilində, 1998.

13) Ş.A.Səlimxanov "Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizasının (müayinəsinin) sənədləşdirilməsi və "Ölüm haqqında həkim şəhadətnaməsi"-nin tərtib edilməsi", dərs vəsaiti, azərbaycan dilində, 1999.

14) R.M.Yusifli, Z.M.Məmmədov, R.Ə.Əliyev "Meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası zamanı diaqnozların tərtib edilməsi və nəticələrin əsaslandırılmasma dair", dərs vəsaiti, azərbaycan dilində, 1999.

15) R.M.Yusifli "Məhkəmə təbabətinin əsasları", dərslik, azərbaycan dilində, 2001.

16) M.O.Bünyatov "Hündürlükdən yıxılmanın təyini üsulu", ixtira, rus dilində, 2001.

17) V.Q.Məmmədov və başqaları ". Kəskin və xroniki alkaqol intoksikasiyası" monoqrafıya, rusdilində, 2003.

18) V.Q.Məmmədov və başqaları "Morfoloji əlamətlərə əsasən etanol və onun surroqatları ilə zəhərlənmələrin məhkəmə-tibbi diaqnostikası", monoqrafıya, rus dilində, 2004.

 

5 il ərzində kafedra əməkdaşları tərəfindən çap olunan elmi işlər:

1. M.O.Bunyatov, U.S.Mikayilov. “The thermogravimetric survey of human hair in forensic-medicine”. Professor Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfransın Materialları, Bakı, 2012. səh.140-141.

2. М.О.Бунятов, У.С.Микаилов, С.Ч.Джафаров. “Судебно медицинский анализ кинетической энергии и повреждений внутренних органов человека при падении с большой высоты”. Professor Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfransın Materialları, Bakı, 2012. səh.141.

3. В.Г.Мамедов, Ю.И.Пиголкин, Ю.Е.Морозов. ”Судебно-медицинская диагностика острой и хронической алкогольной интоксикации”. Судебно-медицинская экспертиза, Том 55, №1, Москва-2012.

4.Seyidbəyov O.S., Həsənova G.F., Bunyatov M.O., Mirzoyev O.A., Mikayılov Ü.S. “Küt əşyaların təsiri nəticəsində alt çənə sınıqlarının kliniki ekspert qiymətləndirilməsi”. Sağlamlıq, Bakı №5, 2012.

5.V.Q.Məmmədov. “The principle of “alternativism” in forensic examinations”. Program and Abstracts Book of the 52nd Annual Meeting “Law and Medicine Update” of ACLM, New Orleans, USA, 2012.

6.V.Q.Məmmədov, M.O.Bunyatov. “ Organization of forensic medical service in Azerbaijan”. Program and Abstracts Book of the 52nd Annual Meeting “Law and Medicine Update” of ACLM, New Orleans, USA, 2012.

7.В.Г.Мамедов. “Рациональность преподавания биоэтики и медицинского права студентам-медикам специалистами в области судебной медицины”. Сборник тезисов Научно-Практической Конференции “Актуальные Проблемы Судебно Медицинской Экспертизы” с Международным Участием, Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова Москва, Россия.

8.V.Q.Məmmədov. “Forensic Medicine”. Bakı, 2012.

9.Мikayılov Ü.S. “Zədələnmiş tüklərin morfoloji əlamətləri və onların məhkəmə-tibbi praktikada əhəmiyyəti”. Azərbaycan Tibb Jurnalı, №1, 2013.

10.Bunyatov M.O., Məmmədov Z.M., Мikayılov Ü.S. “Ölümlə nəticələnən avtomobil travmatizminin bəzi xüsusiyyətləri”. Prof. Z.Quliyevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı, 2013.

11.М.О.Бунятов, У.С.Микаилов. «Судебно-медицинский анализ случаев смертельного дорожно-транспортного травматизма». Биомедицина, №1, Баку, 2013. с.23-25.                  

12.У.С.Микаилов. «Диагностическое значение данных фотометрических методов при исследовании волос». «Здоровье», Баку, №1, 2013.

