Elmi işlər

 

 

2022-Cİ  İLDƏ ÇAP  OLUNMUŞ  Elmi  işlər

 1. Полухов  Р.Ш., Бабаева  Х. Б. Врожденный вывих бедра  или Coxa Vara? Клинический случай диагностической ошибки у новорожденного. Əməkdar elm xadimi professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqress.  Bakı-2021. s.113-114.
 2. Poluxov R.Ş, Musayeva K.B. Uşaqlarda xroniki qəbizlik zamanı yoğun bağırsaqda baş verən dəyişikliklərin rentgenoloji qiymətləndirilməsi. Əməkdar elm xadimi professor Tamerlan  Əliyevin anadan olmasının  100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqress.  Bakı-2021. s.81-82.
 3. İsmayılov M.U., Poluxov R.Ş. Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyinin laparoskopik əməliyyatları. Əməkdar elm xadimi professor Tamerlan  Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqress.  Bakı-2021. s.58-59.
 4. R.Sh.Poluxov,  Nasibova E. M . Comparative study of the potentiating effect of isoflurane and sevoflurane on the duration of muscle relaxation during surgical interventions in one-day surgery in children.  Pediatric Anesthesia and Critical Care Journal.; doi:10.14587/ paccj.2021.4,№ 1. 2021. p.21-29.
 5. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Rəhimova X.S. Uşaqlarda mədə-bağırsaq qanaxmaları. Dərs vəsaiti. “Təbib” nəşriyyatı  2021. 158 s.
 6. Quliyev Ç.B., Rəhimova X.  Uşaqlarda  kəskin qanaxma ilə fəsadlaşan onikibarmaq bağirsaq  xoralarının   EndoClot – АMP”  substrati  ilə  yerli endoskopik müalicəsi.  Əməkdar elm xadimi professor Tamerlan  Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqress.  Bakı-2021. s.49.
 7. Quliyev Ç.B., Əlibəyov M.A.Uşaqlarda kriptorxizm zamani hormonal statusda baş verən dəyişikliklər. Əməkdar elm xadimi professor Tamerlan  Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqress.  Bakı-2021.s.51.
 8. Məhəmmədov V.Ə., Axundov S.F. Uşaqlarda  öd yollarının anadangəlmə genişlənmələrində cərrahi müalicənin nəticələri. Əməkdar elm xadimi professor Tamerlan  Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqress.  Bakı-2021. s.73.
 9. Məhəmmədov V.Ə., Axundov S.F. Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода у детей. Əməkdar elm xadimi professor Tamerlan  Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqress.  Bakı-2021. s.100.
 10. R.Sh.Poluxov, Бабаева Х.Б. Ультразвуковая оценка ядра окостенения проксимального эпифиза бедренной кости у детей до 1 года. Журнал Травматология и Ортопедия России. 28(1). УДК 616.718.41/.44-073.43-053.3 https://doi.org/10.17816/2311-2905.№ 1., 2022. c.58-66.
 11. R.Sh.Poluxov, Nasibova E. M. A model of general anesthesia using modern muscle relaxants in one day surgery in children. Pediatric Anesthesia and Critical Care Journal 10(1) doi:10.14587/paccj.2022.2. Vоl.10Iss.1.2022.  p.10-16. 
 12. Poluxov R.Ş. Uşaqlarda hipertrofik pilorostenozun cərrahi müalicəsinin nəticələri. Azərbaycan  Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 2022. s.70.
 13. Poluxova A.Ə., Poluxov R.Ş. Yenidoğulananlarda metilmalon asiduriyanın kompleks korreksiyasında levokarnitinin tətbiqi. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 2022. s.182.
 14. Poluxov R.Ş., Xəlilov N.C. Uşaqlarda testikulyar qan dövranının qiymət- ləndirilməsində pulsoksimetriyanın rolu. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 2022. s.71.
 15. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Rəhimova X.S., Məhərrəmbəyli İ.S.,Quliyeva S.S. Uşaqlarda qarın  boşluğu üzvlərinin  kəllə-beyin  travması   ilə  müştərək zədələnmələri. Dərs vəsaiti.  “Təbib” nəşriyyatı  2022.  94 s.
 16. Poluxov R.Ş. Uşaqlarda xroniki qəbizliyə səbəb olan cərrahi patologiyaların diaqnostikası və kompleks müalicəsi. Monoqrafiya. “Təbib” nəşriyyatı 2022. 438 s.
 17. Məhəmmədov V.Ə., Bağırov M.Q., Sofuyev B.Ə., Axundov S.F. Uşaqlarda  əlin postravmatik bükücü kontrakturalarında çoxsaylı Z-plastikanin əhəmiyyəti. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 2022. s.59.
 18. Məhəmmədov V.Ə. Uşaqlarda xolidox kistlərinin kistlərinin müalicəsi. “I Beynəlxalq Tibbi forum”. Naxçivan Muxtar Respublikası. 18-21 iyun 2022. s.107.