13.У.С.Микаилов. «О применение метода определения антигенов системы ABO при судебно-медицинском исследовании волос». «Здоровье», Баку, №1, 2013.

14.У.С.Микаилов. «Основные характеристики тенденции дорожно-транспортного травматизма» Аз.Мед.Журнал, Баку, №1, 2013.

15.М.О.Бунятов, У.С. Микаилов «Диагностика асфиксии от обтурации дыхательных путей твердыми инородными телами», “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri”, Bakı, N 2, səh.103-105.  2013

16.Bunyatov M.O., Ələkbərov E.İ.,Məmmədov Z.M. “Məhkəmə tibbi terminlərin tədris-məlumat lüğəti”. Dərs vəsaiti. Bakı, 2014.

17.Bunyatov M.O., Ələkbərov E.İ., Cəfərov S.Ç. “Uşaqlarda travmatik sınıqların bəzi xüsusiyyətləri və sağlamlığa zərər vurmanın təyinində yaş amilinin nəzərə alınması”. Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, 2014. s.203-204

18. E.İ. Ələkbərov, M.O.Bunyatov, Z.M.Məmmədov. “Ölümün baş vermə müddətinin erkən təyini və transplantasiya zamanı məhkəmə-tibb ekspertlərinin həkimlərlə birgə fəaliyyətinin perspektivləri”. Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. s.33-35.Bakı-2014.

19.Микаилов  У.С. “Особенности клинического течения острых отравлений угарным газом”. Azərbaycan Tibb Jurnalı 2015, N1, səh.74-78.          

20. Микаилов  У.С., Бунятов.М.О., Ханмамедова.А.А., Мамедов.З.М. “О степени влияния алкоголемии на микроскопическую картину внутренних органов при некоторых видах механической асфиксии”. Sağlamlıq, Bakı №2, 2015, səh.88-92

21. M.O.Bunyatov,  Ü.S.Mikayılov. “Meyit müayinəsinin məhkəmə-tibbi aspektləri” (Dərs vəsaiti) , 200 səh.  Bakı-2015. 

22. М.О.Бунятов, О.А.Мирзоев, А.А.Ханмамедова. “Судебно-медицинская оценка морфологических изменений миокарда при смерти в ранние сроки синдрома длительного раздавливания”. Биомедицина №4. Баку-2015.                                      

23. M.O.Bunyatov, Z.M.Məmmədov, E.İ.Ələkbərov “Termiki yanıqlardan sonra uşaqlarda yaranan çapıqların məhkəmə-tibbi baxımdan qiymətləndirilməsi”. Tibb elmləri doktoru, professor Əliağa Məmməd oğlu Əlizadənin anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. s.33.Bakı-2015.

24.   Seyidbəyov O.S., M.O.Bunyatov, Həsənova G.F “Üst və alt çənə sınıqlarının kliniki və biomexaniki xüsusiyyətləri”. Sağlamlıq jurnalı, Bakı №5, 2015, səh.40-45 

25.У.С.Микаилов «Дополнительные критерии к дифференциальной диагностике механической асфиксии». Sağlamlıq, Bakı №5, 2015, səh.133-13                             

26. M.O.Bunyatov, Z.M.Məmmədov, E.İ.Ələkbərov, S.Q.Dadaşov. “Uşaqlarda termiki zədələnmələr zamanı müalicədən sonra əmələ gələn çapıqların sağlamlığa zərər vurmanın təyinində nəzərə alınması”. Sağlamlıq №1. Bakı-2016. s.137-140

27. M.O.Bunyatov, E.İ. Ələkbərov. “Elektrotravmalar (elektrikvurma) zamanı alınmış xəsarətlərin məhkəmə-tibbi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilməsi və ölümün əsas səbəbinin təyini”.Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri. №1, 2016. s.60-63

28. M.O.Bunyatov, Həsənova G.F, İsmayıl Q.A. “Üst və alt çənə sınıqlarının model üzrə biomexaniki tədqiqatları”. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, №1, 2016. s.229-233                         