2017-Cİ  İLDƏ ÇAP  OLUNMUŞ  Elmi işlər  

 1. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Əliyev Q.A., Məhəmmədov V.Ə., Quliyeva S.S. Uşaqlarda varikoselenin cərrahi müalicəsi. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı. 2017,    s.330-331.
 2. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş.,  Məhəmmədov V.Ə.,  Bağirov M.Q., Haqverdiyev İ.N. Yenidoğulmuşlarda anorektal nahiyənin inkişaf qüsurlarinda cərrahi müdaxilənin birinci  mərhələsi kimi siqmovari bağirsağa süni ahusun qoyulmasi. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı. 2017, s.331-332.
 3. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Məhəmmədov V.Ə., Quliyeva S.S., Xəlilov N.C. Uşaqlarda  “Circumcisio”  əməliyyatından  sonra baş verən ağırlaşmalar. Cərrahiyyə jurnalı № 1, 2017. s.3-7.
 4. Ч.Б.Кулиев,  Х.С. Рагимова. Наш  опыт  эндоскопического  применения гемостатического  порошка “EndoClotAMP в лечении  острых  гастродуоденальных  кровотечений  у детей. Хирургия Восточная Европа. 2017.№ 2, с.179-185.
 5. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş.,  Məhəmmədov V.Ə.,  Əlibəyov M.A. Xayanın embriologiyası və xayanın enməsinə təsir edən faktorlara müqayisəli baxış. Cərrahiyyə jurnalı 3, 2017. s.71-75.
 6. Полухов Р.Ш. Определение эффективности  комплексного консервативного лечения  хронических запоров у детей.  Медицинский Вестник Северного Кавказа. 2016.  том. 11, № 4, с.580-582.
 7. Полухов Р.Ш. Сравнительная оценка хирургического лечения хронических колостaзoв, резистентных к консервативному лечению у детей.  Хирургия Восточная Европа. 2017.№ 2, с.170-178.
 8. Полухов Р.Ш. Аноректальные дисфункции, возникшие после хирургического лечения болезни Гиршпрунга и их коррекция. Клиническая хирургия. Укр.2017. № 1, с.18-20.
 9.  Poluxov R.Ş. Uşaqlarda  Hirşprunq xəstəliyinin cərrahi müalicəsindən sonra meydana çıxan bəzi patoloji əlamətlərin səbəbləridir. Cərrahiyyə jurnalı 2, 2017. s.25-28.
 10. Poluxov R.Ş. Uşaqlarda  xroniki qəbzliklərin konservativ müalicəsinin nəticələri. Sağlamlıq jurnalı  № 3, 2017, с.68-74.
 11. Насибова Э.М., Кулиева С.С. Каудальная анестезия у новорожденных. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinin materialları. Bakı. 2017, s.379.
 12. Ахундов С.Ф., Габибли Р.Т., Алибеков М.А., Софиев Б.А., Халилов Н.Дж. Особенности  диагностики и лечения синдрома отечной  машонки у детей.   Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinin materialları. Bakı. 2017, s.365.
 13. Əlibəyov M.A., Həsənov F.V., Axundov S.F. Uşaqlarda kriptorxizm zamanı birləşdirici toxuma displaziyasının rolu. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinin materialları. Bakı. 2017, s.323.