29. M.O.Bunyatov, İ.N.Əfəndiyev. “Sirkə turşusu – Azərbaycanda kəskin ekzogen intoksikasiyalardan xəstəxana ölümünün əsas səbəbi kimi” Azərbaycan Tibb jurnalı, Bakı №2, 2016, səh.88-94

30. V.Q.Məmmədov, F.Rustamova, K.Munir “Realization of informed consent as one of patient’s rights: current situation in Azerbaijan (Məlumatlı razılığın pasiyent hüquqlarından biri kimi reallaşdırılması:Azərbaycanda hazırkı vəziyyət)”.Федеральный научно-практический журнал Российской Федерации «Биоэтика», Волгоград, ВолгГМУ, 1(17) 2016 İSSN 2070-1586, C.24-29. (Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 1,008). http:www.journal-bioethics.ru

31. V.Q.Məmmədov, L.Jafarova. “Ethicalis suesin the context of theprotecti on of public health (İctimai sağlamlığın mühafizəsi kontekstində etik məslələr)”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2016, Vol.35, Number 2. ISSN 0723-1393, P. 181 (Abstractof 22nd World Congress of Medical Law, Los Angeles, USA, 07-12 August 2016) – Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı, 22-ci Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Los-Anceles, ABŞ, 07-12 avqust 2016

32. V.Q.Məmmədov, Y.Pigolkin, A.Sereda, M.Shilova, I.Globa. “Legal, ethicaland forensic matters of sudden death in sport (Idmanda qəfləti ölümün hüquqi, etik və məhkəmə-tibbi məsələləri)”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2016, Vol.35, Number 2. ISSN 0723-1393, P. 257 (Abstractof 22nd World Congress of Medical Law, Los Angeles, USA, 07-12 August 2016) – Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı, 22-ci Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Los-Anceles, ABŞ, 07-12 avqust 2016

33. V.Q.Məmmədov, A.Karimli. “General problems of bioethics and criminal law in the context of protection of fundamental human rights to life and health, protection of universal values (Universal dəyərlərin müdafiəsi, həyat və sağlamlıq kimi fundamental insan hüquqlarının mühafizəsi kontekstində cinayət hüququnun və bioetikanın ümumi problemləri”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2016, Vol.35, Number 2. ISSN 0723-1393, P. 261 (Abstract of 22nd World Congress of Medical Law, Los Angeles, USA, 07-12 August 2016) – Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı, 22-ci Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Los-Anceles, ABŞ, 07-12 avqust 2016

34. V.Q.Məmmədov,Y.Pigolkin, I.Dubrovin, V.Gridin, M.Trufanov, S.Zakharov. “Examination of  bonefracturesus in gradiographs with 3D modeling method (3D modelləşmə metod ilə radioqramların istifadəsi ilə sümük sınıqlarının müayinəsi)”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2016, Vol.35, Number 2. ISSN 0723-1393, P. 269 (Abstractof 22nd WorldCongressofMedicalLaw, Los Angeles, USA, 07-12 August 2016) – Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı, 22-ci Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Los-Anceles, ABŞ, 07-12 avqust 2016

35. M.O.Bunyatov, A.A.Xanməmmədova, Z.M.Məmmədov “Hündürlükdən yıxılma hallarında məhkəmə-tibbi ekspertizanın imkanları”. I Beynəlxalq TURAZ (Türkiyə-Azərbaycan) Məhkəmə tibbi ekspertiza və Patologiya Konqresinin materialları. 2016.

36. V.Q. Mammadov, K.Munir, L.Cəfərova. “Medical Science, Research and Higher Education in Azerbaijan from Bioethical Developments Perspective (Bioetikanın inkişafı nöqteyi nəzərdən Azərbaycanda tibb elmləri, tədqiqatlar və ali təhsil)”. “Медичне право” («Tibbi hüquq”) Ukraynanın elmi jurnalı) İSSN 2072-084X, № 2 (18) 2016.- Lvov, Ukrayna – S.18-43.

37. V.Q. Mammadov. “The favorable position of Azerbaijan in the field of energy and the future tendency of external cooperation with China in the field of energy (Azərbaycanın enerji sahəsində əlverişli mövqeyi və Çinlə bu sahədə xarici əməkdaşlığının gələcək tendensiyaları)”. Materials of the Silk Road Regional Cooperation and Development Forum, 14-15 October, 2016, Xi’an, China, P. 38-44. – İpək Yolu Regional Əməkdaşlıq və İnkişaf Forumunun materialları, 14-15 oktyabr 2016, S. 38-44.

38. V.Q. Mammadov. “Ethics and Forensic Medical Practices (Məhkəmə-tibbi ekspertiza təcrübəsi və etika)”. Conference Book of the Silk Road Forensic Consortium, The Frontier Symposium of Forensic Sciences, 30-31 October, 2016, Xi'an, China, P.30 – Ipək Yolu Məhkəmə Elmləri Konsortsiumunun Məhkəmə Elmləri üzrə Simpoziumu, Sian, Çin, 30-31 oktyabr 2016, S. 30.

39. V.Q. Mammadov. “Role of Forensic Medicine in development of Medical Law and Bioethics (Bioetika və Tibbi Hüququn inkişafında Məhkəmə təbabətinin rolu)”. Abstract Book of the 2nd Saudi International Conference of Forensic Medicine and Sciences, 5-8 March, 2017, Riyadh, Saudi Arabia, P.39-40 – Məhkəmə Təbabəti və Elmləri üzrə 2-ci Beynəlxalq Səudi Konfransının Tezislər Toplusu, Riyad, Səudi Ərəbistan, 5-8 mart 2017, S. 39-40.

40. V.Q. Mammadov. “Message from the 23rd WCML-2017 Program Chair (23-cü Dünya Tibbi Hüquq Konqresinin Proqram rəhbərinin müraciəti)”. World Association for Medical Law Newsletter No 30, September-October 2016, p.18-20. (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının Məlumat Məktubu No30, sentyabr-oktyabr 2016, S.18-20.)

41. V.Q. Mammadov. “Message from the 23rd WCML-2017 Program Chair (23-cü Dünya Tibbi Hüquq Konqresinin Proqram rəhbərinin müraciəti)”, World Association for Medical Law Newsletter No 31, November-December 2016, p.5-9. (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının Məlumat Məktubu No31, noyabr-dekabr 2016, S.5-9.)

42. M.O.Bunyatov, E.İ. Ələkbərov, Z.M.Məmmədov, S.Ç.Cəfərov. “Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ölümlə nəticələnən kəllə-beyin travmalarının məhkəmə-tibbi xüsusiyyətləri”. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, №2, səh. 271-275. 2016

43. M.O.Bunyatov, S.Q.Dadaşov. “Döş qəfəsinin qapalı zədələnməsi zamanı ürəyin sol mədəciyinin divarının və mədəciklərarası çəpərin cırılması” İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının elmi məqalələr məcmusunun V cildi. 2016 .

44. Ə.B.Mevliyev, S.Q.Dadaşov. “Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı müasir minik avtomobillərinin salonunda zərərçəkmişin yerləşməsinin məhkəmə-tibbi qiymətləndirilməsi”. Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının Elmi-Tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri”. 2016.

45. M.O.Bunyatov, Z.M.Məmmədov. “Məhkəmə-tibb təcrübəsində kəllə-beyin travmaları”. Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. səh.113, Bakı-2017

46. Bunyatov M.O., Mikayılov Ü.S., Z.M.Məmmədov. “Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmələrin gedişatına alkoqol intoksikasiyasının təsiri”. Sağlamlıq№1, səh.118-122, Bakı-2017

47. M.O.Bunyatov, E.İ.Ələkbərov, Ş.M.Əhmədov. “Avtoqəza nəticəsində minik avtomobillərinin salonunda sürücü və qabaq oturacaqdakı sərnişinin almış olduğu xəsarətlərin müəyyən edilməsinin müasir məhkəmə-tibbi asperktləri”. Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri jurnalı. 2016.