2016-Cİ  İLDƏ ÇAP  OLUNMUŞ  Elmi işlər  

 1. Кулиев Ч.Б., Абдуллаев К.И., Солтанов Р.С. Современные подходы к лечению пузырно- мочеточникового  рефлюкса у детей. «Неонатология, хирургия и перинатальная  медицина» мед. жур. Т. № 2(20) Киев 2016. с.45-50.
 2. Quliyev Ç.B.,Abdullayev K.İ., Soltanov R.S.  Uşaqlarda  hiperaktiv sidikliyin   fiziki  amillərlə müalicəsi. Sağlamlıq jurnalı  № 4,s.102-107.
 3. Quliyev Ç.B.,Abdullayev K.İ., Soltanov R.S.  Yenidoğulmuş və südəmər uşaqlarda   sidiklik-sidik  axari  reflüksunun   endoskopik korreksiyası. Cərrahiyyə jurnalı  N 3, 2016. s.27-32.
 4. Полухов Р.Ш.  Формирование стомы при  патологиях толстой кишки и аноректальной области у детей. Сборник тезисов  XIX Конгресса педиатров России «Актуальные проблемы педиатри». Москва 12-14  февраля 2016. Стр.483.
 5. Полухов Р.Ш.  Хирургическая  лечения  крипторхизма при  паховой  ретенции у детей. Сборник тезисов  XIX Конгресса педиатров России «Актуальные проблемы педиатри». Москва 12-14  февраля 2016. Стр.482.
 6. Полухов Р.Ш.  Отдаленные результаты  трансанальной  резекции толстой кишки при болезни Гиршпрунга у детей. Материалы Второго Российского Съезда детских хирургов.  Российский вестник. Детской хирургии  анестезиологии и реаниматологии. 2016, стр. 141-142. 
 7. Полухов Р.Ш., Алибеков М.А. Лапароскопическая диагностика и лечение синдрома непальпируемых яичек у детей.  Тезисы XIX Съезда Общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) 16-18  февраля 2016 г. г.Москва . Альманах института Хирургии имени А.В.Вишневского № 1 2016, стр.283.
 8. Полухов Р.Ш., Магамедов В.А., Алибеков М.А. Результаты лечения  кавернозных гемангиом у детей. Материалы Северо-Кавказской научно-практической конференции с международным участием. «Инновационные технологии в детской  хирургии, эндоскопии, анестезиологии и реаниматологии». Ставрополь 2016 с.93-94.
 9. Полухов Р.Ш. Применение оротата магния при  консервативном лечении болезни  Пайра у детей. Материалы Северо-Кавказской научно-практической конференции с международным участием. «Инновационные технологии в детской  хирургии, эндоскопии, анестезиологии и реаниматологии». Ставрополь 2016 с.90-93.
 10. Полухов Р.Ш., Магамедов В.А., Алибеков М.А. Оценка результатов лапароскопической и открытой аппендектомии при остром аппендиците у детей. Материалы Второго Российского Съезда детских хирургов.  Российский вестник. Детской хирургии  анестезиологии и реаниматологии. 2016, стр. 141. 
 11. Насибова Э.М.. Наша тактика ведения анестезиологического пособия при «малых» оперативных  вмешательствах у детей.  Материалы Северо-Кавказской научно-практической конференции с международным участием. Ставрополь 2016, стр.81-84.
 12. Насибова Э.М. Наша тактика ведения анестезиологического пособия при «малых» оперативных  вмешательствах у детей.  Материалы Второго Российского Съезда детских хирургов.  Российский вестник. Детской хирургии  анестезиологии и реаниматологии. 2016, стр.119.
 13. Quliyev Ç.B.,Abdullayev K.İ., Soltanov R.S.  Uşaqlarda   sidiklik- sidik  axari  reflüksunun  müalicə üsullarinin    seçim meyarlari. Cərrahiyyə jurnalı N 4 ,2016, s.3-8
 14. Quliyev Ç.B.,Abdullayev K.İ., Soltanov R.S.  Uşaqlarda   sidiklik- sidik  axari  reflüksunun  cərrahi  və  endoskopik korreksiyasinin  yaxin və uzaq nəticələrinin  qiymətləndirilməsi. Sağlamlıq jurnalı № 5, 2016. s.97-102
 15. Quliyev Ç.B.,Abdullayev K.İ., Soltanov R.S.  Uşaqlarda  sidiklik-sidik  axari  reflüksunun  cərrahi  və  endoskopik  müalicəsinin  müqayisəli  qiymətləndirilməsi. K.Balakişiyevin 110 illik yubileyinin materialları. 2016, s.16-22
 16. Quliyev  Ç.B., Rəhimova  X.S. Uşaqlarda  kəskin qastroduodenal  qanaxmaların   kompleks  müalicəsində  endoskopik olaraq  hemostatiklərin tətbiqi. K.Balakişiyevin 110 illik yubileyinin materialları. 2016.             s.74-80.
 17. Quliyev  Ç.B., Rəhimova  X.S. Uşaqlarda qastroduodenal qanaxmalarda xoranın residiv vermə meyarlarının müəyyən edilməsi.  Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə  həsr  edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları.    Bakı – 2017, s.29
 18. Quliyev  Ç.B., Rəhimova  X.S. Uşaqlarda    kəskin qastroduodenal  qanaxmalarda  endoskopik   hemostaz.   Sağlamlıq jurnalı, Bakı  2017, № 1, c.43-49.
 19.  Х.С. Рагимова. Наш опыт эндоскопического применения гемостатического порошка EndoClot-AMP”  в лечении острых гастродуоденальных кровотечений у детей. Журнал Хирургия Восточная  Европа.  № 2, том  6,  2017.