48. M.O.Bunyatov, S.Q.Dadaşov, E.V.Şirinov. “Döş qəfəsinin küt travmaları zamanı ürəyin qapalı zədələnməsi”. İctimai sağlamlıq və səhiyyə V cild. Bakı-2017.

49. M.O.Bunyatov, E.İ. Ələkbərov, S.Ç.Cəfərov. “Ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələri zamanı sürücülərin, piyadaların qanında etil spirtinin təyini və hadisələrin baş verməsinə alkoqolun təsiri”. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. səh.398-399, Bakı-2017

50. M.O.Bunyatov, E.İ. Ələkbərov, Ə.B. Mevliyev, Ş.M.Əhmədov. “Yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı ölümlə nəticələnmiş xəsarətlərin əmələ gəlməsinə təsir edən amillər və həmin şəxslərin yaş qrupları və cinsə görə təhlili”. Sağlamlıq №3, səh.118-122, Bakı-2017

51. M.O.Bunyatov, E.V. Şirinov, Paşa Z.C. “Canlı şəxslərdə burun zədələnmələrinin məhkəmə-tibbi baxımdan qiymətləndirilməsi”. Sağlamlıq №3, səh.88-91, Bakı-2017

52. M.O.Bunyatov, S.Q.Dadaşov, E.V. Şirinov. “Döş qəfəsinin küt travmaları zamanı ürəyin qapalı zədələnməsi”. İctimai sağlamlıq və səhiyyə, V cild, Bakı-2017

53. M.O.Bunyatov, Ə.B. Mevliyev, S.Ç.Cəfərov. “Hündürlükdən yıxılma zamanı bədən xəsarətlərinə biomexaniki şəraitin təsiri”. Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri jurnalı №3, səh.82-85, Bakı-2017

54.  M.O.Bunyatov, A.B.Mevliyev, E.T.Qudratova. “Biomechanical conditions of formation of injuries during falling from height”. Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı. 2017

55. M.O.Bunyatov, A.B.Mevliyev, S.C.Cafarov. “The impact of  bio-mechanical condition on physical injuries during fall from height”. Medicine and Law. World Association for Medical Law. Volume 36, N2, p.320, June 2017 

56. V.Q. Mammadov. “Message from the 23rd WCML-2017 Program Chair (23-cü Dünya Tibbi Hüquq Konqresinin Proqram rəhbərinin müraciəti)”. World Association for Medical Law Newsletter No32, January - March 2017, p.8-9. (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının Məlumat Məktubu No32, yanvar - mart 2017, S.8-9.)

57. В.Г.Маммадов, Л.Джафарова.“Применение Базовой Программы ЮНЕСКО по биоэтике: международный опыт и Азербайджан (Bioetika üzrə YUNESKO-nun Baza Tədris Proqramının tətbiqi: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan)”. Юридические науки и образование (Juridical sciences and education), журнал Международной Организации Правовых Исследований (İnternational Organization for Legal Researches), ISSN 2304-1730, Баку, университет Таффакюр, издательство “Сада”, 2017, № 51, С. 123-140. (DOI:10.25108/2304-1730-1749.io;r.2017.51.130-166) (Beynəlxalq Hüquq Tədqiqatları Təşkilatının “Hüquq elmləri və təhsil” jurnalı, Bakı, Səda nəşriyyatı, Təffəkür Universiteti, 2017, No 51, s. 123-140)

58. V.Q. Mammadov, L.Jafarova. “Implementation of the UNESCO Bioethics Core Curriculum: International experience and Azerbaijan (Bioetika üzrə YUNESKO-nun Baza Tədris Proqramının tətbiqi: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan)”. Юридические науки и образование (Juridical sciences and education), журнал Международной Организации Правовых Исследований (İnternational Organization for Legal Researches), ISSN 2304-1730, Баку, университет Таффакюр, издательство “Сада”, 2017, № 51, С. 141-156. (DOI:10.25108/2304-1730-1749.io;r.2017.51.130-166) (Beynəlxalq Hüquq Tədqiqatları Təşkilatının “Hüquq elmləri və təhsil” jurnalı, Bakı, Səda nəşriyyatı, Təffəkür Universiteti, 2017, No 51, s. 141-156)