                            Tədris-metodik vəsaitlər və tövsiyələr 
 

1.Babaşov B.S., Səlimxanova Z.Q. Uşaqlarda anusun yüksək atreziyalarında operasiyanın vaxtının və üsulunun müəyyən edilməsi. ATU. Baku 1988. (rus dilində).
2. Babaşov B.S., Səlimxanova Z.Q. Anusun yuxarı dəhliz fistulu zamanı cərrahi əməliyyat. Bakı 1990.
3. Babaşov B.S. və b. Erkən yaşlı uşaqlarda timusun hipertrofiyasının immunomorfoloji diaqnostikası və korreksiyaedici terapiyası. Bakı 1992. (rus dilində).
4. Quliyev Ç.B. Qarın boşluğu üzvlərinin kəllə-beyin travması ilə müştərək zədələnməsinin diaqnostikası. Bakı, 1983. (rus dilində).
5. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda müştərək kranioabdominal zədələnmələrin əməliyyatdansonrakı müalicəsi. Bakı, 1983. (rus dilində).
6. Quliyev Ç.B., Mustafayev A.M., Məmmədov Y.Ş. Uşaqlarda xarici bağırsaq fistulunun müalicə üsulları. Bakı, 1996. (rus dilində).
7. Quliyev Ç.B., Muxtarov E.H. Uşaqlarda peritonitlərin müalicəsi. Bakı, 2004. (rus dilində).
8. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda bağırsaq invaginasiyasının diaqnostika və müalicəsi. Bakı 1989 .
9. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda kəllə-beyin travması fonunda qarın boşluğu orqanlarının qapalı zədələnməsinin diaqnostikası. Bakı 1996.
10. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda travmatik şokun xüsusiyyətləri və intensiv terapiyanın prinsipləri. Bakı 1993 .
11. Quliyev Ç.B., Babaşov B.S., Poluxov R.Ş. Uşaqlarda exinokokkozun klinikası, diaqnostika və cərrahi müalicəsi. Bakı 1997.
12. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş. Uşaqlarda limfangiomalar və onun müalicəsi. Bakı-2002
13. Quliyev Ç.B., Axundov S.F. Uşaqlarda xroniki hematogen osteomielitin kompleks cərrahi müalicəsi. Bakı-2002
14. Quliyev Ç.B., Hüseynov Ş.,İsmayılov M.U. Uşaqlarda kriptorxizmin müayinə və müalicəsi. Bakı, 2003.
15. Quliyev Ç.B., Səlimxanova Z.Q, Pənahova E.S. Yenidoğulmuşlarda epifizar osteomielitlərin klinikası, erkən diaqnostikası və müalicəsi. Bakı 2004.
16. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş. Uşaq cərrahlığı fənni üzrə tədris proqramı. Bakı 2005.
17. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Zeyniyev L.O. Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı yoğun bağırsağın əməliyyatönü hazırlığı və disbiotik pozğunluqların korreksiyası. Bakı-2008. 
18. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş.,, Məhəmmədov V.Ə. Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı əməliyyatönü hazırlıq dövründə endogen intoksika-siyanın korreksiyasının prinsipləri. Bakı -2009.
19. Səlimxanova Z.Q, Anorektal nahiyənin inkişaf qüsurları zamanı təcili cərrahi yardım. Bakı 1999.
20. A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova., C.Ş.Xəlilov, E.Ə.Eldarova. Uşaqlarda tənəffüs yollarının yanığı.(azərb. və rus dillərində).1985.
21. A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova. Uşaqlarda yanıqlar zamanı ilk yardım. 1988.
22. A.M.Mustafayev , A.N.Uluxanov,.E.S.Pənahova . Aralıq və xarici cinsi orqanlarının yanıqdan sonrakı çapıq deformasiyalarının cərrahi müdaxilə üsulu. 1988
23. A.M.Mustafayev , A.N.Uluxanov. Yanıq yaralarının autodermoplastikaya hazırlığının müəyyənləşdirilməsi. 1989.
24. Həbibli R.T. Uşaqlarda təcili cərrahiyyədə obstruktiv pielonefritlərin diaqnostikası. Bakı 1998. (rus dilində).
25. Poluxov R.Ş. Uşaqlarda yoğun bağırsağın və anorektal nahiyənin cərrahi patologiyalarının diaqnostikası. Bakı -2009