59. V.Q. Mammadov. “WAML Treasurer report (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyası xəzinədarının hesabatı)”. World Association for Medical Law Newsletter No33, April-August 2017, p.9. (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının Məlumat Məktubu, No 33, aprel-avqust 2017, S. 9.).

60. V.Q. Mammadov. “Message from the 23rd WCML-2017 Program Chair (23-cü Dünya Tibbi Hüquq Konqresinin Proqram rəhbərinin müraciəti)”. World Association for Medical Law Newsletter No33, April-August 2017, p.10-13. (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının Məlumat Məktubu No 33, aprel-avqust 2017, S. 10-13.)

61. V.Q. Mammadov.  “Message from the Program Chair of the 23rd WAML Congress (23-cü Dünya Tibbi Hüquq Konqresinin Proqram rəhbərinin müraciəti)”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, William Hein, New York, USA, 2017, Vol.36, Number 2. P. 102 – «Tibb və Hüquq» Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı. Nyu-York, ABŞ (Abstracts of 23rd World Congress of Medical Law, Baku, Azerbaijan, 09-13July 2017- 23-cü Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Bakı, Azərbaycan, 09-13iyul 2017)

62. V.Q. Mammadov, V.Mammadova. “İnfringement of main bioethical principles by corruption (Əsas bioetik prinsiplərin korrupsiya ilə pozulması)”.«Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2017, William Hein, New York, USA, Vol.36, Number 2. P. 249 – «Tibb və Hüquq» Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı. Nyu-York, ABŞ (Abstracts of 23rd World Congress of Medical Law, Baku, Azerbaijan, 09-13July 2017- 23-cü Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Bakı, Azərbaycan, 09-13iyul 2017)

63. V.Q. Mammadov, E.Gorin. “Patients’ rights and their protection (Pasiyent hüquqları və onların müdafiəsi)”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2017, William Hein, New York, USA, Vol.36, Number 2. P. 314 – «Tibb və Hüquq» Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı.Nyu-York, ABŞ (Abstracts of 23rd World Congress of Medical Law, Baku, Azerbaijan, 09-13July 2017- 23-cü Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Bakı, Azərbaycan, 09-13iyul 2017).

64. V.Q. Mammadov, D.F.Gurbanova, K.K.Dadasheva. “Promotion of ethical standards in issues of reproductive health in Azerbaijan (Azərbaycanda reproduktiv sağlamlıq məsələlərində etik standartların təbliği)”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2017, William Hein, New York, USA, Vol.36, Number 2. P. 337 – «Tibb və Hüquq» Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı. Nyu-York, ABŞ (Abstracts of 23rd World Congress of Medical Law, Baku, Azerbaijan, 09-13July 2017- 23-cü Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Bakı, Azərbaycan, 09-13iyul 2017)

65. V.Q. Mammadov. “Bioethics, Medical Law and multiculturalism (Bioetika, tibbi hüquq və multikulturalizm).” «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2017, William Hein, New York, USA, Vol.36, Number 2. P. 349-350 – «Tibb və Hüquq» Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı. Nyu-York, ABŞ (Abstracts of 23rd World Congress of Medical Law, Baku, Azerbaijan, 09-13July 2017- 23-cü Dünya Tibbi Hüquq Kongresinin tezisləri, Bakı, Azərbaycan, 09-13iyul 2017).

66. V.Q. Mammadov. “WAML Treasurer’s Report and Report of the 23rd WAML Congress Program Chair (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının Xəzinədarının və 23-cü Dünya Tibbi Hüquq Konqresinin Proqram rəhbərinin hesabatı)”.World Association for Medical Law Newsletter No34, September 2017, p.1-22. (Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının Məlumat Məktubu No 34, asentyabr 2017, S. 1-22.)