Uşaq cərrahlığı kafedrası əməkdaşları tərəfindən təklif olunmuş səmərələşdirici təkliflər və ixtiralar.
1. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin kəllə-beyin travması ilə müştərək zədələnməsinin diaqnostikasında rəqəmlə qiymətləndirmə üsulu. Leninqrad 1982. Vəsiqə.№ 584 (rus dilində).
2. Quliyev Ç.B., Muxtarov E.H. Uşaqlarda peritonitlər zamanı regionar limfotrop terapiya və ultrasəs aerozollaşmasının birgə tətbiqi üsulu. Bakı atu. 2001. Vəsiqə №398.
3. Quliyev Ç.B., İsmayılov M.U. Uşaqlarda kriptorxizm zamanı orxiopeksiya əməliyyatından sonra «dozalaşdırılmış» dartmanı təmin etmək üsulu. Bakı. Atu 2004. Vəsiqə № 468.
4. Quliyev Ç.B., İsmayılov M.U. Uşaqlarda kriptorxizmin cərrahi müalicəsində xayanın retraksiyasının qarşısını almaq üçün yeni fiksasiya üsulu. Bakı atu 2004. Vəsiqə № 459.
5. Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Zeyniyev L,O. Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı əməliyyatönü hazırlığın yeni üsulu. Bakı atu-2008. Vəsiqə № 516.
6. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyinin cərrahi müalicəsi üçün əzən sıxıcı. Bakı 2004. İxtira                 i 20040111.
7. Babaşov B.S., Axundov S.F. Toxumadaxili antiseptika üçün məhlul. atu- 1992. Vəsiqə № 277.
8. Babaşov B.S., İsmayilov A.E., Həsənov F.V. Uşaqlarda plevranın kəskin empieması zamanı plevra boşluğunun yeni sanasiya üsulu. ATU. Bakı 1986. Vəsiqə № 137. (rus dilində).
9. Babaşov B.S., Məmmədov Ə.M. Uşaqlarda peritonitlərin effektli müalicəsində transaminaza fermentinin aktivliyinin təyini. ATU. Bakı 1982. Vəsiqə № 46. (rus dilində).
10. Babaşov B.S., Məmmədov Ə.M. Uşaqlarda kəskin hematogen osteomielit zamanı sümük kanalının yeni üsulla yuyulması. ATU. Bakı 1985. Vəsiqə. № 108. (rus dilində).
11. Paşayev N.A. Uşaqlarda bağırsaq keçməzliyində fəsadların müəyyən edilməsində konyuktivial biomikroskopiya bir üsul kimi. atu- Bakı.1999. Vəsiqə № 3475.
12. Muxtarov E.H. Peritonitlər zamanı orqanizmin imumi reaksiyasının indeksinin hesablanma üsulu. atu-Bakı.2001. Vəsiqə № 399.
13. A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova, H.Ö.Əzizbəyov. Yanıq yaralarının regenerasiya üsulu. 1990. Moskva - m.ş. № 1607114.
14. E.S.Pənahova, A.M.Mustafayev , F.V.Həsənov. Yanıqların müalicə üsulu. 1991. Moskva. Müəlliflik şəhadətnaməsi. № 1686725.
15. A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova. Uşaqlarda yanıq şokunun infuzion-transfuzion terapiya üsulu. Vəsiqə № 50. 1982.
16. A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova. Uşaqlarda yanıq şokunun infuzion-transfuzion terapiyası zamanı mayelərin fərdi hesablanma üsulu. Vəsiqə № 48. 1982.
17. A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova, S.F.Axundov. Uşaq cərrahlığı təcrübəsində konservləşmiş və autoqanın UFŞ üçün aparat. Vəsiqə № 149, 1986.
18. A.M.Mustafayev. Konyuktival biomikroskopiyanın termiki zədələrin ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirməsində əhəmiyyəti. № 134, 1986.
19. E.S.Pənahova, A.M.Mustafayev , İ.M.Məmmədov. Yanıq yaralarının soyudulması üçün apparat. Vəs № 179, 1988.
20. A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova, A.N.Uluxanov. Aralıq nahiyəsinin çapıq deformasiyalarının cərrahi müalicə üsulu. Vəsiqə № 201, 1988.
21 A.M.Mustafayev , E.S.Pənahova, E.Z.Yüzbaşova. Uşaqlarda tam laylı dəri autotransplantının işləmə üsulu. Vəsiqə № 333.1997.
22. C.Ş.Xəlilov. Uşaqlarda irinli plevritin punksiyası üçün aparat. Vəsiqə № 21.ATU.1967.