67. V.Q. Məmmədov, L.Cəfərova, V.Məmmədova, S.Saukenova. “What does transparency means in the health system? (Səhiyyə sistemində şəffaflıq hansı məna daşıyır)”. Book of Abstracts of the 6th Conference of the EuropeanAssociation of Health Law. Bergen, Norway, 127-29 September, 2017, p.28. (Səhiyyə Hüququ üzrə Avropa Assosiasiyasının 6-cı Konfransının Tezislər Toplusu. Praqa, Çex Respublikası, 1-2 oktyabr, 2015, S.28).

68. V.Q. Mammadov, K.Munir, L.Jafarova. “Bioethics education in Azerbaijan: preconditions, development and current state (Azərbaycanda bioetika təhsili: ilkin şərait, inkişaf və hazırkı vəziyyət)”. «Medicine and Law» Journal of World Association for Medical Law, 2017, William Hein, New York, USA, Vol.36, Number 3. P. 1-12 – «Tibb və Hüquq» Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının jurnalı. Nyu-York, ABŞ.

69. В.Г.Маммадов, В.Мамедова. “Формирование биоэтики и медицинского права в Азербайджане как единой комплексной науки (Azərbaycanda bioetika və tibbi hüququn vahid elm sahəsi kimi formalaşması)”. Медичне право” («Tibbi hüquq”) Ukraynanın elmi jurnalı) İSSN 2072-084X, № 2 (20) 2017.- Lvov, Ukrayna – S.44-58.

70. В.Г.Маммадов, В.Я.Мамедова. “Определение понятия коррупции и деяний коррупционного характера в правовых научных и документальных источниках (Korrupsiya və korrupsiya xarakterli əməllərin elmi hüquq mənbələrində və hüquq sənədlərində anlayışının müəyyənləşdirilməsi)”. Юридические науки и образование (Juridical sciences and education), журнал Международной Организации Правовых Исследований (İnternational Organization for Legal Researches), ISSN 2304-1730, Баку, университет Таффакюр, издательство “Сада”, 2017, № 52, С. 207-228. (DOI:10.25108/2304-1730-1749.iolr.2017.52.215-259) (Beynəlxalq Hüquq Tədqiqatları Təşkilatının “Hüquq elmləri və təhsil” jurnalı, Bakı, Səda nəşriyyatı, Təffəkür Universiteti, 2017, No 52, s. 207-228)

71. V.Q. Mammadov, V.Mammadova.” Definition of the concept of corruption abd corrupted actions in legal scientific and documentary sources (Korrupsiya və korrupsiya xarakterli əməllərin elmi hüquq mənbələrində və hüquq sənədlərində anlayışının müəyyənləşdirilməsi)”. Юридические науки и образование (Juridical sciences and education), журнал Международной Организации Правовых Исследований (İnternational Organization for Legal Researches), ISSN 2304-1730, Баку, университет Таффакюр, издательство “Сада”, 2017, № 52, С. 229-247. (DOI:10.25108/2304-1730-1749.io;r.2017.51. 215-259) (Beynəlxalq Hüquq Tədqiqatları Təşkilatının “Hüquq elmləri və təhsil” jurnalı, Bakı, Səda nəşriyyatı, Təffəkür Universiteti, 2017, No 52, s. 229-247)

72. M.O.Bunyatov, Ə.B. Mevliyev, E.İ.Ələkbərov. “Müxtəlif  şəraitlərdə baş verən və ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri zamanı kəllə-beyin travmalarının nahiyələr üzrə rast gəlmə tezliyinin təyini”. Çapa göndərilmişdir.

73. M.O.Bunyatov, Ə.B. Mevliyev, E.İ.Ələkbərov. “Müxtəlif  şəraitlərdə baş verən və ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri zamanı kəllə-beyin travmalarının nahiyələr üzrə təyini” Sağlamlıq №6. Çapa göndərilmişdir