 

Dərsliklər. 

1. Əlizadə Ə.M.»Uşaq cərrahlığı». Bakı. Maarif nəşriyyatı. 1968.
2. Əlizadə Ə.M. və başqaları, Kliniki cərrahlıq. Bakı. Maarif nəşriyyatı. 1974.
3. Quliyev Ç.B. «Uşaq cərrahlığı». Bakı «Şərq-Qərb» nəşriyyatı 2000.
4. Quliyev Ç.B. «Uşaq cərrahlığı». Bakı. Təbib nəşriyyatı. 2005.
5. Quliyev Ç.B. «Uşaq cərrahlığı». Bakı «Təbib» nəşriyyatı. 2008. 

Dərs vəsaitləri
1.Əlizadə Ə.M. və baş. Uşaqlarda kəskin qarın. Bakı «Təbib» nəşriyyatı. 1970.
2.Babaşov B.S., və baş. Uşaq cərrahlığından praktikum. Bakı «Təbib» nəşriyyatı. 1980.
3.Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Rəhimova X.S. Uşaqlarda mədə-bağırsaq qanaxmaları. “Təbib” nəşriyyatı  2021.   
4.Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Rəhimova X.S., Məhərrəmbəyli İ.S.,Quliyeva S.S. Uşaqlarda qarın  boşluğu üzvlərinin  kəllə-beyin  travması  ilə  müştərək zədələnmələri..  “Təbib” nəşriyyatı  2022.

 

Monoqrafiyalar.
1. Hinzburq İ.S. Eksperimentdə fəqərənin sümük plastikası. Bakı - Azərnəşr. 1925. (rus dilində).
2. Babaşov B.S. Ağ ciyərin sarkoması.
Qazaxıstan. Alma-Ata. 1971. (rus dilində).
3. Babaşov B.S., Mustafayev A.M. Uşaqlarda anadangəlmə divertikullar. Bakı. Təbib . 1989.
4. Babaşov B.S. Uşaqlarda anadangəlmə divertikullar və diafraqma dəbəlikləri. Alma-Ata. 2003. (rus dilində).
5. Mustafayev A.M., Pənahova E.S. Uşaqlarda yanıq şoku. Bakı. 1990. (rus dilində).
6. Mustafayev A.M. və b. Uşaq cərrahlığı praktikumu. Bakı. 1980.
7. Mustafayev A.M., Sultanov H.A., Şahbazov R. Azərbaycan cərrahları. Baku-2000. (rus dilində).
8. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvülərinin qapalı travmatik zədələnmələri. "Təbib" nəşriyyatı. Bakı,  

    2003.
9. Quliyev Ç.B., R.Ş.Poluxov. Uşaqlarda exinokokkoz xəstəliyi"Təbib" nəşriyyatı 2004.
10. Quliyev Ç.B. Uşaqlarda kəllə-beyin travmaları. Bakı 2007. "Təbib" nəşriyyatı. 
11. Quliyev Ç.B. Azərbaycanda uşaq cərrahlığının inkişaf tarixi. Bakı".Təbib" nəşriyyatı. Bakı, 2010.                               
12. Poluxov R.Ş. Uşaqlarda xroniki qəbizliyə səbəb olan cərrahi patologiyaların diaqnostikası və kompleks  müalicəsi. “Təbib” nəşriyyatı 2022.

Rəhbərliklər
1. Quliyev Ç.B., Muxtarov N.H., Məmmədov Y.Ş. Uşaqlarda peritonitlərin antibakterial terapiyası. Bakı - 2001. (rus dilində).
2. Mustafayev A.M. , Pənahova E.S. Uşaqlarda yanıqların müalicəsinə dair rəhbərlik. 1999.
3. Quliyev Ç.B. Uşaq travmatologiyası Bakı. Təbib nəşriyyatı. 2004.
4. Mustafayev A.M., Abdullayev K.Y., Pənahova E.S. Uşaq cərrahlığı . Bakı - Azərnəşr. 2000. (rus
dilində).
5. Mustafayev A.M., Pənahova E.S. Uşaqlarda yanıqların müalicəsi. Bakı .1990. (rus dilində).